Innehållsförteckning

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 5.5.2017/252

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § Syfte

1. mom.

Syftet med denna lag är att främja miljökonsekvensbedömningen och ett enhetligt beaktande av bedömningen vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka tillgången till information och möjligheterna att delta.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna lag avses med

1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt medför i Finland och utanför finskt territorium för (18.6.2021/556)

a) befolkningen samt för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,

b) marken, jorden, vattnet, luften, klimatet, växtligheten samt för organismer och för naturens mångfald, särskilt för de arter och naturtyper som skyddats med stöd av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,

c) samhällsstrukturen, de materiella tillgångarna, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,

d) utnyttjande av naturresurserna, samt för

e) växelverkan mellan de faktorer som nämns i underpunkterna a–d,

2) förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ett förfarande enligt 3 kap. där man identifierar, bedömer och beskriver de betydande miljökonsekvenser som vissa projekt kan antas medföra samt hör myndigheter och dem vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet,

3) program för miljökonsekvensbedömning en plan som den projektansvarige har gjort upp för behövliga utredningar och arrangemangen för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

4) miljökonsekvensbeskrivning en handling som utarbetas av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ samt en enhetlig bedömning av de betydande miljökonsekvenser dessa kan antas medföra,

5) projektansvarig den som driver verksamheten eller annars är ansvarig för beredningen eller genomförandet av ett projekt som avses i denna lag,

6) kontaktmyndighet en myndighet som ser till att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning genomförs,

7) deltagande växelverkan vid miljökonsekvensbedömning mellan den projektansvarige, kontaktmyndigheten och andra myndigheter, dem vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet samt sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet,

8) motiverad slutsats den motiverade slutledning om projektets betydande miljökonsekvenser som kontaktmyndigheten har gjort utgående från miljökonsekvensbeskrivningen och de åsikter och utlåtanden som har getts om den, resultaten av internationellt hörande och kontaktmyndighetens egen analys,

9) tillstånd ett av en myndighet meddelat tillstånd till och annat därmed jämförbart beslut om att ett projekt får genomföras, (18.6.2021/556)

10) projekt

a) utförande av anläggningsarbeten, verksamhet och byggnadsarbeten, samt

b) andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet samt mineralutvinning.

(18.6.2021/556)

3 § Lagens tillämpningsområde och tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Denna lag och förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt och ändringar av projekt som kan antas medföra betydande miljökonsekvenser. I bilaga 1 anges vilka projekt och ändringar av projekt som ska bedömas i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

2. mom.

Bedömningsförfarandet tillämpas dessutom i enskilda fall när ett projekt eller någon annan än en i 1 mom. avsedd ändring av ett redan genomfört projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 1 mom.

3. mom.

När det bestäms om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett enskilt fall ska, utöver vad som föreskrivs i 2 mom., projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas typ beaktas. I bilaga 2 anges vilka faktorer som ska ligga till grund för beslutsfattandet. (18.6.2021/556)

Se SRf om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017.

4 § Förhållande till annan lagstiftning och andra förfaranden

1. mom.

Vid tillämpningen av denna lag ska hänsyn tas till de utredningar om projektet och dess miljökonsekvenser som gjorts i andra sammanhang samt de utredningar samordnas som förutsätts i denna lag och i annan lagstiftning.

2. mom.

Särskilda bestämmelser gäller för användning av en miljökonsekvensbeskrivning som utredning enligt någon annan lag. Bestämmelser om användningen av en miljökonsekvensbeskrivning som en bedömning enligt 35 § i naturvårdslagen (9/2023) finns i 4 mom. i den paragrafen. (5.1.2023/11)

5 § (19.6.2019/768) Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag

1. mom.

Miljökonsekvensbedömning av ett i 3 § 1 och 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan utföras genom ett förfarande enligt 3 kap. i denna lag, i samband med utarbetandet av en plan på det sätt som föreskrivs i lagen om områdesanvändning (132/1999) eller i ett förfarande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. Om en miljökonsekvensbedömning görs i ett förfarande enligt någon annan lag, ska konsekvenserna utredas på det sätt som avses i 15–21, 23 och 24 § i denna lag. (21.4.2023/804)

1 mom. har ändrats genom L 804/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1. mom.

Miljökonsekvensbedömning av ett i 3 § 1 och 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan utföras genom ett förfarande enligt 3 kap. i denna lag, i samband med utarbetandet av en plan på det sätt som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i ett förfarande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. Om en miljökonsekvensbedömning görs i ett förfarande enligt någon annan lag, ska konsekvenserna utredas på det sätt som avses i 15–21, 23 och 24 § i denna lag.

2. mom.

Hörande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en miljökonsekvensbeskrivning kan dessutom ordnas i samband med hörande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta.

3. mom.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt där kontaktmyndigheten är arbets- och näringsministeriet enligt 10 § i denna lag. (18.6.2021/556)

4. mom.

Den projektansvarige kan i ett initiativ till kontaktmyndigheten föreslå att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ersätts med ett förfarande enligt någon annan lag eller att ett sådant hörande som ingår i förfarandet ordnas genom ett förfarande enligt någon annan lag. Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för förfarandet enligt den andra lagen kan komma överens om att miljökonsekvensbedömningen ska genomföras eller det hörande som ingår i förfarandet ordnas på det sätt som föreskrivs i den andra lagen.

6 § Myndighetssamarbete

1. mom.

De statliga och kommunala myndigheterna samt landskapsförbundet ska samarbeta för att genomföra förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och för att anpassa det till i andra lagar föreskrivna förfaranden avseende ett och samma projekt.

7 § Projektansvarigas rätt att få information

1. mom.

En projektansvarig har rätt att av myndigheterna få uppgifter som de har och som behövs för miljökonsekvensbedömningen.

8 § Förhandsöverläggning

1. mom.

Innan programmet för miljökonsekvensbedömning överlämnas eller under bedömningsförfarandets gång kan kontaktmyndigheten på eget initiativ eller på begäran av en annan myndighet som behandlar ärendet eller på begäran av den projektansvarige anordna en förhandsöverläggning i samarbete med den projektansvarige och de centrala myndigheterna. Förhandsöverläggningen har till syfte att främja hanteringen av den helhet av bedömnings-, planerings- och tillståndsförfaranden som krävs för ett projekt och informationsutbytet mellan den projektansvarige och myndigheterna samt att förbättra utredningarnas och dokumentens kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden.

9 § Lagens tillämpning inom Finlands ekonomiska zon

1. mom.

Denna lag tillämpas också i den ekonomiska zon som avses i 1 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004).

10 § Kontaktmyndighet

1. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. Arbets- och näringsministeriet är likväl kontaktmyndighet när ett projekt gäller en kärnanläggning enligt kärnenergilagen (990/1987) eller en annan sådan anläggning där kärnavfall hanteras eller lagras eller i vilken kärnavfall slutförvaras. Vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen vars syfte är att producera uran eller torium är kontaktmyndigheten dock närings-, trafik- och miljöcentralen. (18.6.2021/556)

2. mom.

Om ett projekt är förlagt till flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde, ska myndigheterna sinsemellan komma överens om vilken av centralerna som ska vara kontaktmyndighet för projektet.

3. mom.

Om oklarhet uppstår i fråga om kontaktmyndigheten eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som är kontaktmyndighet för projektet. Miljöministeriet ska i sitt beslut beakta projektets placering och närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser samt säkerställa att ansvaret för planeringen och genomförandet av projektet har separerats från kontaktmyndighetens uppgifter så att myndighetens opartiskhet inte äventyras. I det beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

2 kapBeslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall

11 § Behörig myndighet

1. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om tillämpningen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på projekt som avses i 3 § 2 mom.

2. mom.

Om ett projekt är förlagt till flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som fattar beslutet. Miljöministeriet ska i sitt beslut beakta projektets placering och närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser samt säkerställa att ansvaret för planeringen och genomförandet av projektet har separerats från den behöriga myndighetens uppgifter så att myndighetens opartiskhet inte äventyras. I det beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

3. mom.

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt 1 mom. om projekt som gäller en kärnanläggning enligt kärnenergilagen eller en annan sådan anläggning där kärnavfall hanteras eller lagras eller i vilken kärnavfall slutförvaras. Vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen vars syfte är att producera uran eller torium fattas beslutet dock av närings-, trafik- och miljöcentralen. (18.6.2021/556)

12 § Uppgifter som krävs av den projektansvarige

1. mom.

För det beslutsfattande som avses i 11 § ska den projektansvarige lämna in en beskrivning av projektet och de betydande miljökonsekvenser projektet kan antas medföra till den behöriga myndigheten. Beskrivningen kan också innehålla uppgifter om projektets egenskaper samt om de planerade åtgärder som kommer att vidtas för att undvika eller förebygga betydande skadliga miljökonsekvenser. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som den projektansvarige ska lämna till den behöriga myndigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017 1 §.

13 § Beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall

1. mom.

Innan beslutet fattas om behovet av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall ska de berörda myndigheterna höras, om inte detta är uppenbart onödigt. I sådana fall där det inte krävs något förfarande vid miljökonsekvensbedömning ska det i beslutet också redogöras för projektets karaktäristiska egenskaper och särskilda åtgärder som enligt eventuell uppgift från den projektansvarige kommer att vidtas i syfte att undvika eller förebygga betydande skadliga miljökonsekvenser. Den behöriga myndigheten ska besluta om tillämpningen av förfarandet utan dröjsmål, dock senast en månad från det att myndigheten har fått tillräcklig information om projektet och dess miljökonsekvenser.

2. mom.

Beslutet ska delges den projektansvarige med iakttagande av 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska skickas för kännedom till de berörda myndigheterna och till den eventuella initiativtagaren. Beslutet ska dessutom utan dröjsmål delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 30 dagar. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av beslutet och kungörelsen löper ut. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). (19.12.2019/1408)

3 kapFörfarandet vid miljökonsekvensbedömning

14 § Innehållet i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning innefattar

1) utarbetande av ett program för miljökonsekvensbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning,

2) tillkännagivande och hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen, inklusive internationellt hörande,

3) kontaktmyndighetens analys av uppgifterna i programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen och av de åsikter och utlåtanden som getts i samband med hörande, inklusive internationellt hörande,

4) kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning,

5) kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser, och

6) beaktande av miljökonsekvensbeskrivningen, de åsikter och utlåtanden som getts om den, inklusive handlingar om internationellt hörande, och den motiverade slutsatsen i tillståndsförfarande samt inkluderande av den motiverade slutsatsen i tillståndet.

15 § Tidpunkten för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Miljökonsekvenserna av ett projekt ska utredas i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i ett så tidigt skede som möjligt av planeringen med beaktande av den övriga beredningen av projektet medan det ännu finns möjliga alternativ.

2. mom.

Bedömningen ska dock finnas att tillgå vid avgörandet av ett tillståndsärende enligt 25 §.

16 § Program för miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Den projektansvarige ska lämna in ett program för miljökonsekvensbedömning till kontaktmyndigheten. Programmet ska innehålla behövliga uppgifter om projektet och skäliga alternativ till det, en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd, ett förslag på de miljökonsekvenser som ska bedömas och utredningen av dessa samt en plan för arrangemangen för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Närmare bestämmelser om innehållet i programmet för miljökonsekvensbedömning utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017 3 §.

17 § Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om programmet för miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning av kommunerna inom projektets influensområde samt av andra myndigheter som sannolikt berörs av ärendet, inklusive tillståndsmyndigheten för projektet. (18.6.2021/556)

2. mom.

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge programmet för miljökonsekvensbedömning genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. På innehållet i kungörelsen tillämpas, i stället för 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen, denna paragraf. Kungörelsen ska innehålla tillräckliga uppgifter om projektet och där ska uppges hur information kan fås om projektet, dess miljökonsekvenser och bedömningen av dem samt hur åsikter i fråga om dem kan framföras. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet. I kungörelsen ska det dessutom nämnas var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig samt den tidpunkt då handlingen har publicerats på myndighetens webbplats. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i förvaltningslagen tas bort från webbplatsen när den tid för tillgänglighållande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i 23 § 3 mom. i denna lag löper ut. (19.12.2019/1408)

3. mom.

Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. Dessutom ska information om programmet för miljökonsekvensbedömning ges i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är 30 dagar lång. Av särskilda skäl kan tiden förlängas till högst 60 dagar. (19.12.2019/1408)

Se SRf om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017 5 §.

18 § (19.12.2019/1408) Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Kontaktmyndigheten ska ge ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning till den projektansvarige inom en månad från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten ska i sitt utlåtande ta ställning till programmets omfattning och exakthet. Av utlåtandet ska det också framgå hur de behövliga utredningarna vid behov kan samordnas med de utredningar som krävs enligt andra lagar. I utlåtandet ska ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. Kontaktmyndigheten ska lämna sitt utlåtande och andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som saken gäller och publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.

2. mom.

Handlingar som ska publiceras på kontaktmyndighetens webbplats får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) innehålla den projektansvariges namn och uppgifter om projektets lokalisering. Personuppgifter som har publicerats på en myndighets webbplats ska tas bort från webbplatsen när den tid för tillgänglighållande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i 23 § 3 mom. i denna lag löper ut.

19 § Miljökonsekvensbeskrivning

1. mom.

Den projektansvarige ska sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning utgående från programmet för miljökonsekvensbedömning och det utlåtande som kontaktmyndigheten har avgett om det. Miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas till kontaktmyndigheten.

2. mom.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla behövliga uppgifter om projektet, en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd, en beskrivning av de betydande miljökonsekvenser som projektet och dess skäliga alternativ kan antas ha och hur dessa kan lindras och övervakas, en jämförelse av alternativ, information om genomförandet av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och ett allmänfattligt sammandrag. Närmare bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017 4 §.

20 § Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen

1. mom.

Kontaktmyndigheten ska informera om en miljökonsekvensbeskrivning med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 2 och 3 mom. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet. (17.4.2020/273)

2. mom.

Kontaktmyndigheten ska också se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av vad som i 17 § 1 mom. föreskrivs om hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar lång. (18.6.2021/556)

Se SRf om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017 5 §.

21 § Övrigt deltagande

1. mom.

Utöver vad som anges i 17 och 20 § kan den projektansvarige och kontaktmyndigheten också komma överens om anordnande av annat slag av deltagande.

22 § Samordning av höranden vid planläggning och miljökonsekvensbedömning av ett projekt

1. mom.

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett projekt och utarbetandet av den plan som krävs för genomförandet av projektet pågår samtidigt kan hörandena samordnas. I sådana fall kan hörandet om programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörandet av det program för deltagande och bedömning som avses i lagen om områdesanvändning samt hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och framförandet av åsikter om beredningsmaterialet för planen eller, av särskilda skäl, det offentliga framläggandet av planförslaget anordnas genom ett gemensamt förfarande. (21.4.2023/804)

1 mom. har ändrats genom L 804/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1. mom.

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett projekt och utarbetandet av den plan som krävs för genomförandet av projektet pågår samtidigt kan hörandena samordnas. I sådana fall kan hörandet om programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörandet av det program för deltagande och bedömning som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och framförandet av åsikter om beredningsmaterialet för planen eller, av särskilda skäl, det offentliga framläggandet av planförslaget anordnas genom ett gemensamt förfarande.

2. mom.

Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för planläggningen kommer överens om samordningen efter att ha hört den projektansvarige.

22 a § (19.6.2019/768) Samordning av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning och ett tillståndsförfarande

1. mom.

Utredningsbehoven inför en miljökonsekvensbedömning och behandlingen av en ansökan om tillstånd för ett projekt samordnas vid behov i programmet för miljökonsekvensbedömningen. Sådana utredningar som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan kan utarbetas tillsammans.

2. mom.

Om ett förfarande för miljökonsekvensbedömning för ett projekt och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) som ska avgöras av den statliga miljötillståndsmyndigheten är anhängiga samtidigt kan hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen ordnas i samband med tillståndsförfarandet på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen. En förutsättning är att det med tanke på projektets läge, omfattning och tekniska egenskaper inte finns något annat genomförbart alternativ för projektet än det som anges i tillståndsansökan.

23 § Kontaktmyndighetens motiverade slutsats

1. mom.

Kontaktmyndigheten ska kontrollera miljökonsekvensbeskrivningens tillräcklighet och kvalitet och därefter sammanställa en motiverad slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser. Den motiverade slutsatsen ska ges till den projektansvarige inom två månader från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Den motiverade slutsatsen ska innehålla ett sammandrag av övriga utlåtanden och åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen.

2. mom.

Kontaktmyndigheten ska lämna den motiverade slutsatsen samt andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Den motiverade slutsatsen ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, till kommunerna inom projektets influensområde och vid behov till landskapsförbunden och andra berörda myndigheter. (19.12.2019/1408)

3. mom.

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge den motiverande slutsatsen genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 30 dagar. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av den motiverade slutsatsen löper ut. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. (19.12.2019/1408)

24 § Komplettering av bristfällig miljökonsekvensbeskrivning

1. mom.

Om kontaktmyndigheten inte kan sammanställa en motiverad slutsats på grund av att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig, ska kontaktmyndigheten meddela den projektansvarige till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras.

2. mom.

Kontaktmyndigheten ska se till att det efter kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen ordnas ett hörande om den på det sätt som föreskrivs 20 §. Efter hörandet lämnar kontaktmyndigheten sin motiverade slutsats i enlighet med 23 §.

4 kapBeaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande och tillstånd

25 § (19.6.2019/768) Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande

1. mom.

Till en tillståndsansökan som gäller ett i denna lag avsett projekt ska det före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning och en motiverad slutsats.

2. mom.

En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt förrän den har fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt i 29 § avsedda handlingar för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser.

26 § (18.6.2021/556) Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd

1. mom.

Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad slutsats och på lämpligt sätt beakta resultaten av hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och eventuella internationella höranden enligt 29 §. Av beslutet ska framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella handlingar om internationellt hörande enligt 29 § har beaktats.

27 § (19.6.2019/768) Uppdatering av den motiverade slutsatsen

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska försäkra sig om att den motiverade slutsatsen är aktuell när tillståndsärendet avgörs. Kontaktmyndigheten ska på tillståndsmyndighetens begäran framföra sin åsikt om huruvida den motiverade slutsats som kontaktmyndigheten har sammanställt är aktuell och vid behov specificera till vilka delar den inte längre är det och till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen måste kompletteras för att den motiverade slutsatsen ska kunna uppdateras. Vid kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen iakttas bestämmelserna i 20 § om hörande om miljökonsekvensbeskrivningen. Hörande om kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen kan ordnas i samband med tillståndsförfarandet enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen (587/2011) på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen och 11 kap. 11 a § i vattenlagen. Kontaktmyndigheten ger därefter sin uppdaterade motiverade slutsats i enlighet med 23 §.

2. mom.

Den projektansvarige kan innan tillståndsärendet blir anhängigt be kontaktmyndigheten framföra sin åsikt om huruvida dess motiverade slutsats är aktuell och vid behov specificera vilka uppgifter som behövs för uppdateringen av den motiverade slutsatsen.

5 kapGränsöverskridande miljökonsekvenser

28 § (11.11.2022/911) Projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion

1. mom.

Finlands miljöcentral sköter de uppgifter som följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, om ett projekt som genomförs i Finland kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under jurisdiktionen för en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller på ett område under jurisdiktionen för en medlemsstat i Europeiska unionen.

2. mom.

Finlands miljöcentral ska ge myndigheter i en annan stat som är part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland samt dem vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet, sammanslutningar och stiftelser tillfälle att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, om ett projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser på den statens territorium. Dessutom ska Finlands miljöcentral ge i denna paragraf avsett tillfälle att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning om en annan sådan medlemsstat i Europeiska unionen mot vilken en betydande miljökonsekvens kan antas rikta sig kräver det.

29 § (11.11.2022/911) Internationellt hörande i samband med projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion

1. mom.

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål till Finlands miljöcentral lämna programmet för miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett projekt och översättningar av de väsentliga delarna av programmet. Finlands miljöcentral ska sända en underrättelse om projektet samt programmet för miljökonsekvensbedömning och översättningarna till den andra staten senast när kontaktmyndigheten informerar om programmet för miljökonsekvensbedömning i Finland i enlighet med 17 §. Finlands miljöcentral ska sända den underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet och miljöministeriet.

2. mom.

Underrättelsen ska innehålla

1) uppgifter om projektet,

2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,

3) uppgifter om beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet,

4) detaljerade uppgifter om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och möjligheterna att delta i förfarandet samt en skälig tidsfrist, inom vilken den andra staten ska sända Finlands miljöcentral ett svar i fråga om deltagande i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

5) uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga och som kan lämna information om internationellt hörande och till vilka frågor om ärendet kan ställas.

3. mom.

Finlands miljöcentral ska sända den andra statens svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda åsikter till kontaktmyndigheten.

4. mom.

Om den andra staten har meddelat att den vill delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska kontaktmyndigheten sända miljökonsekvensbeskrivningen och översättningar av de väsentliga delarna av den till Finlands miljöcentral, som utan dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra staten för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter. Finlands miljöcentral ska dessutom ge den andra staten tillfälle att samråda om projektets eventuella gränsöverskridande konsekvenser, de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana konsekvenser eller om andra motsvarande frågor samt fastställa en skälig tidsfrist för detta samråd. Finlands miljöcentral ska sända handlingarna om internationellt hörande till kontaktmyndigheten och vid behov till den projektansvarige.

5. mom.

Kontaktmyndigheten ska sända sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning och sin motiverade slutsats samt översättningar av de väsentliga delarna av dem till Finlands miljöcentral när en medlemsstat i Europeiska unionen har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Finlands miljöcentral sänder utlåtandet, slutsatsen och översättningarna till medlemsstaten.

29 a § (11.11.2022/911) Tillståndsmyndighetens skyldigheter i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska sända en tillståndsansökan som gäller ett i 28 § avsett projekt samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till Finlands miljöcentral när en medlemsstat i Europeiska unionen har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Finlands miljöcentral sänder ansökan och översättningarna till medlemsstaten.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten ska sända sitt tillståndsbeslut samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till Finlands miljöcentral, som sänder beslutet och översättningarna till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

30 § (11.11.2022/911) Projekt som genomförs på ett område under en annan stats jurisdiktion

1. mom.

Finlands miljöcentral sköter de uppgifter som följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland i en annan stats förfarande för miljökonsekvensbedömning, om ett projekt som genomförs på ett område under jurisdiktionen för en part i avtalet eller en medlemsstat i Europeiska unionen kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under Finlands jurisdiktion.

2. mom.

Efter att ha fått alla uppgifter som krävs ska Finlands miljöcentral

1) underrätta den andra staten om huruvida Finland kommer att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av projektet och sända underrättelsen för kännedom till utrikesministeriet och miljöministeriet,

2) på begäran av den andra staten sända den staten de uppgifter som skäligen finns att tillgå om den omgivning inom Finlands jurisdiktion för vilken det föreslagna projektet kan antas ha konsekvenser, om uppgifterna behövs för utarbetandet av handlingar som gäller miljökonsekvensbedömning,

3) se till att de handlingar som gäller bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser som den andra staten har sänt delges i Finland genom offentlig kungörelse enligt 17 § 2 mom., att tillfälle att framföra åsikter om handlingarna erbjuds och att behövliga utlåtanden om dem begärs,

4) lämna utlåtandena och åsikterna till den andra staten,

5) ansvara för samråd med den andra staten samt fastställa en skälig tidsfrist för detta samråd,

6) se till att det tillstånd för projektet som den andra staten sänder delges genom offentlig kungörelse enligt 17 § 2 mom.

6 kapSärskilda bestämmelser

31 § Skyldighet att vara medveten om miljökonsekvenserna av projekt

1. mom.

Den som ansvarar för något annat projekt än ett sådant som avses i 3 § ska, utöver vad som föreskrivs separat, vara tillräckligt medveten om projektets miljökonsekvenser i den omfattning som rimligen kan förutsättas.

32 § Styrning, övervakning och utveckling

1. mom.

Den allmänna styrningen och övervakningen av verkställigheten av lagen samt den allmänna utvecklingen av miljökonsekvensbedömningen hör till miljöministeriets uppgifter. De övriga ministerierna sköter styrningen och övervakningen av verkställigheten samt utvecklingen av miljökonsekvensbedömningen inom sitt respektive ansvarsområde.

2. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr och övervakar verkställigheten av denna lag inom sina verksamhetsområden.

33 § Den projektansvariges och kontaktmyndighetens kompetens

1. mom.

Den projektansvarige ska säkerställa att den har tillgång till tillräcklig sakkunskap om utarbetandet av ett program för miljökonsekvensbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning. Kontaktmyndigheten bedömer den projektansvariges sakkunskap i samband med granskningen av programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen.

2. mom.

Kontaktmyndigheten ska säkerställa att dess egen personal som deltar i granskningen av program för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar och i sammanställandet av kontaktmyndighetens utlåtanden och motiverade slutsatser har den sakkunskap som krävs med tanke på respektive projekts art och omfattning samt uppgiftens svårighetsgrad.

34 § Besvärsrätt med anledning av att miljökonsekvensbedömningen saknas eller är bristfällig

1. mom.

Utöver det som särskilt föreskrivs om sökande av ändring har en närings-, trafik- och miljöcentral rätt att anföra besvär över ett tillståndsbeslut som gäller ett projekt enligt 3 § på den grunden att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits eller att den i det väsentliga har företagits på ett bristfälligt sätt.

2. mom.

Den som annars har rätt att söka ändring i ett tillståndsbeslut genom besvär kan i besvären åberopa att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte har genomförts eller att det i det väsentliga har genomförts på ett bristfälligt sätt.

35 § Tvångsmedel

1. mom.

Om ett projekt som avses i 3 § inte kräver tillstånd och projektet inleds utan den miljökonsekvensbedömning som förutsätts i denna lag, kan en närings-, trafik- och miljöcentral vid vite bestämma att genomförandet av projektet avbryts tills förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är slutfört. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

36 § Specialbestämmelser som gäller försvaret och civil beredskap

1. mom.

En i 11 § avsedd behörig myndighet kan på framställning av den projektansvarige besluta att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte ska tillämpas på sådana projekt som endast syftar till att tjäna nationellt försvar eller civil beredskap, om en tillämpning av förfarandet skulle äventyra åtgärdernas syfte. Innan beslutet fattas ska ett utlåtande begäras av de berörda myndigheterna.

37 § (19.12.2019/1428) Sökande av ändring i beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

1. mom.

Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) söka ändring genom besvär i beslut som avses i 13 § samt i beslut som fattats med stöd av 36 § om avslag på den projektansvariges framställning. Om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av projektet i fråga är belägen.

2. mom.

I beslut som avses i 13 § får ändring annars inte sökas genom separata besvär. Den som har rätt att söka ändring i ett tillståndsbeslut får dock i samma ordning och sammanhang som besvär anförs över tillståndsbeslutet söka ändring i ett beslut genom vilket det konstateras att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning inte är behövligt.

38 § Kostnadsansvar

1. mom.

För kostnaderna för tillkännagivande, hörande och miljökonsekvensbedömning och för översättningar som behövs för fullgörande av förpliktelserna enligt 29 och 29 a § svarar den projektansvarige. (18.6.2021/556)

2. mom.

Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats är avgiftsbelagda.

38 a § (11.11.2022/911) Publicering av gamla handlingar

1. mom.

Före den 1 januari 2020 på en myndighets webbplats enligt 16 § i denna lag och enligt 8 a § i 1994 års lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) publicerade program för miljökonsekvensbedömning, enligt i 18 § i denna lag publicerade utlåtanden av kontaktmyndigheten avseende bedömningsprogram, enligt 19 § i denna lag och enligt 10 § i 1994 års lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning publicerade miljökonsekvensbeskrivningar samt enligt 23 § i denna lag publicerade motiverade slutsatser kan innehålla uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering, som betraktas som personuppgifter. Uppgifterna får publiceras trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. De publicerade personuppgifterna ska tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av den motiverade slutsatsen enligt 23 § 3 mom. i denna lag har löpt ut eller när förfarandet för miljökonsekvensbedömning har avslutats på det sätt som avses i 12 § i 1994 års lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

7 kapIkraftträdande

39 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.

2. mom.

Genom denna lag upphävs lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994).

40 § Anhängiga ärenden

1. mom.

På en behörig myndighets beslut om ett i 3 § 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett sådant projekt som har fattats med anledning av ett initiativ som har blivit anhängig före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

2. mom.

På ett projekt eller en ändring av ett projekt där information om programmet för miljökonsekvensbedömning har kungjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bilaga 1(18.1.2019/126)

Projektförteckning

1) djurhållning och fiskodling

a) hönshus där man föder upp mer än 85 000 kycklingar eller 60 000 hönor,

b) svinhus där man föder upp mer än 3 000 svin (vikt över 30 kg/svin) eller 900 suggor,

e) pälsdjursfarmer för minst 16 000 avelshonor av mink eller iller med ungar eller för minst 7 000 avelshonor av räv eller mårdhund med ungar,

d) fiskodlingar i havsområden där fiskbeståndet ökar med minst 1 000 000 kilogram per år,

2) tagande och bearbetning av naturtillgångar

a) brytning av gruvmineraler samt anrikning och bearbetning av dem på plats, när

– gruvans areal överstiger 25 hektar, eller

– den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året,

b) tagande av sten, grus eller sand, om

– täktområdets areal överstiger 25 hektar, eller

– den substansmängd som tas ut är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året,

c) utvinning av asbest eller anläggningar för behandling och omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest,

d) brytning, tillvaratagande, anrikning och bearbetning av uran eller torium, med undantag för småskalig bearbetning i laboratorier eller försöksanrikningsverk,

e) torvutvinning, om produktionsarealen överstiger 150 hektar,

f) förändring av bestående karaktär av skogs-, kärr- eller våtmarksnatur på ett område som är större än 200 hektar och som är att betrakta som enhetligt genom nydikning eller torrläggning av odikade kärr- och våtmarksområden, genom avlägsnande av trädbeståndet varaktigt eller genom förnyelse av området med trädarter som inte hör till Finlands naturliga flora,

g) utvinning av råolja eller naturgas i kommersiellt syfte,

3) byggande i vattendrag och vattenreglering

a) dammar och andra konstruktioner, om den uppdämda eller lagrade vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,

b) konstgjorda bassänger, om den uppdämda eller lagrade nya vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,

c) vattenregleringsprojekt, om vattendragets medelvattenföring överstiger 20 kubikmeter per sekund och vattenförings- eller vattenståndsförhållandena förändras betydligt i förhållande till utgångsläget,

d) ledning av vatten från ett vattendrag till ett annat, när syftet är att förebygga möjlig vattenbrist och den överförda volymen överstiger 3 kubikmeter per sekund, överföring av dricksvatten via rörledningar undantagen,

e) projekt som gäller översvämningsskydd med en nyttoyta på minst 1 000 hektar,

4) metallindustri

a) järn- eller stålverk,

b) anläggningar för produktion av icke-järnmetaller av malm, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer,

5) skogsindustri

a) fabriker som framställer pappersmassa av trä eller motsvarande fibrösa material, (18.6.2021/556)

b) pappers- eller kartongfabriker med en produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,

6) kemisk industri

a) råoljeraffinaderier, med undantag för anläggningar som enbart tillverkar smörjmedel,

b) anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton oljeskiffer, stenkol eller torv per dag,

c) integrerade kemiska anläggningar för tillverkning i industriell skala av ämnen med användning av kemiska omvandlingsprocesser, där det framställs

– organiska kemikalier,

– oorganiska kemikalier,

– fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade (enkla eller sammansatta) gödselmedel,

– bekämpningsmedel eller biocider,

– farmaceutiska produkter med användning av kemiska eller biologiska processer, eller

– sprängämnen,

d) anläggningar för framställning eller produktion av bioetanol eller bioolja i industriell skala,

7) energiproduktion

a) pannanläggningar eller kraftverk där den största bränsleeffekten är minst 300 megawatt,

b) kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer, med undantag för forskningsanläggningar avsedda för produktion och konversion av klyvbara och fertila material vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt; kärnkraftverk och andra kärnreaktorer upphör att vara sådana kraftverk när allt kärnbränsle, alla kärnavfall och alla andra radioaktiva avfall permanent har avlägsnats från kraftverksområdet,

c) anläggningar för upparbetning av använt kärnbränsle,

d) anläggningar som är planerade

– för tillverkning eller isotopanrikning av kärnbränsle,

– för behandling av använt kärnbränsle eller högaktivt radioaktivt avfall,

– för slutförvaring av använt kärnbränsle,

– för slutförvaring av kärnavfall eller annat radioaktivt avfall, eller

– för långtidslagring av använt kärnbränsle, annat kärnavfall eller annat radioaktivt avfall på en annan plats än där det producerats (planerad för mer än 10 år),

e) vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 45 megawatt,

8) överföring och lagring av energi och substanser

a) rörledningar med en diameter över DN 800 millimeter och en längd över 40 kilometer för transport av olja, kemikalier eller gas,

b) mer än 15 kilometer långa kraftledningar ovan markytan för minst 220 kilovolt,

c) lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter där lagercisternernas volym är sammanlagt minst 50 000 kubikmeter,

d) anläggningar för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring från anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för denna projektförteckning, eller andra anläggningar från vilka den årliga avskiljningen av koldioxid är minst 1,5 megaton,

e) rörledningar för transport av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser, vilkas diameter överstiger DN 800 millimeter och längd överstiger 40 kilometer, inklusive därtill hörande tryckstegringsstationer,

f) geologisk lagring av koldioxid, med undantag för lagring som görs för forskning, utveckling eller provning och där den sammanlagda mängden koldioxid är under 100 000 ton,

9) trafik

a) byggande av motorvägar eller motortrafikleder,

b) anläggande av en ny, minst 10 kilometer lång sammanhängande väg med fyra eller flera körfält,

c) ny linjeföring eller breddning av en väg så att den sammanhängande vägsträcka med fyra eller flera körfält som härvid bildas är minst 10 kilometer lång,

d) anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik,

e) anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter,

f) havsfarleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak byggs för handelssjöfart och är avsedda för fartyg med en dödvikt på mer än 1 350 ton,

g) kanaler, farleder i inre farvatten för fartygstrafik eller insjöhamnar som byggs för fartyg med en dödvikt på mer än 1 350 ton,

h) tunnlar mellan Finland och Estland,

10) vatten och avlopp

a) tagande av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, om dess årliga mängd är minst 3 miljoner kubikmeter,

b) stora råvatten- eller avloppsvattentunnlar,

c) behandlingsanläggningar för avloppsvatten vilka är dimensionerade för mer än 100 000 personekvivalenter,

11) avfallshantering

a) avfallsbehandlingsanläggningar, där farligt avfall

– förbränns,

– behandlas kemiskt,

– behandlas biologiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 5 000 ton avfall per år, eller

– deponeras på en avstjälpningsplats,

b) avfallsbehandlingsanläggningar, där annat än farligt avfall

– förbränns och där anläggningen är dimensionerad för minst 100 ton avfall per dygn,

– behandlas kemiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 100 ton avfall per dygn,

– behandlas biologiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 35 000 ton avfall per år, eller

– deponeras på en avstjälpningsplats som är dimensionerad för minst 50 000 ton avfall om året,

12) ändringar av projekt, om ändringarna till storleken motsvarar de projekt som avses i 1–11 punkten.

Bilaga 2

Faktorer som avses i lagens 3 § 3 mom. och som används vid beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på ett projekt som avses i 3 § 2 mom.

1. Projektets karakteristiska egenskaper

Projektets karakteristiska egenskaper måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

a) hela projektets omfattning och utformning,

b) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,

c) utnyttjandet av naturresurser, framför allt jord, mark, vatten och biologisk mångfald,

d) alstrande av avfall,

e) föroreningar och störningar,

f) risken för allvarliga olyckor och/eller katastrofer, som är relevanta för det berörda projektet, inklusive sådana som orsakas av klimatförändringar, i enlighet med vetenskapliga rön,

g) risker för människors hälsa (exempelvis på grund av vatten- eller luftföroreningar).

2. Projektens lokalisering

Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projektet måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

a) befintlig och godkänd markanvändning,

b) naturresursernas relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området

och under detta (inklusive jord, mark, vatten och biologisk mångfald),

c) den naturliga miljöns tålighet (18.6.2021/556)

– våtmarker, strandområden och flodmynningar,

– kustområden och havsmiljö,

– bergs- och skogsområden,

– nationalparker och naturreservat,

– områden som har klassificerats eller skyddats med stöd av lag och Natura 2000-områden som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,

– områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionens lagstiftning redan har överskridits, de inte har iakttagits eller det uppskattas att de har överskridits,

– tätbefolkade områden, samt

– historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla landskap och platser.

3. Konsekvensernas typ

Projektets förväntade betydande miljökonsekvenser måste beaktas i förhållande till de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 i denna bilaga med beaktande av

a) konsekvensernas storlek och utbredning, såsom exempelvis geografiskt område och den berörda befolkningens storlek,

b) konsekvensernas karaktär,

c) konsekvensernas gränsöverskridande karaktär,

d) konsekvensernas intensitet och komplexitet,

e) konsekvensernas sannolikhet,

f) konsekvensernas förväntade uppkomst, varaktighet, frekvens och reversibilitet,

g) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,

h) möjligheten att begränsa konsekvenserna på ett effektivt sätt.

4. Tillhörighet till de projekt som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. (18.6.2021/556)

RP 259/2016, MiUB 4/2017, RSv 23/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (32003L0035); EGT nr L 156, 25.6.2003, s. 17

Ikraftträdelsestadganden:

18.1.2019/126:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

På projekt beträffande vilka information om programmet för miljökonsekvensbedömning före denna lags ikraftträdande har givits genom kungörelse med stöd av 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller med stöd av 8 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) eller beträffande vilka ett beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall har fattats enligt 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller 6 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Också på projekt i fråga om vilka planerna för miljökonsekvensbedömning har kungjorts i samband med planläggningen på det sätt som avses i 9 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På projekt i fråga om vilka information om ansökan om tillstånd har givits offentligt eller parterna hörts enligt markanvändnings- och bygglagen, vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (527/2014), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (621/2011), lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön (768/2004), banlagen (110/2007), kärnenergilagen (990/1987) eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller för vilka tillstånd före denna lags ikraftträdande har beviljats enligt lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) eller luftfartslagen (864/2014) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 102/2018, MiUB 14/2018, RSv 171/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1

19.6.2019/768:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Bestämmelserna i 22 a § i denna lag tillämpas inte på projekt beträffande vilka information om programmet för miljökonsekvensbedömning före lagens ikraftträdande har getts genom kungörelse med stöd av 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller med stöd av 8 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994).

RP 269/2018, MiUB 22/2018, RSv 278/2018

19.12.2019/1408:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019, MiUB 3/2019, RSv 50/2019, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s. 1

Fotnoten (1408/2019) har rättats.

19.12.2019/1428:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

17.4.2020/273:

Denna lag träder i kraft den 22 april 2020.

RP 9/2020, MiUB 3/2020, RSv 13/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s. 1–21

18.6.2021/556:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

Genom denna lag upphävs 2 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017).

RP 50/2021, MiUB 2/2021, RSv 73/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

11.11.2022/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 120/2022, MiUB 7/2022, RSv 112/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

5.1.2023/11:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

21.4.2023/804:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022