Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods 24.4.2014/346

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 c § 4 mom. och 22 e § 4 mom. i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) samt 11 c § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), sådana de lyder, 22 c § 4 mom. och 22 e § 4 mom. i lagen om fartygstrafikservice i lag 791/2013 och 11 c § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen i lag 215/2005:

1 §

1. mom.

I denna förordning avses med

1) IMDG-koden Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

2) IBC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk,

3) IGC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av kondenserade gaser i bulk,

3 a) IMSBC-koden IMO:s internationella kod för fasta bulklaster, (5.2.2015/99)

4) INF-koden IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt avfall i behållare,

5) INF-gods sådant gods som anges i kapitel VII del D i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981)och som innehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium eller visst radioaktivt avfall och transporteras enligt IMDG-koden,

6) resolution MSC.286 (86) IMO:s resolution om säkerhetsdatablad för oljelaster och bunkerolja enligt bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), nedan MARPOL-konventionen, så att produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper framgår av databladet,

7) FN-nummer ett fyrsiffrigt tal för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk som finns i bihang till Förenta nationernas rekommendationer för transport av farligt gods,

8) IMO-nummer ett sjusiffrigt tal för att identifiera fartyg och som förblir oförändrat under ett fartygs hela livscykel oavsett ägare,

9) MMSI-nummer fartygets sjöradionummer som är ett niosiffrigt tal för att identifiera fartyget.

2 §

1. mom.

Av den anmälan enligt 22 e § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) som en avlastare ska lämna om transport av farligt eller förorenande gods ska det framgå

1) kontaktuppgifter till avlastaren eller till någon annan person eller något annat organ som det kan fordras information av när det gäller produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper och vilka åtgärder som ska vidtas i nödsituationer,

2) den officiella beteckningen för godset,

3) FN-numret, om ett sådant finns,

4) godsets transportklass i enlighet med IMDG-koden, IBC-koden, IMSBC-koden eller IGC-koden, (5.2.2015/99)

5) säkerhetsdatabladet för det gods som avses i bilaga I till MARPOL-konventionen i enlighet med resolution MSC.286(86),

6) fartygsklass för INF-gods,

7) godsets kvantitet,

8) identifikationsnummer för andra transportenheter som används för transport av gods än tankar,

9) den adress där detaljerade uppgifter fås om godset.

3 §

1. mom.

Av den anmälan enligt 22 c § i lagen om fartygstrafikservice som en fartygsoperatör, ett ombud eller en befälhavare för ett fartyg ska lämna ska det framgå

1) fartygets namn, signalbokstäver, anropssignal samt IMO-nummer eller MMSI-nummer,

2) destinationshamn och beräknad ankomsttid,

3) beräknad avgångstid från avgångshamnen för ett fartyg som lämnar en hamn i en medlemsstat inom Europeiska unionen,

4) en bekräftelse på att det ombord finns en ändamålsenlig förteckning över lasten eller en ändamålsenlig lastningsplan, i vilken det farliga eller förorenande gods som lastats i fartyget och dess placering ombord på fartyget beskrivs detaljerat,

5) de uppgifter som avses i 2 §,

6) godsets placering ombord,

7) antalet personer ombord.

4 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2014.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods (1303/2011).

Ikraftträdelsestadganden:

5.2.2015/99:

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.