‹ Förstasidan

Användningsvillkor

Allmänt

Stuklex är en av Strålsäkerhetscentralen ägd offentlig och avgiftsfri internettjänst för rättsligt material. Stuklex innehåll produceras och upprätthålls av Edita Lakitieto Oy (nedan Edita) och Strålsäkerhetscentralen. Med tjänsteproducenter avses nedan både Strålsäkerhetscentralen och Edita.

Sidorna i Stuklex visas sådana som de är. Hur de syns är beroende av inställningarna i mottagarens webbläsare.

Stuklex omfattar inte juridisk rådgivning och tolkning av innehållet.

De olika språkversionerna i Stuklex (finska, svenska och engelska) motsvarar inte varandra. Innehållet i den finskspråkiga versionen är mest omfattande.

Tekniska krav

Stuklex fungerar i de webbläsare som är vanligast i Finland.

JavaScript måste vara i bruk och cookies måste godkännas. Användaren anskaffar själv den hård- och mjukvara och de datakommunikationsanslutningar som behövs för att använda Stuklex och ser till att de upprätthålls samt ansvarar för övrig teknisk utrustning som behövs i användningen av Stuklex och kostnaderna för dem. Med tanke på användarens datasäkerhet och Stuklex allmänna funktion rekommenderar vi användning av de nyaste versionerna av webbläsarna.

Upphovsrätter och upphovsrätten närstående rättigheter

En del av innehållet i Stuklex är fri från upphovsrätt (9 § i upphovsrättslagen 404/1961).

De enskilda dokumenten i Stuklex databaser omfattas av normala upphovsrättsliga begränsningar med de undantag som nämns i 9 § i lagen om upphovsrätt (404/1961). Citat får göras i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § i lagen om upphovsrätt). När materialet citeras ska källan, Stuklex, nämnas utöver övriga upphovsrättsliga hänvisningar (11 § 2 i  upphovsrättslagen).

Strålsäkerhetscentralen har uteslutande rätt att förfoga över hela innehållet i databaserna i Stuklex eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av dem genom att framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten (upphovsrättslagen 49 § 1 mom. 2 punkten). En hel databas eller en väsentlig del av den får således inte till exempel kopieras och publiceras som en del av en annan tjänst eller produkt. Även länkning av dokument till en del av någon annan webbplats i sin omfattning, framställningssätt eller annars mot god sed är förbjudet

En del av databaserna i Stuklex innehåller också material vars innehåll skyddas av upphovsrätten. Databaser som Edita har producerat och som innehåller skyddat material är den uppdaterade finska lagstiftningen, EU-lagstiftningen och de internationella fördragen. Största delen av textdokument som ingår i databasen för uppdaterad lagstiftning, EU-lagstiftning och internationella fördrag är redigerade sammandrag till vilka Edita har fogat alla ändringar i författningar samt till exempel redaktörens anmärkningar för ikraftträdandet av de ändrade författningarna samt bestämmelserna om ikraftträdandet av ändrade författningar. Edita har uteslutande rätt att förfoga över hela innehållet i dessa sammandrag eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av dem genom att framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten (upphovsrättslagen 49 § 1 mom. 1 punkten). Dokument som har kopierats ur nämnda databaser får således inte användas bl.a. för produktion av nya databaser eller andra publikationer. Citat får göras i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet.

I oklara fall kan användaren kontakta tjänsteproducenterna på adressen palaute@stuk.fi.

Användarens ansvar

Användaren svarar för skada som orsakas tjänsteproducenterna eller en tredje part på grund av att Stuklex och dess material utnyttjats i strid med dessa villkor, lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller god sed. Om upphovsrättslig ersättningsskyldighet föreskrivs i 7 kap. i upphovsrättslagen och om straffrättsligt straffansvar i 7 kap. i upphovsrättslagen samt i 49 kap. i strafflagen (39/1889).

Tjänsteproducenternas ansvar

Tjänsteproducenterna svarar inte för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas användaren eller en tredje part på grund av eventuella fel eller brister i Stuklex eller av användning eller tolkning av uppgifterna i tjänsten. Tjänsteproducenterna svarar inte heller för att Stuklex lämpar sig för något särskilt syfte. Tjänsteproducenterna svarar inte för eventuella avbrott i användningen av Stuklex, till exempel på grund av underhåll, tekniska fel eller övriga motsvarande orsaker, eller för avbrott i tele- eller internetförbindelserna.

Stuklex innehåller också länkar till webbsidor som upprätthålls av andra än Strålsäkerhetscentralen. Strålsäkerhetscentralen kontrollerar inte sådana sidor och ansvarar inte till någon del för deras innehåll eller laglighet.

Ändring av funktioner I Stuklex

Tjänsteproducenterna har rätt att ändra innehållet i, verksamheten av och användningsvillkoren för Stuklex för att utveckla Stuklex eller för någon annan nödvändig orsak. Strålsäkerhetscentralen får också när som helst lägga ner hela Stuklex eller någon del av Stuklex eller förhindra användarens åtkomst till Stuklex.

Avgörande av tvister

Meningsskiljaktigheter om användningen av Stuklex bör i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar, avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt och upphovsrättsliga ärenden vid marknadsdomstolen enligt finsk lagstiftning.

Ansvarig redaktör är Ville Haataja.

Respons kan skickas via responsblankett eller till e-postadressen palaute@stuk.fi.