Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg 13.3.2002/194

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.9.2023. Se L 541/2023 150 §.

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § (19.12.2018/1210) Tillämpningsområde

1. mom.

I denna förordning bestäms om transport av farliga ämnen på väg när transporten börjar, utförs och slutar i Finland.

2. mom.

Om en transport av farliga ämnen börjar, utförs eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av dessa ämnen på väg i Finland denna förordning och Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen eller överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979). (23.6.2021/578)

3. mom.

Om ett fordon som är avsett för vägtrafik under en sådan transport av farliga ämnen som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning tas emot för transport i något annat transportmedel, ska uteslutande de bestämmelser och föreskrifter om transport av farliga ämnen som gäller för detta transportmedel gälla under den del av färden som sker med detta transportmedel.

4. mom.

På sådan transport av farliga ämnen som sker i terräng och på snöskoterleder enligt terrängtrafiklagen (1710/1995) tillämpas bestämmelserna om vägtransport, om inte något annat anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

5. mom.

Denna förordning gäller inte intern transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen inom hamnområden eller på flygplatser. På transport av flytande bränsle på flygplatser tillämpas dock 5 och 15 §.

2 § (19.12.2018/1210) Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), (23.6.2021/578)

3) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som givits med stöd av lagen om transport av farliga ämnen, (23.6.2021/578)

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank tankfordons tankar, avmonterbara tankar, batterifordons tankar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar, (27.6.2019/796)

9) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) direktivet om transportablatryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.

3 § (12.2.2015/125)

1. mom.

3 § har upphävts genom F 12.2.2015/125.

4 § (12.2.2015/125)

1. mom.

4 § har upphävts genom F 12.2.2015/125.

5 § (9.11.2017/737) Klassificering av farliga ämnen

1. mom.

Kriterierna för klassificering av farliga ämnen och till dem hörande tester anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.

2. mom.

Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de tester som behövs eller andra behövliga uppgifter för att utreda klassificeringen.

3. mom.

För säkerställande av transportsäkerheten kan Säkerhets- och kemikalieverket klassificera ett farligt ämne eller godkänna en klassificering, om

1) det inte finns en lämplig benämning för det explosiva ämnet i den förteckning över farliga ämnen som ingår i de föreskrifter om klassificeringen som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål med undantag för radioaktiva ämnen och föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen, (27.6.2019/796)

3) ett explosivt ämne som levereras till Finland inte har en klassificering enligt ADR-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till ADR som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och det explosiva ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport, (27.6.2019/796)

4) klassificeringstabellen för fyrverkerier har använts vid klassificeringen av en fyrverkeriartikel och tester enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen inte har gjorts på fyrverkeriartikeln,

5) det med hjälp av testresultat och definitionen i klassen explosiva ämnen vill visas att det explosiva ämnet inte hör till klassen explosiva ämnen,

6) det är fråga om ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som inte nämnts i de med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelade föreskrifternas

a) förteckningar över klassificering som gäller redan klassificerade självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

b) förteckningar som gäller förpackningssätt eller tankinstruktioner som tillämpas i fråga om självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

(27.6.2019/796)

7) ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som levereras till Finland inte har en klassificering enligt ADR-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till ADR som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport, (27.6.2019/796)

8) det är fråga om ett sådant gödselmedel baserat på ammoniumnitrat som det är förbjudet att transportera utan klassificering eller godkännande av en myndighet och som finns i transportklass 5.1 för farliga ämnen i enlighet med föreskrifterna i 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. (27.6.2019/796)

4. mom.

Strålsäkerhetscentralen kan klassificera ett radioaktivt ämne eller föremål eller godkänna en klassificering för ett radioaktivt ämne eller föremål för att säkerställa säkerheten vid transport, om det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen. Om det radioaktiva ämnets klassificering är felaktig, kan Strålsäkerhetscentralen ge det radioaktiva ämnet en ändamålsenlig klassificering för säkerställande av transportsäkerheten. Om det radioaktiva ämnets klassificering är oklar, kan Strålsäkerhetscentralen ge eller godkänna en ändamålsenlig klassificering för det radioaktiva ämnet för säkerställande av transportsäkerheten. (27.6.2019/796)

5. mom.

Om det radioaktiva ämnets klassificering är felaktig, kan Strålsäkerhetscentralen ge det radioaktiva ämnet en ändamålsenlig klassificering för säkerställande av transportsäkerheten. Om det radioaktiva ämnets klassificering är oklar, kan Strålsäkerhetscentralen ge eller godkänna en ändamålsenlig klassificering för det radioaktiva ämnet för säkerställande av transportsäkerheten.

6. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen, kan också godkänna klassificeringen av ett farligt ämne enligt klassificeringskraven, om ämnets egenskaper på basis av testresultaten inte motsvarar den klassificering som definierats för transport av ämnet och de detaljerade krav som utgör en förutsättning för godkännande och som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

7. mom.

En fastställd eller godkänd klassificering ska bekräftas skriftligen.

8. mom.

En klassificering av ett ämne och ett godkännande av den klassificering som utförts av den behöriga myndighet som avses i ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat är i kraft i Finland.

2 kapParternas skyldigheter

6 § (21.4.2005/250) Skyddsplan

1. mom.

I den skyddsplan som avses i 11 d § 1 mom. i TFÄ-lagen skall ingå åtminstone

1) en detaljerad fördelning av ansvaret för säkerhetsåtgärderna på yrkeskunniga och kompetenta personer som har tillbörliga befogenheter att fullgöra sina skyldigheter,

2) en förteckning över de farliga ämnen eller de typer av farliga ämnen som omfattas av verksamheten,

3) en kartläggning av transporterna och en bedömning av säkerhetsriskerna i anslutning till dem, inklusive eventuella uppehåll i transporterna, farliga ämnen i fordon, tankar eller containrar såväl före som under och efter transporterna liksom även tillfällig förvaring av farliga ämnen vid byte av transportslag eller transportmedel,

4) en tydlig beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för att minska säkerhetsriskerna motsvarande aktörens ansvar och åligganden; dessa åtgärder omfattar åtminstone

a) utbildning,

b) förfaranden i situationer som påverkar säkerheten, såsom ett allvarligt hot samt kontroll vid anställning av personal eller då anställda övergår till nya arbetsuppgifter,

c) handlingssätt i olika transportsituationer såsom val och användning av transportrutter, verksamhet under tillfällig förvaring och på sådana platser där utomstående har möjlighet att påverka transportens säkerhet,

d) utrustning och resurser som skall användas för att minska säkerhetsriskerna,

5) effektiva och uppdaterade metoder för rapportering och för åtgärder vid säkerhetshot, säkerhetsförseelser eller säkerhetstillbud,

6) förfaranden för utvärdering och testning av skyddsplanen samt för återkommande kontroll och uppdatering av den,

7) åtgärder för att trygga datasäkerheten för den transportinformation som skyddsplanen innehåller,

8) åtgärder för att säkerställa att spridningen av information i skyddsplanen begränsas till endast de personer som behöver informationen; dessa förfarenden får inte begränsa tillgången till annan information som behövs vid transporten.

7 § Avsändare

1. mom.

Bestämmelser om avsändarens allmänna skyldigheter finns i 8 § i TFÄ-lagen. Dessutom ska avsändaren (9.11.2017/737)

1 punkten har upphävts genom F 9.11.2017/737. (9.11.2017/737)

2) överlämna till transportören på ett spårbart sätt uppgifter som behövs för genomförande av transporten, den godsdeklaration som krävs eller motsvarande följesedel samt övriga dokument såsom tillstånd, godkännanden, upplysningar och intyg, (27.6.2013/474)

3 punkten har upphävts genom F 9.11.2017/737. (9.11.2017/737)

4) uppfylla de krav som gäller försändningssätt och försändningsbegränsningar,

5) se till att tömda, ej rengjorda tankar som inte har tömts på gaser samt tömda, ej rengjorda fordon och containrar som använts för transport i bulk är korrekt märkta och försedda med korrekta etiketter, storetiketter och märkningar samt att tömda, ej rengjorda tankar är väl förslutna och att de är lika täta som när de ovan avsedda tankarna, fordonen och containrarna är fyllda, (27.6.2019/796)

6) använda endast tankar som är godkända och som är lämpliga för transport av det farliga ämnet i fråga och som är märkta enligt bestämmelserna och de föreskrifter som utfärdats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. (27.6.2019/796)

2. mom.

Om avsändaren nyttjar tjänster som bjuds ut av andra parter ska avsändaren säkerställa tillräckligt väl att försändelsen uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11 c, 11 d, 12, 13, 13 a, 14 och 14 a § samt 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. Avsändaren kan dock i de fall som avses i 1 mom. 2 och 5 punkten och i 8 § 1 och 2 mom. i TFÄ-lagen förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till avsändarens förfogande av andra parter. (9.11.2017/737)

3. mom.

Om avsändaren handlar på uppdrag av tredje part, skall denna tredje part skriftligen informera avsändaren om de farliga ämnen försändelsen innehåller och ställa de uppgifter och handlingar till förfogande som avsändaren behöver för att fullgöra sina skyldigheter.

Se L om transport av farliga ämnen 719/1994 8 §.

8 § (19.12.2018/1210) Transportör och förare

1. mom.

Bestämmelser om transportörens och förarens skyldigheter finns i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på väg,

2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som krävs i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om de farliga ämnen som transporteras, och om att de handlingar som krävs medförs i transportenheten,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att fordonet och lasten inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att fordonet eller lasten inte saknar någon utrustning,

4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

5) kontrollera att begränsningarna avseende mängden farliga ämnen per transportenhet som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift inte överskrids,

6) försäkra sig om att de storetiketter och märkningar som föreskrivs för fordonet eller tanken på ett tankfordon är påsatta, och

7) försäkra sig om att den utrustning som enligt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11 c § 4 mom. och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen ska medföras i transportenheten finns i transportenheten.

2. mom.

Före transporten ska föraren bekanta sig med de föreskrivna skriftliga instruktionerna. Efter transporten ska transportören och föraren kontrollera att storetiketter och märkningar på fordonet eller tankfordonet avlägsnas.

3. mom.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av transportdokument och andra handlingar genom visuell kontroll av fordonet och containrarna samt vid behov lasten. Transportören och föraren kan i de fall som avses i 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga. Transportören får i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten förlita sig på det som intygas i det stuvningsintyg som upprättats för havstransport och som överensstämmer med IMDG-koden. (27.6.2019/796)

4. mom.

Om föraren eller transportören på någon av de punkter som avses i 1 mom. konstaterar försummelser eller andra överträdelser av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 14 eller 14 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen får transportören inte låta försändelsen transporteras vidare förrän överträdelserna har rättats till.

5. mom.

De säkerhetsanordningar för fordon som avses i 11 d § 2 mom. i TFÄ-lagen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Dessa anordningar och andra säkerhetsarrangemang får inte förhindra räddningsverksamheten.

Se L om transport av farliga ämnen 719/1994 9–10 §.

9 § (6.4.2011/399) Mottagare

1. mom.

Mottagaren får inte vägra att ta emot en försändelse av andra skäl än tvingande skäl. Mottagaren ska efter lossningen av lasten kontrollera att de bestämmelser som gäller honom har uppfyllts. Mottagaren får återsända en container till transportören först när sådana försummelser som observerats vid kontrollen har rättats till.

2. mom.

Om mottagaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. lossnings- eller rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska mottagaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

10 § (6.4.2011/399) Övriga parter

1. mom.

Andra än i 7–9 § avsedda parter som är delaktiga i en transport är i första hand

1) lastare,

2) förpackare,

3) fyllare av tankar och av fordon och containrar för bulkgods,

4) innehavare av tankcontainer eller UN-tank,

5) lossare.

2. mom.

Skyldigheter för de parter som avses i 1 mom. framgår av de skyldigheter som förskrivs i TFÄ-lagen.

11 § Lastare

1. mom.

Lastaren har särskilt följande skyldigheter. Lastaren

1) får överlämna farliga ämnen till transportören endast om det enligt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 3 a §, 14 a § 3 mom. och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen är tillåtet att transportera ämnena på väg, (9.11.2017/737)

2) skall vid överlämnandet av förpackade farliga ämnen eller tömda, ej rengjorda förpackningar för transport kontrollera att förpackningen inte är skadad. Lastaren får inte överlämna ett kolli, vars förpackning är skadad, och i synnerhet otät så att farliga ämnen läcker ut eller kan läcka ut, innan den skadade förpackningen reparerats. Detta gäller även tömda, ej rengjorda förpackningar,

3) ska uppfylla kraven enligt de särskilda föreskrifter om lastning och hantering som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (9.11.2017/737)

4) ska efter lastning av farliga ämnen i en container iaktta de krav som gäller storetiketter, märkningar och orangeskyltar som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (9.11.2017/737)

5) ska vid lastning av kollin beakta de samlastningsförbud som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, även med avseende på farliga ämnen som redan finns i fordonet eller storcontainern, samt de föreskrifter om separering av livsmedel, njutningsmedel och djurfoder som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. (9.11.2017/737)

2. mom.

Lastaren kan i de fall som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

12 § Förpackare

1. mom.

Förpackaren har särskilt följande skyldigheter. Förpackaren skall

1) följa förpackningsbestämmelserna och bestämmelserna om samemballering, och

2) om han förbereder kollin för transport, följa bestämmelserna om märkning och etikettering av kollin.

13 § (19.12.2018/1210) Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

1. mom.

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren

1) ska inför fyllning av en tank förvissa sig om att tanken och dess utrustningsdetaljer är i tekniskt felfritt skick,

2) ska förvissa sig om att tankarna har besiktigats inom utsatt tid,

3) får fylla tanken endast med sådana farliga ämnen för transport av vilka tanken har godkänts,

4) ska vid fyllning av en tank iaktta de föreskrifter avseende farliga ämnen i angränsande tankfack som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

5) ska vid fyllning av en tank beakta tillåten fyllningsgrad eller massa per liter volym för ämnet, (23.6.2021/578)

6) ska efter fyllning av en tank förvissa sig om att förslutningarna är stängda och täta,

7) ska se till att det inte finns farliga rester av fyllnadsämnet utanpå de fyllda tankarna, och

8) ska vid förberedande av farliga ämnen för transport förvissa sig om att de storetiketter och orangeskyltar eller varningsetiketter och andra märkningar som krävs har fästs på tankar, fordon med bulkgods och containrar,

9) ska vid fyllning av farligt bulkgods i ett fordon eller en container säkerställa att föreskrifterna i kapitel 7.3 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift tillämpas vid fyllningen.

14 § Innehavare av tankcontainer eller UN-tank

1. mom.

En innehavare av en tankcontainer eller UN-tank har särskilt följande skyldigheter. Innehavaren skall

1) se till att bestämmelserna om konstruktion, utrustning, besiktning och märkning i fråga om en tankcontainer eller UN-tank beaktats,

2) se till att underhåll av tankcontainrar eller UN-tankar och deras utrustning genomförs på ett sätt som säkerställer att tankcontainern eller UN-tanken under normala driftsförhållanden uppfyller kraven i bestämmelserna fram till nästa periodiska besiktning, och

3) låta utföra en extra besiktning av en tankcontainer eller UN-tank om den eller dess utrustning på grund av reparation, ombyggnad eller olycka kan ha försämrats.

14 a § (6.4.2011/399) Lossare

1. mom.

Lossaren har följande skyldigheter. Lossaren ska (9.11.2017/737)

1) genom att kontrollera märkningen på de ämnen som ingår i lasten försäkra sig om att endast de ämnen som nämns i dokumentationen över lasten blir lossade,

2) kontrollera att det inte finns sådana skador på förpackningar, tankar, fordon eller containrar som kan äventyra lossningen samt vid behov reparera skadorna före lossningen,

3) uppfylla de krav på lossning och hantering som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (9.11.2017/737)

4) omedelbart efter lossningen avlägsna farliga rester som har fäst på utsidan av tanken, fordonet eller containern under lossningsprocessen samt säkerställa att ventiler och inspektionsöppningar är stängda,

5) sörja för att fordon och containrar rengörs på föreskrivet sätt och för att riskfaktorer elimineras,

6) se till att inga storetiketter, märkningar eller orangeskyltar längre är synliga på fullständigt tömda och rengjorda containrar eller på containrar för vilkas del de riskfaktorer som hänför sig till det transporterade ämnet har eliminerats. (9.11.2017/737)

2. mom.

Om lossaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska lossaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

15 § (21.4.2005/250) Utbildning av personal

1. mom.

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. i TFÄ-lagen skall omfatta transportkraven och lämpa sig för personalens ansvarsområde och uppgifter. Utbildningen skall bestå av

1) allmän grundläggande utbildning, där personalen ges utbildning om de allmänna bestämmelserna om transport av farliga ämnen på väg,

2) uppgiftsbaseradutbildning, där personalen ges sådan detaljerad utbildning om bestämmelserna gällande transport av farliga ämnen på väg som direkt är anpassad efter personalens ansvarsområden och arbetsuppgifter samt dessutom, om en del av transporten sker på något annat sätt än som vägtransport, utbildning om de bestämmelser som gäller detta andra transportslag,

3) säkerhetsutbildning, där personalen ges utbildning om de faror som farliga ämnen kan förorsaka i förhållande till den olycksfallsrisk och exponering som en eventuell olycka vid transport, lastning och lossning av farliga ämnen kan medföra; genom utbildningen eftersträvas att personalen kan hantera farliga ämnen på ett säkert sätt och vet vilka åtgärder som skall vidtas i en nödsituation,

4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport av radioaktiva ämnen ges lämplig utbildning om strålskydd och försiktighetsåtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen för att begränsa yrkesmässig exponering och exponering av andra personer, (10.5.2007/536)

5) utbildning i skyddsåtgärder, som är inriktad på säkerhetsrisker samt identifiering av och metoder för minskning av säkerhetsrisker, liksom också åtgärder som är nödvändiga vid säkerhetsförseelser; utbildningen skall innehålla uppgifter om en eventuell skyddsplan som är anpassad efter personernas ansvarsområde, förpliktelser och arbetsuppgifter när planen genomförs,

6) kompletterande utbildning, vid vilken regelbundet ges uppgifter om ändringar som skett i bestämmelserna; den utbildning som avses i 5 punkten begränsas inte till ändringar av bestämmelser och föreskrifter.

2. mom.

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska säkerställas när ett nytt anställningsförhållande inleds. (12.2.2015/125)

3. mom.

Bestämmelser om utbildning av säkerhetsrådgivare och utbildning för erhållande av ADR-körtillstånd utfärdas särskilt.

Se L om transport av farliga ämnen 719/1994 11 §.

3 kapFörpackningar

Se L om transport av farliga ämnen 719/1994 3 a kap.

16 § (19.12.2018/1210) Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

1. mom.

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

17 § (6.4.2011/399) Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

1. mom.

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om gaskärlens tillbehör. (12.2.2015/125)

2. mom.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i ett gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i gaskärlets utrustning vara beständigt mot sprödbrott till en temperatur av -40°C.

3. mom.

På gaskärlet ska märkningen ”-40°C” eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och det identifikationsnummer för besiktningsorganet som avses i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015). (12.2.2015/125)

18 § (12.2.2015/125) Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

1. mom.

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta.

19 § (19.12.2018/1210) Användningen av ADR- och RID-förpackningar

1. mom.

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på -40° C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40° C".

2. mom.

Ett gaskärl som inte har π-märkts och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt ADR- eller RID- bestämmelserna, får efter att transporten enligt ADR- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 17 §, om avsändaren i godsdeklarationen eller motsvarande följesedel försäkrar att gaskärlet och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott till en temperatur av -40° C på följande sätt: "Gaskärlet och dess utrustning är beständiga upp till -40° C".

20 § (27.6.2019/796)

1. mom.

20 § har upphävts genom F 27.6.2019/796.

4 kapTankar och containrar (6.4.2011/399)

21 § (6.4.2011/399)

1. mom.

21 § har upphävts genom F 6.4.2011/399.

22 § (6.4.2011/399)

1. mom.

22 § har upphävts genom F 6.4.2011/399.

23 § (12.2.2015/125)

1. mom.

23 § har upphävts genom F 12.2.2015/125.

24 § (21.4.2005/250) Ibruktagande av utländska tankar och bulkcontainrar

1. mom.

Tillverkaren eller importören av en importerad tank som har tillverkats i utlandet, med undantag för en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar, får inte överlåta tanken för bruk förrän ett TFÄ-besiktningsorgan har godkänt tankens konstruktionstyp och vid sin besiktning konstaterat att tanken överensstämmer med de bestämmelser som gäller i Finland. En tank som är avsedd för transport av radioaktiva ämnen godkänns för bruk av strålsäkerhetscentralen.

2. mom.

Om en importerad tank som har tillverkats i utlandet och som avses i 1 mom. har besiktats och testats av en i ADR- eller RID-bestämmelserna eller TFÄ-direktivet avsedd behörig myndighet eller en av denna myndighet bemyndigad inrättning enligt de bestämmelser som gäller i Finland och giltigt intyg jämte utredning kan uppvisas, behövs ingen ny besiktning, om det inte finns särskilda skäl för detta. (23.4.2009/263)

3. mom.

Vid transport av farliga ämnen får som bulkcontainer också användas bulkcontainrar som godkänts enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet. (23.4.2009/263)

25 § (6.4.2011/399) Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

1. mom.

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör. (12.2.2015/125)

2. mom.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i tankens utrustning vara beständigt mot sprödbrott till en temperatur av -40°C.

3. mom.

På tanken ska märkningen "-40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 9 § 1 mom. i statsrådets förordning (124/2015) om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta. (9.11.2017/737)

Se SRf om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta 124/2015 8 §.

5 kapTransport

26 § (19.12.2018/1210) Handlingar

1. mom.

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs enligt föreskrifterna i fråga har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på vägtransporten av ett farligt ämne i en container, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar som överensstämmer med IMDG-koden.

2. mom.

Transportören ska, i de fall som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, i god tid före transporten lämna skriftliga instruktioner till fordonets besättning.

3. mom.

Om ett godkännande enligt 7 a § i TFÄ-lagen krävs för fordonet, ska fordonet vara försett med ett intyg över godkännandet.

4. mom.

Varje person i fordonets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

5. mom.

Bestämmelser om ADR-körtillstånd finns i 11 b § i TFÄ-lagen och i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011).

6. mom.

De handlingar som avses i 1–5 mom. ska medföras i fordonet under transporten. De handlingar som avses i 1 och 2 mom. får också vara elektroniska, om de metoder som används för att verifiera, lagra och bearbeta data uppfyller kraven enligt lagstiftningen på så sätt att informationen har samma beviskraft och finns tillgänglig på samma sätt som i handlingar på papper. Avsändaren ska dock tillhandahålla de handlingar som avses i 1 mom. på papper om transportören yrkar det.

Se L om transport av farliga ämnen 719/1994 11 c §.

26 a § (9.11.2017/737) Transport av levande djur som infekterats med farlig smitta

1. mom.

Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen. Regionförvaltningsverket kan godkänna transporten, om det smittförande ämnet inte kan transporteras på något annat sätt eller om djuret avsiktligt infekterats med en farlig sjukdom. För säkerställande av djur- och transportsäkerheten ska i samband med godkännandet hänsyn tas till de krav för transport av farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a §, 14 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. Godkännandet ska omfatta behövliga villkor för transporten.

2. mom.

Bestämmelser om de allmänna kraven på djurtransporter finns i lagen om transport av djur (1429/2006) och i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

26 b § (9.11.2017/737) Transport av oförpackade farliga föremål som förutsätter myndighetsgodkännande

1. mom.

För säkerställande av transportsäkerheten kan det förutsättas godkännande för oförpackade farliga föremål. För transport av följande föremål krävs det godkännande:

1) stora, stadiga och hållbara föremål som inte kan förpackas enligt de föreskrifter om förpackning som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) litiumbatterier eller litiumceller, om deras produktionsserie består av högst 100 batterier eller celler,

3) produktionsprototyper till litiumbatterier och litiumceller, om de transporteras till testning.

2. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen och föremål, Strålsäkerhetscentralen kan godkänna transport av i 1 mom. avsedda oförpackade farliga föremål.

3. mom.

En förutsättning för godkännande är att de detaljerade krav som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

26 c § (9.11.2017/737) Godkännande av separationsmetoder för samlastade explosiva ämnen

1. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna de separationsmetoder som ska användas vid separation av explosiva ämnen och om vilka det med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelats detaljerade föreskrifter för säkerställande av transportsäkerheten.

26 d § (9.11.2017/737) Transport av explosiva ämnen i mobila enheter för tillverkning av explosiva ämnen

1. mom.

Transport av explosiva ämnen i mobila enheter för tillverkning av explosiva ämnen förutsätter Säkerhets- och kemikalieverkets godkännande för säkerställande av transportsäkerheten. Säkerhets- och kemikalieverket kan meddela godkännande, om kraven enligt de detaljerade föreskrifter som gäller enheter för tillverkning av explosiva ämnen, explosiva ämnen och lastning och som meddelats med stöd av 3 a, 7 a och 13 a § samt 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

2. mom.

Särskilda utrymmen för kollin med explosiva ämnen och föremål i en mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen ska vara konstruerade så att de effektivt förebygger risk för detonation. Konstruktionen och separationsmetoden ska vara godkända av Säkerhets- och kemikalieverket.

27 § (19.12.2018/1210) Avbrytande av transport och förbud mot att transportera personer

1. mom.

Om transporten av farliga ämnen avbryts av någon orsak som avses i 14 § 2 mom. i TFÄ-lagen, kan tillsynsmyndigheten bevilja tillstånd för att fortsätta transporten efter att myndigheten försäkrat sig om transportens säkerhet. Om kraven enligt bestämmelserna och föreskrifterna inte kan uppfyllas och tillsynsmyndigheten inte har beviljat tillstånd att fortsätta färden, ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla transportören behövlig administrativ hjälp. Förfarandet ska vara detsamma om transportören meddelar tillsynsmyndigheten att avsändaren inte har meddelat transportören egenskaperna hos det farliga ämne som transporteras och om transportören på grundval av villkoren i transportavtalet önskar att den farliga lasten lossas, förstörs eller oskadliggörs.

2. mom.

Med undantag av transportenhetens besättningsmedlemmar är det förbjudet att transportera personer i en transportenhet som transporterar farliga ämnen, om inte något annat anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

27 a § (19.12.2018/1210) Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

1. mom.

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, i fordonsdepåer och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, fordonsdepåerna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

28 § (19.12.2018/1210) Farliga ämnen som resgods

1. mom.

En privatperson får transportera farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Dessutom får flytande bränsle transporteras i återfyllningsbara kärl i sådana mängder som avses i punkt 1.1.3.1 (a) i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

2. mom.

En privatperson får som resgods i buss transportera sådana ämnen som avses i 1 mom., dock högst fem liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl. En passagerare ska innan resan börjar underrätta föraren eller transportören om explosiva ämnen och föremål, flytande bränsle eller flytgas som transporteras som resgods.

3. mom.

Farliga ämnen som transporteras som resgods får inte vålla olägenhet eller skada under transporten.

4. mom.

På transporter som avses i 1 och 2 mom. tillämpas inga andra bestämmelser i denna förordning och inte heller Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. På övriga transporter av farliga ämnen som utförs av privatpersoner tillämpas denna förordning och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Se L om transport av farliga ämnen 719/1994 10 a §.

29 § (19.12.2018/1210) Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

1. mom.

Avsändaren ska i de fall som anges i kapitel 5.1 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen.

29 a § (19.12.2018/1210) Strålskyddsprogram och ledningssystem

1. mom.

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

2. mom.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett ledningssystem för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen och de åtgärder som avses i 1.7.1.3 punkten i bilaga A till verkets föreskrift.

3. mom.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav eller anvisningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska tillställas Strålsäkerhetscentralen.

5 a kapTillsynsmyndighetens kontroller

29 b § (21.4.2005/250) Kontroller

1. mom.

De tillsynsmyndigheter som nämns i 30 § 1 mom. skall utföra kontroller enligt detta kapitel på en representativ del av vägtransporterna av farliga ämnen för att övervaka att bestämmelserna och föreskrifterna om transport av farliga ämnen iakttas vid transporterna.

29 c § (21.4.2005/250) Utförande av kontroller

1. mom.

En kontrollista enligt modellen i bilaga I till rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, sådan den lyder senast ändrad genom kommissionens direktiv 2004/112/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, skall användas när kontroller utförs.

2. mom.

Vid kontrollerna skall också övervakas att de säkerhetsåtgärder som krävs vid transport av farliga ämnen svarar mot bestämmelser och föreskrifter.

3. mom.

Kontrollerna genomförs med stickprov och de skall utföras så snabbt som möjligt utan att transporten förorsakas oskäligt dröjsmål eller andra olägenheter.

29 d § (21.4.2005/250) Kontrollplats

1. mom.

Kontroller skall utföras på en så omfattande del av vägnätet som möjligt. På hamn-, upplags- och fabriksområden, flygplatser eller andra motsvarande områden kan kontroller utföras, ifall transporten enligt 3 § 1 mom. 4 punkten i TFÄ-lagen skall betraktas som vägtransport.

2. mom.

Kontrollerna skall utföras på sådana platser att trafiken eller miljön inte orsakas fara av kontrollerna eller när fordon hejdas i trafiken. Vid valet av kontrollplats skall dessutom beaktas möjligheterna att sätta transporten i behörigt skick, ifall brister i transporten påträffas.

29 e § (21.4.2005/250) Kontrollintyg

1. mom.

Den som utför kontrollen skall ge fordonets förare en kopia av den kontrollista som nämns i 29 c § 1 mom. som intyg över utförd kontroll. Intyget skall förvaras i fordonet under transporten och det skall på begäran visas upp för den myndighet som övervakar transporter.

29 f § (6.4.2011/399) Rapportering

1. mom.

Polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen lämnar var för sig, senast före utgången av den januari månad som följer på kontrollåret, till kommunikationsministeriet ett sammandrag i enlighet med bilaga III till det direktiv som nämns i 29 c § 1 mom. av de kontroller som de har utfört under varje kalendermånad. Antalet konstaterade överträdelser anges specificerade enligt bilaga II till direktivet.

6 kapSärskilda bestämmelser

30 § (19.12.2018/1210) Myndigheter

1. mom.

Polisen övervakar vägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på väg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av Tullen och Gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. I fråga om transporter som sker under övervakning av försvarsmakten bestäms i TFÄ-lagen.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med anknytning till transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

3. mom.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela sådana tilläggskravs eller -begränsningar på biologiska produkter som avses i punkt 2.2.62.1.9 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

4. mom.

Livsmedelsverket kan ställa tilläggskrav på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

31 § Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

1. mom.

De i 30 § nämnda tillsynsmyndigheterna ger utländska tillsynsmyndigheter handräckning när det gäller övervakning av transport av farliga ämnen, om den grundar sig på Europeiska gemenskapens bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Finländska tillsynsmyndigheter skall anmäla upprepade och allvarliga förseelser som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen till behörig myndighet i den stat där det fordon som är delaktigt i förseelsen är registrerat eller där företaget har sin hemort, om en sådan anmälan grundar sig på gemenskapens bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal.

2. mom.

De i 30 § nämnda tillsynsmyndigheterna skall till utländska behöriga myndigheter anmäla de påföljder som med avseende på trafikidkare eller företag har genomförts i Finland till följd av upprepade och allvarliga förseelser som har skett utomlands och som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen, om anmälan grundar sig på Europeiska gemenskapens bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

32 § (6.4.2011/399) Säkerhets- och kemikalieverkets samt Strålsäkerhetscentralens rätt att låta utföra test

1. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning eller tank går sönder och orsakar men eller fara låta ett laboratorium som Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen bestämmer utföra test för att säkerställa att förpackningen eller tanken uppfyller de föreskrivna kraven.

33 § Undantag i fråga om räddningsuppgifter

1. mom.

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra räddningsverksamheten.

33 a § (12.2.2015/125) Regional transportbegränsning och tunnelbegränsning

1. mom.

Oberoende av en regional transportbegränsning eller tunnelbegränsning får farliga ämnen av särskilda skäl transporteras inom ett begränsat område med tillstånd som ges för viss tid av en polischef.

34 § (19.12.2018/1210) Olyckshändelser och anmälan om dem

1. mom.

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker medför risk för att människor, egendom eller miljön skadas, ska fordonets förare eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen omedelbart anmäla det inträffade till nödcentralen, meddela räddningsmyndigheten de uppgifter den behöver och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

2. mom.

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne en olyckshändelse eller uppstår omedelbar fara, ska lastaren, fyllaren, transportören, lossaren och mottagaren, i fråga om den egna verksamheten inom en månad lämna Säkerhets- och kemikalieverket en rapport om saken. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om mallen för rapporten finns i föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § 4 mom. i TFÄ-lagen. (23.6.2021/578)

3. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att begära utredningar utöver dem som avses i 2 mom., om ytterligare utredningar anses vara nödvändiga med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.

4. mom.

I samband med betydande olyckor avger Transport- och kommunikationsverket en i ADR-bestämmelserna avsedd olycksrapport till sekretariatet vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

35 § (6.4.2011/399) Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

1. mom.

Besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller om annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har visats stämma överens med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

36 § (19.12.2018/1210) Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

1. mom.

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till alla dem som är delaktiga i transporten samt till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilaga A till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, samt vidta övriga åtgärder enligt verkets föreskrift i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.

37 § (6.4.2011/399)

1. mom.

37 § har upphävts genom F 6.4.2011/399.

38 § (10.5.2007/536)

1. mom.

38 § har upphävts genom F 10.5.2007/536.

39 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Förordningens 6–14 § träder dock i kraft den 1 januari 2003 och 15 § 3 mom. den 1 juni 2003.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 augusti 1996 om transport av farliga ämnen på väg (632/1996) jämte ändringar.

40 § Övergångsbestämmelser

1. mom.

Sådana klassificeringar och godkännanden av fordon, som beviljats med stöd av den förordning som upphävs genom denna förordning förblir som sådana i kraft.

2. mom.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med den förordning som upphävs genom denna förordning får alltjämt användas.

3. mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

3.4.2003/283:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till och med den 30 juni 2003.

21.4.2005/250:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Förordningens 8 § 5 mom., 15 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 24 § 1 och 2 mom., 26 § 4–6 mom., 27 a § samt 29 c § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juli 2005.

Denna förordnings 6 och 25 § tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Gastankar, tryckfat, batterier av flaskor och flaskpaket som har tillverkats i utlandet och som importerats får tas i bruk i Finland fram till den 1 juli 2007 med tillämpning av 24 § 1 och 2 mom., sådana de lyder den 30 juni 2005.

De som bedriver transport eller tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen när denna förordning träder i kraft skall före den 1 juni 2006 tillställa strålskyddscentralen ett strålskyddsprogram enligt 29 a § 1 mom.

Vid de kontroller av vägtransporter som avses i 5 a kap. används i stället för den kontrollista enligt modell som avses i 29 c § 1 mom. och det sammandrag som avses i 29 f § fram till den 31 december 2005 en kontrollista enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, varvid också konstaterade förseelser specificeras enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25, Kommissionens direktiv 2004/112/EG (32004L0112); EGT nr L 367, 14.12.2004, s. 23

10.5.2007/536:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Kommissionens direktiv 2006/89/EG (32006L0089); EGT nr L 305; 4.11.2006, s. 4

23.4.2009/263:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

6.4.2011/399:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2010/61/EU (32010L0061); EUT nr L 233, 3.9.2010, s. 27

27.6.2013/474:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18

Fotnoten (474/2013) har tillfogats som rättelse.

12.2.2015/125:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

17.6.2015/774:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

9.11.2017/737:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

Kommissionens direktiv 2016/2309/EU (32016L2309); EUT L 345, 20.12.2016, s. 48

19.12.2018/1210:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

27.6.2019/796:

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2019.

Kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUT L 299, 26.11.2018, s. 58–59

23.6.2021/578:

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2021.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/1833, (32020L1833); EUT L 408, 4.12.2020, s. 1