Statsrådets förordning om Strålsäkerhetscentralen 29.12.2022/1359

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om strålsäkerhetscentralen (1164/2022):

1 § Titel för generaldirektören

1. mom.

En generaldirektör som har avlagt doktorsexamen har titeln professor.

2 § Delegation

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen har en delegation med uppgift att stödja den strategiska ledningen av centralen och främja samarbetet mellan centralen och dess intressentgrupper.

2. mom.

Delegationen tillsätts av Strålsäkerhetscentralen.

3. mom.

Om de övriga delegationer som är verksamma i anslutning till centralen föreskrivs i strålsäkerhetslagen (859/2018) och kärnenergilagen (990/1987).

3 § Företrädande av staten

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, vid skiljeförfaranden och hos andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i alla mål och ärenden som angår centralen.

4 § Behörighetskrav

1. mom.

Behörighetskrav för direktörer är högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifterna inom ansvarsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga.

2. mom.

Behörighetskraven för forsningsprofessorer är vetenskapligt arbete som berättigar till doktorstitel eller doktorsexamen samt vetenskaplig eller praktisk förtrogenhet med forsknings- och utvecklingsuppgifter i branschen.

5 § Personal

1. mom.

Generaldirektören utnämner eller anställer personalen samt beviljar de anställda tjänstledighet, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen sköter utbildningsarrangemangen för att personalens sakkunskaper och färdigheter i fråga om kärnsäkerhet ska bibehållas och utvecklas.

6 § Permanenta experter

1. mom.

Strålsäkerhetsdelegationen kan kalla permanenta experter för högst fyra år i sänder bland erfarna och skickliga personer som företräder vetenskaplig eller annan sakkunskap av betydelse för centralens ansvarsområde. En person som samtycker till att vara permanent expert är förpliktad att bistå centralen med experthjälp inom det område han eller hon företräder.

7 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2022.

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1, Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen., Rådets direktiv 2014/87/Euratom (32014L0087); EUT L 219, 25.7.2014, s. 42