Lag om Strålsäkerhetscentralen 20.12.2022/1164

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § Verksamhetsområde och ställning

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen är en statlig förvaltningsmyndighet inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som främjar och utövar tillsyn över strålsäkerheten och säkerheten vid användningen av kärnenergi.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen har en oberoende ställning i sina till verksamhetsområdet anknytande ställningstaganden och i sin tillsynsverksamhet.

2 § Uppgifter

1. mom.

Till Strålsäkerhetscentralen hör

1) uppgifter enligt kärnenergilagen (990/1987),

2) uppgifter enligt strålsäkerhetslagen (859/2018),

3) uppgifter enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

4) uppgifter enligt räddningslagen (379/2011),

5) beredskaps- och expertuppgifter i nödsituationer med strålrisk,

6) uppgifter i anslutning till insamlandet av information om strålningssituationer och upprätthållandet av en lägesbild över dem,

7) uppgifter i anslutning till upprätthållandet av nationella mätnormaler inom verksamhetsområdet,

8) forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamhet inom verksamhetsområdet,

9) uppgifter i anslutning till information och utbildning inom verksamhetsområdet,

10) produktion av sakkunnig- och mättjänster inom verksamhetsområdet,

11) deltagande i nationellt och internationellt samarbete samt påverkan inom verksamhetsområdet,

12) framläggande av förslag till utveckling av lagstiftningen inom verksamhetsområdet och utfärdande av rättsregler inom ramen för särskilt föreskriven behörighet.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen ska dessutom bedöma de nationella arrangemangen för beredskap inför nödsituationer med strålrisk och ge rekommendationer om arrangemangen. Strålsäkerhetscentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få nödvändig information för att fullgöra denna uppgift.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen sköter dessutom andra sådana särskilt föreskrivna uppgifter som hör till verksamhetsområdet eller som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagstiftning eller internationella avtal.

3 § Ledning

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören svarar för att de uppgifter som hör till centralen sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen utnämner eller anställer övrig personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen har ett ledningssystem som innefattar en arbetsordning samt andra föreskrifter och anvisningar som behövs för att säkerställa en högklassig verksamhet och ledning och en sund säkerhetskultur.

4 § Beslutanderätt

1. mom.

Generaldirektören avgör de ärenden som hör till Strålsäkerhetscentralen, om inte något annat föreskrivs eller något annat bestäms i arbetsordningen. Ärendena ska avgöras på föredragning, om inte något annat föreskrivs eller något annat bestäms i arbetsordningen.

2. mom.

I arbetsordningen finns närmare bestämmelser om centralens organisation, avgörandet av ärenden samt organiseringen av administrationen, funktionerna och arbetet vid centralen.

3. mom.

Generaldirektören fastställer arbetsordningen.

5 § Avtal och sakkunniga

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen kan inom ramen för sin budget anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och enskilda för att utföra enskilda sakkunniguppgifter som hör till centralens verksamhetsområde. På tystnadsplikten för den som utför sådana uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

2. mom.

Närmare bestämmelser om centralens permanenta sakkunniga utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om Strålsäkerhetscentralen 1359/2022.

6 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 30 december 2022.

2. mom.

Avtal och åtaganden som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft, om inte något annat avtalas särskilt.

3. mom.

Genom denna lag upphävs lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983).

RP 137/2022, EkUB 23/2022, RSv 139/2022, Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1, Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, Rådets direktiv 2014/87/Euratom (32014L0087); EUT L 219, 25.7.2014, s. 42