Innehållsförteckning

Lag om strålsäkerhetscentralen 22.12.1983/1069

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Denna lag har upphävts genom L 20.12.2022/1164, som gäller fr.o.m. 30.12.2022.

1 §

1. mom.

För förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning, för säkerhetskontroll vid användning av strålning och kärnenergi samt för forskning, utbildning och information i anslutning till dessa uppgifter finns en strålsäkerhetscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet.

2 § (21.12.2007/1409)

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen leds av en generaldirektör.

2. mom.

Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Se F om strålsäkerhetscentralen 618/1997.

3 § (18.12.1987/1106)

1. mom.

3 § har upphävts genom L 18.12.1987/1106.

4 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen kan inom ramen för statsförslaget vid behov anlita sakkunniga, inom sitt verksamhetsområde ingå avtal med andra myndigheter, samfund och enskilda personer om att utföra särskilt angivna undersökningar och utredningar och om informationsutbyte samt ingå samarbetsavtal med andra inrättningar och högskolor, vilka utför till centralens verksamhetsområde hörande forskningsarbete, om fullföljande av gemensamma forskningsprogram.

4 a § (4.12.2015/1414)

1. mom.

De internationella sakkunnigtjänster som gäller strål- och kärnsäkerhet sköts av ett aktiebolag som bildas i anslutning till Strålsäkerhetscentralen. Bolaget sköter även kärnsäkerhetssamarbetet i närområdena i enlighet med det anslag som Strålsäkerhetscentralen beviljar bolaget.

2. mom.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning och aktieförvaltning.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen kan placera sina immateriella rättigheter samt utrustning och andra anläggningstillgångar i aktiebolaget.

4. mom.

Strålsäkerhetscentralen kan mot ersättning till marknadspris producera administrativa tjänster och andra stödtjänster för aktiebolaget.

5 §

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen har rätt att för granskningar, utredningar och undersökningar som utförs på begäran samt för andra tjänster uppbära avgifter som stadgas genom förordning. Då avgifterna fastställs skall stadgandena i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) iakttas.

L om grunderna för avgifter till staten har upphävts genom L om grunderna för avgifter till staten 150/1992.

6 §

1. mom.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Se F om strålsäkerhetscentralen 618/1997.

7 §

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984. Genom den upphävs lagen den 20 juni 1974 om strålsäkerhetsinstitutet (536/74).

2. mom.

Tjänster och befattningar som nämns i denna lag kan inrättas och besättas innan lagen träder i kraft. Likaså kan andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 147/83, Ekonomiutsk. bet. 12/83, Stora utsk. bet. 91/83

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1987/1106:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 128/87, Ekonomiutsk. bet. 4/87, Stora utsk. bet. 67/87

21.12.2007/1409:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 150/2007, ShUB 21/2007, RSv 96/2007

4.12.2015/1414:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 60/2015, EkUB 9/2015, RSv 30/2015