Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 6.4.2011/401

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 11 b § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt 17 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998), av dem 11 b § 4 mom. sådana de lyder i lagen om transport av farliga ämnen 215/2005 och 17 § i lagen om förarexamensverksamhet 1295/2009:

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.9.2023. Se L 541/2023 150 §.

1 § (17.6.2015/775) Tillämpningsområde

1. mom.

I denna förordning föreskrivs om i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen på väg (ADR-körtillstånd).

2. mom.

Bestämmelser om körrätt finns i 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981), i körkortslagen (386/2011) och i statsrådets förordning om körkort (423/2011).

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

2 § Erkännande av körkort som beviljats utomlands

1. mom.

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats i de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 § (19.12.2018/1207) Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett motordrivet fordon eller en kombination av ett sådant fordon och släpvagn; en påhängsvagn som kopplats med hjälp av en dolly ska anses utgöra en enda släpvagn,

3) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Transport- och kommunikationsverket har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av körtillståndsprov, om tillsynen över utbildningen för körtillstånd och om beviljande av körtillstånd.

2. mom.

När Transport- och kommunikationsverket tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för verket i tillämpliga delar vad som i denna förordning föreskrivs om mottagare av körtillståndsprov.

4 § (19.12.2018/1207) Krav på körtillstånd

1. mom.

Förare av fordon som transporterar i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om transport av farliga ämnen avsedda farliga ämnen på väg ska ha ett ADR-körtillstånd enligt följande:

1) Kombinerat grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs som inbegriper grundkörtillstånd, körtillstånd för transport av explosiva ämnen och körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen samt ett godkänt prov i den kombinerade grundkursen, vid transport av

a) farliga ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift eller

b) farliga ämnen i tank vid andra transporter än sådana som avses i 3 punkten, när den transporterade mängden överstiger maximimängden av de begränsade kvantiteterna,

2) Grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en grundkurs och ett godkänt prov i grundkursen, vid transport av andra farliga ämnen än explosiva ämnen i klass 1 eller radioaktiva ämnen i klass 7 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

3) Körtillstånd för tanktransport, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs och en specialkurs för tanktransport eller en grundkurs och en specialkurs för tanktransport samt godkända proven i vardera kursen, vid transport av

a) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överstiger 1 m³,

b) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överstiger 1 m³, eller

c) farliga ämnen i en tankcontainer, en MEG-container eller en UN-tank med en individuell volym över 3 m³,

4) Körtillstånd för transport av explosiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för explosiva ämnen i klass 1 samt godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än radioaktiva ämnen i klass 7 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b, eller

5) Körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 och godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än explosiva ämnen i klass 1 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

2. mom.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. krävs ADR-körtillstånd dock inte för transporter som med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen helt eller delvis är undantagna transportbestämmelserna och som uppfyller de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag enligt vad som föreskrivs om kraven med stöd av 3 a, 10 a, 11 c, 13 a och 24 § 2 mom. i den lagen.

3. mom.

De detaljerade krav som utgör en förutsättning för undantag kan gälla bl.a. det transporterade ämnet och dess art, farlighet och mängd, hur transporten genomförs, förpacknings- och transportsättet, märkning och dokumentation, eliminering av riskfaktorer, ämnets eller föremålets användningsändamål eller andra krav.

4. mom.

Undantagen kan gälla hur transporten genomförs, transport av gaser eller flytande bränslen, särbestämmelser för vissa ämnen, farliga ämnen som förpackats i begränsande eller avvikande mängder, transport av tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit farliga ämnen, mängden ämnen som transporteras i samma transportenhet, transport av elektriska lagrings- och produktionssystem eller användning av vissa farliga ämnen för kylning och konditionering under transport, transport av lampor som innehåller farliga ämnen eller transport av vissa radioaktiva ämnen när det inte finns någon sekundärfara och begränsningarna i fråga om det totala antalet transporterade kollin och i fråga om transportindex har iakttagits och föraren har fått lämplig och tillräckligt utbildning om kraven på transport av radioaktiva ämnen.

5. mom.

ADR-körtillstånd krävs inte för vissa undantagna eller mindre, lokala transporter som hänför sig till

1) transporter till väg-, bygg-, brytnings- eller skogsarbetsplatser eller torvproduktionsområden,

2) transport i buss för persontransport och

3) transport av medicinsk syrgas när föraren eller en passagerare av medicinska skäl behöver syre under resan. Transporterna ska uppfylla de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag.

6. mom.

Av en person som utför besiktningar eller beviljar godkännanden av fordon förutsätts inte ADR-körtillstånd, när personen i anslutning till besiktning eller godkännande på verksamhetsställets område förflyttar ett tomt, icke rengjort fordon som innehållit ett farligt ämne eller en sådan transportenhet, förutsatt att personen fått för sin uppgift lämplig utbildning.

5 § Utbildningens syfte och innehåll

1. mom.

Syftet med utbildningen för ett ADR-körtillstånd är att informera personen i fråga om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge den baskunskap som behövs för att förebygga olyckssituationer samt att förmedla kunskap om vilka omedelbara åtgärder som ska vidtas i en olyckssituation för att skydda personer, egendom och miljön samt för att begränsa verkningarna till följd av olyckan.

2. mom.

Utbildningen består av en kombinerad grundkurs, en grundkurs, en specialkurs för tanktransport, en specialkurs för explosiva ämnen i klass 1, en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 samt kompletteringskurser.

6 § (19.12.2018/1207) Utbildningstillstånd

1. mom.

Transport- och kommunikationsverket beviljar utbildningstillstånd på skriftlig ansökan. Utbildningstillstånd beviljas, om sökanden anses ha förutsättningar för att ge utbildning. Den föreståndare som ansvarar för utbildningen ska ha ett gällande ADR-körtillstånd som motsvarar minst den utbildning som ges, och ha behörighet som säkerhetsrådgivare för transport på väg.

7 § (19.12.2018/1207) Ordnande av utbildning

1. mom.

Utbildaren ska försäkra sig om att undervisningspersonalen har goda kunskaper om gällande lagstiftning och andra bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen och om den utveckling som sker i fråga om kraven på utbildningen.

2. mom.

Utbildningen ska ordnas i enlighet med tillståndsansökan och det tillstånd som beviljats. Om avsikten är att inom utbildningen avvika från det utbildningsprogram som anges i tillståndsansökan eller från andra viktiga omständigheter som nämns i ansökan ska Transport- och kommunikationsverket ge sitt samtycke till ändringarna.

8 § (19.12.2018/1207) Övervakningen av utbildningen

1. mom.

Mottagare av körtillståndsprov och representant för Transport- och kommunikationsverket har rätt att följa med undervisningen.

2. mom.

Mottagare av körtillståndsprov ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om brister i utbildningen.

9 § Förutsättningar för deltagande i körtillståndsprov

1. mom.

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden högst 12 månader tidigare har deltagit i utbildning för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

10 § (19.12.2018/1207) Körtillståndsprov

1. mom.

Om inte Transport- och kommunikationsverket bestämmer något annat ska körtillståndsprovet avläggas vid verksamhetsstället för mottagaren av körtillståndsprov. Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket ta emot ett körtillståndsprov utomlands.

2. mom.

Examinanden ska visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen när det gäller transporter i fråga om vilka han eller hon har deltagit i utbildningen för att avlägga provet.

3. mom.

Mottagaren av körtillståndsprov ska försäkra sig om identiteten hos provdeltagarna. Examinanden ska ha med sig sitt kursintyg som bevis på att han eller hon har slutfört den utbildning som krävs. Mottagaren av körtillståndsprov ska övervaka proven. Mottagaren av körtillståndsprov ska vidta behövliga åtgärder för att förhindra missbruk. Provmaterialet ska bevaras. En representant för Transport- och kommunikationsverket har rätt att följa med körtillståndsprovet.

4. mom.

Mottagaren av körtillståndsprov ska kontrollera och godkänna den elektroniska hårdvara, utrustning och programvara som används i provet. Den hårdvara, utrustning och programvara som används i provet ska vara välfungerande och får inte möjliggöra missbruk. Transport- och kommunikationsverket gör upp en förteckning över de frågor som ska användas i körtillståndsproven. De som deltar i provet får endast besvara de frågor som ställs.

11 § (28.6.2017/490) Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

1. mom.

ADR-körtillstånd och ändring av sådana körtillstånd söks vid verksamhetsstället för mottagaren av körtillståndsprov.

2. mom.

Körtillstånd beviljas den som högst sex månader tidigare blivit godkänd i körtillståndsprovet.

3. mom.

Körtillstånd är giltiga i fem år från den dag sökanden har blivit godkänd i körtillståndsprovet.

4. mom.

Körtillståndet förfaller och mottagaren av körtillståndsprovet kan förstöra ett beviljat körtillstånd, om körtillståndet inte har avhämtats inom ett år från det att ansökan om körtillstånd lämnades in. Sedan körtillståndet förfallit ska den som ansöker om körtillstånd på nytt lägga fram utredning om förutsättningarna för beviljande av körtillstånd.

5. mom.

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller om uppgifterna i det har ändrats, kan tillståndshavaren beviljas ett dubblettexemplar av körtillståndet. Dubblettexemplaret beviljas för viss tid som löper ut samtidigt som giltighetstiden för det ursprungliga körtillståndet.

12 § Förnyande av körtillstånd och utvidgning av dess giltighetsområde

1. mom.

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med fem år räknat från den dag giltighetstiden löpte ut, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och under de 12 månader som föregår giltighetstidens utgång har blivit godkänd i det prov som motsvarar kompletteringskursen. Om sökanden har blivit godkänd i det prov som motsvarar kompletteringskursen tidigare än under de 12 månader som föregick giltighetstidens utgång, ska ett nytt körtillstånd beviljas för fem år räknat från den dag provet genomfördes.

2. mom.

Om körtillståndets giltighetsområde utvidgas under körtillståndets giltighetstid är giltighetstiden för det nya körtillståndet densamma som det föregående körtillståndets.

13 § (28.6.2017/490)

1. mom.

13 § har upphävts genom F 28.6.2017/490.

14 § (28.6.2017/490) Temporärt körtillstånd

1. mom.

En mottagare av körtillståndsprov kan på begäran av den som ansöker om körtillstånd av särskilda skäl bevilja denne ett temporärt körtillstånd som är giltigt i högst en månad, om han eller hon uppfyller förutsättningarna för beviljande av körtillstånd och med godkänt resultat har avlagt körtillståndsprovet.

15 § (19.12.2018/1207) Körtillståndets mall

1. mom.

Mallen för ADR-körtillståndet ska överensstämma med punkt 8.2.2.8 i bilaga B till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

2. mom.

Transport- och kommunikationsverket ska sända sekretariatet vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa en i 1 mom. avsedd mall för körtillståndet och eventuella andra mallar för körtillstånd som fortfarande är i kraft samt annan behövlig information som hänför sig till körtillstånd.

16 § Undantag i fråga om räddnings- och polisuppgifter

1. mom.

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle medföra men för räddningsverksamheten.

2. mom.

En polisman kan inom ramen för polisens uppgifter av särskilda skäl och utan behörigt körtillstånd transportera farliga ämnen av klass 1, förutsatt att han eller hon har en sådan yrkesskicklighet som krävs för att transporten skall ske tryggt och att säkerheten i samband med transporten även i övrigt tryggas.

3. mom.

En polisman, en tullman och en gränsbevakningsman får i samband med trafikövervakningsuppgifter utan behörigt körtillstånd flytta ett fordon som transporterar farliga ämnen, om det för skyddande av människor, miljö eller egendom är nödvändigt att flytta fordonet. Säkerheten i samband med flyttandet skall tryggas.

17 § Rättelse och besluts verkställbarhet

1. mom.

Om yrkande av rättelse av beslut som en mottagare av ett körtillståndsprov har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som föreskrivs i 14 § lagen om förarexamensverksamhet.

2. mom.

Beslut som utfärdats med stöd av denna förordning kan verkställas utan hinder av rättelseyrkande.

18 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998) jämte ändringar.

3. mom.

ADR-körtillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i tillståndet. ADR-körtillstånd som är utformade enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande får beviljas till och med den 31 december 2012.

4. mom.

Utbildningstillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i tillståndet, och ger tillståndshavaren rätt att tillhandahålla sådan utbildning som avses i 5 § 2 mom. och som motsvarar den utbildning som nämns i tillståndet.

5. mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2010/61/EU (32010L0061); EUT nr L 233, 3.9.2010, s. 27

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2015/775:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

28.6.2017/490:

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2017.

Kommissionens direktiv 2016/2309/EU (32016L2309); EUT L 345, 20.12.2016, s. 48

19.12.2018/1207:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.