Innehållsförteckning

Lag om transport av farliga ämnen 2.8.1994/719

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Denna lag har upphävts genom L 23.3.2023/541, som gäller fr.o.m. 1.9.2023. Lagens 6 § 2 mom., 7 b § 3 mom. och 13 d § 2 mom. förblir i kraft, se L 541/2023 151 § 11 mom.

1 kapAllmänna stadganden

1 § Lagens syfte

1. mom.

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja skador och risker som transport av farliga ämnen kan medföra för människor, miljön eller egendom.

2. mom.

I denna lag föreskrivs om de myndigheter som är behöriga enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella förpliktelser som är bindande för Finland. (13.12.2013/956)

2 § (8.4.2005/215) Lagens tillämpningsområde

1. mom.

Denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen

1) på väg,

2) på järnväg och i annan spårtrafik,

3) med luftfartyg inom finskt område och med finska luftfartyg utanför finskt område, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning när det gäller kommersiell flygtrafik,

4) med finska fartyg inom och utanför finskt vattenområde samt med utländska fartyg inom finskt vattenområde.

(21.12.2010/1240)
2. mom.

Denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen också inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler. På dessa platser tillämpas denna lag också på tillfällig förvaring av farliga ämnen.

3. mom.

Denna lag gäller inte

1) bulktransport av farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar eller transport med olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

2) lagring, flyttning eller annan hantering av farliga ämnen inom ett fabriks- eller upplagsområde, när åtgärden inte hör nära samman med väg-, järnvägs-, fartygs- eller lufttransport,

3) transport av farliga ämnen med fritidsfarkoster som är under 45 meter långa.

4. mom.

Förutom på transport tillämpas denna lag även på förpackningar, tankar och fordon avsedda för sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 och 2 mom.

3 § (8.4.2005/215) Definitioner

1. mom.

I denna lag avses med

1) farliga ämnen sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom; vad som i denna lag bestäms om farligt ämne tillämpas även på farliga blandningar, föremål, redskap, varor, tomma förpackningar, genetiskt modifierade organismer och mikroorganismer,

2) transport egentlig transport, lastning på transportmedel, lastning, lossning och hantering av farliga ämnen samt av kollin och tankar som innehåller farliga ämnen,

3) tillfällig förvaring sådan tillfällig förvaring i fordon, järnvägsvagn, container, transporttank eller terminal som hör nära samman med en transport; med tillfällig förvaring avses även temporära avbrott i färden på grund av transportförhållandena samt tillfällig förvaring på grund av byte av transportform eller transportmedel, förutsatt att dokument som visar avsändnings- och mottagningsplats uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten och att kollin eller tankar inte öppnas under den tillfälliga förvaringen, med undantag av eventuella besiktningar utförda av tillsynsmyndigheten, (13.12.2013/956)

4) vägtransport sådan transport och tillfällig förvaring på väg som avses i vägtrafiklagen (267/1981) samt transport som sker inom hamn-, upplags- och fabriksområden, flygplatser eller andra motsvarande områden, när den hör nära samman med transport på en sådan väg som avses i vägtrafiklagen; som vägtransport anses dessutom transport i terräng som avses i terrängtrafiklagen (1710/1995) enligt vad om sådana transporter närmare bestäms genom förordning av statsrådet,

5) järnvägstransport sådan transport som sker inom ett järnvägsnät, inklusive hantering och tillfällig förvaring av vagnar på bangårdar liksom även hantering av kollin i terminaler samt spårtrafik inom hamn-, upplags- och fabriksområden eller motsvarande områden när den hör nära samman med järnvägstransport,

6) fartygstransport transport av styckegods med fartyg när godset transporteras i förpackningar, transporttankar, containrar eller på andra motsvarande sätt,

7) lufttransport transport med luftfartyg,

8) hamninnehavare den som driver en hamn och hamnfunktionerna, svarar för hamntjänsterna och äger hamnområdet eller förvaltar det, (13.12.2013/956)

9) besiktningsorgan en organisation som har rätt att vidta åtgärder som förutsätts för påvisande av att för transport av farliga ämnen avsedda förpackningar och tankar samt till dem anslutna tillbehör överensstämmer med kraven på det sätt som bestäms i denna lag och med stöd av den,

10) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG, (26.8.2011/1004)

11) transportabel tryckbärande anordning tryckbärande anordningar som avses i artikel 2.1 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar, (26.8.2011/1004)

12) ekonomisk aktör en i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar avsedd tillverkare, representant för tillverkaren, importör, distributör, ägare eller operatör som agerar i samband med en kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis, (26.8.2011/1004)

13) EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, (13.12.2013/956)

14) transport av farliga ämnen som utförs under försvarsmaktens tillsyn

a) sådan transport av farliga ämnen som sker internt inom försvarsmakten eller mellan försvarsmakten och en avtalspart samt sådan transport av farliga ämnen som grundar sig på försvarsmaktens myndighetssamarbete,

b) sådan transport av farliga ämnen med en främmande stats militärfordon, örlogsfartyg eller militära luftfartyg på finskt territorium som hänför sig till internationella militära övningar eller annat militärt samarbete.

(13.12.2013/956)
2. mom.

Vad som i denna lag bestäms om förpackningar och tankar gäller också containrar och andra motsvarande anordningar liksom även ventiler och andra tillbehör till förpackningar, tankar, contrainrar och andra motsvarande anordningar.

3. mom.

3 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/956. (13.12.2013/956)

Om definitioner se även SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 2 §.

3 a § (23.11.2018/1007) Transportklasser för farliga ämnen

1. mom.

Farliga ämnen indelas i nio huvudklasser enligt sin farlighet. Närmare föreskrifter om transportklasserna för farliga ämnen får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

4 § Förhållande till vissa författningar

1. mom.

Utöver vad som stadgas i denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen vad som annars stadgas om transport av gods, om inte något annat följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

2. mom.

2 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/956. (13.12.2013/956)

3. mom.

3 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/956. (13.12.2013/956)

4. mom.

4 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/956. (13.12.2013/956)

5. mom.

5 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/956. (13.12.2013/956)

KemikalieL 744/1989 har upphävts genom KemikalieL 599/2013.

2 kapMyndigheterna och deras uppgifter

5 § (13.12.2013/956) Kommunikationsministeriet som styrande myndighet

1. mom.

Den allmänna styrningen och det allmänna utvecklandet av verksamhet i enlighet med denna lag ankommer på kommunikationsministeriet. Kommunikationsministeriet kan tillsätta en delegation som biträder ministeriet i ärenden som gäller transport av farliga ämnen.

6 § (23.11.2018/1007) Övriga myndigheter

1. mom.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den utövas av Transport- och kommunikationsverket, Tullen, polisen, Gränsbevakningsväsendet, Säkerhets- och kemikalieverket, Strålsäkerhetscentralen och arbetarskyddsmyndigheterna, var och en inom sitt verksamhetsområde. Närmare bestämmelser om uppgifterna för nämnda myndigheter i anslutning till tillsynen över transport av farliga ämnen, om övriga uppgifter inom respektive verksamhetsområde i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen samt om inhemska och utländska myndigheters samarbete får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om uppgifter som ankommer på andra myndigheter inom deras verksamhetsområden och som avser att garantera säker transport av farliga ämnen får också utfärdas genom förordning av statsrådet.

2. mom.

Militärmyndigheterna utövar tillsyn över transporter av farliga ämnen utförda under kontroll av försvarsmakten på väg, i luften, till havs och på inre vattenvägar samt över transporter av farliga ämnen med försvarsmaktens fordon, fartyg eller luftfartyg. Om övrig tillsyn över försvarsmaktens transporter av farliga ämnen samt om samarbetet mellan tillsynsmyndigheter föreskrivs vid behov genom förordning av statsrådet.

3. mom.

Tillsynen över transporter av farliga ämnen med Gränsbevakningsväsendets fartyg eller luftfartyg utövas av Gränsbevakningsväsendet.

4. mom.

Transport- och kommunikationsverket får för högst fem år ingå avtal av teknisk natur om att godkänna temporära undantag som avses i följande bestämmelser som är bindande för Finland: kapitel 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), kapitel 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006) och i punkt 7.9.1 i det regelverk (IMDG-koden) som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981). Ett villkor för att avtal ska kunna ingås är att det är fråga om en tekniskt avvikande lösning eller ett annat avvikande arrangemang, som bibehåller motsvarande säkerhetsnivå som om föreskrifterna iakttas. Godkända avtal får även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen. En kopia av avtalet ska medföras i transportmedlet, om så bestäms enligt internationella förpliktelser som är bindande för Finland. Transport- och kommunikationsverket ger information om dessa godkända temporära avtal.

5. mom.

Behöriga myndigheter enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella förpliktelser som är bindande för Finland är de myndigheter som enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska utföra motsvarande uppgift.

6 a § (7.11.2014/915) Erkännande av åtgärder av myndigheter i utlandet eller landskapet Åland

1. mom.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om erkännande i Finland av godkännande av en sådan åtgärd i samband med transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen som vidtas av en myndighet i utlandet eller landskapet Åland eller av ett annat organ som en myndighet i utlandet eller landskapet Åland bemyndigat, och av ett intyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen, ett intyg av en säkerhetsrådgivare, klassificering av ett farligt ämne samt godkännande av en förpackning eller tank, om erkännandet av åtgärden eller intyget baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller om säkerhetskrav som motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt har beaktats när åtgärden vidtagits och intyget givits.

3 kapSkyldigheter och krav

7 § (8.4.2005/215) Allmänna skyldigheter

1. mom.

Vid transport av farliga ämnen och andra åtgärder i anslutning därtill, såsom vid förpackning och tillfällig förvaring, skall iakttas den omsorgsfullhet och försiktighet som behövs med beaktande av ämnets art, mängd och transportform.

2. mom.

De som påverkar säkerheten vid transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen, såsom förpackaren, avsändaren, avlastaren, lastaren, transportören, föraren och mottagaren, skall för sin del se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga olyckor och minimera deras eventuella skadeverkningar för människor, miljön eller egendom.

Om parternas skyldigheter se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 2 kap.

7 a § (23.11.2018/1007) Krav på fordon som används för transport av farliga ämnen

1. mom.

Fordon som används för transport av farliga ämnen ska till sin konstruktion, sina tekniska egenskaper och sin utrustning vara lämpliga särskilt för transport av farliga ämnen.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket får typgodkänna fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen. Därutöver ska tankfordon som är avsedda för transport av farliga ämnen och fordon som är avsedda för transport av explosiva varor godkännas för transport av farliga ämnen (TFÄ-godkännande) och därefter besiktas årligen (TFÄ-besiktning), om farliga ämnen transporteras på fordonet i sådana mängder som inte är ringa.

3. mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om särskilda konstruktioner, tekniska egenskaper och utrustning hos fordon som lämpar sig för transport av farliga ämnen samt om sådana tankfordonstransporter av farliga ämnen och transporter av explosiva varor för vilka det inte krävs TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning av fordonet.

7 b § (23.11.2018/1007) Beviljare av TFÄ-godkännanden och utförare av TFÄ-besiktningar

1. mom.

Transport- och kommunikationsverket kan bemyndiga ett besiktningsställe att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar av fordon. Transport- och kommunikationsverket kan också bemyndiga beviljare av enskilt godkännande av fordon att bevilja TFÄ-godkännanden. Ett besiktningsställes rätt att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar upphör samtidigt som dess rätt att utföra besiktningar upphör. Rätten för en beviljare av enskilt godkännande att bevilja TFÄ-godkännanden upphör samtidigt som rätten att bevilja enskilt godkännande upphör.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket övervakar hur de som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar och som avses i 1 mom. utför dessa uppgifter. Verket kan ge den som beviljar TFÄ-godkännanden eller som utför TFÄ-besiktningar en anmärkning eller en skriftlig varning, om dessa uppgifter inte utförs på behörigt sätt. Om TFÄ-godkännanden eller TFÄ-besiktningar trots en skriftlig varning inte beviljas eller utförs på behörigt sätt, kan Transport- och kommunikationsverket för viss tid eller helt och hållet återkalla rätten att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar.

3. mom.

TFÄ-godkännanden och TFÄ-besiktningar av försvarsmaktens fordon, när fordonen är nödvändiga för landets försvar, beviljas respektive utförs av en bilinspektör vid försvarsmakten. De tillsynsuppgifter som avses i 2 mom. sköts vid försvarsmakten av huvudstaben.

7 c § (23.11.2018/1007) Behörighetsvillkor för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar

1. mom.

Utöver vad som separat föreskrivs om behörigheten för besiktare och utförare av enskilt godkännande, ska personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar ha vidareutbildning i form av sådan specialutbildning som behövs för att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar.

2. mom.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om den specialutbildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar samt bestämmelser om inträdeskraven till specialutbildningen, om de prov som ansluter sig till specialutbildningen och om det betyg som ges över proven. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om grunderna för bedömning och godkännande av proven och de tekniska detaljerna som ansluter sig till den specialutbildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar. Närmare bestämmelser om den specialutbildning som krävs av fordonsinspektörer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar vid försvarsmakten samt om inträdeskraven till utbildningen får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

Se SRf om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon 444/2014 och FVMf om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten 65/2015.

7 d § (23.11.2018/1007) Tillstånd att ge vidareutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar

1. mom.

Den som ger personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar vidareutbildning ska ha av Transport- och kommunikationsverket beviljat tillstånd att ge vidareutbildning. Transport- och kommunikationsverket beviljar också tillstånd att ordna enskild fortbildning. På den som ordnar en sådan fortbildning tillämpas det som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om den som söker utbildningstillstånd och om beviljande av utbildningstillstånd.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ge specialutbildning.

3. mom.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på den specialutbildning som ges av försvarsmakten och som krävs av försvarsmaktens fordonsinspektörer.

4. mom.

Vidareutbildningstillstånd beviljas en sökande, om sökanden uppfyller de förutsättningar för beviljande av vidareutbildningstillstånd som föreskrivs i 30 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) och om sökanden förfogar över tillräcklig och yrkesskicklig undervisningspersonal som är förtrogen med godkännandeverksamhet samt TFÄ-godkännanden och TFÄ-besiktningar.

5. mom.

Till ansökan om vidareutbildningstillstånd ska fogas de uppgifter och de redogörelser och utredningar som anges i 31 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet samt uppgift om vad den person som svarar för utbildningsverksamheten har för utbildning och erfarenhet i anslutning till godkännandeverksamheten. På ansökan om vidareutbildningstillstånd tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

6. mom.

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja vidareutbildningstillstånd till sökande som uppfyller kraven i 4 mom. och som lämnar de redogörelser och utredningar som avses i 5 mom.

7. mom.

På återkallande av vidareutbildningstillstånd, på prov i anslutning till vidareutbildningen och bevarande av handlingar som gäller dem, på den opartiskhet som ska iakttas vid tillhandahållande av vidareutbildning, på avvikelser från förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser om jäv i vidareutbildningen och på tillsynen över innehavare av vidareutbildningstillstånd tillämpas vad som föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

8 § (8.4.2005/215) Avsändarens allmänna skyldigheter

1. mom.

Avsändaren samt vid fartygstransporter avlastaren och avsändaren ska innan ett farligt ämne överlämnas för transport försäkra sig om att det inte är förbjudet att transportera ämnet med den transportform som används. (21.12.2010/1240)

2. mom.

Avsändaren samt vid fartygstransporter avlastaren och avsändaren ansvarar för att ett farligt ämne som överlämnats för transport är klassificerat och förpackat och förpackningen märkt samt överlämnat för transport så som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3. mom.

Avsändaren samt vid fartygstransporter avlastaren och avsändaren ansvarar för att det farliga ämnets benämning och klassificering samt andra uppgifter som fordras blir korrekt antecknade i transportdokumenten och att de nödvändiga transportdokumenten tillställs transportören före transporten.

Se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 7 §.

9 § (23.11.2018/1007) Transportörens skyldigheter

1. mom.

Transportören ska se till att det fordon, det fartyg, det luftfartyg eller den vagn som används vid transport av farliga ämnen kan användas för detta ändamål och att fordonet vid vägtransport är bemannat på behörigt sätt. Transportören ska före transporten försäkra sig om att det inte är fråga om transport av sådana farliga ämnen som det är förbjudet att transportera.

2. mom.

Av den som utför lufttransporter krävs tillstånd till lufttransport av farliga ämnen, om det i Europeiska unionens lagstiftning, i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller i en internationell standard eller rekommendation förutsätts tillstånd eller om tillstånd i övrigt är motiverat för att transportsäkerheten ska säkerställas. En förutsättning för beviljande av tillstånd är att den sökande med hjälp av sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga metoder kan garantera säkerheten vid hanteringen av farliga ämnen i alla skeden av lufttransporten. Tillstånd beviljas av Transport- och kommunikationsverket för viss tid. Närmare bestämmelser om detaljer i fråga om kravet på tillstånd och om fall där tillstånd inte krävs får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan om och beviljande av tillstånd.

3. mom.

Om en innehavare av ett lufttransporttillstånd som avses i 2 mom. inte längre uppfyller kraven för beviljande av ett tillstånd eller om lufttransporterna av farliga ämnen inte har skötts på behörigt sätt, kan tillståndsmyndigheten ge tillståndshavaren en skriftlig varning. Om missförhållandena inte avhjälps trots varningen, kan tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet för en viss tid eller helt och hållet. Tillståndet kan dock i brådskande fall återkallas för en viss tid utan särskild skriftlig varning, om tillståndsmyndigheten har grundad anledning att befara att tillståndshavaren inte tryggt kan utföra lufttransporter. Tillståndet kan återkallas helt och hållet endast om villkoren för beviljande av tillstånd till väsentliga delar inte uppfylls eller om det har framkommit väsentliga brister eller försummelser vid transporten av farliga ämnen.

Se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 8 §.

10 § Förarens skyldigheter vid vägtransporter

1. mom.

Föraren skall innan färden börjar förvissa sig om att fordonet motsvarar transporten i fråga och att det är bemannat och lastat på behörigt sätt samt se till att transporten utförs enligt gällande stadganden och bestämmelser.

Se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 8 §.

10 a § (23.11.2018/1007) Transport som resgods

1. mom.

Transport av farliga ämnen som resgods är förbjuden eller kan begränsas, om transporten på grund av att ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten medför sådan fara för människor, miljön eller egendom som inte kan avvärjas genom förpackning eller andra specialåtgärder.

2. mom.

Vid transport av ett farligt ämne som resgods ska de faror som det transporterade ämnet eventuellt medför beaktas samt särskild omsorgsfullhet och försiktighet iakttas vid transporten och övrig hantering av ämnet. Farliga ämnen som transporteras som resgods ska vara ändamålsenligt förpackade och vid transporten ska bestämmelserna och föreskrifterna om transport även i övrigt iakttas.

3. mom.

Närmare bestämmelser om begränsning av eller förbud mot transport av farliga ämnen som resgods får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4. mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om begränsning av eller förbud mot passagerares och besättningsmedlemmars transport av farliga ämnen som resgods samt om förpackningen av ämnena och om andra tekniska detaljer. Föreskrifterna ska grunda sig på Europeiska unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard.

Se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 28 §.

10 b § (23.11.2018/1007) Transport som flygpostförsändelse

1. mom.

Postföretag enligt postlagen (415/2011) och enligt Världspostkonventionen (FördrS 69/2011) utsedda operatörer samt operatörer som har registrerat en filial i Finland på det sätt som Världspostföreningen föreskriver ska skaffa ett godkännande för hantering av flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen, om ett sådant godkännande förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard. En förutsättning för beviljande av godkännande är att den sökande med hjälp av sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga metoder kan garantera säkerheten vid mottagandet och hanteringen av försändelserna i alla skeden av postverksamheten. Beslut om godkännande fattas av Transport- och kommunikationsverket. Närmare bestämmelser om detaljerna för kravet på godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan om och beviljande av godkännande.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket övervakar de i 1 mom. avsedda företagens och operatörernas verksamhet med avseende på det godkännande som verket har beviljat. Om innehavaren av ett godkännande inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av godkännande eller om flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen inte har hanterats på tillbörligt sätt kan verket ge innehavaren av godkännandet en skriftlig anmärkning eller varning. Om missförhållandena inte avhjälps trots anmärkningen eller varningen, får verket återkalla godkännandet för en viss tid eller helt och hållet. Godkännandet kan dock i brådskande fall återkallas för en viss tid utan särskild skriftlig varning, om myndigheten har grundad anledning att misstänka att innehavaren av godkännandet inte tryggt kan hantera flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen. Godkännandet kan återkallas helt och hållet endast om förutsättningarna för att bevilja godkännande inte till väsentliga delar uppfylls eller om det har uppdagats väsentliga brister eller försummelser vid hanteringen av flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen.

3. mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om begränsning av eller förbud mot flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen. Föreskrifterna ska grunda sig på Europeiska unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard.

Se SRf om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen 274/2002.

10 c § (23.11.2018/1007) Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

1. mom.

Den som bedriver transport av farliga ämnen på väg eller järnväg samt i anslutning till dessa transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet i anslutning till säkerheten vid transport av farliga ämnen ska utse en säkerhetsrådgivare för att följa och styra denna verksamhet samt utreda med vilka metoder uppdrag i anslutning till transport av farliga ämnen kan utföras så säkert som möjligt.

2. mom.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg över ett prov som mottagits av Transport- och kommunikationsverket och som visar att personen i fråga besitter tillräcklig sakkunskap om transport av farliga ämnen och de uppgifter som föreskrivits för rådgivaren.

3. mom.

Närmare bestämmelser om skyldigheten att utse säkerhetsrådgivare, dennes sakkunskap, de prov som förutsätts för erhållande av intyg och om intyget samt om säkerhetsrådgivarens övriga kompetens och uppgifter samt om övriga omständigheter i anslutning därtill utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 § (23.11.2018/1007) Personalens allmänna behörighet

1. mom.

Alla som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen, såsom förpackning, sändning, skeppning, lastning, transportering eller lossning, ska för att garantera en säker transport ha den utbildning eller behörighet av annat slag som behövs för uppgiften och genomgå kompletterande utbildning tillräckligt ofta, om inte uppgiften utförs under direkt överinseende av en utbildad person.

2. mom.

Närmare bestämmelser om den utbildning och behörighet av annat slag som behövs samt om dess uppläggning och innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet av den utbildning och behörighet av annat slag som behövs för väg- och järnvägstransporter, för fartygstransporter och för transporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden samt om andra tekniska detaljer.

3. mom.

En arbetsgivare som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen ska försäkra sig om att arbetstagarna har utbildning eller behörighet av annat slag enligt 1 mom. Arbetsgivaren ska ha uppgifter om denna utbildning och behörighet av annat slag. Uppgifterna om utbildning och behörighet av annat slag ska på begäran uppvisas för den myndighet som övervakar transporterna för att det ska kunna säkerställas att utbildningen eller behörigheten av annat slag är tillräcklig med beaktande av de uppgifter som personen utför.

4. mom.

I fråga om sådan väg-, järnvägs-, sjö- eller lufttransport av farliga ämnen som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag ska arbetsgivaren bevara de uppgifter om utbildningen som avses i 3 mom. i tre år efter den senast genomgångna godkända utbildningen.

Om utbildning se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 15 §.

11 a § (23.11.2018/1007) Särskilda bestämmelser om personalens behörighet i uppgifter som hänför sig till lufttransporter

1. mom.

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. och som ges den som utför lufttransporter ska vara godkänd av Transport- och kommunikationsverket. Godkännandet utfärdas för viss tid.

2. mom.

Det ska finnas ett detaljerat utbildningsprogram för den utbildning som avses i 1 mom. Undervisningspersonalen ska ha goda kunskaper om lufttransporter av farliga ämnen och tillräcklig undervisningsförmåga. Transport- och kommunikationsverket övervakar utbildningen. Verket kan ge utbildaren en skriftlig varning, om utbildningen inte sköts på behörigt sätt. Det kan också förbjuda att utbildning ges, om de missförhållanden som anges i den skriftliga varningen inte avhjälps inom skälig tid.

3. mom.

Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande av utbildning, anmälan om ändringar i utbildningen och utbildarens yrkesskicklighet får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet av utbildningen och om andra tekniska detaljer som gäller utbildningen och utbildarens yrkesskicklighet. Föreskrifterna ska grunda sig på de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949).

11 b § (23.11.2018/1007) Körtillstånd för vägtransport

1. mom.

Om vägtransport av farliga ämnen med beaktande av ämnets art, mängd och transportmedel förutsätter särskild sakkunskap, ska fordonsföraren utöver den körrätt som avses i 5 kap. i vägtrafiklagen ha ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen. En förutsättning för att körtillstånd ska beviljas är att sökanden har deltagit i utbildning som behövs för körtillståndet och har godkänts i det prov som behövs för körtillstånd. Körtillstånd beviljas för viss tid. När körtillståndet beviljas ska personen ha körrätt för bil och han eller hon får inte ha körförbud. Körtillståndet ska medföras under körningen och på uppmaning visas upp för en polisman eller någon annan myndighet som övervakar trafiken.

2. mom.

Den utbildning som behövs för körtillstånd får ges endast av en av Transport- och kommunikationsverket godkänd sammanslutning som har en sakkunnig föreståndare som ansvarar för utbildningen, ett detaljerat utbildningsprogram, yrkeskunnig undervisningspersonal som är tillräcklig med beaktande av verksamhetens omfattning, ändamålsenliga lokaler samt det material och den utrustning som behövs för undervisningen. Utbildningstillståndet ges för viss tid. Transport- och kommunikationsverket kan ge innehavaren av utbildningstillstånd en anmärkning eller skriftlig varning, om tillståndshavaren inte uppfyller villkoren för beviljande av utbildningstillstånd eller utbildningen inte sköts på behörigt sätt. Verket kan också återkalla utbildningstillståndet, om de missförhållanden som anges i anmärkningen eller den skriftliga varningen inte avhjälps inom skälig tid. Utbildningstillståndet kan återkallas helt endast om missförhållandena är betydande.

3. mom.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om undantag från kravet på körtillstånd i polis- och räddningsuppgifter samt andra uppgifter i anslutning till tillsyn över transport och tillfällig förvaring. Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs om det körtillstånd som krävs vid sådan transport av farliga ämnen som utförs under försvarsmaktens tillsyn.

4. mom.

Närmare bestämmelser om kravet på körtillstånd, förutsättningarna för beviljande av körtillstånd, giltighetstid för körtillstånd, förnyande av körtillstånd, körtillståndsprov och körtillståndets mall samt om körtillståndsutbildning och den som meddelar sådan utbildning samt utbildningstillstånd och dess giltighetstid får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningsprogrammet för körtillstånd och innehållet i körtillståndsprovet.

Se SRf om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 401/2011 och FVMf om försvarsmaktens körkort och körtillstånd 23/2013.

11 c § (23.11.2018/1007) Dokument, utredningar och anmälningar i anslutning till transporter

1. mom.

De viktigaste uppgifterna om de farliga ämnen som transporteras ska för säkerställande av tillbörlig hantering samt i händelse av olyckssituationer eller tillbud finnas i transportmedlet. Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om ämnesspecifika eller andra detaljerade undantag från denna skyldighet, om det är fråga om små mängder farliga ämnen och transporten kan medföra endast obetydlig fara för människor, miljön eller egendom. Avsändaren och transportören ska förvara de dokument som innehåller de uppgifter som avses i detta moment i minst tre månader efter avsändandet eller transporten.

2. mom.

I fråga om en olycka eller ett allvarligt tillbud vid transport av farliga ämnen ska en anmälan göras till en myndighet som avses i 6 § och om vilken det föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

3. mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om transportdokumenten samt olycks- och tillbudsanmälningarna. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom vid behov bestämmelser om

1) undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. i fråga om obetydliga olyckssituationer och tillbud,

2) beredskapsplaner för transport av radioaktiva ämnen samt strålskydds- och kvalitetssäkringsprogram,

3) andra än i 2 mom. avsedda anmälningar och utredningar om olyckssituationer och tillbud.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna i transportdokument, utredningar och anmälningar.

Om dokument se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 26 §. Se även SRf om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenade gods 346/2014.

11 d § (23.11.2018/1007) Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser

1. mom.

Vid väg- eller järnvägstransport av farliga ämnen som vid uppsåtligt missbruk kan medföra stor fara för människor, miljön eller egendom, ska de parter som deltar i transporten, såsom förpackaren, avsändaren, lastaren och transportören, utarbeta och uppdatera en för verksamheten lämplig skyddsplan. Skyddsplanen ska innehålla åtgärder och förfaranden för förhindrande av stöld och annat uppsåtligt missbruk av farliga ämnen. Skyddsplanen ska på begäran ges till den myndighet som övervakar transporterna.

2. mom.

Transportmedel som används för transport enligt 1 mom. ska utrustas med ändamålsenliga anordningar eller skyddas genom andra arrangemang för förhindrande av stöld och annat uppsåtligt missbruk.

3. mom.

Farliga ämnen som avses i 1 mom. får lämnas för väg- och järnvägstransport endast till en transportör som har identifierats på tillbörligt sätt.

4. mom.

Bangårdar och terminaler och andra motsvarande områden som används för tillfällig förvaring vid väg- och järnvägstransport av farliga ämnen ska om möjligt vara skyddade, om förvaringen avser sådana farliga ämnen som avses i 1 mom.

5. mom.

De parter som deltar i lufttransport eller fartygstransport av farliga ämnen ska med lämpliga skyddsåtgärder förhindra stöld och annat uppsåtligt missbruk av ämnena. I fråga om skyddsåtgärder på fartyg, inom hamnområden och på flygplatser föreskrivs särskilt.

6. mom.

Närmare bestämmelser om skyddsplaner och annat tryggande av transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om de ämnen vars transport förutsätter att de deltagande parterna utarbetar en skyddsplan och att transportmedlet säkras samt om de tekniska detaljerna för skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser enligt 5 mom.

Om skyddsplan se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 6 §.

12 § (23.11.2018/1007) Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan

1. mom.

Vid planeringen av och i verksamheten på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler ska beaktas de faror som transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen medför för människor, miljön och egendom. På bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler får transporteras och tillfälligt förvaras endast sådana mängder farliga ämnen att de inte medför särskild fara. På dessa platser ska de områden som är avsedda för farliga ämnen samt utrustningen på områdena också vara sådana att ämnena inte vid transport eller tillfällig förvaring medför någon särskild fara.

2. mom.

Om betydande mängder farliga ämnen transporteras via en hamn eller förvaras tillfälligt i hamnen, ska hamninnehavaren och den som utför lasthanteringstjänster i hamnen ha en uppdaterad säkerhetsutredning. Transport- och kommunikationsverket godkänner hamnarnas säkerhetsutredningar. Verket kan begränsa mängden farliga ämnen som tillfälligt får förvaras i hamnen och meddela andra för säkerheten nödvändiga begränsningar i fråga om tillfällig förvaring.

3. mom.

Ett järnvägsföretag ska ha en uppdaterad säkerhetsutredning för en bangård som utsetts av Transport- och kommunikationsverket och genom vilken betydande mängder farliga ämnen transporteras. Trafikledsverket sammanställer och kompletterar en säkerhetsutredning för hela bangården och ser till att de funktioner som beskrivs i säkerhetsutredningen bildar en fungerande helhet när det gäller säkerheten. Transport- och kommunikationsverket godkänner säkerhetsutredningen för hela bangården.

4. mom.

Säkerhetsutredningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder och förfaranden som säkerställer en säker transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt en intern räddningsplan. Den interna räddningsplanen ska innehålla en plan för de åtgärder som vidtas vid olyckor. Räddningsmyndigheterna, närings-, trafik- och miljöcentralen och tillsynsmyndigheterna ska ha tillgång till säkerhetsutredningen.

5. mom.

Närmare bestämmelser om farliga ämnen och tillfällig förvaring av dessa, om förebyggande av olyckor, om transport på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler och om säkerhetsutredningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet när det gäller dessa frågor samt om avskiljande av transportenheter och ämnesspecifika förfaranden och andra tekniska detaljer.

Se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 3 §.

13 § (13.12.2013/956) Andra skyldigheter

1. mom.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om andra skyldigheter än de som avses i 9 § 2 och 3 mom. samt 10 a, 10 b, 11, 11 a–11 d, 12, 13 a–13 d, 13 i, 14 och 14 a §, såsom transport, tillfällig förvaring, förpackning, märkning av transportenhet, informerande om transportbegränsningar samt meddelande av säkerhetsanvisningar och andra transportanvisningar enligt transportform, vilka åligger tillverkaren av en förpackning eller tank, förpackaren, avsändaren, avlastaren, lastaren, transportören, fartygets befälhavare, föraren, mottagaren, innehavaren av en förpackning eller tank, researrangören, hamn- eller flygplatsinnehavaren, den som utför lasthanteringstjänster i hamnar och andra parter som deltar i transport av farliga ämnen.

3 a kapFörpackningars och tankars säkerhet

13 a § (23.11.2018/1007) Förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

1. mom.

Förpackningar och tankar som används för transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen ska tillverkas, besiktas och märkas samt användas så att de inte äventyrar någons hälsa, säkerhet, egendom eller miljön. Förpackningar och tankar ska uppfylla kraven i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Närmare bestämmelser om påvisande av överensstämmelse med kraven, förvaring av de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven och om giltighetstid för och förnyande och återkallande av typgodkännanden som utfärdats för att påvisa överensstämmelse med kraven får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

2. mom.

Den som för transport av farliga ämnen på marknaden släpper ut, överlåter eller tar i bruk någon annan förpackning eller tank än en transportabel tryckbärande anordning ska se till att förpackningen eller tanken uppfyller kraven enligt 1 mom. Denna skyldighet gäller dock inte en privatperson som tar en detaljhandelsförpackning i bruk och som använder eller har för avsikt att använda den för fritids- eller sportaktiviteter eller för andra personliga ändamål.

Om förpackningar se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002 16-20 §.

13 b § (23.11.2018/1007) Ekonomiska aktörers skyldigheter

1. mom.

Den som släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska se till att den tryckbärande anordningen samt konstrueringen och tillverkningen av den, liksom uppdaterings- och lagringssystemet för de dokument som gäller den tryckbärande anordningen uppfyller föreskrivna krav.

2. mom.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den som

1) tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning för distribution eller användning,

2) vid transport tar i bruk en transportabel tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven inte har påvisats,

3) tillverkar en transportabel tryckbärande anordning för eget bruk vid transport eller för att överlåta den till någon annan.

3. mom.

För ekonomiska aktörer gäller utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. de skyldigheter som avses i kapitlen 2 och 5 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. De i direktivet för ägaren föreskrivna skyldigheterna gäller dock inte den som avser att använda eller använder transportabla tryckbärande anordningar för fritids- eller sportaktiviteter eller för andra personliga ändamål.

4. mom.

Närmare bestämmelser om märkning och om annat påvisande av överensstämmelse med kraven, förvaring av de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven och om giltighetstid för och förnyande och återkallande av typgodkännanden som utfärdats för att påvisa överensstämmelse med kraven får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om att skyldigheterna enligt 1 och 2 mom. även ska tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar för fartygs- och flygtransporter får också utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

Om påvisande av överensstämmelse med kraven se SRf om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta 124/2015 2 kap.

13 c § (23.11.2018/1007) Besiktningsorgan och deras uppgifter

1. mom.

Besiktningsorgan som avses i denna lag är

1) TFÄ-besiktningsorgan,

2) organ för periodiska TFÄ-besiktningar,

3) besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen erkänt,

4) anmälda organ av typ A,

5) anmälda organ av typ B, och

6) besiktningstjänster under tillsyn av ett anmält organ av typ A.

2. mom.

Besiktningsorganen har rätt att

1) godkänna förpackningar och tankar samt utföra besiktningar och provningar av förpackningar och tankar,

2) utföra andra uppgifter som krävs för att påvisa att förpackningar och tankar överensstämmer med kraven och de åtgärder som anknyter till detta,

3) utföra alla sådana uppgifter som ålagts besiktningsorganen vid förfaranden för bedömning av överensstämmelse och förfaranden för inspektioner och kontroller enligt direktivet om transportabla tryckbärande anordningar,

4) utföra bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl samt sköta därtill hörande övervakning.

3. mom.

Närmare bestämmelser om besiktningsorganens samarbete och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden som ska iakttas i samband med uppgifterna och om bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl och den övervakning som hör till dem.

4. mom.

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de uppgifter som besiktningsorgan som det förbinder sig att utföra. De besiktningsorgan som avses i 1 mom. 1–5 punkten kan dock anlita underleverantörer för deluppgifter som gäller påvisande av överensstämmelse med kraven, periodisk besiktning och andra besiktningar under förutsättning att besiktningsorganet har kommit överens med uppdragsgivaren om detta. De aktörer som utför dessa uppgifter ska dock omfattas av besiktningsorganets ackreditering eller vara separat ackrediterade om de utför uppgifter för ett besiktningsorgan som måste vara ackrediterat. Om dessa aktörer är separat ackrediterade ska de antingen vara ackrediterade enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 som gäller provnings- och kalibreringslaboratoriers kompetens och besiktningsorganet ska konstatera att de är oavhängiga och opartiska provningslaboratorier, så att de kan utföra provningen i enlighet med sin ackreditering, eller vara ackrediterade i enlighet med 13 e §. Besiktningsorganet svarar för de uppgifter som utförts av underleverantörer. Närmare bestämmelser om besiktningsorgans rätt att anlita underleverantörer får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 i enlighet med internationella förpliktelser som är bindande för Finland samt Europeiska unionens rättsakter.

5. mom.

Besiktningsorganet ska säkerställa att underleverantören uppfyller de föreskrivna kraven för besiktningsorgan, med undantag av kravet på registrering i 13 e § 1 mom. 2 punkten. Besiktningsorganet ska också övervaka underleverantören och anmäla sina arrangemang för underentreprenader till den myndighet som erkänt besiktningsorganet i enlighet med 13 d §.

Om tjänsteansvar se 23 c §.

13 d § (23.11.2018/1007) Erkännande av besiktningsorgan

1. mom.

Transport- och kommunikationsverket erkänner besiktningsorgan som utför i 13 c § avsedda besiktningsorgansuppgifter som gäller transportabla tryckbärande anordningar. Strålsäkerhetscentralen erkänner sådana besiktningsorgan vars besiktningsorgansuppgifter gäller förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen och Säkerhets- och kemikalieverket erkänner övriga besiktningsorgan. I beslutet om erkännande anges besiktningsorganets uppgifter samt fastställs omfattningen av den tillsyn som ska utövas över besiktningsorganet och arrangemang som gäller tillsynen. I beslutet kan också uppställas andra sådana krav, begränsningar och villkor i fråga om organets verksamhet som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt.

2. mom.

Uppgifter enligt 13 c § 2 mom. som krävs för att påvisa att de förpackningar och tankar som används vid transporter enligt 6 § 2 mom. vilka utförs under kontroll av försvarsmakten överensstämmer med kraven, kan utföras även av en sådan militär inrättning eller militärmyndighet som huvudstaben har erkänt. Ett sådant besiktningsorgan ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som i denna lag ställs på besiktningsorgan, och i fråga om det iakttas även i övrigt i tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om besiktningsorgan.

3. mom.

Erkännande av ett besiktningsorgan söks skriftligen hos den myndighet till vars behörighet erkännandet hör. Närmare bestämmelser om ansökan om erkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 e § (23.11.2018/1007) Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

1. mom.

Ett besiktningsorgan ska uppfylla de krav på verksamheten hos olika typer av besiktningsorgan som anges i standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller bedömning av överensstämmelse. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 i enlighet med internationella förpliktelser som är bindande för Finland samt Europeiska unionens rättsakter. För att ett besiktningsorgan ska erkännas förutsätts dessutom att

1) organet är pålitligt,

2) organet är en i Finland registrerad juridisk person,

3) övrig verksamhet som organet bedriver är avskild från besiktningsorgansverksamheten,

4) organet kan utföra de provningar och besiktningar som förutsätts av besiktningsorgansverksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,

5) organets verksamhet är ordnad så att verksamheten i rimlig mån är möjlig att övervaka,

6) organet har ett pålitligt och ändamålsenligt uppdaterings- och lagringssystem för de dokument som anknyter till besiktningsorgansuppgifterna.

2. mom.

För att påvisa att de krav som anges i 1 mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan som utför bedömningar av överensstämmelse, förnyade bedömningar och besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar vara ackrediterad av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) som ett besiktningsorgan av typ A eller B enligt den standard som avses i 1 mom.

3. mom.

Besiktningsorganet ska anmäla ändringar i förutsättningarna för erkännande till den myndighet som har i uppgift att erkänna besiktningsorganet i fråga.

4. mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om påvisande av att förutsättningarna för erkännande uppfylls för andra besiktningsorgan än de som avses i 2 mom., om besiktningsorgansverksamhet som utförs före den ackreditering som avses i 2 mom. och om ansökan om erkännande. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om förutsättningarna för erkännande av besiktningsorgan.

Om detaljerade förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan se SRf om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta 124/2015 18 och 19 §.

13 f § (12.12.2014/1095) Utförande av besiktningsorganets uppgifter

1. mom.

När besiktningsorganen sköter uppgifter enligt 13 c § 2 och 3 mom. samt 20 § 2 mom. ska de iaktta bestämmelserna i förvaltningslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om besiktningsorganens språkliga skyldigheter i fråga om service. Om besiktningsorganets uppgifter sköts av en i 13 e § 1 mom. 3 punkten i denna lag avsedd del som är avskild från organets övriga verksamhet, tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen på besiktningsorganets anställda.

2. mom.

Besiktningsorganen är skyldiga att inom gränserna för sitt verksamhetsområde tillhandahålla besiktningsorganstjänster på jämlika grunder till alla som vill ha tjänster. Skyldigheten att tillhandahålla tjänster gäller dock inte ett besiktningsorgan som avses i 13 e § 1 mom. 3 punkten och som är en avskild del av organets övriga verksamhet.

13 g § (9.2.2001/124) Tillsyn över besiktningsorgan

1. mom.

Den myndighet som har i uppgift att erkänna ett besiktningsorgan övervakar besiktningsorganets verksamhet. Denna myndighet ska minst vart femte år kontrollera att besiktningsorganet fortfarande uppfyller förutsättningarna för erkännande av besiktningsorgan. (26.8.2011/1004)

2. mom.

Den myndighet som har i uppgift att erkänna ett besiktningsorgan skall återkalla erkännandet av besiktningsorganet, om organet inte längre uppfyller de föreskrivna kraven. Myndigheten kan också återkalla erkännandet av besiktningsorganet för viss tid eller helt och hållet eller ge organet en anmärkning eller en skriftlig varning, om organet inte utför besiktningsorgansuppgifterna på ändamålsenligt sätt eller om det annars handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag.

3. mom.

Besiktningsorganet ska regelbundet visa den myndighet som övervakar organet att organet uppfyller de krav som ställs för erkännande. Bestämmelser om den rapport som gäller besiktningsorganets verksamhet och om Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter i anslutning till tillsynen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. (21.12.2010/1282)

13 h § (9.2.2001/124) Anmälan om besiktningsorgan

1. mom.

Erkännande av besiktningsorgan och återkallande av erkännandet anmäls vid behov till Europeiska gemenskapernas kommission samt till de stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

13 i § (13.12.2013/956) Registrering

1. mom.

En transportabel tryckbärande anordning eller en tank som kan orsaka avsevärd fara för människan, miljön eller egendom ska registreras i ett register som förs av Säkerhets- och kemikalieverket. Närmare bestämmelser om registreringen och om vilka transportabla tryckbärande anordningar och tankar som ska registreras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kapTransportförbud och transportbegränsningar (8.4.2005/215)

14 § Allmänt transportförbud

1. mom.

Om ett farligt ämne inte är klassificerat, förpackat och märkt så som avses i denna lag och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om de stadgade transportdokumenten inte har lämnats eller om en förpackning eller transporttankar som är avsedd för transport av ett farligt ämne har skadats, är det förbjudet att transportera ämnet.

2. mom.

Om det under transporten konstateras en bristfällighet eller försummelse som avses i 1 mom. och som kan äventyra säkerheten i verksamheten, skall transporten avbrytas så snabbt som möjligt med beaktande av de risker som avbrytandet medför, möjligheten att placera transportförsändelsen och andra krav i fråga om allmän säkerhet. Transporten får fortsättas först när den kan utföras på behörigt sätt. Vid behov utfärdas närmare bestämmelser om avbrytande och fortsättande av transport genom förordning av statsrådet. (8.4.2005/215)

14 a § (23.11.2018/1007) Allmänna transportbegränsningar

1. mom.

Farliga ämnen får inte transporteras om transporten, på grund av att ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten, medför sådan fara för människor, miljön eller egendom som inte kan förebyggas genom förpacknings- eller lastningsåtgärder eller andra specialåtgärder.

2. mom.

För transport av radioaktiva ämnen och andra farliga ämnen ska ett transportgodkännande eller dispens skaffas på förhand, om transporten medför allvarlig fara för människor, miljön eller egendom. I beslutet om transportgodkännande och dispens kan sådana villkor ställas för transporten eller det transporterade ämnet som syftar till att trygga en säker transport. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om transportgodkännande och transportdispens samt om sökande av dessa och de villkor som kan fogas till besluten.

3. mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om ämnen som avses i 1 mom. och som inte får transporteras, om ämnen som avses i 2 mom. och som kräver transportgodkännande eller dispens, samt om de tekniska detaljerna för ansökan om godkännande eller dispens liksom även om andra tekniska detaljer om transportbegränsningar enligt 1 och 2 mom.

14 b § (23.11.2018/1007) Regionala transportbegränsningar

1. mom.

På motiverad framställning av kommunen kan Transport- och kommunikationsverket begränsa transport av farliga ämnen inom ett område, på en väg eller på en vägsträcka, om transporten kan medföra betydande fara för människor, miljön eller egendom. När begränsningen ställs upp ska det ses till att möjligheterna att transportera farliga ämnen inte inskränks mer än vad som behövs för att avvärja den fara transporterna medför. Kommunen ska informera om de begränsningar som gäller dess område.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket kan på framställning av en väg-, gatu- eller banhållare begränsa väg- och järnvägstransport av farliga ämnen i vissa tunnlar som väg-, gatu- eller banhållaren administrerar, om transporten kan medföra betydande fara för människor, miljön eller egendom. Begränsningen ska grunda sig på en sådan av sökanden inlämnad bedömning av riskerna i fråga om tunneln som ska ha utförts av ett organ som är oberoende av sökanden. I bedömningen ska åtminstone de faktorer som inverkar på säkerheten beaktas, såsom de ämnen som transporteras samt tunnelns konstruktion och utrustning. Dessutom ska de alternativa transportrutterna beaktas. Transport- och kommunikationsverket kan förena begränsningen med villkor genom vilka en säker transport tryggas. Sökanden ska informera om begränsningar som avser det område som sökanden administrerar.

3. mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om riskbedömningar, ämnesgrupper som omfattas av transportbegränsningar, genomförandet av begränsningar och andra omständigheter i anslutning till transportbegränsningar som avses i 1 och 2 mom.

Se KMf om transport av farliga ämnen på väg 369/2011 6 §.

15 § (9.2.2001/124) Tillsynsmyndigheternas förbud och begränsningar

1. mom.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har inom sitt verksamhetsområde rätt att förbjuda transport av ett farligt ämne, om transporten inte överensstämmer med kraven i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, samt att bestämma att det farliga ämnet skall lossas på första lämpliga plats vid första lägliga tillfälle, om transporten inte kan fås att motsvara bestämmelserna.

2. mom.

Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en åtgärd som avses i 1 mom., skall myndigheten underrätta avsändaren eller en representant för honom om åtgärden, varvid denne utan dröjsmål skall ta hand om godset.

3. mom.

Om avsändaren eller hans representant inte kan anträffas eller om avsändaren eller representanten inte inom den tid tillsynsmyndigheten bestämt har tagit hand om godset eller överlåtit det till någon som har rätt att ha hand om godset eller om kostnaderna för skötseln av godset inte står i rimlig proportion till dess värde, kan staten lösa in godset. Om staten inte löser in godset, har tillsynsmyndigheten rätt att beroende på omständigheterna sälja eller förstöra godset.

4. mom.

Försäljningen av gods skall ordnas i form av offentlig auktion eller, om detta inte utan svårigheter är möjligt, på något annat tillförlitligt sätt. Tillsynsmyndigheten skall om möjligt i god tid underrätta den som har rätt till godset om tid och plats för försäljningen. Försäljningspriset, minskat med de betalningar som belastar godset och med försäljningskostnaderna, skall i ett års tid räknat från försäljningsdagen hållas till förfogande för den som har rätt till godset. Därefter tillhör det tillsynsmyndigheten.

5. mom.

Förstöring av gods skall ordnas på ändamålsenligt sätt. För kostnaderna för förstörandet svarar avsändaren. Tillsynsmyndighetens redovisning i saken får verkställas utan dom eller beslut.

Om samarbete mellan myndigheter se SRf om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta 124/2015 27 §.

5 kapTillsyn

16 § (9.2.2001/124) Rätt till besiktning, upplysningar och undersökningar

1. mom.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har inom sitt verksamhetsområde rätt att för tillsynen över iakttagandet av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den utföra nödvändiga besiktningar samt att för tillsynen få tillträde till ställen där farliga ämnen samt förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras, besiktigas, lastas och transporteras, till platser för tillfällig förvaring och till transportmedel som transporterar farliga ämnen samt ta nödvändiga prover och göra undersökningar. Besiktning får dock inte utföras på platser som omfattas av hemfriden, och besiktningen av ett transportmedel får inte sträcka sig till utrymmen som används för boende, om detta inte är nödvändigt för att utreda omständigheter som besiktningen gäller. (8.4.2005/215)

2. mom.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har rätt att av avsändaren och transportören, ägaren, innehavaren och tillverkaren av en förpackning eller tank, den som bedriver installations- eller reparationsverksamhet, importören, försäljaren, lagerhållaren, hamn-, flygplats- eller terminalinnehavaren, den som utför lasthanteringstjänster i hamnar samt av besiktningsorganet och andra som berörs av skyldigheterna enligt denna lag och enligt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, utan hinder av den sekretess som anges i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i någon annan lag, få upplysningar som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. (8.4.2005/215)

3. mom.

De nämnda tillsynsmyndigheterna har också rätt att ta prover och göra undersökningar, varvid transporten tillfälligt stoppas, om det finns grundad anledning att anta att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den inte iakttas vid transport av ett farligt ämne. Innan undersökningarna inleds skall den som saken gäller i mån av möjlighet ges tillfälle att bli hörd. Undersökningsresultaten skall delges den som saken gäller.

4. mom.

De prov som avses i 1 och 3 mom. ska då näringsidkaren kräver det ersättas till gängse pris, om det inte vid undersökningen konstateras att varan strider mot det som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Den som har gjort sig skyldig till fel eller försummelse är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för undersökningar och provtagning. (13.12.2013/956)

5. mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om utförande av besiktningar enligt 1 mom., besiktningsintyg, besiktningsplatser och rapportering av uppgifter om besiktningar. (8.4.2005/215)

16 a § (26.8.2011/1004) Myndighetstillsyn över förpackningar och tankar

1. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och, i fråga om radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen uppfyller de krav som bestäms eller föreskrivs i denna lag och med stöd av den. (13.12.2013/956)

2. mom.

Om Säkerhets- och kemikalieverket har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll eller om det har skäl att misstänka att en transportabel tryckbärande anordning orsakar fara för människors hälsa eller säkerhet eller för egendom, ska verket göra en bedömning av den transportabla tryckbärande anordningen. Om verket i samband med bedömningen konstaterar att den transportabla tryckbärande anordningen inte överensstämmer med kraven, ska det kräva att den ekonomiska aktören i fråga inom skälig tid vidtar alla korrigerande åtgärder som behövs för att få den transportabla tryckbärande anordningen att överensstämma med kraven, för att dra tillbaka den från marknaden eller för att återkalla den. Åtgärderna ska gälla alla motsvarande transportabla tryckbärande anordningar som den ekonomiska aktören har tillhandahållit på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På de korrigerande åtgärderna tillämpas vad som föreskrivs i artikel 21 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.

3. mom.

Om den ekonomiska aktör som avses i 2 mom. inte vidtar tillräckliga korrigerande åtgärder inom den tid som Säkerhets- och kemikalieverket har satt ut, ska verket vidta behövliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den transportabla tryckbärande anordningen på marknaden, dra tillbaka den tryckbärande anordningen från marknaden eller återkalla den tryckbärande anordningen. Om Europeiska kommissionen eller en medlemsstat inte har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd inom två månader efter att de fått information om åtgärden eller om kommissionen som avslutning på unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder anser att de tillfälliga åtgärder som vidtagits i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är berättigade, ska Säkerhets- och kemikalieverket säkerställa att ändamålsenliga begränsande åtgärder vidtas för att den transportabla tryckbärande anordningen som inte överensstämmer med kraven dras tillbaka från marknaden. Om Europeiska kommissionen i samband med förfarandet i fråga om skyddsåtgärder anser att de tillfälliga åtgärder som vidtagits i Finland är oberättigade, ska Säkerhets- och kemikalieverket dra tillbaka dem.

4. mom.

Om Säkerhets- och kemikalieverket i samband med den bedömning som avses i 2 mom. konstaterar att en transportabel tryckbärande anordning orsakar fara för människors hälsa eller säkerhet eller för egendom trots att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven, ska verket kräva att den berörda ekonomiska aktören avhjälper bristerna eller drar tillbaka den transportabla tryckbärande anordningen från marknaden eller återkallar den på det sätt som föreskrivs i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. Åtgärderna ska gälla alla motsvarande transportabla tryckbärande anordningar som den ekonomiska aktören har tillhandahållit på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som den använder inom det området. Om Europeiska kommissionen i samband med förfarandet i fråga om skyddsåtgärder anser att de åtgärder som krävts i Finland enligt detta moment är oberättigade, ska Säkerhets- och kemikalieverket dra tillbaka sitt krav på åtgärder.

5. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket ska i enlighet med artikel 30–32 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar informera Europeiska kommissionen, de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det berörda anmälda organet.

6. mom.

Om en annan förpackning eller tank som används för transport av farliga ämnen än en transportabel tryckbärande anordning inte uppfyller de krav som anges i 13 a §, kan Säkerhets- och kemikalieverket och, i fråga om radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen

1) temporärt eller permanent förbjuda tillverkning, saluföring, försäljning och annan överlåtelse samt användning för transport av farliga ämnen av en sådan förpackning eller tank,

2) kräva sådana ändringar i förpackningen eller tanken eller i dess tillverkning som gör att den stämmer överens med kraven samt kräva att överensstämmelse med kraven påvisas,

3) bestämma om ett förfarande för återkallande av förpackningen eller tanken,

4) bestämma att förpackningen eller tanken ska förstöras eller vilka åtgärder i övrigt som ska vidtas i fråga om den, om de åtgärder som avses i 1–3 punkten inte kan anses tillräckliga från säkerhetssynpunkt,

5) ålägga tillverkaren, importören eller försäljaren av förpackningen eller tanken att offentligt informera om riskerna med förpackningen eller tanken, eller själv informera om detta på tillverkarens, importörens eller försäljarens bekostnad.

(13.12.2013/956)

Se SRf om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta 124/2015.

16 b § (26.8.2011/1004) Formell bristande överensstämmelse hos transportabla tryckbärande anordningar

1. mom.

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en i 13 b § 4 mom. avsedd märkning om överensstämmelse har fästs på en transportabel tryckbärande anordning utan grund eller att en sådan inte har fästs, att den tekniska dokumentationen för anordningen inte är tillgänglig eller inte är komplett eller att anordningen inte överensstämmer med kraven, ska verket kräva att den berörda ekonomiska aktören avhjälper bristerna inom skälig tid. Om bristerna inte avhjälps inom utsatt tid, ska Säkerhets- och kemikalieverket vidta alla behövliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av den transportabla tryckbärande anordningen på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

17 § (10.8.2018/664) Upplysningar av andra myndigheter

1. mom.

Tillsynsmyndigheten har trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av andra myndigheter få för tillsynen nödvändiga upplysningar som omfattas av företagshemligheten.

17 a § (23.11.2018/1007) Handräckning

1. mom.

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet ska vid behov lämna de tillsynsmyndigheter som avses i 6 § handräckning för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas och för verkställigheten av dem.

6 kapTvångsmedel och påföljder

18 § (13.12.2013/956) Administrativa tvångsmedel

1. mom.

Om den som är delaktig i en transport av farliga ämnen inte följer anvisningar eller föreskrifter som utfärdats av en tillsynsmyndighet som avses i 6 § eller tillståndsvillkoren, kan tillsynsmyndigheten ge en skriftlig anmärkning på grund av felet eller försummelsen.

2. mom.

I den skriftliga anmärkningen ska felet eller försummelsen specificeras och de bestämmelser anges som anmärkningen grundar sig på. Om det inte är möjligt att korrigera felet eller försummelsen omedelbart, ska det i anmärkningen också den tidsfrist anges inom vilken felet eller försummelsen ska korrigeras.

3. mom.

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller krav som myndigheten meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som anges i viteslagen (1113/1990). Tillsynsmyndigheten kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts.

19 § (24.5.2002/419) Straffbestämmelser

1. mom.

Om straff för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 13 § strafflagen (39/1889).

2. mom.

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 48 kap. 1–4 § strafflagen.

3. mom.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 och 2 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den, skall för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen dömas till böter.

4. mom.

Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats eller en skyldighet som har ålagts med stöd av denna lag och som förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

7 kapSökande av ändring och verkställighet (9.2.2001/124)

20 § (23.11.2018/1007) Begäran om omprövning

1. mom.

Omprövning av ett beslut som den som håller körtillståndsprov har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som har utfärdats med stöd av den får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om inte något annat bestäms på något annat ställe i lag.

2. mom.

Om ett besiktningsorgan vägrar styrkande eller något annat säkerställande av att en förpackning eller tank överensstämmer med kraven, får omprövning av beslutet begäras hos besiktningsorganet på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. Närmare bestämmelser om det förfarande som besiktningsorganet ska iaktta vid behandlingen av en begäran om omprövning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3. mom.

Omprövning av ett beslut som ett besiktningsställe har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning eller som den som beviljat enskilt godkännande har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-godkännande eller som en i 7 d § avsedd innehavare av vidareutbildningstillstånd har fattat i ett utbildningsärende får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om inte något annat bestäms på något annat ställe i lag.

21 § (30.12.2019/1541) Sökande av ändring

1. mom.

Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

22 § (8.4.2005/215) Verkställighet

1. mom.

I ett beslut om återkallande av tillstånd som fattas med stöd av 9 § 3 mom. och i ett beslut som fattas med stöd av 13 g § 2 mom. samt 15 och 16 a § kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

8 kapSärskilda stadganden

23 § (23.11.2018/1007) Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

1. mom.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sekretessbelagda uppgifter som erhållits i samband med utförandet av uppgifter som avses i denna lag utlämnas till

1) åklagar- och polismyndigheterna för förebyggande och utredning av brott,

2) andra tillsynsmyndigheter och besiktningsorgan som avses i denna lag för utförande av de uppgifter som ankommer på dem,

3) utländska tillsynsmyndigheter och besiktningsorgan som utför uppgifter i samband med transport av farliga ämnen samt till internationella organ för utförande av dessa uppgifter.

2. mom.

Uppgifter som avses i 1 mom. får utan hinder av sekretessbestämmelserna dessutom lämnas ut till behöriga utländska myndigheter och internationella organ för uppfyllande av sådana förpliktelser som fastställs i rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods eller i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

3. mom.

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet kan be en annan stats behöriga myndighet vidta åtgärder som avses i artikel 7.2 andra stycket i det direktiv som avses i 2 mom. eller motsvarande åtgärder som baserar sig på ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

23 a § (23.11.2018/1007) Undantag

1. mom.

När det gäller andra förpackningar och tankar än förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen kan Säkerhets- och kemikalieverket i enskilda fall på ansökan för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som verket anser behövliga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

2. mom.

Vid transport av radioaktiva ämnen kan Strålsäkerhetscentralen i enskilda fall på ansökan för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

3. mom.

Transport- och kommunikationsverket kan i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som det anser behövliga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

4. mom.

Undantag enligt 1–3 mom. kan beviljas endast om det finns särskilt tvingande skäl till det eller om iakttagandet av bestämmelserna eller föreskrifterna medför avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

23 b § (23.11.2018/1007) Myndigheternas rätt att få uppgifter

1. mom.

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att för forskning och statistikföring som gäller riskhantering få uppgifter om de farliga ämnen som sänts, transporterats och tagits emot och om ämnenas transportrutter av dem som sänt, transporterat och tagit emot dem. Uppgifterna kan trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till räddnings- och trafikledsmyndigheterna för räddningsverksamhet och trafikledshållning.

23 c § (26.8.2011/1004) Tjänsteansvar

1. mom.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personer som svarar för vidareutbildningsverksamhet som avses i 7 d § och på personer som ger vidareutbildning i uppgifter i anslutning till vidareutbildningen och på dem som utför besiktningsorgansuppgifter som avses i 13 c § 2 mom. i de uppgifterna. (12.12.2014/1095)

2. mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

23 d § (5.1.2023/43) Avhjälpande av miljöskador

1. mom.

Vid avhjälpande av en sådan betydande förorening av grundvatten eller vattendrag eller en sådan i 3 § 7 punkten i naturvårdslagen (9/2023) avsedd naturskada som orsakats av en transport iakttas 137 § och 176 § 2 mom. i miljöskyddslagen (527/2014).

24 § (23.11.2018/1007) Närmare bestämmelser och föreskrifter

1. mom.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana tekniska detaljer i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen som gäller klassificering och märkning samt tillverkning, konstruktion, besiktning, märkning, användning och godkännande av tankar och förpackningar samt transport-, lastnings- och hanteringssäkerhet.

3. mom.

Transport- och kommunikationsverket får dessutom meddela närmare föreskrifter om transport av farliga ämnen i terräng och i skärgårdstrafik.

4. mom.

Genom förordning av försvarsministeriet kan bestämmelser som avviker från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag utfärdas om sådana transporter av farliga ämnen på väg, i luften, till havs och på inre vattenvägar som utförs under kontroll av försvarsmakten, och genom beslut av försvarsministeriet kan bestämmelser som gäller enskilda fall utfärdas. När transporten sker med försvarsmaktens fordon, fartyg eller luftfartyg eller när det är fråga om försvarsmaktens andra interna transporter på väg, i luften, till havs eller på inre vattenvägar, har huvudstaben enligt vad som närmare bestäms genom förordning av försvarsministeriet rätt att meddela föreskrifter som avviker från de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag.

5. mom.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att i fråga om transport av farliga ämnen med Gränsbevakningsväsendets fartyg eller luftfartyg meddela föreskrifter som avviker från de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag.

Se SRf om transport av farliga ämnen på väg 194/2002, FVMf om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten 632/2001, SRf om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta 124/2015 samt FVMf om försvarsmaktens körkort och körtillstånd 23/2013.

9 kapIkraftträdelse- och övergångsstadganden

25 § Ikraftträdelsestadganden

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994. Stadgandet i 12 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1995.

2. mom.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 juni 1974 om transport av farliga ämnen på väg (510/74) jämte ändringar. De stadganden och bestämmelser om transport av farliga ämnen som gäller TFÄ-körtillstånd och som har utfärdats med stöd av 12 och 17 § i den nämda lagen är dock i kraft till och med den 31 december 1994.

3. mom.

Förordningar och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den tidigare lagen förblir i kraft tills något annat stadgas och bestäms om dem med stöd av denna lag.

4. mom.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 § Övergångsstadgande

1. mom.

TFÄ-körtillstånd som beviljats innan 12 § 1 mom. i denna lag har trätt i kraft är alltjämt i kraft den tid som nämns i dem, dock högst till och med den 31 december 1999. Körtillstånd kan förnyas enligt stadganden som utfärdas med stöd av denna lag.

RP 74/94, TrUB 6/94, Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv 89/684/EEG, Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94., Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv 93/75/EEG

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1995/1075:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Besiktning av tankar och förpackningar som förutsätts i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen överförs när denna lag träder i kraft på de besiktningsorgan som avses i 6 a §. Personer och organ som före ikraftträdandet har rätt att utföra besiktningar som avses i 6 a § bibehåller denna rätt till utgången av 1998. Dessutom har Tekniska kontrollcentralen, som inrättats genom en lag av den 21 augusti 1995 (1070/95), rätt att fram till utgången av 1998 utföra sådana besiktningar av tankar och förpackningar som enligt lagen om transport av farliga ämnen ankommer på den tekniska kontrollcentral som avses i lagen den 21 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84).

Besiktningar som utförts när denna lag träder i kraft är som sådana i kraft enligt vad som bestäms om dem.

RP 39/95, EkUB 10/95

18.12.1995/1596:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 59/95, TrUB 5/95, RSv 134/95

20.12.1996/1250:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

RP 219/1996, TrUB 8/1996, RSv 196/1996, Rådets direktiv 93/75/EEG; EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 19

21.5.1999/642:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

9.2.2001/124:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Lagens 13 d, 13 e och 13 h § träder dock i kraft den 1 april 2001. Lagens 13 b § 1 och 2 mom., 16 a § 3–5 mom. och 16 b § 1 och 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs förordningen den 27 oktober 1995 om besiktningsorgan som utför besiktningar av tankar och förpackningar som används vid transport av farliga ämnen (1208/1995). De övriga bestämmelser som utfärdats med stöd av bestämmelser som ändras eller upphävs genom denna lag förblir i kraft tills något annat bestäms i fråga om dem.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

Transportabla tryckbärande anordningar som överensstämmer med de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande får släppas ut på marknaden i Finland till den 30 juni 2003 samt tas i bruk här även därefter, om de har släppts ut på marknaden senast nämnda dag. Den tid för utsläppande på marknaden och ibruktagande i anslutning därtill av transportabla tryckbärande anordningar som nämns i detta moment kan senareläggas genom förordning av statsrådet.

Sådana tillstånd för besiktningsorgan som säkerhetsteknikcentralen beviljat med stöd av de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande gäller som sådana med de rättigheter och skyldigheter som avses i tillståndet med undantag av sådana besiktningsorgansuppgifter som ansluter sig till transportabla tryckbärande anordningar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 180/2000, TrUB 12/2000, RSv 207/2000, Rådets direktiv 99/36/EG (31999L0036); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 20

24.5.2002/419:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001, LaUB 5/2002, RSv 35/2002

8.4.2005/215:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Lagens 11 d § tillämpas dock först från och med den 1 juli 2005 och 14 b § 2 mom. från och med den 1 juli 2007 i fråga om vägtransporter och från och med den 1 juli 2009 i fråga om järnvägstransporter.

Genom denna lag upphävs trafikministeriets beslut av den 23 september 1996 om kontroller för övervakning av vägtransporter av farliga ämnen (705/1996) jämte ändringar. Andra bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av bestämmelser om bemyndigande som ändrats genom denna lag förblir i kraft tills något annat bestäms i fråga om dem.

Den säkerhetsutredning som avses i 12 § 2 mom. skall ges in för godkännande första gången före den 1 januari 2007.

Körtillstånd, tillstånd för lufttransport av farliga ämnen, godkännanden för meddelande av undervisning, regionala transportbegränsningar och dispenser enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft som sådana.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 274/2004, KoUB 4/2005, RSv 18/2005, Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24, Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25, Kommissionens direktiv 2004/112/EG (32004L0112); EGT nr L 367, 14.12.2004, s. 23

29.6.2006/557:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 16/2006, KoUB 11/2006, RSv 69/2006

29.5.2009/388:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 228/2008, MiUB 3/2009, RSv 48/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 35/2004/EG (32004L0035); EGT nr L143, 30.4.2004, s. 56

21.12.2010/1240:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

De av Fordonsförvaltningscentralens eller Trafiksäkerhetsverkets bemyndiganden att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar som är i kraft vid lagens ikraftträdande fortsätter att gälla.

RP 166/2010, KoUB 14/2010, RSv 174/2010

21.12.2010/1282:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

26.8.2011/1004:

Denna lag träder i kraft den 15 september 2011. Lagens 13 d § 1 mom. och 13 g § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2012.

Ett erkännande av ett besiktningsorgan i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag är i kraft som sådant den tid som bestämts i beslutet om erkännandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Ett anmält eller godkänt organ som på annat sätt än genom att uppvisa ett ackrediteringsbeslut har påvisat att det uppfyller föreskrivna krav för besiktningsorgan som genomför bedömningar av överensstämmelse och förnyade bedömningar av överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar, anses uppfylla de förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan som föreskrivs i 13 e § till och med den 31 december 2011. Ett sådant anmält eller godkänt organ måste dock anmäla till kommunikationsministeriet om det fortsätter med sin verksamhet efter att denna lag har trätt i kraft. Anmälan kan göras även innan denna lag har trätt i kraft. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

Ett anmält eller godkänt organ som har en sådan giltig ackreditering för att utföra besiktningsorgansuppgifter i anknytning till transportabla tryckbärande anordningar som beviljats före den 1 januari 2010 anses uppfylla de förutsättningar för besiktningsorgan som föreskrivs i 13 e § till och med den 31 december 2014. Ett sådant anmält organ ska göra en i 3 mom. avsedd anmälan till kommunikationsministeriet, om det fortsätter med sin verksamhet efter att denna lag har trätt i kraft. Besiktningsorganet ska dessutom lämna in ovan avsedda ackrediteringsbeslut till kommunikationsministeriet.

Ett anmält eller godkänt organ som har en sådan giltig ackreditering för att utföra besiktningsorgansuppgifter i anknytning till transportabla tryckbärande anordningar som har beviljats den 1 januari 2010 eller därefter men innan denna lag har trätt i kraft anses uppfylla de förutsättningar för besiktningsorgan som föreskrivs i 13 e §, om ackrediteringen har beviljats med tillämpning av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Ett sådant anmält organ ska göra en i 3 mom. avsedd anmälan till kommunikationsministeriet, om det fortsätter med sin verksamhet efter att denna lag har trätt i kraft. Besiktningsorganet ska dessutom lämna in ackrediteringsbeslutet till kommunikationsministeriet.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med de krav som gällde vid ikraftträdandet av denna lag får fortfarande användas, om de genomgår föreskrivna periodiska besiktningar och extra kontroller. Bestämmelser om den som utför periodiska besiktningar på sådana transportabla tryckbärande anordningar som är i bruk vid ikraftträdandet av denna lag men inte hör till tillämpningsområdet för direktivet om transportabla tryckbärande anordningar utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 6/2011, KoUB 3/2011, RSv 6/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU (32010L0035); EUT nr L 165, 30.6.2010, s. 1

22.12.2011/1402:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 102/2011, KoUB 13/2011, RSv 77/2011

13.12.2013/956:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011), kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (370/2011), kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck (1017/2011) och trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal (201/1999) jämte ändringar, som utfärdats med stöd av bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, förblir i kraft tills de upphävs genom förordning av kommunikationsministeriet.

Regionala transportbegränsningar och dispenser som meddelats med stöd av bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft.

RP 160/2013, KoUB 15/2013, RSv 147/2013

7.11.2014/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014, EkUB 15/2014, RSv 115/2014

12.12.2014/1095:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 222/2014, KoUB 22/2014, RSv 169/2014

10.8.2018/664:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

23.11.2018/1007:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1007/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1541:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

5.1.2023/43:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022