Innehållsförteckning

Gruvlag 10.6.2011/621

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

LETNING EFTER OCH UTVINNING AV GRUVMINERAL

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § Lagens syfte

1. mom.

Syftet med denna lag är att främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar malmletning och gruvdrift, och att ordna användningen av de områden som behövs för detta. För att lagens syfte ska nås krävs det att allmänna och enskilda intressen tryggas med särskild hänsyn till

1) förutsättningarna för bedrivande av gruvdrift,

2) den rättsliga ställningen för fastighetsägarna och för enskilda som orsakas olägenhet,

3) konsekvenserna av verksamheten för miljön, markanvändningen och naturens mångfald samt en sparsam och hållbar användning av naturresurser.

(23.3.2023/505)
2. mom.

Lagens syfte är också att trygga kommunernas möjligheter till påverkan och enskildas möjligheter att påverka beslutsfattande som gäller dem själva och deras livsmiljö.

3. mom.

Lagen syftar dessutom till att främja säkerheten i gruvor och att förebygga, minska och avvärja de olägenheter och skador som verksamhet enligt denna lag orsakar och säkerställa att den som orsakar olägenhet eller skada blir ersättningsskyldig.

4. mom.

De verksamheter som avses i denna lag samordnas inom samernas hembygdsområde, om vilket det föreskrivs i sametingslagen (974/1995), så att samernas rättigheter som urfolk att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditionella näringar tryggas. Vid samordningen beaktas också vad som i skoltlagen (253/1995) föreskrivs om att främja levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna för skolterna och skoltområdet och om att bevara och främja skoltkulturen. (23.3.2023/505)

2 § Lagens tillämpningsområde

1. mom.

I denna lag föreskrivs det om letning efter och utvinning av fyndigheter som innehåller gruvmineral, om guldvaskning på statsägd mark och om upphörande av därmed förknippad verksamhet samt om gruvförrättning.

2. mom.

Sådana gruvmineral som avses i denna lag är

1) i fråga om grundämnen aktinium, aluminium, antimon, arsenik, barium, beryllium, bly, bor, cesium, fluor, fosfor, gallium, germanium, guld, hafnium, indium, iridium, järn, kadmium, kalium, kalcium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantanoider, litium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, niob, osmium, palladium, platina, radium, renium, rodium, rubidium, rutenium, selen, silver, skandium, strontium, svavel, tallium, tantal, tellur, tenn, titan, torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium samt sådana mineral som innehåller dessa grundämnen,

2) i fråga om mineral andalusit, apatit, asbestmineral, baryt, bauxit, bentonit, beryll, diamant, dolomit, flogopit, fluorit, fältspat, grafit, granat, ilmenit, kalcit, kaolin, korund, kvarts, kyanit, leucit, magnesit, muskovit, nefelin, olivin, pyrofyllit, rutil, sillimanit, skapolit, talk, vermikulit, wollastonit och andra ädelstenar,

3) i fråga om bergarter marmor och täljsten.

3. mom.

Denna lag tillämpas dessutom på utvinningen av ämnen som ingår i berg- och markgrunden på ett gruvområde som avses i 19 §.

3 § (21.4.2023/796) Lagens förhållande till annan lagstiftning

1. mom.

När tillståndsärenden eller andra ärenden enligt denna lag avgörs och i övrigt när åtgärder vidtas enligt denna lag ska, utöver bestämmelserna i denna lag och annan lagstiftning, vad som föreskrivs i följande lagar tillämpas: naturvårdslagen (9/2023), miljöskyddslagen (527/2014), ödemarkslagen (62/1991), lagen om områdesanvändning (132/1999), bygglagen (751/2023), vattenlagen (587/2011), renskötsellagen (848/1990), strålsäkerhetslagen (859/2018), kärnenergilagen (990/1987), lagen om fornminnen (295/1963), terrängtrafiklagen (1710/1995), dammsäkerhetslagen (494/2009), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), sametingslagen, samiska språklagen (1086/2003), språklagen (423/2003), lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012), lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019), lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019) och lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten (468/2019).

3 § har ändrats genom L 796/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

3 § (23.3.2023/505) Lagens förhållande till annan lagstiftning

1. mom.

När tillståndsärenden eller andra ärenden enligt denna lag avgörs och i övrigt när åtgärder vidtas enligt denna lag ska, utöver bestämmelserna i denna lag och i annan lag, vad som föreskrivs i följande lagar tillämpas: naturvårdslagen (9/2023), miljöskyddslagen (527/2014), ödemarkslagen (62/1991), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), vattenlagen (587/2011), renskötsellagen (848/1990), strålsäkerhetslagen (859/2018), kärnenergilagen (990/1987), lagen om fornminnen (295/1963), terrängtrafiklagen (1710/1995), dammsäkerhetslagen (494/2009), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), sametingslagen, samiska språklagen (1086/2003), språklagen (423/2003), lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012), lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019), lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019) och lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten (468/2019).

4 § Myndigheter och deras uppgifter

1. mom.

Den allmänna ledningen, övervakningen och utvecklingen av verksamhet enligt denna lag hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter. Säkerhets- och kemikalieverket är gruvmyndighet enligt denna lag.

2. mom.

Gruvmyndigheten övervakar att denna lag iakttas och sköter övriga uppgifter som föreskrivs i denna lag.

3. mom.

Bestämmelser om statsrådets och gruvmyndighetens behörighet i tillståndsfrågor finns i 33 §.

5 § Definitioner

1. mom.

I denna lag avses med

1) malmletning sådana geologiska, geofysikaliska och geokemiska undersökningar som görs för att lokalisera och undersöka fyndigheter av gruvmineral samt provtagning för att fastställa en fyndighets storlek och art,

2) fyndighet en sådan koncentration av gruvmineral i berggrunden som har påvisat eller möjligt ekonomiskt värde som föremål för gruvdrift,

3) gruva underjordisk gruva eller dagbrott där gruvmineral bryts, inbegripet de konstruktioner, anläggningar och anordningar som direkt anknyter till brytningen,

4) gruvdrift brytning av gruvmineral i gruva, därmed förknippad flyttning och uppfordring av stenmaterial, sådan nödvändig anrikning och annan behandling för utvinning av gruvmineral som sker i omedelbar anslutning till brytningen samt förberedande åtgärder och andra stödåtgärder som har direkt samband med brytningen av gruvmineral,

5) guldvaskning prospektering och letning efter samt tillvaratagande och utvinning av guld i marken genom vaskning,

6) miljökonsekvenser de direkta och indirekta konsekvenser som verksamhet grundad på tillstånd enligt denna lag har för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel och för marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten, organismerna, naturens mångfald, samhällsstrukturen, byggnader, landskapet, stadsbilden och kulturarvet.

2. mom.

Vad som i denna lag föreskrivs om fastigheter och fastighetsägare tillämpas på

1) ett outbrutet område och dess ägare,

2) ett samfällt område och samfälld skog och dessas delägarlag,

3) en särskild förmån och dess innehavare,

4) en samfälld särskild förmån och dess innehavare.

3. mom.

I fråga om en statsägd fastighet förs ägarens talan av den myndighet eller inrättning som förvaltar fastigheten.

6 § Allmänna principer

1. mom.

Inom verksamhet enligt denna lag gäller följande principer:

1) behövlig sakkunskap och tillräckliga andra förutsättningar med tanke på verksamhetens art och omfattning ska stå till förfogande,

2) konsekvenserna av verksamheten och möjligheterna att förebygga och minska skador och skadliga verkningar ska vara tillräckligt kända,

3) verksamhetens säkerhet ska tryggas genom behövliga åtgärder och med beaktande av den tekniska utvecklingen,

4) så långt möjligt ska

a) skador och verksamhetens skadliga verkningar förhindras,

b) funktioner som orsakar skadliga verkningar elimineras eller, om detta inte är möjligt, ersättas med mindre skadliga funktioner,

c) förberedelser för störningar och tillbud vidtas,

d) det säkerställas att alla gruvmineral som påträffats på området och som är tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara utnyttjas i alla faser av gruvdriften, (23.3.2023/505)

e) skadliga miljökonsekvenser undvikas, (23.3.2023/505)

5) de olägenheter och skador som orsakats av verksamheten ska ersättas, (23.3.2023/505)

6) förvaltningen av gruvmineral ska ordnas på behörigt sätt. (23.3.2023/505)

2 kapMalmletning

7 § Prospekteringsarbete

1. mom.

För prospektering efter gruvmineral har var och en rätt att även på annans område utföra geologiska mätningar och observationer samt mindre provtagningar, om det inte medför skada eller mer än ringa olägenhet eller störning (prospekteringsarbete).

2. mom.

Prospekteringsarbete får inte utföras på markytan på

1) en begravningsplats som avses i begravningslagen (457/2003) eller ett område som hör till en enskild grav eller på mindre än 50 meters avstånd från dessa,

2) ett område som försvarsmakten förfogar över eller ett sådant område som Gränsbevakningsväsendet besitter och där vistelse är begränsad eller förbjuden, eller på mindre än 100 meters avstånd från ett sådant område,

3) områden där vistelse är begränsad eller dit tillträde är förbjudet för obehöriga,

4) allmänna trafikleder och farleder,

5) mindre än 150 meters avstånd från en byggnad som är avsedd för boende eller arbete eller andra lokaler som kan jämställas med en sådan, från ett tillhörande privat gårdsområde eller från platsen för en sådan byggnad, om tillstånd att uppföra en byggnad enligt bygglagen har beviljats och byggandet redan har påbörjats, (21.4.2023/796)

5 punkten har ändrats genom L 796/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

5) mindre än 150 meters avstånd från en byggnad som är avsedd för boende eller arbete eller andra lokaler som kan jämställas med en sådan, från ett tillhörande privat gårdsområde eller från platsen för en sådan byggnad, om tillstånd att uppföra en byggnad enligt markanvändnings- och bygglagen har beviljats och byggandet redan har påbörjats,

6) ett område som används för trädgårdsodling,

7) mindre än 50 meters avstånd från en allmän byggnad eller inrättning eller från en kraftledning eller transformatorstation med en spänning på mer än 35 000 volt,

8) annat område som har tagits i särskilt bruk och som motsvarar vad som avses i 1–7 punkten.

3. mom.

Prospekteringsarbete får dock utföras på ett område som avses i 2 mom. 2–8 punkten med samtycke av en behörig myndighet eller inrättning eller av den berörda rättsinnehavaren.

8 § Anmälan om provtagning i anslutning till prospekteringsarbete

1. mom.

Den som ansvarar för prospekteringsarbetet ska innan provtagning enligt 7 § påbörjas göra en skriftlig anmälan till den som äger eller innehar en fastighet inom det område där prospekteringsarbetet ska utföras (prospekteringsområde) och vars fördel eller rätt ärendet kan gälla. Inom det renskötselområde (renskötselområde) som avses i 2 § 1 mom. i renskötsellagen ska den som ansvarar för prospekteringsarbetet göra en skriftlig anmälan också till renbeteslaget på området. (23.3.2023/505)

2. mom.

I anmälan ska kontaktuppgifterna om den som ansvarar för prospekteringsarbetet, information om prospekteringsområdet anges och provtagningsplanen presenteras. Planen ska innehålla uppgifter om de redskap och metoder som ska användas, om tidsplanen för provtagningen och om de gruvmineral som undersökningen gäller.

3. mom.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 1 §.

9 § Tillståndsplikt för malmletning

1. mom.

För malmletning krävs tillstånd av gruvmyndigheten (malmletningstillstånd), om malmletningen inte kan genomföras som prospekteringsarbete enligt 7 § eller fastighetsägaren inte gett sitt samtycke till arbetet.

2. mom.

Malmletningstillstånd krävs också om

1) malmletningen kan medföra olägenhet för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller annan näringsverksamhet eller om verksamheten kan försämra landskaps- eller naturskyddsvärden,

2) malmletningen har som mål att lokalisera och undersöka fyndigheter av uran eller torium, eller

3) tillståndet behövs för att en i denna lag avsedd företrädesrätt för utvinning av en fyndighet ska fås.

3. mom.

På områdesbegränsningar som gäller malmletning tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs om dem i 7 § 2 och 3 mom.

4. mom.

För malmletning krävs dessutom samtycke av den myndighet eller inrättning som är behörig i saken eller av den berörda rättsinnehavaren när det gäller ett gatuområde eller ett torg enligt lagen om områdesanvändning, en landsvägs vägområde enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), en flygplats eller annat område som tjänar luftfarten enligt luftfartslagen (864/2014), ett järnvägsområde enligt banlagen (110/2007), en kanal eller annat motsvarande trafikområde för allmän trafik eller ett område som ligger på mindre än 30 meters avstånd från sådana trafikområden, om inte ett bredare skyddsområde fastställts i de lagarna, någon annan lag eller med stöd av lag. (21.4.2023/796)

4 mom. har ändrats genom L 796/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

4. mom.

För malmletning krävs dessutom samtycke av den myndighet eller inrättning som är behörig i saken eller av den berörda rättsinnehavaren när det gäller ett gatuområde eller ett torg enligt markanvändnings- och bygglagen, en landsvägs vägområde enligt landsvägslagen (503/2005), en flygplats eller annat område som tjänar luftfarten enligt luftfartslagen (1194/2009), ett järnvägsområde enligt banlagen (110/2007), en kanal eller annat motsvarande trafikområde för allmän trafik eller ett område som ligger på mindre än 30 meters avstånd från sådana trafikområden, om inte ett bredare skyddsområde fastställts i de lagarna, någon annan lag eller med stöd av lag.

LandsvägsL 503/2005 rubriken har ändrats genom L 572/2018, ks. L om trafiksystem och landsvägar 503/2005. LuftfartsL 1194/2009 har upphävts genom LuftfartsL 864/2014.

10 § Rättsverkningarna av malmletningstillstånd

1. mom.

En tillståndshavare har med stöd av malmletningstillstånd rätt att på egen och annans mark på det område som avses i tillståndet (malmletningsområde) undersöka strukturer och sammansättningar av geologiska formationer och att utföra andra förberedande undersökningar för gruvdrift och annan malmletning i syfte att lokalisera en fyndighet och utreda dess art, omfattning och utvinningsbarhet enligt vad som närmare anges i malmletningstillståndet.

2. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd får på malmletningsområdet bygga eller till det föra tillfälliga konstruktioner och anordningar som behövs för undersökningsverksamheten enligt vad som närmare anges i malmletningstillståndet.

3. mom.

Malmletningstillståndet ger inte rätt till utvinning av fyndigheten. Bestämmelser om tillståndshavarens företrädesrätt att utvinna en fyndighet finns i 32 §.

4. mom.

Malmetningstillståndet begränsar inte fastighetsägarens rätt att använda sitt område eller bestämma över det, om inte något annat följer av 1 eller 2 mom.

11 § Malmletning med stöd av tillstånd

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd ska begränsa malmletningen och annan användning av malmletningsområdet till sådana åtgärder som är nödvändiga med tanke på undersökningen. Åtgärderna ska planeras så att de inte orsakar sådan kränkning av allmänt eller enskilt intresse som rimligen kan undvikas.

2. mom.

Malmletning och annan användning av malmletningsområdet med stöd av malmletningstillstånd får inte medföra

1) olägenhet för människors hälsa eller fara för den allmänna säkerheten,

2) väsentlig olägenhet för annan näringsverksamhet,

3) betydande förändringar i naturförhållandena,

4) väsentlig skada på sällsynta eller värdefulla naturförekomster,

5) avsevärd olägenhet för landskapet, (23.3.2023/505)

6) andra betydande skadliga miljökonsekvenser. (23.3.2023/505)

12 § Anmälan om malmletning och om terrängarbeten och konstruktioner på malmletningsområdet (23.3.2023/505)

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd ska på förhand skriftligen underrätta dem som äger fastigheter inom malmletningsområdet och andra rättsinnehavare om alla terrängarbeten som kan orsaka skada eller olägenhet och om tillfälliga konstruktioner.

2. mom.

Anmälan ska dessutom inom samernas hembygdsområde göras till sametinget och inom det skoltområde som avses i skoltlagen till skolternas byastämma samt inom renskötselområdet till de berörda renbeteslagen. (23.3.2023/505)

3. mom.

Innehavaren av malmletningstillstånd är skyldig att underrätta de myndigheter som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse om terrängarbetena i enlighet med vad som närmare anges i malmletningstillståndet.

4. mom.

Om malmletning genomförs med fastighetsägarens samtycke enligt 9 § 1 mom., ska den som ansvarar för malmletningen innan malmletningen inleds göra en skriftlig anmälan om malmletningen till gruvmyndigheten. (23.3.2023/505)

5. mom.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandena får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

Se SRf om gruvdrift 391/2012 2 §.

13 § Åtgärder som gäller jord- och stenavfall på malmletningsområdet

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd är skyldig att förebygga uppkomsten av jord- och stenavfall, minska olägenheterna av detta avfall och återvinna eller hantera det.

2. mom.

Innehavaren av malmletningstillstånd ska över de åtgärder som avses i 1 mom. upprätta en plan för hantering av utvinningsavfall. Den ska innehålla uppgifter om miljön i området, jord- och stenavfall, deponier, miljökonsekvenser, åtgärder för att förhindra miljöförstörelse, kontroll av verksamheten och åtgärder i anslutning till att verksamheten upphör. Planen behövs dock inte om tillståndshavaren ska upprätta en sådan med stöd av miljöskyddslagen.

3. mom.

Närmare bestämmelser om syftena med och innehållet i planen för hantering av utvinningsavfall får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 3 §.

14 § Redogörelse för undersökningsarbeten och undersökningsresultat

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd ska till gruvmyndigheten årligen lämna en redogörelse för utförda undersökningsarbeten och resultaten av dem.

2. mom.

Innehavaren av ett malmletningstillstånd är dessutom skyldig att årligen ordna en för allmänheten öppen tillställning, där det redogörs för

1) utförda undersökningsarbeten och resultaten av dem,

2) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av utförda undersökningsarbeten,

3) kommande undersökningsarbeten,

4) en bedömning av miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av kommande undersökningsarbeten.

(23.3.2023/505)
3. mom.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i redogörelserna och om de för allmänheten öppna tillställningarna och deras innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

Se SRf om gruvdrift 391/2012 4 §.

15 § Efterbehandlingsåtgärder på malmletningsområdet

1. mom.

När malmletningstillståndet har förfallit eller återkallats ska dess innehavare

1) omedelbart försätta malmletningsområdet i det skick som den allmänna säkerheten kräver, bortskaffa tillfälliga konstruktioner och anordningar, se till att området iståndsätts och snyggas upp och återställa det i ett så naturenligt skick som möjligt,

2) inom sex månader till gruvmyndigheten lämna en redogörelse för undersökningsarbetet, informationsmaterialet som gäller undersökningen och en representativ del av borrkärnorna.

2. mom.

Innehavaren av malmletningstillstånd ska skriftligen anmäla till gruvmyndigheten, ägarna till fastigheter inom malmletningsområdet och övriga rättsinnehavare när de åtgärder som avses i 1 mom. 1 punkten har slutförts.

3. mom.

Anmälan ska dessutom inom samernas hembygdsområde göras till sametinget och inom skoltområdet till skolternas byastämma samt inom renskötselområdet till de berörda renbeteslagen. (23.3.2023/505)

4. mom.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte på ett område för vilket innehavaren av malmletningstillstånd söker förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid eller gruvtillstånd enligt vad som föreskrivs i 34 §. Om tillståndsansökan avslås helt eller delvis ska tillståndshavaren fullgöra den skyldighet som nämns i 1–3 mom. inom sex månader efter det att beslutet om avslag på ansökan har vunnit laga kraft.

5. mom.

Närmare bestämmelser om efterbehandlingsåtgärderna på malmletningsområdet och om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 5–6 §.

3 kapAnläggande av gruva

16 § Tillståndsplikt för gruvdrift

1. mom.

För anläggande av gruva och bedrivande av gruvdrift krävs tillstånd (gruvtillstånd).

17 § Gruvtillståndets rättsverkningarna

1. mom.

Ett gruvtillstånd berättigar till utvinning av

1) de gruvmineral som påträffats på gruvområdet,

2) organiskt och oorganiskt ytmaterial, gråberg och anrikningssand som uppkommer som biprodukt vid gruvdrift (biprodukter av gruvdriften),

3) övriga ämnen som ingår i berggrunden och marken på gruvområdet till den del dessa ämnen behövs för gruvdriften på gruvområdet.

2. mom.

Gruvtillståndet berättigar dessutom till malmletning på gruvområdet i enlighet med vad som föreskrivs i 11 § och närmare bestäms i gruvtillståndet.

18 § Skyldigheter för innehavare av gruvtillstånd

1. mom.

En innehavare av gruvtillstånd är skyldig att se till att

1) gruvdriften inte medför olägenhet för människors hälsa eller fara för den allmänna säkerheten,

2) gruvdriften inte orsakar avsevärd olägenhet för allmänt eller enskilt intresse och inte heller sådan kränkning av allmänt eller enskilt intresse som med beaktande av de totala kostnaderna för gruvdriften rimligen kan undvikas,

3) uppenbart slöseri med gruvmineral inte förekommer i samband med brytningen och utvinningen,

4) den framtida användningen av gruvområdet eller den framtida utvinningen av fyndigheten inte äventyras eller försvåras, (23.3.2023/505)

5) möjligheten att gruvan stängs stegvis beaktas så långt möjligt vid planeringen av gruvdriften, (23.3.2023/505)

6) de åtgärder som gäller stängningen av gruvan genomförs så att den stängda gruvan inte medför några betydande skadliga konsekvenser för människors hälsa eller miljön, (23.3.2023/505)

7) verksamhetens tillståndsenlighet följs upp och eventuella avvikelser anmäls till gruvmyndigheten utan dröjsmål, (23.3.2023/505)

8) skadliga miljökonsekvenser förebyggs och minskas. (23.3.2023/505)

2. mom.

Innehavaren av gruvtillstånd är skyldig att årligen till gruvmyndigheten lämna en redogörelse för omfattningen och resultaten av utvinningen av fyndigheten och att anmäla väsentliga förändringar i uppgifterna om mineralreserverna. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas till gruvmyndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3. mom.

Innehavaren av ett gruvtillstånd är dessutom skyldig att årligen ordna en för allmänheten öppen tillställning, om det inte kan anses vara uppenbart onödigt att ordna tillställningen. På tillställningen ska det

1) informeras om tidsplanen, omfattningen och resultaten av utvinningen av fyndigheten samt anges, om det sker väsentliga förändringar i uppgifterna om mineralreserverna,

2) informeras om gruvdriftens konsekvenser.

(23.3.2023/505)
4. mom.

Närmare bestämmelser om de för allmänheten öppna tillställningarna och deras innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

Se SRf om gruvdrift 391/2012 31 §.

19 § Gruvområde och hjälpområde för gruva

1. mom.

Ett gruvområde ska vara ett enhetligt område och det ska till storlek och form vara sådant att kraven på säkerhet, placering av gruvdriften och gruvteknik uppfylls. Gruvområdet får inte vara större än vad gruvdriften nödvändigtvis kräver med beaktande av fyndighetens art och omfattning.

2. mom.

Det kan bestämmas att ett område intill gruvområdet ska vara ett hjälpområde för gruvan, om det är nödvändigt för gruvdriften och behövs för vägar, transportanläggningar, kraft- eller vattenledningar, avlopp, vattenhantering eller en transportled som bryts på tillräckligt djup under markytan.

3. mom.

Placeringen av gruvområdet och hjälpområdet för gruvan ska planeras så att områdena inte orsakar sådan kränkning av allmänt eller enskilt intresse som med beaktande av de totala kostnaderna för gruvdriften rimligen kan undvikas.

20 § Nyttjanderätt till ett gruvområde och ett hjälpområde för gruva

1. mom.

Statsrådet kan bevilja rätt att som gruvområde använda ett område som tillhör någon annan (gruvområdesinlösningstillstånd).

2. mom.

I 49 § 2 mom. föreskrivs om beviljande av begränsad nyttjanderätt och annan rätt till ett område som hör till någon annan och som ska användas som hjälpområde för gruva.

21 § Användning av ett gruvområde och ett hjälpområde för gruva

1. mom.

Ett gruvområde och ett hjälpområde för en gruva får användas endast för det ändamål som nyttjanderätt eller annan rätt har beviljats för.

4 kapGuldvaskning

22 § Tillståndsplikt för guldvaskning

1. mom.

För guldvaskning på statsägd mark krävs tillstånd av gruvmyndigheten (guldvaskningstillstånd).

23 § (29.6.2016/515) Rättsverkningarna av guldvaskningstillstånd

1. mom.

En innehavare av guldvaskningstillstånd (guldvaskare) har med stöd av tillståndet ensamrätt att på det område som anges i tillståndet (guldvaskningsområde) enligt vad som närmare bestäms i tillståndet

1) leta efter och kartlägga förekomsten av guld i marken,

2) ta till vara och utvinna guld i marken genom vaskning,

3) som biprodukt av vaskningen ta till vara och utvinna platinakorn, ädelstenar och smyckesstenar ur lösjord.

2. mom.

Guldvaskningstillståndet begränsar inte fastighetsägarens rätt att använda sitt område eller bestämma över det, om inte något annan följer av 1 mom.

3. mom.

Guldvaskningsområdet ska vara enhetligt och högst sju hektar stort.

24 § Guldvaskarens skyldigheter

1. mom.

Guldvaskning ska begränsas till sådana åtgärder som är nödvändiga med tanke på den rätt som avses i 23 § 1 mom.

2. mom.

Verksamhet och annan användning av guldvaskningsområdet med stöd av guldvaskningstillstånd får inte medföra i 11 § 2 mom. avsedd följd eller vara till förfång för eller skada användningsändamålet för andra närbelägna områden. Skada får inte orsakas på i området belägna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och deras gårdsområden eller andra motsvarande objekt eller på konstruktioner för renskötsel eller renarnas flyttleder. (23.3.2023/505)

3. mom.

En guldvaskare ska hålla guldvaskningsområdet i ett sådant skick att det hela tiden uppfyller säkerhetskraven och inte medför skadliga miljökonsekvenser.

25 § Åtgärder som gäller jord- och stenavfall på ett guldvaskningsområde

1. mom.

En guldvaskare är skyldig att förebygga uppkomsten av jord- och stenavfall, minska olägenheterna av detta avfall och återvinna eller hantera det.

2. mom.

Guldvaskaren ska med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i och med stöd av 13 § om malmletningsområde upprätta en plan för hantering av utvinningsavfall som gäller de åtgärder som avses i 1 mom.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 8 och 3 §.

26 § Byggande på guldvaskningsområde

1. mom.

Det är förbjudet att bygga på ett guldvaskningsområde.

2. mom.

På guldvaskningsområdet får emellertid en byggnad eller konstruktion uppföras, om guldvaskaren visar att det är nödvändigt för guldvaskarens tillfälliga vistelse och för förvaring av förnödenheter och den myndighet eller inrättning som svarar för förvaltningen av området inte motsätter sig byggandet av grundad anledning. Byggnaden eller konstruktionen ska vara av ringa storlek, lätt till sin konstruktion och lätt att förflytta.

3. mom.

Om det inte finns i 2 mom. avsett hinder för byggande, avgör gruvmyndigheten i samband med ärendet som gäller guldvaskningstillståndet om byggnaden eller konstruktionen är nödvändig och var byggplatsen ska placeras. Om byggnaden eller konstruktionen anses nödvändig i tillståndet, innehar guldvaskaren byggplatsen för byggnaden eller konstruktionen på det sätt som förutsätts i 61 § i bygglagen. (21.4.2023/796)

3 mom. har ändrats genom L 796/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

3. mom.

Om det inte finns i 2 mom. avsett hinder för byggande, avgör gruvmyndigheten i samband med ärendet som gäller guldvaskningstillståndet om byggnaden eller konstruktionen är nödvändig och var byggplatsen ska placeras. Om byggnaden eller konstruktionen anses nödvändig i tillståndet, innehar guldvaskaren byggplatsen för byggnaden eller konstruktionen på det sätt som förutsätts i 131 § i markanvändnings- och bygglagen.

4. mom.

I fråga om tillstånd och andra förutsättningar för byggande föreskrivs i bygglagen och i annan lag. (21.4.2023/796)

4 mom. har ändrats genom L 796/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

4. mom.

I fråga om tillstånd och andra förutsättningar för byggande föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen och i annan lag.

27 § Anmälan om terrängarbeten på guldvaskningsområde

1. mom.

En guldvaskare ska på förhand skriftligen underrätta den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området om alla terrängarbeten som kan medföra skada eller olägenhet.

2. mom.

Anmälan ska dessutom inom samernas hembygdsområde göras till sametinget och inom skoltområdet till skolternas byastämma samt inom renskötselområdet till de berörda renbeteslagen. (23.3.2023/505)

3. mom.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 7 §.

28 § Redogörelse för guldvaskningen

1. mom.

En guldvaskare ska årligen till gruvmyndigheten lämna in en redogörelse för den mängd guld som tagits till vara och lösjord som hanterats och för byggandet på guldvaskningsområdet och annan användning av området.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska årligen ordna en för allmänheten öppen tillställning, där det redogörs för

1) guldvaskning som grundar sig på guldvaskningstillstånd,

2) guldvaskningens konsekvenser för renskötseln, för andra näringar, för samernas ställning som urfolk inom samernas hembygdsområde och för skolternas rättigheter inom skoltområdet enligt skoltlagen.

(23.3.2023/505)
3. mom.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i redogörelserna och om de för allmänheten öppna tillställningarna och deras innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

Se SRf om gruvdrift 391/2012 9 §.

29 § Efterbehandlingsåtgärder vid guldvaskning

1. mom.

När guldvaskningstillståndet har förfallit eller återkallats ska guldvaskaren omedelbart försätta guldvaskningsområdet i det skick som den allmänna säkerheten kräver, bortskaffa byggnader, konstruktioner och anordningar, sörja för att området iståndsätts och snyggas upp samt försätta det i ett så naturenligt och landskapsmässigt tillfredsställande tillstånd som möjligt.

2. mom.

Guldvaskaren ska lämna in en skriftlig anmälan till gruvmyndigheten och den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området när de åtgärder som avses i 1 mom. har slutförts. Anmälan ska dock göras inom ett år efter det att tillståndet har förfallit eller återkallats.

3. mom.

Närmare bestämmelser om efterbehandlingsåtgärderna vid guldvaskning och om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 10 §.

30 § Slutbesiktning på guldvaskningsområde

1. mom.

Efter att ha fått den anmälan som avses i 29 § ska gruvmyndigheten utföra slutbesiktning, om det inte kan anses vara uppenbart onödigt. Om en guldvaskare försummar anmälningsskyldigheten kan gruvmyndigheten på eget initiativ inleda slutbesiktning.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska lämna en underrättelse om slutbesiktningen till guldvaskaren och den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området samt inom samernas hembygdsområde till sametinget, inom skoltområdet till skolternas byastämma och inom renskötselområdet till de berörda renbeteslagen. (23.3.2023/505)

3. mom.

Vid slutbesiktningen ska det fastställas om de åtgärder som avses i 29 § 1 mom. har genomförts. En besiktningsrapport som anger besiktningsförloppet, observationerna under besiktningen och gjorda anmärkningar till väsentliga delar ska upprättas över slutbesiktningen.

4. mom.

Närmare bestämmelser om slutbesiktningen av ett guldvaskningsområde får utfärdas genom förordning av statsrådet.

II AVDELNINGEN

TILLSTÅNDSÄRENDEN

5 kapTillståndsförfaranden

31 § Ansökan om tillstånd

1. mom.

Malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd får sökas av en i 2 § 1 mom. och 3 § 1 och 2 mom. i näringsverksamhetslagen (565/2023) avsedd

1) fysisk person som är myndig, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

2) juridisk person.

(23.3.2023/573)
2. mom.

Malmletningstillstånd får på de villkor som föreskrivs i denna lag dessutom sökas av en statlig inrättning.

3. mom.

Gruvområdesinlösningstillstånd får sökas av den som söker gruvtillstånd för utvinning av den berörda fyndigheten.

31 a § (23.3.2023/505) Rådgivning till sökande

1. mom.

Utöver vad som i 8 § i förvaltningslagen föreskrivs om myndigheternas skyldighet att ge råd i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende, ska tillståndsmyndigheten på begäran ge sökanden information i elektronisk form om

1) vilka uppgifter som ska uppges i tillståndsansökan och vilka utredningar som ska bifogas ansökan,

2) vilka utlåtanden som kommer att begäras för att utreda ärendet och den tidsfrist som reserveras för detta,

3) uppskattad tidpunkt för meddelande av tillståndsbeslutet.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten kan dessutom på sökandens begäran eller på eget initiativ arrangera ett samråd mellan sökanden och myndigheten för att ordna rådgivningen i tillståndsärendet. Till samrådet kan också kallas andra myndigheter som är behöriga när det gäller behandlingen av projektet vid myndigheterna.

32 § (23.3.2023/505) Företrädesrätt på basis av förbehållsanmälan och tillståndsansökan

1. mom.

Företrädesrätt till malmletningstillstånd kan erhållas av den som först gör en förbehållsanmälan eller som först lämnar in en ansökan om malmletningstillstånd. Företrädesrätt till gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd kan erhållas av den som först lämnar in en ansökan om gruvtillstånd eller en ansökan om guldvaskningstillstånd.

2. mom.

För förberedelse av ansökan om malmletningstillstånd kan sökanden reservera området genom en anmälan till gruvmyndigheten (förbehållsanmälan). En företrädesrätt som grundar sig på förbehållsanmälan är i kraft när anmälan har gjorts på det sätt som föreskrivs i 44 § och det inte finns något hinder enligt denna lag för godkännande av förbehållet. Företrädesrätten upphör att gälla när gruvmyndighetens beslut med anledning av förbehållsanmälan (förbehållsbeslut) förfaller eller återkallas.

3. mom.

Företrädesrätt vid ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd har den som först sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i 34 §. Den bedömning som avses i 35 § i naturvårdslagen samt miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) kan dock ges in till gruvmyndigheten utan att företrädesrätten går förlorad, också efter det att tillståndsansökan lämnats in men innan förfarandet för utlåtanden enligt 37 § och informationen om tillståndsansökan enligt 40 § i denna lag inleds.

4. mom.

Om gruvtillstånd söks för en fyndighet på ett malmletningsområde, har innehavaren av malmletningstillstånd med avvikelse från 3 mom. företrädesrätt till gruvtillstånd, om denne ansöker om gruvtillstånd på det sätt som föreskrivs i 34 § innan malmletningstillståndet förfaller eller återkallas.

5. mom.

Den företrädesrätt till gruvtillstånd som avses i 4 mom. kvarstår hos innehavaren av malmletningstillstånd också fastän den bedömning som avses i 35 § i naturvårdslagen samt miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats ges in till gruvmyndigheten först efter att malmletningstillståndet förfallit eller återkallats.

33 § Tillståndsmyndigheter

1. mom.

Statsrådet avgör de ärenden som gäller gruvområdesinlösningstillstånd och de gruvtillståndsärenden som gäller utvinning av uran eller torium.

2. mom.

Gruvmyndigheten avgör de ärenden som gäller förbehållsanmälan, malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd samt ärenden som gäller andra gruvtillstånd än de som avses i 1 mom.

3. mom.

Med avvikelse från 2 mom. ska arbets- och näringsministeriet avgöra ärenden som gäller malmletnings-, guldvasknings- eller gruvtillstånd, om den verksamhet som tillståndsansökan avser bedöms kunna äventyra landets försvar, försörjningsberedskapen, den för samhället nödvändiga infrastrukturens funktion eller något annat med dessa jämförbart nationellt säkerhetsintresse. (23.3.2023/505)

33 a § (23.3.2023/505) Överföring av tillståndsärenden

1. mom.

Om en tillståndsansökan har anhängiggjorts hos gruvmyndigheten och det i samband med utredningen av ärendet framgår att verksamheten bedöms kunna äventyra landets försvar, försörjningsberedskapen, den för samhället nödvändiga infrastrukturens funktion eller något annat jämförbart nationellt säkerhetsintresse, ska ärendet utan dröjsmål överföras till arbets- och näringsministeriet för avgörande.

34 § (5.5.2017/259) Tillståndsansökan

1. mom.

Ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd ska lämnas till tillståndsmyndigheten.

2. mom.

I tillståndsansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig redogörelse ges om

1) sökanden, sökandens förutsättningar att bedriva verksamhet som grundar sig på tillståndet samt sökandens andra ansökta eller gällande tillstånd i anknytning till verksamheten, (23.3.2023/505)

2) det område som ansökan gäller, planläggningssituationen för området och vilka begränsningar som gäller användningen av området och hur de ska beaktas,

3) den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet kan gälla (sakägare),

4) förutsättningarna för verksamheten,

a) i synnerhet en preliminär uppskattning om gruvmineralerna på området och vad uppskattningen bygger på, när det är fråga om en ansökan om malmletningstillstånd,

b) i synnerhet om att fyndigheten är utvinningsbar, när det är fråga om en ansökan om gruvtillstånd,

5) verksamhetsplanerna,

6) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av verksamheten med beaktande av de planerade åtgärdernas art och omfattning, (26.4.2019/578)

7) upphörande av verksamheten och de åtgärder som ska vidtas i samband med och efter det.

3. mom.

Till tillståndsansökan ska fogas

1) myndighetsintyg, registerutdrag och motsvarande handlingar som verifierar att uppgifterna i ansökan och de föreskrivna kraven beaktas,

2) vid behov en utredning om den bedömning som avses i 35 § i naturvårdslagen samt en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, samt (5.1.2023/37)

3) ett sammandrag av uppgifterna i ansökan och dess bilagor.

4. mom.

Om det område som är föremål för ansökan är beläget inom samernas hembygdsområde, ska tillståndssökanden i tillräcklig grad för förfarandet enligt 38 § utreda vilka konsekvenser verksamheten enligt ansökan har för samernas rätt att som urfolk bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditionella näringar. Tillståndssökanden ska också utreda vilka konsekvenser verksamheten enligt ansökan har utanför samernas hembygdsområde, om verksamheten enligt ansökan har en avsevärd betydelse för samernas rättigheter som urfolk. I utredningen ska särskilt beaktas

1) kända eller sannolika konsekvenser av verksamheten för samernas rätt att på området bevara och utveckla sitt språk och sin kultur samt utöva sina traditionella näringar,

2) motsvarande gällande tillstånd i närheten av området,

3) vilka sådana områden ansökan gäller som med tanke på samernas rättigheter som urfolk är viktiga,

4) andra former av områdesanvändning som stör samernas rättigheter som urfolk inom det område som avses i ansökan och i dess närhet,

5) huruvida det trots beviljande av tillstånd på området i fråga fortfarande är möjligt att bevara och utveckla den samiska kulturen och att utöva samernas traditionella näringar.

(23.3.2023/505)
5. mom.

Till ansökan om malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd ska dessutom en plan för hantering av utvinningsavfall fogas, om sökanden inte är skyldig att upprätta en sådan plan med stöd av miljöskyddslagen.

6. mom.

Till den del de redogörelser som avses i 2 mom. 2 och 5–7 punkten ingår i den i 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 35 § i naturvårdslagen eller miljökonsekvensbeskrivningen behöver de dock inte tas in i en ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd. I ansökan ska i det fallet nämnas vilka redogörelser enligt 2 mom. som ingår i de handlingar som avses i 3 mom. 2 punkten samt en uppskattning av när handlingarna ges in. (5.1.2023/37)

7. mom.

I ansökan om gruvtillstånd ska begränsad nyttjanderätt eller annan rätt till det område som är avsett som hjälpområde för gruvan begäras. Om det på ett guldvaskningsområde är nödvändigt att få rätt att avvika från byggförbudet enligt 26 § 1 mom., ska sådan rätt begäras i ansökan om guldvaskningstillståndet.

8. mom.

Närmare bestämmelser om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 12–13 §, 16–17 § och 21–24 §.

35 § Ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd

1. mom.

Ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd ska lämnas till statsrådet.

2. mom.

Ansökan om inlösningstillstånd ska innehålla uppgifter om sökanden, om det område som ansökan gäller och om ägarna och innehavarna av fastigheterna på området.

3. mom.

Till ansökan ska fogas en behövlig och tillförlitlig utredning om att gruvområdet uppfyller de föreskrivna villkoren och att gruvprojektet är nödvändigt med hänsyn till ett allmänt behov.

4. mom.

Närmare bestämmelser om ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 18 §.

36 § Komplettering av tillståndsansökan

1. mom.

Bestämmelser om komplettering av tillståndsansökan finns i 22 och 33 § i förvaltningslagen (434/2003).

37 § Utlåtanden om tillståndsansökan

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska begära utlåtande om ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd av

1) den kommun där verksamheten enligt ansökan ska bedrivas eller inom vars område miljökonsekvenser och andra konsekvenser av verksamheten enligt tillståndet kan uppträda (verkningsområde),

2) den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenser av verksamheten enligt tillståndet kan uppträda,

3) den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området,

4) vid behov andra myndigheter som bevakar allmänt intresse inom sitt behörighetsområde och av det berörda landskapsförbundet.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten ska begära utlåtande om ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd av den kommun som ingår i verkningsområdet, det behöriga landskapsförbundet och närings-, trafik- och miljöcentralen.

3. mom.

Tillståndsmyndigheten ska dessutom inhämta andra utlåtanden och utredningar som behövs för tillståndsprövningen.

4. mom.

Närmare bestämmelser om de utlåtanden som ska begäras om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 25 §.

38 § (23.3.2023/505) Utredning och samarbetsförfarande inom samernas hembygdsområde, skoltområdet och det särskilda renskötselområdet

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska, utifrån den utredning som sökanden lämnar i sin tillståndsansökan, i samarbete med tillståndssökanden, sametinget, skolternas byastämma, renbeteslagen på området och den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området bedöma verksamhetens konsekvenser för samernas rätt som urfolk att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditionella näringar, och överväga vilka åtgärder som behövs för att minska och förebygga olägenheterna. Sametinget, skolternas byastämma och renbeteslagen på området ska ges tillfälle att ta ställning till utredningen innan samarbetet inleds.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten kan för att utreda ärendet ordna ett möte till vilket företrädare för sametinget, skolternas byastämma, skoltrådet, de berörda renbeteslagen, sökanden, den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området, kommunen, fiskeriområdet och de samfällda skogarna inbjuds för att höras.

3. mom.

Tillståndsmyndigheten ska inom det område enligt 2 § 2 mom. i renskötsellagen som är särskilt avsett för renskötsel (särskilt renskötselområde) i samarbete med renbeteslagen på området utreda vilka olägenheter verksamheten enligt tillståndet orsakar renskötseln.

4. mom.

Tillståndsmyndigheten ska inom skoltområdet begära utlåtande av skolternas byastämma för att utreda vilka konsekvenser verksamheten enligt tillståndet har för skolternas näringar och levnadsförhållanden. Bestämmelser om remissförfarandet finns i 56 § i skoltlagen.

5. mom.

Bestämmelser om förhandlingsskyldigheten finns dessutom i 9 § i sametingslagen och 53 § i renskötsellagen.

6. mom.

Närmare bestämmelser om samarbetsförfarandet och om innehållet i bedömningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 § Anmärkningar och åsikter

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska innan ett ärende om malmletningstillstånd, gruvtillstånd, guldvaskningstillstånd och gruvområdesinlösningstillstånd avgörs ge sakägarna tillfälle att framställa anmärkning med anledning av tillståndsärendet.

2. mom.

Andra än sakägare ska ges tillfälle att framföra sin åsikt i frågan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd.

3. mom.

En med hänsyn till sakens natur tillräcklig tidsfrist ska bestämmas för framställande av anmärkningar och framförande av åsikter.

4. mom.

Gruvmyndigheten ska dessutom ordna en för allmänheten öppen tillställning som stöd för framställandet av anmärkningar och framförandet av åsikter när det är fråga om en ansökan om gruvtillstånd, ändring av gruvtillstånd eller förlängning av giltighetstiden för ett gruvtillstånd, om det inte kan anses vara uppenbart onödigt att ordna tillställningen. Vid tillställningen ska det ges en redogörelse för innehållet i tillståndsansökan. Information om den för allmänheten öppna tillställningen ska lämnas med iakttagande av vad som i 40 § föreskrivs om information om tillståndsansökan. Närmare bestämmelser om tillställningen och dess innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

40 § Information om tillståndsansökan

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska delge en ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentliga kungörelser finns i förvaltningslagen. Informationen om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen (410/2015) också publiceras i kommunerna inom det område påverkas av verksamheten. Tillståndsmyndigheten ska publicera informationen om offentliggörande av kungörelsen i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är uppenbart onödig. Tillståndsmyndigheten ska separat lämna information om kungörelsen till de parter som saken särskilt berör. (11.12.2020/966)

2. mom.

Av kungörelsen ska framgå det förfarande som ska iakttas när anmärkningar och åsikter framställs. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska hållas tillgängliga i minst 30 dagar på tillståndsmyndighetens webbplats. (11.12.2020/966)

3. mom.

Trots 26 § i lagen om samfälligheter (758/1989) kan tillståndsmyndigheten delge ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område en ansökan genom offentlig kungörelse med iakttagande av 1 mom. Om ärendet gäller delägarnas rättigheter i annat än ringa utsträckning, ska tillståndsmyndigheten publicera informationen om offentliggörande av kungörelsen i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten. (11.12.2020/966)

4. mom.

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. (22.12.2021/1232)

5. mom.

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 1–3 mom. i denna paragraf. (19.6.2019/771)

6. mom.

Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll och offentliggörande av kungörelsen får utfärdas genom förordning av statsrådet. (11.12.2020/966)

Se SRf om gruvdrift 391/2012 26 §.

41 § Information om ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska särskilt underrätta ägarna och innehavarna av fastigheterna inom gruvområdet om ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd.

2. mom.

Om en samfällighets ickekonstituerade delägarlag ska underrättas om ansökan om inlösningstillstånd, tillämpas vad som i 40 § 3 mom. föreskrivs om kungörande av tillståndsansökan.

42 § Hörande av sökanden

1. mom.

Sökanden och andra sakägare ska ges tillfälle att avge bemötande när det gäller sådana krav och utredningar i utlåtanden och anmärkningar som kan påverka hur ärendet avgörs. Med anledning av bemötandet ska sakägarna ges tillfälle att avge genmäle, om bemötandet kan påverka hur ärendet avgörs.

43 § Ansökan om tillstånd för urangruva

1. mom.

En ansökan om gruvtillstånd för att utvinna uran eller torium och en tillståndsansökan enligt kärnenergilagen som gäller samma verksamhet handläggs tillsammans och avgörs genom samma beslut. Bestämmelser om tillståndsförfarandet finns dessutom i 23 § i kärnenergilagen.

44 § Förbehållsanmälan

1. mom.

En förbehållsanmälan ska lämnas till gruvmyndigheten. Anmälan ska innehålla behövliga och tillförlitliga uppgifter om

1) den som gör förbehållet,

2) det område som förbehållet för företrädesrätt gäller (förbehållsområde),

3) uppgörandet av arbetsplan och andra åtgärder för förberedande av ansökan om malmletningstillstånd samt tidsplan för dessa.

2. mom.

Från förbehållsområdet ska avgränsas de områden som avses i 7 § 2 mom. och 9 § 4 mom. Från förbehållsområdet ska avgränsas nationalparker enligt 44 § i naturvårdslagen och naturreservat enligt 45 § i den lagen. (23.3.2023/505)

3. mom.

Förbehållsanmälan får inte gälla ett område som hör till ett malmletningsområde, gruvområde eller guldvaskningsområde. Förbehållsanmälan får inte heller gälla ett område som tidigare varit förbehållsområde, om inte ett år har förflutit sedan förbehållsbeslutet upphörde att gälla eller återkallades. (24.5.2017/307)

4. mom.

Den som gör förbehållet ska informera de kommuner inom vilka förbehållsområdet finns om att en förbehållsanmälan har lämnats. Om förbehållsområdet finns inom samernas hembygdsområde ska den som gör förbehållet också informera sametinget, och om förbehållsområdet finns inom skoltområdet ska den som gör förbehållet dessutom informera skolternas byastämma. (23.3.2023/505)

5. mom.

Närmare bestämmelser om förbehållsanmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 14–15 §.

6 kapTillståndsprövning

45 § Grunderna för tillståndsprövning

1. mom.

Malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd beviljas, om sökanden visar att villkoren i denna lag uppfylls och att det inte finns något hinder enligt denna lag för att bevilja tillstånd. Tillstånd kan dock trots hinder enligt denna lag beviljas, om hindret kan avlägsnas genom tillståndsvillkor eller genom en minskning av områdets storlek.

46 § Hinder för beviljande av malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd

1. mom.

Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd får inte beviljas

1) för ett område som avses i 7 § 2 mom.,

2) för ett område som avses i 9 § 4 mom.,

3) för ett område som tidigare varit malmletningsområde, om inte två år räknat från tillståndets sista giltighetsdag har förflutit sedan malmletningstillståndet förföll eller återkallades, (24.5.2017/307)

4) för ett område som tidigare varit gruvområde, om inte två år har förflutit sedan den dag som föregår dagen då beslutet om upphörande av gruvdriften vann laga kraft, (24.5.2017/307)

5) för ett område som hör till ett malmletningsområde, ett gruvområde eller ett guldvaskningsområde eller i fråga om vilket förbehållsanmälan har gjorts enligt vad som föreskrivs i 44 §,

6) för ett område där verksamhet enligt tillståndet skulle komplicera genomförandet av en plan med rättsverkningar,

7) för ett område i fråga om vilket kommunen av vägande skäl som har samband med planläggning eller annan områdesanvändning motsätter sig att tillstånd beviljas, om inte ett viktigt allmänt intresse kräver att tillstånd beviljas, (23.3.2023/505)

8) för ett område där verksamhet enligt tillståndet medför väsentlig olägenhet för annan näringsverksamhet, (23.3.2023/505)

9) om det finns vägande skäl att misstänka att sökanden, på grund av omfattningen av det område ansökan gäller eller av andra orsaker som kommit fram i samband med handläggningen av ansökan, inte har förutsättningar eller uppenbarligen inte heller avser att inleda verksamhet enligt tillståndet, eller om sökanden tidigare i väsentlig grad i verksamhet enligt denna lag har försummat de skyldigheter som grundar sig på den lagstiftning som tillämpas på verksamheten; vid bedömningen av hur väsentliga försummelserna är ska särskild vikt fästas vid hur systematiska försummelserna är, hur länge de varat, hur ofta de upprepats och hur stort antal skador de orsakat, (23.3.2023/505)

10) om verksamheten bedöms äventyra landets försvar, försörjningsberedskapen, den för samhället nödvändiga infrastrukturens funktion eller något annat jämförbart nationellt säkerhetsintresse. (23.3.2023/505)

2. mom.

Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd kan dock beviljas för ett område som avses i 1 mom. 1–4 punkten med samtycke av den myndighet eller inrättning som är behörig i saken eller av den berörda rättsinnehavaren, dock inte för ett område som avses i 7 § 2 mom. 1 punkten. Som hinder för beviljande av tillstånd betraktas inte heller en sådan byggnad som är avsedd för boende eller arbete eller andra lokaler som behövs för gruvdrift eller guldvaskning och som är belägna på gruvområdet eller guldvaskningsområdet.

3. mom.

Malmletningstillstånd får beviljas bara om det med fog kan antas att det finns gruvmineral på området.

47 § Förutsättningar för beviljande av gruvtillstånd

1. mom.

Fyndigheten ska till sin storlek, halt och tekniska egenskaper vara utvinningsbar.

2. mom.

Gruvområdet och hjälpområdet för gruvan får inte finnas på ett sådant område som det enligt 46 § 1 mom. 1–5 punkten inte kan beviljas malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd för.

3. mom.

Sökanden ska förfoga över sådan sakkunskap som behövs med tanke på verksamheten enligt tillståndet och tillräckliga ekonomiska förutsättningar. (23.3.2023/505)

4. mom.

Gruvtillstånd kan dock beviljas trots hinder enligt 46 § 1 mom. 1–4 punkten, om

1) de villkor som föreskrivs i 46 § 2 mom. uppfylls, eller

2) gruvområdet inte annars kan ordnas i enlighet med 19 § och området i fråga inte är ett sådant område som avses i 7 § 2 mom. 1 eller 2 punkten eller 9 § 4 mom.

5. mom.

Gruvdriften ska grunda sig på en sådan detaljplan enligt lagen om områdesanvändning eller sådan generalplan med rättsverkningar enligt den lagen i vilken gruvområdets och hjälpområdets läge och förhållande till den övriga områdesanvändningen har utretts. (21.4.2023/796)

5 mom. har ändrats genom L 796/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

5. mom.

Gruvdriften ska grunda sig på en sådan detaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller sådan generalplan med rättsverkningar enligt den lagen i vilken gruvområdets och hjälpområdets läge och förhållande till den övriga områdesanvändningen har utretts. (23.3.2023/505)

48 § Hinder för beviljande av gruvtillstånd

1. mom.

Gruvtillstånd får inte beviljas om det finns vägande skäl att misstänka att sökanden, på grund av omständigheter som kommit fram i samband med handläggningen av ansökan, inte förfogar över sådan sakkunskap som behövs med tanke på verksamheten enligt tillståndet eller tillräckliga ekonomiska förutsättningar eller uppenbarligen inte heller avser att se till att gruvdrift inleds, eller om sökanden tidigare i väsentlig grad i verksamhet enligt denna lag har försummat de skyldigheter som grundar sig på den lagstiftning som tillämpas på verksamheten. Vid bedömningen av hur väsentliga försummelserna är ska särskild vikt fästas vid hur systematiska försummelserna är, hur länge de varat, hur ofta de upprepats och hur stort antal skador de orsakat. (23.3.2023/505)

2. mom.

Även om villkoren för beviljande av gruvtillstånd uppfylls och det enligt denna lag inte finns något hinder för att bevilja tillstånd, får tillstånd inte beviljas, om gruvdriften orsakar fara för allmän säkerhet eller betydande skadliga miljökonsekvenser eller i hög grad försämrar ortens bosättnings- eller näringsförhållanden och faran eller konsekvenserna inte kan förhindras genom tillståndsvillkor.

3. mom.

Trots att förutsättningarna för att bevilja gruvtillstånd uppfylls och det inte finns något hinder enligt denna lag för att bevilja tillstånd, får tillstånd inte beviljas om verksamheten bedöms äventyra landets försvar, försörjningsberedskapen, den för samhället nödvändiga infrastrukturens funktion eller något annat jämförbart nationellt säkerhetsintresse. (23.3.2023/505)

49 § Prövning av nyttjanderätt

1. mom.

Gruvområdesinlösningstillstånd kan beviljas om gruvprojektet är nödvändigt med hänsyn till ett allmänt behov och gruvområdet uppfyller villkoren i 19 §. Kravet på ett allmänt behov bedöms i synnerhet utifrån gruvprojektets lokala och regionala ekonomiska konsekvenser, sysselsättningseffekterna och samhällets behov av råvaruförsörjning.

2. mom.

I gruvtillståndet kan begränsad nyttjanderätt eller annan rätt till hjälpområdet för gruvan beviljas, om annat inte föreskrivs någon annanstans i lag och hjälpområdet uppfyller villkoren i 19 §. Rätt kan beviljas endast till den del de funktioner som planerats för området annars inte kan placeras på ett tillfredsställande sätt och till rimliga kostnader.

3. mom.

Vid tillståndsprövningen ska som ett villkor för beviljande av gruvtillstånd beaktas vad som föreskrivs om gruvområde och hjälpområde för en gruva i 47 § 2 och 3 mom.

50 § Hinder för beviljande av tillstånd inom samernas hembygdsområde, skoltområdet och det särskilda renskötselområdet

1. mom.

Malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd får inte beviljas om verksamheten enligt tillståndet

1) ensamt eller tillsammans med andra motsvarande tillstånd eller annan områdesanvändning väsentligt försämrar förutsättningarna för att inom samernas hembygdsområde driva traditionella samenäringar eller att i övrigt bevara och utveckla samekulturen,

2) väsentligt försämrar skolternas levnadsförhållanden och möjligheter att driva näring inom skoltområdet,

3) inom det särskilda renskötselområdet orsakar renskötseln avsevärd olägenhet.

2. mom.

Tillstånd kan dock beviljas trots hinder enligt 1 mom., om hindret kan avlägsnas genom tillståndsvillkor.

51 § Bestämmelser i malmletningstillstånd

1. mom.

I ett malmletningstillstånd ska malmletningsområdets läge och gränser fastställas.

2. mom.

Malmletningstillståndet ska innehålla behövliga bestämmelser för att trygga allmänna och enskilda intressen om

1) tidpunkterna och metoderna för malmletningsundersökningarna och om de anordningar och konstruktioner som har samband med malmletningen,

2) minskandet av olägenheter för renskötseln inom det särskilda renskötselområdet och för andra av samernas traditionella näringar inom samernas hembygdsområde, (23.3.2023/505)

3) säkerställandet av att verksamhet enligt tillståndet inte äventyrar samernas rätt att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditionella näringar inom samernas hembygdsområde eller äventyrar skolternas rättigheter enligt skoltlagen inom skoltområdet, (23.3.2023/505)

4) skyldigheten att redogöra för undersökningsarbeten och undersökningsresultat,

5) efterbehandlingsåtgärder och tidpunkten för när anmälan om efterbehandlingsåtgärderna senast ska göras,

6) planen för hantering av utvinningsavfall och iakttagandet av den,

7) skyldigheten att underrätta den myndighet om undersökningsarbetena som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse,

8) tidsplanen för minskning av malmletningsområdets storlek,

9) säkerhet enligt 10 kap.,

9 a) åtgärder för att säkerställa att malmletningen och annan användning av malmletningsområdet inte medför olägenhet för människors hälsa eller fara för den allmänna säkerheten, väsentlig olägenhet för annan näringsverksamhet, betydande förändringar i naturförhållandena, väsentlig skada på sällsynta eller värdefulla naturförekomster, avsevärd olägenhet för landskapet eller andra betydande skadliga miljökonsekvenser, (23.3.2023/505)

10) andra omständigheter som gäller malmletningen och användningen av malmletningsområdet i syfte att säkerställa att verksamheten inte har följder som är förbjudna i denna lag,

11) andra omständigheter som är nödvändiga med avseende på allmänt och enskilt intresse och som har samband med uppfyllandet av tillståndsvillkoren.

3. mom.

När tillståndsvillkor enligt 2 mom. 1 punkten meddelas om tidpunkterna och metoderna för malmletningsundersökningarna och om de anordningar och konstruktioner som har samband med malmletningen ska god praxis för att minska miljökonsekvenserna av malmletningen beaktas. (23.3.2023/505)

4. mom.

Närmare bestämmelser om bestämmelserna i malmletningstillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

52 § Bestämmelser i gruvtillstånd

1. mom.

I ett gruvtillstånd ska läget och gränserna för det gruvområde och det hjälpområde för gruvan som ska inrättas fastställas med beaktande av vad som föreskrivs i 19 och 47 §. Dessutom ska innehållet i nyttjanderätten och andra särskilda rättigheter som gäller hjälpområdet fastställas i tillståndet. Tillståndsmyndigheten kan göra sådana ändringar i fråga om läget och gränserna för det i ansökan angivna gruvområdet eller hjälpområdet som behövs med beaktande av bestämmelserna i denna lag.

2. mom.

I gruvtillståndet ska en tidsfrist fastställas inom vilken innehavaren av gruvtillståndet ska inleda gruvdrift eller annat sådant förberedande arbete som visar att tillståndshavaren har seriösa avsikter att bedriva egentlig gruvdrift. Tidsfristen kan vara högst tio år räknat från det att tillståndet har vunnit laga kraft.

3. mom.

Gruvtillståndet ska innehålla behövliga bestämmelser för att trygga allmänna och enskilda intressen om

1) åtgärder för undvikande eller begränsande av skadliga konsekvenser av gruvdriften och för tryggande av människors hälsa och den allmänna säkerheten,

2) åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer uppenbart slöseri med gruvmineral vid gruvdrift eller att en eventuell framtida användning av gruvan och eventuellt framtida brytningsarbete inte äventyras eller försvåras vid gruvdriften,

3) skyldigheten att redogöra för omfattningen och resultaten av utvinningen av fyndigheten,

4) minskandet av olägenheter för renskötseln inom det särskilda renskötselområdet och för andra av samernas traditionella näringar inom samernas hembygdsområde, (23.3.2023/505)

5) säkerställandet av att verksamhet enligt tillståndet inte äventyrar samernas rätt att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditionella näringar inom samernas hembygdsområde eller äventyrar skolternas rättigheter enligt skoltlagen inom skoltområdet, (23.3.2023/505)

6) sådan säkerhet enligt 10 kap. som gäller upphörande av gruvdrift och andra skyldigheter i samband med och efter det att verksamheten upphör,

7) tidsfrist för inlämnande av de rapporter som behövs för översyn av tillståndsvillkoren,

8) andra omständigheter som gäller verksamheten enligt gruvtillståndet i syfte att säkerställa att verksamheten inte har följder som är förbjudna i denna lag,

8 a) bevarande och förnyande av trädbestånd och annan växtlighet samt nya planteringar under gruvdriften, (23.3.2023/505)

8 b) placeringen av funktionerna på gruvområdet med beaktande av konsekvenserna för naturens mångfald och övriga miljökonsekvenser, (23.3.2023/505)

8 c) åtgärder för att förhindra betydande skadliga miljökonsekvenser, (23.3.2023/505)

8 d) åtgärder för att förhindra att ortens bosättnings- eller näringsförhållanden försämras avsevärt, (23.3.2023/505)

8 e) stegvis stängning av gruvan, (23.3.2023/505)

9) andra omständigheter som är nödvändiga med avseende på allmänt och enskilt intresse och som har samband med uppfyllandet av tillståndsvillkoren.

4. mom.

Närmare bestämmelser om bestämmelserna i gruvtillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

53 § Bestämmelser i gruvområdesinlösningstillstånd

1. mom.

I ett gruvområdesinlösningstillstånd ska det anges vilken egendom inlösningen gäller och innehållet i nyttjanderätten fastställas.

54 § Bestämmelser i guldvaskningstillstånd

1. mom.

I ett guldvaskningstillstånd ska guldvaskningsområdets läge och gränser fastställas.

2. mom.

Guldvaskningstillståndet ska innehålla behövliga bestämmelser för att trygga allmänna och enskilda intressen om

1) tidpunkterna och metoderna för guldvaskningen,

2) underhållet av guldvaskningsområdet,

3) minskandet av olägenheter för renskötseln inom det särskilda renskötselområdet och för andra av samernas traditionella näringar inom samernas hembygdsområde, (23.3.2023/505)

4) säkerställandet av att verksamheten enligt tillståndet inte äventyrar samernas rätt att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditionella näringar inom samernas hembygdsområde eller äventyrar skolternas rättigheter enligt skoltlagen inom skoltområdet, (23.3.2023/505)

5) skyldigheten att redogöra för guldvaskningen,

6) efterbehandlingsåtgärderna,

7) planen för hantering av utvinningsavfall och iakttagandet av den,

8) säkerhet enligt 10 kap.,

9) andra omständigheter som har samband med guldvaskningen och användningen av guldvaskningsområdet i syfte att säkerställa att verksamheten inte har följder som är förbjudna i denna lag,

10) andra omständigheter som är nödvändiga för allmänt och enskilt intresse och som har samband med uppfyllandet av tillståndsvillkoren.

3. mom.

Närmare bestämmelser om bestämmelserna i guldvaskningstillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

55 § Förbehållsbeslut (23.3.2023/505)

1. mom.

Gruvmyndigheten ska godkänna ett förbehåll, om förbehållsanmälan uppfyller villkoren i 44 § och det inte finns något hinder enligt denna lag för godkännande av förbehållet.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska dock förkasta förbehållet, om det finns vägande skäl att misstänka att den som gör förbehållet på grund av förbehållsområdets omfattning eller av andra orsaker inte har förutsättningar eller uppenbarligen inte heller avser att ansöka om malmletningstillstånd.

3. mom.

I ett förbehållsbeslut ska förbehållets syfte och verkningar anges. I förbehållsbeslutet ska förbehållsområdets läge och gränser samt beslutets giltighetstid fastställas. (23.3.2023/505)

4. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i förbehållsbeslutet får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

7 kapTillståndsbeslut och beslutets giltighet

56 § (5.5.2017/259) Tillståndsbeslutets innehåll

1. mom.

I ett beslut som gäller malmletningstillstånd, gruvtillstånd, guldvaskningstillstånd och gruvområdesinlösningstillstånd ska syftet med ansökan anges eller ansökan i behövlig omfattning fogas till beslutet. I beslutet ska specificerade yrkanden som har framställts i utlåtanden, anmärkningar och åsikter bemötas. (23.3.2023/505)

2. mom.

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska kontaktmyndighetens motiverade slutsats tas in i beslutet. Av beslutet ska framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella sådana handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.

3. mom.

Till ett beslut om gruvtillstånd ska fogas en karta över gruvområdet. (23.3.2023/505)

4. mom.

Närmare bestämmelser om tillståndsbeslutets motivering och om den karta som ska fogas till tillståndsbeslutet får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

57 § Meddelande av tillståndsbeslut

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska delge ett beslut som gäller malmletningstillstånd, gruvtillstånd, guldvaskningstillstånd och gruvområdesinlösningstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. (11.12.2020/966)

2. mom.

Utöver vad som i 62 a § i förvaltningslagen föreskrivs om kungörelsens innehåll ska i en kungörelse om ett tillståndsbeslut också besvärstiden anges. (11.12.2020/966)

3. mom.

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf. (19.6.2019/771)

58 § Information om tillståndsbeslut

1. mom.

Tillståndsbeslutet om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd ska sändas till sökanden, och dem som uttryckligen har begärt det samt till tillsynsmyndigheterna och de myndigheter som bevakar allmänna intresse i ärendet. Beslutet ska dessutom sändas till de kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler och andra myndigheter som delgetts ärendet under handläggningen eller av vilka utlåtande har begärts. (11.12.2020/966)

2. mom.

Information om meddelande av beslutet ska sändas per brev eller elektroniskt till de parter som avses i 40 § 1 mom. och till dem som framställt anmärkningar och åsikter i ärendet. Besluten delges som sådan vanlig elektronisk delgivning som avses i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). (11.12.2020/966)

3. mom.

En kopia av ett beslut om beviljande av gruvtillstånd ska omedelbart sändas till Strålsäkerhetscentralen och till Lantmäteriverket. (11.12.2020/966)

4. mom.

Om ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område ska delges beslutet, tillämpas vad som föreskrivs om information om tillståndsansökan i 40 § 3 mom. (11.12.2020/966)

5. mom.

Om beslutet omfattar samernas hembygdsområde, ska en kopia av beslutet sändas till sametinget. Om beslutet omfattar skoltområdet ska en kopia av det sändas till skolternas byastämma och om beslutet omfattar renskötselområdet ska en kopia av det sändas till det berörda renbeteslaget. (23.3.2023/505)

6. mom.

Information om en kungörelse enligt 57 § ska publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. Information om offentliggörande av kungörelsen ska publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av beslutet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att publicera informationen. (11.12.2020/966)

7. mom.

Tillståndsmyndigheten ska sörja för att beslutet om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd antecknas i det fastighetsdatasystem som avses i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

8. mom.

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. (22.12.2021/1232)

9. mom.

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 15 § i den lagen tillämpas i stället för 1–6 mom. i denna paragraf. (19.6.2019/771)

59 § Information om beslut om gruvområdesinlösningstillstånd

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska sända sökanden sitt beslut om gruvområdesinlösningstillstånd.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten ska sända en kopia av beslutet till ägarna och innehavarna av fastigheterna på gruvområdet och utan dröjsmål till gruvmyndigheten och Lantmäteriverket. (23.3.2023/505)

3. mom.

Tillståndsmyndigheten ska sörja för att uppgift om beslutet offentliggörs med iakttagande av vad som föreskrivs i 58 § 6 mom. om offentliggörande av tillståndsbeslut.

60 § Tidsbegränsning av malmletningstillstånd

1. mom.

Ett malmletningstillstånd är i kraft i högst fyra år efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

2. mom.

När malmletningstillståndets giltighetstid övervägs ska gruvmyndigheten särskilt beakta

1) den tid som behövs för att göra upp arbetsplanen,

2) åtgärderna för att begränsa och minska de skador och olägenheter som orsakas allmänt eller enskilt intresse.

61 § Förlängning av malmletningstillstånds giltighetstid

1. mom.

Ett malmletningstillstånds giltighetstid kan förlängas högst tre år åt gången så att tillståndet är i kraft sammanlagt högst femton år.

2. mom.

Villkor för en förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid är att

1) tillståndshavaren till väsentliga delar har utfört undersökningsåtgärderna enligt den arbetsplan som ligger till grund för malmletningstillståndet och malmletningen även i övrigt har varit effektiv och systematisk, (23.3.2023/505)

2) det krävs fortsatta undersökningar för att utreda möjligheterna till utvinning av fyndigheten,

3) tillståndshavaren inte i väsentlig grad i verksamhet enligt det tillstånd som ansökan gäller har försummat de skyldigheter som grundar sig på den lagstiftning som tillämpas på verksamheten eller de tillståndsvillkor som meddelats i tillståndet; vid bedömningen av hur väsentliga försummelserna är ska särskild vikt fästas vid hur systematiska försummelserna är, hur länge de varat, hur ofta de upprepats och hur stort antal skador de orsakat, (23.3.2023/505)

4) en förlängning av giltighetstiden inte orsakar oskälig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse.

61 a § (23.3.2023/505) Markägarens samtycke till förlängning av malmletningstillstånds giltighetstid

1. mom.

Utöver vad som i 61 § föreskrivs om villkoren för en förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid krävs för en förlängning av tillståndets giltighetstid att sökanden visar att samtycke för förlängningen har getts av de för förvaltningen av området ansvariga myndigheter eller inrättningar eller de fastighetsägare vars fastigheter täcker minst hälften av malmletningsområdet när förlängning söks för ett tillstånd som varit i kraft i minst tio år. Samtycket gäller tills malmletningstillståndet förfaller eller det återkallas.

2. mom.

Om samtycke inte har erhållits, kan verksamhetsutövaren hos statsrådet ansöka om att statsrådet förordar en förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid. Statsrådet kan förorda ansökan, om projektet krävs på grund av ett viktigt allmänt intresse. Vid prövningen om projektet krävs på grund av ett viktigt allmänt intresse beaktas projektets lokala och regionala ekonomiska konsekvenser, sysselsättningseffekterna och samhällets behov av råvaruförsörjning. Ansökan om förordande av statsrådet ska lämnas till statsrådet. Statsrådets beslut om förordande ersätter det samtycke som avses i 1 mom.

3. mom.

Sökanden ska skriftligen begära samtycke enligt 1 mom. till förlängning av malmletningstillståndet av ägarna till fastigheterna på det malmletningsområde som ansökan gäller och av de myndigheter eller inrättningar som ansvarar för förvaltningen av området. En skälig tidsfrist ska bestämmas för samtycket. Samtycket ska ges skriftligen, och sökanden ska bifoga det till ansökningshandlingarna. Närmare bestämmelser om markägarens samtycke får utfärdas genom förordning av statsrådet.

61 b § (23.3.2023/505) Förlängning av malmletningstillstånds giltighetstid i exceptionella situationer

1. mom.

Om malmletning som grundar sig på ett lagakraftvunnet tillstånd måste avbrytas under tillståndets giltighetstid på grund av force majeure eller av andra särskilda skäl som inte beror på verksamhetsutövaren, kan gruvmyndigheten på ansökan av verksamhetsutövaren förlänga tillståndets giltighetstid för högst så lång tid som arbetet har varit avbrutet. På handläggningen av ansökan tillämpas bestämmelserna i 37–40 och 42 § om handläggning av tillståndsansökan. På beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § 1 mom. om innehållet i tillståndsbeslut, i 57 § om meddelande av tillståndsbeslut och i 58 § om information om tillståndsbeslut. En i denna paragraf avsedd förlängning av ett tillstånds giltighetstid beaktas inte vid beräkningen av den maximitid för tillståndet som avses i 61 § 1 mom.

62 § Regelbunden översyn samt tidsbegränsning av gruvtillstånd

1. mom.

Ett gruvtillstånd är i kraft tills vidare efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Gruvtillstånd kan också beviljas för en bestämd tid, om det är motiverat med beaktande av fyndighetens art och omfattning, sökandens förutsättningar att se till att gruvdrift inleds och övriga omständigheter som kommit fram i samband med handläggningen av ansökan. Ett tidsbegränsat gruvtillstånd kan vara i kraft högst tio år efter det att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten ska se över bestämmelserna i gruvtillstånd som är i kraft tills vidare minst vart tionde år. Tillståndsmyndigheten ska uppge översynsintervallet i tillståndet. För att trygga ett nödvändigt allmänt eller enskilt intresse eller av något annat särskilt skäl kan det bestämmas att också villkoren i ett tidsbegränsat gruvtillstånd ska ses över regelbundet. När bestämmelserna i gruvtillstånd ses över ska tillståndsmyndigheten dessutom försäkra sig om att innehavaren av gruvtillståndet inte omfattas av sådana hinder som anges i 48 § 1 mom. (23.3.2023/505)

3. mom.

En översyn av tillståndsvillkoren får inte nämnvärt minska den nytta som gruvprojektet för med sig.

63 § Förlängning av gruvtillstånds giltighetstid

1. mom.

Ett gruvtillstånd som är i kraft en bestämd tid kan förlängas så att det gäller tills vidare eller för högst tio år åt gången enligt vad som fortfarande behövs för utvinning av fyndigheten och med beaktande av andra omständigheter som framkommit i samband med handläggningen av ansökan.

2. mom.

Villkor för en förlängning av gruvtillståndets giltighetstid är att

1) fyndigheten har utvunnits effektivt och systematiskt,

2) fyndigheten till sin storlek, halt och tekniska egenskaper fortfarande är utvinningsbar,

3) tillståndshavaren inte i väsentlig grad i verksamhet enligt det tillstånd som ansökan gäller har försummat de skyldigheter som grundar sig på den lagstiftning som tillämpas på verksamheten eller de tillståndsvillkor som meddelats i tillståndet; vid bedömningen av hur väsentliga försummelserna är ska särskild vikt fästas vid hur systematiska försummelserna är, hur länge de varat, hur ofta de upprepats och hur stort antal skador de orsakat. (23.3.2023/505)

64 § Tidsbegränsning av guldvaskningstillstånd

1. mom.

Ett guldvaskningstillstånd är i kraft i högst fyra år efter det att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska när guldvaskningstillståndets giltighetstid övervägs särskilt beakta

1) den tid som behövs för att ta till vara och utvinna det guld som ska vaskas,

2) åtgärderna för att förebygga, begränsa och minska de skador och olägenheter som orsakas allmänt eller enskilt intresse.

65 § (29.6.2016/515) Förlängning av guldvaskningstillstånds giltighetstid

1. mom.

Ett guldvaskningstillstånds giltighetstid kan förlängas med högst tio år åt gången.

2. mom.

Villkor för en förlängning av guldvaskningstillståndets giltighetstid är att

1) guldvaskningen har varit effektiv och systematisk,

2) det på guldvaskningsområdet fortfarande finns guld att utvinna ur jordarterna i så riklig mängd och i en sådan form att det finns förutsättningar för fortsatt guldvaskning,

3) guldvaskaren inte i väsentlig grad i verksamhet enligt det tillstånd som ansökan gäller har försummat de skyldigheter som grundar sig på den lagstiftning som tillämpas på verksamheten eller de tillståndsvillkor som meddelats i tillståndet; vid bedömningen av hur väsentliga försummelserna är ska särskild vikt fästas vid hur systematiska försummelserna är, hur länge de varat, hur ofta de upprepats och hur stort antal skador de orsakat, (23.3.2023/505)

4) en förlängning av giltighetstiden inte orsakar oskälig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse.

66 § Ansökan om förlängning av tillstånds giltighetstid

1. mom.

För förlängning av giltighetstiden för malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd ska en tillståndsansökan och för tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig utredning om de omständigheter som avses i 61 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 63 § 2 mom. 1 och 2 punkten eller 65 § 2 mom. 1 och 2 punkten ges in till tillståndsmyndigheten innan tillståndet i fråga upphör att gälla. På ansökan tillämpas dessutom på motsvarande sätt vad som föreskrivs om tillståndsansökan i 34 §.

2. mom.

Närmare bestämmelser om ansökan om förlängning av tillstånds giltighetstid får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 27 §.

67 § När malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller

1. mom.

Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller när den avtalade tiden löper ut.

2. mom.

Gruvmyndigheten kan besluta att ett malmletningstillstånd och ett guldvaskningstillstånd förfaller, om verksamheten har varit avbruten i minst ett år utan avbrott av orsaker som beror på tillståndshavaren. Ärendet kan väckas på gruvmyndighetens eget initiativ, av kommunen eller av en sakägare som orsakas olägenhet.

3. mom.

Gruvmyndigheten ska besluta att malmletningstillståndet och guldvaskningstillståndet förfaller, om tillståndshavaren gör en anmälan om detta. En tillståndshavare som inte längre avser att bedriva verksamhet enligt tillståndet är skyldig att göra en sådan anmälan. Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller när anmälan inkommit till gruvmyndigheten. (24.5.2017/307)

4. mom.

Om tillståndshavaren ansöker om förlängt malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd enligt 66 §, gäller den anteckning av tillståndsbeslutet i fastighetsdatasystemet som gjorts med stöd av 58 §, den säkerhet som ställts med stöd av 107 § och den pantsättning som gjorts med stöd av 174 § fortsatt tills ansökan har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

68 § När gruvtillstånd förfaller

1. mom.

Gruvtillstånd förfaller när den avtalade tiden löper ut.

2. mom.

Tillståndsmyndigheten ska besluta att gruvtillståndet förfaller, om tillståndshavaren inte inom den tidsfrist som anges i gruvtillståndet har inlett gruvdrift eller påbörjat annat sådant förberedande arbete som visar att tillståndshavaren har allvarliga avsikter att bedriva egentlig gruvdrift. Tillståndsmyndigheten ska också besluta att gruvtillståndet förfaller, om gruvdriften av orsaker som är beroende av tillståndshavaren har varit avbruten i minst fem år utan avbrott eller gruvdriften faktiskt kan anses ha upphört. Ärendet kan väckas på tillståndsmyndighetens eget initiativ, av kommunen eller av en sakägare som orsakas olägenhet.

3. mom.

Tillståndsmyndigheten kan emellertid i en situation som avses i 2 mom. högst två gånger skjuta upp den tidpunkt då gruvtillståndet upphör att gälla och fastställa en ny tidsfrist inom vilken gruvdrift ska inledas eller återupptas. Tidpunkten för när tillståndet förfaller kan skjutas upp med högst tio år sammanlagt. Innehavaren av gruvtillstånd ska innan gruvtillståndet förfaller till tillståndsmyndigheten ge in en ansökan och i den ange orsaken till att tidsfrist bör beviljas samt en plan för inledande eller återupptagande av gruvdrift. Ett villkor för att ansökan ska godkännas är att den orsak som sökanden uppger kan anses motiverad och planen tillräckligt detaljerad och att beslutet inte medför oskälig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse. Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4. mom.

Tillståndsmyndigheten ska dessutom besluta att gruvtillståndet förfaller, om gruvområdet inte tillhör tillståndshavaren eller tillståndshavaren inte tagit det i besittning i enlighet med 82 § inom fem år från det att tillståndet beviljades eller om tillståndshavaren ansöker om detta. En tillståndshavare som inte längre avser att bedriva gruvdrift är skyldig att lämna in en sådan ansökan.

5. mom.

Om besittningen av ett gruvområde baserar sig på gruvtillståndshavarens ägande eller avtal som ingåtts med fastighetsägarna, kan gruvmyndigheten på ansökan av gruvtillståndshavaren flytta fram tidpunkten för när gruvtillståndet förfaller, fast den maximitid på tio år som anges i 3 mom. har löpt ut. En förutsättning för uppskov är att tillståndshavaren visar att tidpunkten för när tillståndet förfaller måste flyttas fram på grund av allmänt intresse eller av andra särskilda skäl. (24.5.2017/307)

69 § Ändring av tillstånd

1. mom.

Tillståndsmyndigheten ska på eget initiativ eller på ansökan av den myndighet som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse eller av en sakägare som orsakas olägenhet ändra ett malmletningstillstånd, ett gruvtillstånd och ett guldvaskningstillstånd, om

1) verksamheten har följder som är förbjudna i denna lag,

2) de skadliga konsekvenserna av verksamheten väsentligt avviker från vad som uppskattats vid tillståndsprövningen.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska när den godkänner överföringen av ett guldvaskningstillstånd i enlighet med 73 § samtidigt se över tillståndsvillkoren och det beslut om nödvändigheten av byggandet som framgår av tillståndet, om detta behövs på grund av att mottagarens förutsättningar att bedriva verksamhet enligt tillståndet väsentligt avviker från den tidigare tillståndshavarens.

3. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd ska söka ändring av tillståndet, om arbetsplanen ändras eller kompletteras så att tillståndsvillkoren behöver ses över. Tillståndshavaren kan dessutom söka ändring av malmletningstillståndet för översyn av tillståndsvillkoren, om verksamheten enligt tillståndet behöver ändras.

4. mom.

En innehavare av gruvtillstånd ska söka ändring av tillståndet, om gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan eller delar av dessa inte längre är nödvändiga på det sätt som avses i 19 § eller om det i gruvdriften sker en förändring som innebär att tillståndsvillkoren behöver ses över.

5. mom.

En innehavare av guldvaskningstillstånd ska söka ändring av tillståndet, om det i fråga om guldvaskningsåtgärdernas antal, art eller tidsplan sker en förändring som innebär att tillståndsvillkoren behöver ses över. Guldvaskaren kan dessutom söka ändring av guldvaskningstillståndet när förutsättningarna för byggande kan omvärderas.

6. mom.

På en ansökan om ändring av tillstånd tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs om tillståndsansökan i 34 §.

70 § Återkallelse av tillstånd

1. mom.

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett malmletningstillstånd, ett gruvtillstånd och ett guldvaskningstillstånd, om

1) det i ansökan eller dess bilagor har getts felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har påverkat förutsättningarna för beviljande av tillståndet eller tillståndsprövningen i övrigt,

2) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd,

3) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har försummat eller brutit mot en skyldighet eller begränsning enligt denna lag eller mot tillståndsvillkoren, (23.3.2023/505)

4) verksamheten bedöms äventyra landets försvar, försörjningsberedskapen, den för samhället nödvändiga infrastrukturens funktion eller något annat jämförbart nationellt säkerhetsintresse. (23.3.2023/505)

2. mom.

Om bristerna, förseelserna eller försummelserna kan rättas till eller om de är försumbara, ska tillståndsmyndigheten innan den fattar ett beslut enligt 1 mom. 2 eller 3 punkten för tillståndshavaren i fråga förelägga en tidsfrist inom vilken bristen, förseelsen eller försummelsen ska rättas till.

71 § Gruvområdesinlösningstillstånds giltighet

1. mom.

Ett gruvområdesinlösningstillstånd är i kraft tills vidare eller en bestämd tid efter det att tillståndet vunnit laga kraft med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs om gruvtillstånds giltighet i 62 §.

2. mom.

Statsrådet kan bevilja förlängning av giltighetstiden för ett gruvområdesinlösningstillstånd som gäller för en bestämd tid så att det gäller tills vidare eller för en bestämd tid, iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs om förlängning av gruvtillstånds giltighetstid i 63 §. För förlängning av tillståndets giltighetstid ska en tillståndsansökan och sådana tillförlitliga utredningar som behövs för tillståndsprövningen lämnas till statsrådet innan tillståndet förfaller. På ansökan tillämpas på motsvarande sätt vad som i 35 § föreskrivs om ansökan som gäller gruvområdesinlösningstillstånd. Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3. mom.

Ett gruvområdesinlösningstillstånd förfaller när den avtalade tiden löper ut. Tillståndet förfaller också, om gruvtillstånd inte beviljas eller om det förfaller eller återkallas. Om gruvtillståndet ändras så att gruvområdets areal minskar, förfaller också gruvområdesinlösningstillståndet på motsvarande sätt för de områden som inte längre hör till gruvområdet.

4. mom.

Statsrådet ska besluta att inlösningstillståndet förfaller, om tillståndshavaren ansöker om detta hos statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 19 §.

72 § (24.5.2017/307) Handläggning av ärenden om förlängning av tillstånds giltighetstid och om upphörande, ändring och återkallelse av tillstånd

1. mom.

Ärenden som gäller förlängning av giltighetstiden för malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd samt ändring och återkallelse av sådana tillstånd och förlängning av giltighetstiden för gruvområdesinlösningstillstånd samt det att ett sådant tillstånd förfaller ska handläggas med iakttagande på motsvarande sätt av vad som i denna lag föreskrivs om tillståndsförfarande för och tillståndsprövning av tillståndet i fråga och om tillståndsbeslut och dess giltighet. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på ärenden som gäller det att ett gruvtillstånd förfaller samt att ett malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller enligt 67 § 2 mom.

2. mom.

Vad som i 39 § föreskrivs om anmärkningar och åsikter tillämpas inte vid handläggning av en anmälan enligt 67 § 3 mom. om att malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller.

3. mom.

Vad som i 57 § föreskrivs om meddelande av tillståndsbeslut och i 58 § om information om tillståndsbeslut tillämpas också på det beslut som gruvmyndigheten meddelar med anledning av anmälan om att malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller.

73 § Överföring av tillstånd

1. mom.

Malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd kan överföras till en annan part. Mottagaren ska uppfylla de krav som enligt denna lag ställs på tillståndshavaren. Mottagaren av ett överfört gruvtillstånd som gäller utvinning av uran eller torium ska dessutom ha tillstånd att bedriva gruvdrift enligt kärnenergilagen.

2. mom.

Tillståndshavaren kan ansöka om överföring av tillståndet genom ansökan hos gruvmyndigheten. I ansökan ska en med tanke på överföringen behövlig och tillförlitlig redogörelse ges om mottagaren, om syftet med överföringen, om mottagarens planer på att bedriva verksamhet enligt det tillstånd som överförs och om andra omständigheter som är av betydelse med tanke på handläggningen av överföringen. Till ansökan ska behövliga myndighetsintyg, registerutdrag och motsvarande handlingar fogas genom vilka uppgifterna i ansökan och mottagarens samtycke verifieras. Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

3. mom.

Gruvmyndigheten ska godkänna överföringen av ett tillstånd, om mottagaren uppfyller de villkor som nämns i 1 mom. och de handlingar som avses i 2 mom. har lämnats in till myndigheten. Gruvmyndigheten kan dock på de grunder som nämns i 46 § 1 mom. 9 punkten avslå en ansökan om överföring av malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd och på de grunder som nämns i 48 § 1 mom. avslå en ansökan om överföring av gruvtillstånd. Arbets- och näringsministeriet kan dock avslå en ansökan om överföring av malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd på de grunder som anges i 46 § 1 mom. 10 punkten och en ansökan om överföring av gruvtillstånd på de grunder som anges i 48 § 3 mom. (23.3.2023/505)

4. mom.

När gruvmyndigheten har godkänt överföringen av ett gruvtillstånd ska motsvarande ändring av tillståndshavaren antecknas i gruvområdesinlösningstillståndet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 32 §.

74 § Meddelande av beslut om överföring av tillstånd och information om detta

1. mom.

På meddelande av beslut om överföring av malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd tillämpas vad som föreskrivs om meddelande av tillståndsbeslut i 57 §.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska sända beslutet till sökanden och en kopia av det till mottagaren samt skriftligen underrätta ägarna av fastigheter inom tillståndsområdet om överföringen. (23.3.2023/505)

3. mom.

Gruvmyndigheten ska offentliggöra uppgift om beslutet i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten enligt beslutet.

4. mom.

Gruvmyndigheten ska sörja för att uppgift om beslutet utan dröjsmål offentliggörs som ett kommunalt tillkännagivande av de kommuner vars områden beslutet om överföring av tillstånd gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. (11.12.2020/966)

5. mom.

I fråga om överföring av ett gruvområdesinlösningstillstånd ska gruvmyndigheten informera tillståndshavaren och mottagaren samt ägarna av de fastigheter som tillståndet gäller. (23.3.2023/505)

75 § Meddelande av förbehållsbeslut och information om detta

1. mom.

På meddelande av förbehållsbeslut tillämpas vad som föreskrivs om meddelande av tillståndsbeslut i 57 §.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska sända beslutet till den som gjort förbehållet.

3. mom.

Gruvmyndigheten ska offentliggöra uppgift om beslutet i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det förbehållsområde som avses i beslutet och vid behov i en sådan tidning där fastighetsägarna och fastighetsinnehavarna på området bäst kan antas få informationen.

4. mom.

Gruvmyndigheten ska sörja för att uppgift om beslutet utan dröjsmål offentliggörs som ett kommunalt tillkännagivande av de kommuner där förbehållsområdet finns. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. (11.12.2020/966)

5. mom.

Om förbehållsområdet finns inom samernas hembygdsområde ska en kopia av beslutet sändas till sametinget, och om förbehållsområdet finns inom skoltområdet ska en kopia dessutom sändas till skolternas byastämma. Om förbehållsområdet finns inom renskötselområdet, ska en kopia av beslutet sändas till det berörda renbeteslaget. (23.3.2023/505)

76 § Förbehållsbesluts giltighet

1. mom.

Ett förbehållsbeslut är i kraft högst 12 månader efter det att förbehållsanmälan har gjorts. Gruvmyndigheten ska när förbehållsbeslutets giltighetstid övervägs särskilt beakta den tid som behövs för uppgörandet av en arbetsplan och för andra åtgärder för att förbereda ansökan om malmletningstillstånd. (23.3.2023/505)

2. mom.

Förbehållsbeslutet förfaller när den avtalade tidsfristen löper ut. Förbehållsbeslutet förfaller helt eller delvis också när malmletningstillstånd med stöd av den företrädesrätt som beslutet ger har sökts enligt vad som föreskrivs i 34 §. Gruvmyndigheten ska dessutom bestämma att förbehållsbeslutet förfaller, om den som gjort förbehållet skriftligen meddelar detta till gruvmyndigheten.

3. mom.

Gruvmyndigheten kan återkalla förbehållsbeslutet, om det i förbehållsanmälan eller i dess bilagor har uppgetts felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har påverkat prövningen av förbehållsbeslutet.

4. mom.

Trots vad som i 1 mom. föreskrivs om förbehållsbesluts giltighet kan gruvmyndigheten besluta att förbehållsbeslutet är i kraft högst 24 månader från det att förbehållsanmälan har gjorts, om den som gjort förbehållet visar att särskilda skäl talar för en avvikelse från förbehållets giltighetstid enligt 1 mom., om inte andra orsaker som framkommit i samband med handläggningen av förbehållsanmälan hindrar att förbehållsbeslutet beviljas för en längre tid än 12 månader. (23.3.2023/505)

III AVDELNINGEN

GRUVFÖRRÄTTNING, ERSÄTTNINGAR OCH SÄKERHETER

8 kapGruvförrättning och ersättningar i samband med den

77 § Gruvförrättning

1. mom.

Vid en gruvförrättning görs inlösen av nyttjanderätt och av andra särskilda rättigheter till de områden som behövs som gruvområde och hjälpområde för gruvan samt fastställs gruvområdets dimensioner. Vid inlösen iakttas bestämmelserna i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), nedan inlösningslagen, om inte något annat föreskrivs nedan. I fråga om rättande eller korrigering av fel som upptäckts vid gruvförrättningen eller framställning om återbrytande av en förrättning eller ett beslut tillämpas vad som föreskrivs om fastighetsförrättning i fastighetsbildningslagen (554/1995). (23.3.2023/505)

2. mom.

Förrättningsingenjören kan dock verkställa en förrättning utan gode män, om ingen sådan sakägare i gruvförrättningen som avses i 81 § kräver gode män och förrättningen inte gäller ersättningar.

78 § (23.3.2023/505) Gruvförrättning i särskilda fall

1. mom.

Om det råder oklarhet om gränsen för ett gruvområde, ett utmål eller ett hjälpområde för en gruva, kan en gruvförrättning verkställas för att utreda gränsen. Gränsen bestäms enligt den gräns som avses i gruvtillståndet. Ringa avvikelser från den gräns som anges i gruvtillståndet får göras av särskilda skäl. Om gränsen har bestämts vid en tidigare förrättning, ska den behålla sin förra sträckning. Vid förrättningen kan ersättning bestämmas för olägenhet och skada, om gruvdriften har utvidgats utanför det område som anvisats i gruvtillståndet eller det område som bestämts vid en tidigare förrättning. Förrättning får sökas av innehavaren av gruvrätt, av ägaren till en fastighet som med stöd av gruvtillstånd omfattas av nyttjanderätt eller någon annan rättighet eller till en fastighet som gränsar till en sådan fastighet eller av den som för fastighetsregistret.

79 § (13.12.2013/915) Inledande av gruvförrättning

1. mom.

Lantmäteriverket ska omedelbart utfärda förordnande om gruvförrättning efter det att verket fått del av ett beslut om att gruvområdesinlösningstillstånd eller gruvtillstånd har beviljats.

2. mom.

Gruvförrättningen får inte avslutas förrän gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet har vunnit laga kraft. Gruvmyndigheten ska på begäran av Lantmäteriverket ge ett utlåtande för utredning av ärendet.

80 § Kostnader för gruvförrättningen

1. mom.

Innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd svarar för kostnaderna för gruvförrättningen.

81 § Sakägare i gruvförrättningen

1. mom.

Sakägare i gruvförrättningen är innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd och den vars rätt eller intresse direkt berörs av förrättningen. För olägenhet eller skada orsakad av gruvan eller av användningen av gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan kan, om så yrkas, bestämmas ersättning trots vad som föreskrivs i 38 § i inlösningslagen.

82 § Besittningstagande

1. mom.

Vid gruvförrättningen får innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd genom besittningstagande enligt inlösningslagen rätt att använda områden och utöva rättigheter för de ändamål som anges i tillståndet oberoende av andra rättigheter som hänför sig till fastigheten.

2. mom.

De områden som anvisats i gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet och de rättigheter som grundas tas i besittning av tillståndshavaren vid den tidpunkt som bestäms vid en tillträdessyn i samband med gruvförrättningen. Ett villkor för besittningstagandet är att den förskottsersättning som bestämts vid gruvförrättningen är betald.

3. mom.

Om besittningstagandet medför en sådan påföljd som avses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, kan inlösningskommissionen på yrkande av en sakägare i gruvförrättningen bestämma att besittningstagandet till denna del får ske tidigast efter en av kommissionen utsatt tidsperiod på högst tre månader från det att förskottsersättning betalades till sakägaren.

4. mom.

Om överenskommelse inte nås om att bortskaffa eller flytta egendom från ett område som tagits i besittning, ska innehavaren av gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet för ägaren eller innehavaren av den egendom som ska bortskaffas sätta ut en skälig och med tanke på inledandet av gruvdriften lämplig tidsfrist, efter vars utgång tillståndshavaren bortskaffar egendomen. Tillståndshavaren ska då, om det inte är omöjligt, underrätta egendomens ägare eller innehavare om detta innan egendomen bortskaffas.

5. mom.

Om byggnader, upplag eller anordningar eller träd, växande gröda eller annan växtlighet måste bortskaffas eller flyttas från ett område som ska upplåtas eller har upplåtits för gruvdrift, ska utöver den skada eller olägenhet detta medför även de kostnader som sakägaren orsakas på grund av bortskaffandet eller flyttningen ersättas.

83 § Ersättningsgrunder i särskilda situationer

1. mom.

Om värdet på den egendom som ska lösas in väsentligt ökat eller minskat på grund av gruvprojektet, ska ersättningen bestämmas till det värde som egendomen skulle ha haft utan nämnda påverkan.

2. mom.

När nyttjanderätt löses in till egendom som dess ägare huvudsakligen använder för boende eller yrkesutövande, ska den ersättning för föremål som avses i inlösningslagen, trots bestämmelserna i 1 mom., alltid bestämmas till ett så stort belopp som behövs för att en motsvarande egen bostad eller egendom som erbjuder samma möjlighet till försörjning som den inlösta egendomen ska kunna skaffas.

84 § Bestämmande av föremålet för inlösen och grundande av nyttjanderätt

1. mom.

Vid gruvförrättningens slutsammanträde ska det meddelas ett inlösningsbeslut samt informeras om tidpunkten för avslutande av förrättningen och om rätten att söka ändring i förrättningen. Besvärsanvisningen ska meddelas skriftligen. Tidpunkten för avslutande av förrättningen får inte infalla senare än 14 dagar efter slutsammanträdet. (19.11.2021/990)

2. mom.

I inlösningsbeslutet fastställs utifrån gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet och vid behov på anvisning av tillståndshavaren föremålet för inlösen och grundas nyttjanderätt och andra rättigheter samt fastställs behövliga villkor och begränsningar för användningen av områdena. Ringa avvikelser från gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet får göras, om det med beaktande av bestämmelserna i 19 § och 47 § 2 och 3 mom. finns särskild anledning till det.

3. mom.

När inlösningsbeslutet har vunnit laga kraft får innehavaren av gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet nyttjanderätt till det område som fastställts som gruvområde för bedrivande av gruvdrift och sådan begränsad nyttjanderätt eller annan särskild rätt till hjälpområdet för gruvan som motsvarar användningsändamålet, om dessa områden inte redan tidigare har hört till tillståndshavaren.

85 § Upphörande av rättigheter

1. mom.

De särskilda rättigheter som gäller gruvområdet och hjälpområdet för gruvan upphör när gruvförrättningen har vunnit laga kraft.

2. mom.

Vid gruvförrättningen kan det dock beslutas att en särskild rättighet ska hållas i kraft, om rättigheten och utövandet av den inte medför fara för den allmänna säkerheten eller olägenhet för gruvdriften och ikrafthållandet inte äventyrar fastighetssystemets klarhet.

86 § Fastighetsägares inlösningsyrkande

1. mom.

Om gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan orsakar avsevärd olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av den, har fastighetsägaren rätt att kräva att innehavaren av gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet löser in fastigheten eller en del av den.

2. mom.

Om området i detaljplanen anges som område för gruvdrift, har fastighetsägaren rätt att vid gruvförrättningen kräva inlösen av detta område i sin helhet.

3. mom.

Av de fastigheter eller fastighetsdelar som löses in med stöd av 1 och 2 mom. bildas, med iakttagande av vad som bestäms om bildande av inlösningsenheter i 49 a § 1 mom. i inlösningslagen, en eller flera inlösningsenheter som är separata från gruvområdet.

4. mom.

När inlösningsersättning bestäms för en sådan fastighet eller del av fastighet som löses in med stöd av 1 och 2 mom., ska ersättningen vara en och en halv gång värdet på inlösningsområdet.

87 § (13.7.2018/568) Reglering av enskilda vägar

1. mom.

Vid en gruvförrättning ska sådana regleringar av enskilda vägar och vägrätter företas som behövs med hänsyn till inrättandet av ett gruvområde eller ett hjälpområde för en gruva. Vid förrättningen behandlas och avgörs också övriga ärenden som ska behandlas vid en förrättning av enskild väg enligt lagen om enskilda vägar (560/2018).

2. mom.

Vägförbindelser till enskilda vägar samt vägrätter kan regleras vid en sådan lokal förrättning av enskild väg som avses i 76 § i lagen om enskilda vägar och som kan verkställas på begäran av innehavaren av gruvtillstånd utan särskild ansökan.

88 § Utredning av behovet av ägoreglering

1. mom.

Vid en gruvförrättning ska behovet av ägoreglering enligt 89 § utredas.

2. mom.

Behovet av ägoreglering utreds och avgörs dock genom nyskifte enligt 68 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen i stället för vid en gruvförrättning, om förrättandet av ett nyskifte är anhängigt vid tidpunkten för gruvförrättningen. Vid ett sådant nyskifte ska utöver vad som bestäms i fastighetsbildningslagen och i 82 § i inlösningslagen 89–92 § i denna lag iakttas.

89 § Ägoreglering

1. mom.

Som ägoreglering kan ägobyte mellan fastigheter företas. Om ägobyte dock inte kan genomföras på lämpligt sätt, kan ett område överföras från en fastighet till en annan mot full ersättning i pengar.

2. mom.

I fråga om ägobyte och överföring av område vid en gruvförrättning gäller bestämmelserna i 59, 65 och 66 § i fastighetsbildningslagen, om inte något annat följer av 90–92 § i denna lag.

90 § Förutsättningar för ägoreglering

1. mom.

Ägoreglering kan företas, om

1) det är nödvändigt för att avhjälpa en sådan skadlig splittring av ägorna som ett gruvområde eller ett hjälpområde för en gruva förorsakar,

2) de kostnader eller ersättningar kan elimineras eller betydligt minskas som i annat fall skulle orsakas av att en ny trafikförbindelse ordnas i stället för den trafikförbindelse som gruvområdet skär av,

3) ägobytet eller överföringen av ett område i syfte att ge tillskottsområde till en fastighet som gränsar till gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan är särskilt betydande med tanke på förbättrande av fastighetens användbarhet, eller

4) det är nödvändigt för att ett område med ringa värde som på grund av gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan blir avskilt ska kunna överföras till en annan fastighet, när områdets ägare inte kan använda det på ett ändamålsenligt sätt men det kan användas i anslutning till den andra fastigheten.

2. mom.

För ägoreglering förutsätts dessutom

1) att betydande förbättring av fastighetsindelningen uppnås i det fall som avses i 1 mom. 1 punkten,

2) att den inte medför nämnvärd olägenhet för någon, och

3) att den inte försvårar genomförandet av en detaljplan.

3. mom.

För ägoreglering krävs inte samtycke av fastighetsägaren eller av en innehavare av panträtt eller annan särskild rättighet som hänför sig till fastigheten.

91 § Avtal om ägoreglering

1. mom.

Vid en gruvförrättning kan även i andra fall än de som nämns i 90 § 1 mom. till följd av anläggande av en gruva eller gruvdrift och med iakttagande av 90 § 2 mom. 2 och 3 punkten företas behövliga ägoregleringar som förbättrar fastighetsindelningen, om ägarna till fastigheterna i fråga kommer överens om detta.

92 § Ersättning vid ägoreglering

1. mom.

Vid ägoreglering värderas ett område som överförs från en fastighet till en annan separat med hänsyn till den överlåtande och mottagande fastigheten. Om värdena avviker från varandra ska innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd åläggas att ersätta skillnaden.

93 § (24.5.2017/307) Registrering av gruvförrättning

1. mom.

En gruvförrättning kan registreras efter det att den har vunnit laga kraft oberoende av om ersättning har betalats. Utbetalningen av ersättning behöver inte anmälas till Lantmäteriverket.

2. mom.

Trots att ändring sökts kan en gruvförrättning antecknas i fastighetsdatasystemet i fråga om de fastigheter som sökandet av ändring inte gäller. Också i fråga om de fastigheter som ändringssökandet gäller kan gruvförrättningen antecknas i fastighetsdatasystemet, om sökandet av ändring inte påverkar fastställandet av föremålet för inlösen, grundandet av nyttjanderätt eller andra rättigheter eller registeranteckningarna. Den som svarar för fastighetsdatasystemet ska i dessa fall hos jorddomstolen ansöka om tillstånd för registrering. Jorddomstolen är då beslutför även när endast dess ordförande är närvarande.

3. mom.

Lantmäteriverket ska underrätta gruvmyndigheten om att gruvförrättningen antecknats i fastighetsdatasystemet.

4. mom.

Närmare bestämmelser om registrering av gruvförrättning får utfärdas genom förordning av statsrådet

Se SRf om gruvdrift 391/2012 34 §.

94 § Värdetidpunkt och beaktande av förändring i den allmänna prisnivån

1. mom.

Ersättning för en egendom som ska lösas in ska vid en gruvförrättning bestämmas utifrån egendomens värde vid tidpunkten för besittningstagandet (värdetidpunkten).

2. mom.

Om den allmänna prisnivån efter värdetidpunkten har gått upp, ska skillnaden mellan den slutliga inlösningsersättningen och den förskottsersättning som bestämts vid förrättningen anpassas så att den motsvarar uppgången i prisnivån.

95 § Bestämmande av ersättningstagare

1. mom.

Vid en gruvförrättning ska det bestämmas att inlösningsersättning betalas till den som vid tidpunkten för bestämmande av ersättningen äger den egendom som ska lösas in eller föremålet för ersättning, om inte något annat föranleds av den utredning som läggs fram vid förrättningen.

96 § Utbetalning av ersättning samt ränta

1. mom.

De förskottsersättningar och slutliga ersättningar som innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd ålagts att betala ska betalas inom tre månader räknat från den tidpunkt då ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med betalningen ska på denna betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). På den slutliga ersättningen ska en årlig ränta på sex procent betalas räknat från besittningstagandet enligt 82 § i denna lag.

2. mom.

De ersättningar för ägoreglering som bestämts vid gruvförrättningen betalas av innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd. Vid ägoreglering är mottagaren av ett område skyldig att till tillståndshavaren i fråga betala ersättning för området till den del ersättningen inte kan dras av från de betalningar som tillståndshavaren påförts. Överlåtaren av ett område får av tillståndshavaren i fråga en ersättning för det område som överlåts. På de ersättningar som avses i detta moment tillämpas vad som i 1 mom. bestäms om beräkning av ränta och utbetalning av ersättningar. Ränta på ersättning som bestämts på grund av ägoreglering beräknas från den tidpunkt som vid förrättningen bestämts för besittningstagandet av områdena.

97 § Ersättning i särskilda fall

1. mom.

Om en ersättning som avses i detta kapitel kan bestämmas först efter det att gruvförrättningen avslutats och sakägarna i gruvförrättningen inte kommer överens om ersättningarna, ska ersättningsärendet avgöras vid en förrättning som hålls på ansökan av innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd eller av den som kräver ersättning och med iakttagande på motsvarande sätt av bestämmelserna om gruvförrättningar.

2. mom.

Ansökan om förrättning ska göras inom tre år från det att skada eller olägenhet uppträtt. Lantmäteriverket meddelar på ansökan ett förordnande om förrättning. Gruvmyndigheten ska på begäran av Lantmäteriverket ge utlåtande i saken. (13.12.2013/915)

3. mom.

Egendom, olägenhet och skada som ska ersättas vid en förrättning enligt 1 mom. värderas och ersättning bestäms enligt den tidpunkt då förrättningen avslutas, och en årlig ränta enligt 96 § beräknas från den tidpunkt då gruvförrättningen avslutades. (19.11.2021/990)

4. mom.

Om kravet enligt 1 mom. är uppenbart obefogat ska kostnaderna för förrättningen helt eller delvis påföras den som framfört kravet.

98 § Tvångsverkställighet i särskilda fall

1. mom.

På en ersättning som har bestämts vid en gruvförrättning och som en sakägare i gruvförrättningen ska betala till innehavaren av gruvområdesinlösningstillstånd och gruvtillstånd och på egendom som till följd av ägoreglering har bytts ut tillämpas 288 § i fastighetsbildningslagen.

8 a kapAvgift för förbehåll

98 a § (23.3.2023/505) Skyldighet att betala avgift för förbehåll samt avgiftens storlek

1. mom.

Den som gjort ett förbehåll är skyldig att betala en avgift för förbehållet. Avgiftens storlek bestäms enligt förbehållsområdets storlek och är 1 euro per hektar. Förbehållsområdets storlek är den i förbehållsbeslutet angivna arealen för förbehållsområdet.

2. mom.

Avgift för förbehåll behöver dock inte betalas, om den som gjort förbehållet är en statlig inrättning.

98 b § (23.3.2023/505) Påförande av avgift för förbehåll

1. mom.

Gruvmyndigheten påför avgiften för förbehåll utifrån förbehållsbeslutet.

2. mom.

Beslut om avgiften för förbehåll ska fattas utan dröjsmål efter att förbehållsbeslutet har fattats.

98 c § (23.3.2023/505) Uppbörd av avgiften för förbehåll samt ränta

1. mom.

Avgift för förbehåll betalas till gruvmyndigheten. Avgiften för förbehåll förfaller till betalning vid den tidpunkt som fastställs av gruvmyndigheten, dock tidigast den 30 dagen efter dagen för beslutet. Gruvmyndigheten ska sända beslutet om avgiften för förbehåll till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före förfallodagen.

2. mom.

Om betalningen fördröjs, ska dröjsmålsränta enligt 4 § i räntelagen betalas på beloppet.

98 d § (23.3.2023/505) Rättelse av beslut på myndighetsinitiativ

1. mom.

Om en avgiftsskyldig på grund av ett fel har påförts för stor avgift för förbehåll, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiftsposten påfördes.

2. mom.

Om en avgiftsskyldig på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag, eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts föreskriven avgift för förbehåll eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till avgiftsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften eller en del av den påfördes eller borde ha påförts.

3. mom.

Gruvmyndigheten ska rätta ett beslut om avgift för förbehåll, om förbehållsområdets storlek har ändrats till följd av besvär som anförts över förbehållsbeslutet.

98 e § (23.3.2023/505) Sökande av ändring i beslut om avgift för förbehåll

1. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om avgift för förbehåll finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

2. mom.

Avgiften för förbehåll ska trots ändringssökande betalas inom den tid som satts ut av gruvmyndigheten.

9 kapErsättningar som ska betalas i samband med malmletning, gruvdrift och guldvaskning

99 § Malmletningsersättning

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd ska betala ägarna av fastigheter inom malmletningsområdet en årlig ersättning (malmletningsersättning).

2. mom.

Det årliga beloppet av malmletningsersättningen per fastighet är

1) 20 euro per hektar för de fyra första åren av malmletningstillståndets giltighetstid,

2) 30 euro per hektar för det femte, sjätte och sjunde året av malmletningstillståndets giltighetstid,

3) 40 euro per hektar för det åttonde, nionde och tionde året av malmletningstillståndets giltighetstid,

4) 50 euro per hektar för det elfte året och de därpå följande åren av malmletningstillståndets giltighetstid.

3. mom.

Malmletningsersättningen för det första året ska betalas senast den 30 dagen efter det att malmletningstillståndet har vunnit laga kraft. För de följande åren ska ersättning betalas vid samma tidpunkt.

100 § Brytningsersättning

1. mom.

En innehavare av gruvtillstånd ska betala ägarna av fastigheter inom gruvområdet en årlig ersättning (brytningsersättning).

2. mom.

Det årliga beloppet av brytningsersättningen per fastighet är 50 euro per hektar. Dessutom betalas som brytningsersättning

1) 0,15 procent av det beräknade värdet av gruvmineral i den metallmalm som brutits och utvunnits under ett år; vid beräkningen beaktas det genomsnittliga priset under året på de utvunna metallerna i malmen och det genomsnittliga värdet under året på de övriga produkter som utvunnits ur malmen,

2) med beaktande av grunderna för gruvmineralets ekonomiska värde en skälig ersättning för andra brutna och utvunna gruvmineral än metallmalm i enlighet med vad

a) fastighetsägaren och innehavaren av gruvtillstånd kommer överens om, eller

b) gruvmyndigheten fastställer på ansökan av fastighetsägaren eller innehavaren av gruvtillstånd.

3. mom.

Om grunderna för gruvmineralets ekonomiska värde har förändrats väsentligt får fastighetsägaren eller innehavaren av gruvtillstånd kräva att gruvmyndigheten justerar den ersättning som avses i 2 mom. 2 punkten.

4. mom.

Om tillståndsmyndigheten har skjutit upp den tidpunkt då gruvtillståndet upphör att gälla i enlighet med 68 § 3 mom., är den ersättning som avses i 2 mom. i denna paragraf 100 euro per hektar (förhöjd ersättning) tills gruvdrift inleds eller återupptas.

5. mom.

Skyldighet att betala brytningsersättning uppkommer när gruvtillståndet har vunnit laga kraft. Skyldighet att betala förhöjd ersättning uppkommer när beslutet om ny tidpunkt för inledande av gruvdrift eller tidsfristen för fortsättande av verksamheten har vunnit laga kraft.

6. mom.

Innehavaren av gruvtillstånd ska till gruvmyndigheten lämna in uppgifterna för fastställande av brytningsersättningen senast den 15 mars följande år. Gruvmyndigheten fastställer årligen genom sitt beslut brytningsersättningens storlek.

7. mom.

Brytningsersättningen ska betalas senast den 30 dagen efter det att gruvmyndighetens beslut om ersättningen har vunnit laga kraft.

8. mom.

Närmare bestämmelser om ansökan om fastställande och justering av brytningsersättningen, grunderna för fastställande av ersättningen och de uppgifter som ska lämnas till gruvmyndigheten för fastställandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 33 §.

101 § Ersättning för biprodukter

1. mom.

En innehavare av gruvtillstånd ska betala ägarna av fastigheter inom gruvområdet en årlig ersättning per fastighet för nyttan av sådana biprodukter från gruvdriften som använts för annat än gruvdrift (ersättning för biprodukter).

2. mom.

Ersättningen för biprodukter ska vara skälig med beaktande av de grunder som påverkar biproduktens ekonomiska värde. Om innehavaren av gruvtillstånd och fastighetsägaren inte kommer överens om ersättningen är den högst 10 procent av inkomsten av försäljningen av biprodukter.

102 § Guldvaskningsersättning

1. mom.

En guldvaskare ska betala den myndighet eller inrättning som ansvarar för förvaltningen av området en årlig ersättning (guldvaskningsersättning).

2. mom.

Det årliga beloppet av guldvaskningsersättningen är 50 euro per hektar.

3. mom.

Guldvaskningsersättningen för det första året ska betalas senast den 30 dagen efter det att guldvaskningstillståndet har vunnit laga kraft. För de följande åren ska ersättning betalas senast den 15 mars.

103 § Ersättning för skador och olägenheter på malmletningsområdet, prospekteringsområdet och guldvaskningsområdet

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd ska ersätta sådan skada och olägenhet på malmletningsområdet som orsakats av verksamhet grundad på denna lag, om inte något annat föreskrivs om ersättning för någon åtgärds del.

2. mom.

Vad som bestäms om ersättningsskyldigheten för en innehavare av malmletningstillstånd i 1 mom. tillämpas både på den prospekteringsansvariges skyldighet att ersätta skador och olägenheter på prospekteringsområdet och på guldvaskarens skyldighet att ersätta skador och olägenheter på guldvaskningsområdet.

104 § Ersättningsförfarande

1. mom.

Sakägarna får avtala om utbetalningen och beloppet av den ersättning som avses i 101 och 103 § och om andra omständigheter som gäller ersättningen. Överenskommelsen ska ingås skriftligen.

2. mom.

Om sakägarna inte kommer överens om den ersättning som avses i 1 mom., ska ersättningsanspråk anföras vid en gruvförrättning enligt 8 kap. som hålls på ansökan av den som kräver ersättning, den prospekteringsansvarige eller tillståndshavaren. Ansökan om förrättning ska göras inom tre år från det att tillståndet i fråga har förfallit eller återkallats eller skada eller olägenhet orsakad av prospekteringsarbetet har uppträtt. Om skada eller olägenhet orsakad av verksamhet som grundar sig på malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd uppträder senare, ska ansökan om förrättning göras inom tre år från det att skadan eller olägenheten uppträdde. För kostnaderna för förrättningen svarar den som ansvarar för prospekteringsarbetet eller tillståndshavaren.

3. mom.

På ett tvistemål i samband med en ersättning som avses i 99, 100 och 102 § tillämpas på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 mom. om krav på ersättning som avses i 1 mom.

105 § Ersättning för vissa miljöskador

1. mom.

I fråga om skada eller olägenhet som orsakas av att vatten, luft eller mark förorenas eller av buller, skakning, strålning, ljus, värme, lukt eller någon annan liknande störning föreskrivs i 12 § i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994).

106 § Hur överföring av tillstånd inverkar på ersättningsskyldigheten

1. mom.

En i 73 § avsedd överföring av ett tillstånd befriar inte tillståndshavaren från ersättningsskyldighet till den del skadan eller olägenheten har uppkommit innan gruvmyndigheten har godkänt överföringen.

10 kapSäkerheter

107 § (23.3.2023/505) Säkerhet för malmletning och guldvaskning

1. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd och en guldvaskare ska ställa säkerhet för ersättning av eventuell skada och olägenhet och för genomförande av efterbehandlingsåtgärder med beaktande av verksamhetens art och omfattning samt verksamhetsområdets särdrag.

2. mom.

Trots vad som i 1 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet kan gruvmyndigheten i malmletningstillståndet besluta att säkerhet inte behöver ställas, om innehavaren av malmletningstillståndet är en statlig inrättning.

3. mom.

Närmare bestämmelser om säkerheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

108 § (23.3.2023/505) Säkerhet för avslutande av gruvdriften och för vissa avvikande situationer

1. mom.

En innehavare av gruvtillstånd ska ställa säkerhet

1) för avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder i samband med gruvdriften, vilka omfattar

a) i gruvtillståndet särskilt angivna avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder,

b) åtgärder enligt 143 § och 144 § 1 mom.,

c) i beslutet om upphörande av gruvdrift särskilt angivna avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder,

d) åtgärder enligt 150 § 1 och 2 mom. under en tid av minst 30 år, om inte innehavaren av gruvtillstånd visar att något annat räcker,

2) för säkerhetsåtgärder i avvikande situationer under en period av ett år,

3) för ett belopp motsvarande den i 100 § 2 mom. avsedda årliga delen av brytningsersättningen för ett år, till den del innehavaren av gruvtillståndet inte helt eller delvis äger fastigheterna inom gruvområdet.

2. mom.

Säkerheten ska vara tillräcklig med beaktande av gruvdriftens art och omfattning, tillståndsvillkoren för verksamheten och de säkerheter som krävs med stöd av någon annan lag. Dessutom ska det beaktas att de åtgärder för vilka säkerheten ställs bedöms eller utförs av någon annan än verksamhetsutövaren eller myndigheten. Närmare bestämmelser om hur säkerheten räknas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

109 § Förfarande för ställande av säkerhet

1. mom.

Tillståndsmyndigheten bestämmer säkerhetens art och storlek i tillståndet.

2. mom.

Säkerhetens storlek ska vid behov justeras när gruvtillståndet ses över i enlighet med 62 §, malmletningstillståndet, gruvtillståndet eller guldvaskningstillståndet ändras i enlighet med 69 § eller tillståndens giltighet förlängs i enlighet med 61, 63 eller 65 §.

3. mom.

Gruvmyndigheten ska på eget initiativ justera säkerhetens storlek, om verksamhetens art och omfattning eller verksamhetens konsekvenser för den allmänna säkerheten, människors hälsa eller miljön efter det att tillståndet beviljades har förändrats så att säkerhetens art eller storlek därför behöver justeras. Samtidigt ska gruvmyndigheten bestämma en tidpunkt för när ändringarna träder i kraft. (23.3.2023/505)

4. mom.

Säkerheten ska ställas hos gruvmyndigheten, som ska övervaka ersättningstagarens intresse vid ställandet av säkerhet och vid behov vidta åtgärder i ärenden som gäller förvandling av säkerheten till pengar och fördelning av tillgångarna.

110 § Kostnader som betalas ur säkerheten

1. mom.

Kostnaderna för fullgörandet av de förpliktelser som föreskrivs i denna lag eller i det berörda tillståndet kan betalas ur säkerheten.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska frigöra säkerheten när tillståndshavaren har fullgjort de förpliktelser som avses i 1 mom. Säkerheten kan också frigöras delvis.

111 § Hur överföring av tillstånd inverkar på säkerheten

1. mom.

En i 73 § avsedd överföring av ett tillstånd frigör inte säkerheten.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska när den godkänner överföringen av ett tillstånd bedöma om säkerhetens art eller omfattning ska ses över samt göra de ändringar som behövs i tillståndsvillkoren. Samtidigt ska gruvmyndigheten bestämma en tidpunkt för när ändringarna träder i kraft.

IV AVDELNINGEN

GRUVSÄKERHET

11 kapKrav på gruvsäkerheten

112 § Allmän skyldighet att sörja för gruvsäkerheten

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift är skyldig att sörja för gruvsäkerheten. Denne ska särskilt sörja för gruvans strukturella och tekniska säkerhet och för att förebygga tillbud, olyckor och andra exceptionella situationer i gruvan och begränsa de skadliga följderna av dem för hälsan, miljön eller den allmänna säkerheten. (23.3.2023/505)

2. mom.

Bestämmelser om arbetarskydd i gruvor finns separat.

Se SRf om gruvsäkerheten 1571/2011.

113 § Åtgärder som gruvsäkerheten kräver

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska när den sörjer för gruvsäkerheten iaktta följande handlingsprinciper:

1) faror och olycksrisker identifieras,

2) riskfaktorerna elimineras eller, om detta inte är möjligt, fastställs säkerhetsmål för att begränsa farorna och vidtas åtgärder för att de skadliga verkningarna av riskfaktorerna ska bli så små som möjligt,

3) de åtgärder som behövs för att förebygga olyckor vidtas och beredskap för räddningsåtgärder skapas,

4) åtgärder med allmän verkan prioriteras framför individinriktade åtgärder,

5) utvecklingen av tekniken och andra tillgängliga metoder beaktas.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska sörja för att handlingsprinciperna iakttas i gruvan och följa hur de genomförda åtgärderna inverkar på gruvsäkerheten samt vid behov vidta korrigerande åtgärder. Verksamhetsutövaren ska vid behov omedelbart isolera ett farligt område från den övriga gruvan, avbryta gruvdriften och vidta de åtgärder som gruvsäkerheten kräver.

3. mom.

Närmare bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas vid planering, val, dimensionering och genomförande av de åtgärder som gruvsäkerheten kräver och om de handlingsprinciper som ska iakttas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

114 § Utredning och bedömning av riskerna

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska systematiskt utreda och identifiera de omständigheter som äventyrar gruvsäkerheten.

2. mom.

Om sådana omständigheter som äventyrar gruvsäkerheten inte kan elimineras, ska den som bedriver gruvdrift bedöma deras betydelse.

3. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska till sitt förfogande ha en utredning enligt 1 mom. och en bedömning enligt 2 mom. i skriftlig form. Utredningen och bedömningen ska ses över när förhållandena väsentligt förändras, och de ska även i övrigt hållas uppdaterade.

115 § Intern räddningsplan för gruva

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska för gruvdriften upprätta en intern räddningsplan för gruvan.

2. mom.

Den interna räddningsplanen för gruvan ska innehålla uppgifter om

1) tillbud och olyckor som kan förutses samt deras eventuella verkningar,

2) åtgärderna för att förebygga tillbud och olyckor och begränsa verkningarna av dem,

3) de anmälningar som till följd av tillbud och olyckor ska göras till en myndighet eller andra aktörer,

4) samverkan med den lokala räddningsmyndigheten,

5) utrymningsmöjligheterna och möjligheterna att söka skydd samt släcknings- och räddningsarrangemangen (egna räddningsåtgärder),

6) de anställda som deltar i de egna räddningsåtgärderna och hur de har utbildats för sina uppgifter,

7) den materiel som anskaffats för de egna räddningsåtgärderna,

8) beredskapen för att undanröja spåren efter olyckor och rengöra omgivningen.

3. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska för dem som arbetar vid en gruva utarbeta anvisningar för förfarandet vid förutsebara tillbud och olyckor.

4. mom.

Närmare bestämmelser om de egna räddningsåtgärderna i olika situationer, samverkan med den lokala räddningsmyndigheten, räddningsövningar inför olyckor och tillbud, räddningsutbildning och övriga uppgifter som ska klargöras i den interna räddningsplanen för gruvan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvsäkerheten 1571/2011 2 kap.

116 § Förhindrande av obehörigt tillträde och vägvisning på plats för det lokala räddningsväsendets enheter

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska genom strukturella åtgärder eller på något annat sätt som är tillräckligt effektivt med hänsyn till verksamhetens art sörja för att obehöriga inte får tillträde till gruvan och gruvområdet.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska sörja för att den räddningsmyndighet som leder räddningsverksamheten och det lokala räddningsväsendets enheter har tillträde till gruvan och gruvområdet när det har skett en olycka eller finns risk för en sådan och att räddningsväsendets enheter får ändamålsenlig vägvisning på området.

117 § Organisation och personal

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska sörja för att ledningens och personalens uppgifter och ansvarsområden som gäller gruvsäkerheten är klart fastställda på alla nivåer inom organisationen.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska ge de personer som arbetar vid gruvan sådan utbildning, sådana anvisningar och sådan handledning att de har tillräcklig kunskap om gruvsäkerheten och de åtgärder den kräver.

3. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska sörja för att de personer som arbetar vid gruvan iakttar de åtgärder och handlingsprinciper som gruvsäkerheten förutsätter.

4. mom.

Närmare bestämmelser om den utbildning, de anvisningar och den handledning som ska ges dem som har en central betydelse för gruvsäkerheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

118 § Gruvsäkerhetsansvarig

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska utse en person som ansvarar för gruvsäkerheten. Den säkerhetsansvarige ska vara anställd hos verksamhetsutövaren och arbeta vid gruvan i fråga.

2. mom.

Den säkerhetsansvarige ska känna till bestämmelserna om gruvteknik och gruvsäkerhet och de åtgärder som gruvsäkerheten förutsätter, särskilt vid den gruva där han eller hon arbetar.

3. mom.

Den säkerhetsansvarige ska se till att verksamheten i gruvan sker i enlighet med bestämmelserna om gruvsäkerhet, tillståndsvillkoren och de åtgärder och handlingsprinciper som gruvsäkerheten förutsätter.

4. mom.

Den säkerhetsansvarige ska visa sin kompetens genom prov som ordnas av gruvmyndigheten. För godkänt prov utfärdas intyg.

5. mom.

Närmare bestämmelser om den gruvsäkerhetsansvariges utbildning och kompetens och om upprätthållande av kompetensen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvsäkerheten 1571/2011 9 §.

119 § Gruvkarta

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska göra upp en karta över gruvan och gruvområdet (gruvkarta), och hålla den uppdaterad.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska sända gruvmyndigheten en kopia av gruvkartan när gruvmyndigheten ber om det och när gruvdriften upphör. (24.5.2017/307)

3. mom.

Gruvkartan ska innehålla specificerade uppgifter om åtgärderna i gruvan och om annan gruvdrift på gruvområdet så att omständigheter som gäller gruvsäkerheten, markanvändningen på området och utvinningen av fyndigheten och andra tillhörande åtgärder kan utredas.

4. mom.

Närmare bestämmelser om gruvkartan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvsäkerheten 1571/2011 3 kap.

120 § (23.3.2023/505) Beredskap för att avsluta gruvdriften

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska vid planeringen och anläggandet av en gruva och vid gruvdriften beakta en stegvis stängning av gruvan, användningen av området efter det att gruvdriften upphört samt att gruvdriften ska kunna avslutas och gruvan stängas på ett säkert sätt.

12 kapBestämmelser om gruvsäkerhetstillstånd

121 § Gruvsäkerhetstillstånd

1. mom.

Anläggandet av en gruva och gruvdrift kräver tillstånd av gruvmyndigheten (gruvsäkerhetstillstånd).

2. mom.

När en gruva som är i drift utvidgas med ett nytt gruvområde eller hjälpområde för gruvan kan gruvmyndigheten på begäran av sökanden i beslutet om gruvtillstånd bestämma att bestämmelserna om behov av gruvsäkerhetstillstånd i 1 mom. eller bestämmelserna om ändring av gruvsäkerhetstillstånd i 130 § inte tillämpas på det område som utvidgar gruvdriften. (24.5.2017/307)

122 § Ansökan om gruvsäkerhetstillstånd

1. mom.

Ansökan om gruvsäkerhetstillstånd ska lämnas till gruvmyndigheten.

2. mom.

I ansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen nödvändig och tillförlitlig redogörelse ges om

1) sökanden,

2) beaktandet av kraven på gruvsäkerhet,

3) andra omständigheter som är av betydelse för gruvsäkerheten.

3. mom.

Till ansökan ska fogas ett sammandrag av uppgifterna i ansökan och dess bilagor, en utredning och en bedömning enligt 114 §, en intern räddningsplan för gruvan och en översiktsplan som, med beaktande av vad som föreskrivs i 11 kap., anger

1) en plan över anläggandet av gruvan,

2) en plan över de funktioner och byggnader som ska placeras på gruvområdet,

3) en geologisk och bergteknisk beskrivning av fyndigheten,

4) de brytningsmetoder som kommer att användas och igensättning av bergrum samt fyllnadsmaterial,

5) ett system för uppfordring av sten.

4. mom.

Till ansökan ska dessutom fogas en utredning som anger om sökanden finns i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) samt intyg över betalda skatter eller skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan för skatteskulden har gjorts upp. Om sökanden är ett utländskt företag, ska samma uppgifter lämnas i form av ett registerutdrag eller motsvarande intyg i enlighet med lagstiftningen i företagets etableringsland eller på något annat allmänt vedertaget sätt.

5. mom.

Närmare bestämmelser om ansökan om gruvsäkerhetstillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 20 §.

123 § (24.5.2017/307) Förfaranden för ansökan om gruvsäkerhetstillstånd

1. mom.

Gruvmyndigheten ska av de myndigheter som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse be om behövliga utlåtanden och utredningar om ansökan om gruvsäkerhetstillstånd.

2. mom.

På hörande av sökanden med anledning av utlåtanden tillämpas vad som i 42 § föreskrivs om hörande av sökanden. På innehållet i beslutet om gruvsäkerhetstillstånd tillämpas vad som i 56 § 1 mom. föreskrivs om tillståndsbeslutets innehåll.

3. mom.

På handläggningen av ansökan om gruvsäkerhetstillstånd tillämpas inte vad som i 39 § föreskrivs om anmärkningar och förfarandet för framförande av åsikter och i 40 § om information om tillståndsansökan.

124 § Förutsättningar för beviljande av gruvsäkerhetstillstånd och grunderna för tillståndsprövning

1. mom.

En förutsättning för att gruvsäkerhetstillstånd ska beviljas är att

1) gruvan och gruvdriften har planerats med iakttagande av 112–116 och 120 §,

2) de skyldigheter som påförts organisationen, personalen och den säkerhetsansvarige har fullgjorts med iakttagande av 117 och 118 §.

2. mom.

Gruvsäkerhetstillstånd beviljas om sökanden visar att även övriga villkor i denna lag uppfylls.

3. mom.

Gruvsäkerhetstillstånd får inte beviljas förrän gruvtillståndet har vunnit laga kraft och, om gruvområdet och hjälpområdet för gruvan inte hör till den som bedriver gruvdrift, dessa områden tagits i besittning av verksamhetsutövaren. Bestämmelser om besittningstagande finns i 82 §.

125 § Bestämmelser i gruvsäkerhetstillståndet

1. mom.

I gruvsäkerhetstillståndet ska för tryggande av allmänna och enskilda intressen bestämmelser tas in om

1) de åtgärder som gruvsäkerheten kräver,

2) den interna räddningsplanen för gruvan,

3) den utbildning, de anvisningar och den handledning som ska ges den säkerhetsansvarige och annan personal som har en central betydelse för gruvsäkerheten,

4) gruvkartan,

5) beaktandet av att gruvdriften kommer att upphöra,

6) tidsfristen för inlämnande av de rapporter som behövs för översyn av tillståndsvillkoren,

7) andra omständigheter som är nödvändiga med avseende på allmänt och enskilt intresse och som har samband med uppfyllandet av förutsättningarna för tillståndet.

126 § Meddelande av beslut om gruvsäkerhetstillstånd och information om det

1. mom.

På meddelande av beslut om gruvsäkerhetstillstånd tillämpas vad som föreskrivs om meddelande av tillståndsbeslut i 57 §.

2. mom.

På information om beslut om gruvsäkerhetstillstånd tillämpas vad som föreskrivs om information om tillståndsbeslut i 58 §.

127 § Gruvsäkerhetstillstånds giltighet

1. mom.

Ett gruvsäkerhetstillstånd är i kraft tills vidare efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Gruvsäkerhetstillstånd kan även beviljas för en bestämd tid, om det är motiverat med beaktande av gruvdriftens uppskattade varaktighet, säkerställande av gruvsäkerheten och övriga omständigheter som kommit fram i samband med handläggningen av ansökan. Tillstånd kan dock beviljas för högst den tid som gruvtillståndet är i kraft.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska minst vart tionde år se över bestämmelserna i sådana gruvsäkerhetstillstånd som är i kraft tills vidare. Gruvmyndigheten ska ange översynsintervallet i tillståndet. För att trygga ett nödvändigt allmänt eller enskilt intresse eller av något annat särskilt skäl kan gruvmyndigheten bestämma att också ett tidsbegränsat tillstånd ska ses över regelbundet.

128 § Förlängning av gruvsäkerhetstillståndets giltighetstid

1. mom.

Gruvmyndigheten kan bevilja förlängning av giltighetstiden för ett gällande gruvsäkerhetstillstånd som beviljats för en bestämd tid så att det gäller tills vidare eller en bestämd tid, med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i 127 § 1 mom.

2. mom.

Ett villkor för en förlängning av gruvsäkerhetstillståndets giltighetstid är att tillståndshavaren har fullgjort skyldigheterna enligt denna lag och också tillståndsvillkoren.

3. mom.

För en förlängning av giltighetstiden ska, med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i 122 §, en ansökan om förlängning av tillståndets giltighetstid och sådana tillförlitliga utredningar som behövs för tillståndsprövningen lämnas till gruvmyndigheten innan tillståndet upphör att gälla.

4. mom.

Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

129 § När gruvsäkerhetstillstånd förfaller

1. mom.

Ett gruvsäkerhetstillstånd förfaller när den utsatta tiden löper ut.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska besluta att gruvsäkerhetstillståndet förfaller, om

1) gruvtillståndet förfaller eller återkallas,

2) den som bedriver gruvdrift ansöker om detta hos gruvmyndigheten.

130 § Ändring av gruvsäkerhetstillstånd

1. mom.

Gruvmyndigheten ska på eget initiativ eller på ansökan av den myndighet som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse eller av den som orsakas olägenhet ändra gruvsäkerhetstillståndet, om

1) det finns väsentliga brister i gruvsäkerheten,

2) omständigheterna efter det att tillståndet beviljades väsentligt har förändrats och det är nödvändigt att ändra tillståndsvillkoren för att trygga allmänna eller enskilda intressen.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska ansöka om ändring av gruvsäkerhetstillståndet, om det i gruvdriften sker förändringar som har andra än ringa konsekvenser för gruvsäkerheten. På ansökan tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs om ansökan om gruvsäkerhetstillstånd i 122 §.

3. mom.

Om gruvtillståndet har överförts med stöd av 73 §, ska gruvmyndigheten göra motsvarande ändring i gruvsäkerhetstillståndet för verksamhetsutövarens del. Gruvmyndigheten ska samtidigt se över tillståndsvillkoren, om det är nödvändigt med tanke på gruvsäkerheten.

131 § Återkallelse av gruvsäkerhetstillstånd

1. mom.

Gruvmyndigheten får återkalla ett gruvsäkerhetstillstånd, om

1) det i ansökan eller dess bilagor har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har påverkat förutsättningarna för beviljande av tillståndet eller tillståndsprövningen i övrigt,

2) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd,

3) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har försummat eller brutit mot skyldigheterna eller begränsningarna i fråga om gruvsäkerheten enligt denna lag eller mot tillståndsvillkoren.

2. mom.

Om bristerna, förseelserna eller försummelserna kan korrigeras eller om de är ringa, ska gruvmyndigheten innan den fattar ett beslut enligt 1 mom. 2 eller 3 punkten för tillståndshavaren förelägga en tidsfrist inom vilken bristerna, förseelserna eller försummelserna ska rättas till.

132 § Handläggning av ärenden om förlängning av gruvsäkerhetstillstånds giltighetstid och om upphörande, ändring och återkallelse av sådana tillstånd

1. mom.

Ärenden om förlängning av gruvsäkerhetstillstånds giltighetstid och om upphörande, ändring och återkallelse av sådana tillstånd ska handläggas med iakttagande på motsvarande sätt av vad som i denna lag föreskrivs om tillståndsförfarande, tillståndsprövning samt tillståndsbeslut och deras giltighet i fråga om gruvsäkerhetstillstånd.

13 kapUtrustningar och anordningar i gruva

133 § Definition av utrustningar och anordningar i gruva

1. mom.

Med uppfordringsverk avses i denna lag en fast installerad anordning som för förflyttning av personer eller annat rör sig mellan olika stannplan i en gruva och med vars hjälp last med maskinkraft transporteras i ett schakt längs gejder, samt uppfordringsverkets hjälpanordningar och konstruktioner på markytan.

2. mom.

Med utrustningar och anordningar i gruva avses i denna lag gruvans uppfordringsverk, utrustningar och anordningar i gruvan som behövs för gruvdriften samt maskiner, utrustningar och anordningar och kombinationer av dessa på markytan som har direkt samband med gruvdriften.

134 § Konstruktion och byggande av uppfordringsverk

1. mom.

Uppfordringsverk ska konstrueras och byggas så att de fungerar säkert i sedvanlig användning och i exceptionella förutsebara situationer och inte äventyrar någons hälsa eller säkerhet. I samband med konstruktion och byggande ska en utredning och en bedömning enligt 114 § beaktas.

2. mom.

Ett uppfordringsverk ska konstrueras och byggas med beaktande av uppfordringsverkets övergripande funktionsduglighet och särskild uppmärksamhet ska fästas vid att

1) uppfordringsverkets hållfasthet och dimensionering är tillräckliga,

2) hisskorgens bär- och upphängningskonstruktioner och deras fästen garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå,

3) övervakning av belastning, hastighetsbromsning, fartminskning, nödbromsar och liknande funktioner som är väsentliga för en säker drift har ordnats,

4) maskineriet fungerar utan att säkerheten äventyras också i eventuella undantagssituationer,

5) gruvlave, schakt och konstruktioner i anslutning till dem är hållbara och brandsäkra,

6) uppfordringsverkets styrsystem fungerar tillförlitligt,

7) ventilationen i personlyftanordningarna fungerar också i undantagssituationer,

8) personlyftanordningarna är utrustade med de kommunikationsanordningar som behövs för kommunikation,

9) sådana åtgärder ska kunna genomföras som behövs för avvärjning och räddning vid tillbud som gäller en personlyftanordning.

3. mom.

Närmare bestämmelser om konstruktion och byggande av uppfordringsverk får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

Se ANMf om uppfordringsverk i gruvor 1455/2011.

135 § Besiktning av uppfordringsverk

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska se till att ett i 14 kap. avsett godkänt besiktningsorgan besiktar ett uppfordringsverk före idrifttagningen och efter det åtminstone en gång om året med beaktande av den utredning och bedömning som gjorts upp enligt 114 §.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska dessutom sörja för att uppfordringsverkets säkerhet fortgående säkerställs med beaktande av utredningen och bedömningen enligt 114 §.

3. mom.

Närmare bestämmelser om besiktning av uppfordringsverk får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

Se ANMf om uppfordringsverk i gruvor 1455/2011 6 kap.

136 § Placering av utrustningar och anordningar i gruva

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska placera och vid behov skydda en gruvas utrustningar och anordningar så att de fungerar säkert i sedvanlig användning och i exceptionella förutsebara situationer och inte äventyrar någons hälsa eller säkerhet. Vid placering och skydd ska utredningen och bedömningen enligt 114 § beaktas.

2. mom.

En gruvas utrustningar och anordningar ska dessutom placeras så att de kan användas, underhållas och besiktas på ett ändamålsenligt sätt.

3. mom.

Närmare bestämmelser om placeringen av utrustningar och anordningar i gruva får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 kapBesiktningsorgan

137 § Godkännande av besiktningsorgan

1. mom.

Gruvmyndigheten godkänner på ansökan en finländsk sammanslutning eller stiftelse eller en del av en sådan som besiktningsorgan.

2. mom.

I beslutet om godkännande fastställs besiktningsorganets behörighetsområde och meddelas sådana bestämmelser om organets verksamhet som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen i syfte att säkerställa att besiktningsorganets uppgifter utförs på ett ändamålsenligt sätt. Beslutet kan meddelas för en bestämd tid.

3. mom.

Ett besiktningsorgan som godkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motsvarar ett besiktningsorgan som avses i 1 mom. om det har godkänts på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs om godkännande som besiktningsorgan i 138 §.

138 § Förutsättningar för godkännande som besiktningsorgan

1. mom.

Förutsättningarna för att ett besiktningsorgan ska godkännas är att

1) besiktningsorganet är oberoende i den del av sin verksamhet som omfattar besiktningsorgansuppgifter,

2) besiktningsorganet till sitt förfogande har tillräckligt med yrkesskicklig personal, vars oberoende verksamhet har säkerställts i fråga om besiktningsorgansuppgifterna,

3) besiktningsorganet har de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) besiktningsorganet har en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller ett annat motsvarande arrangemang som kan anses tillräckligt.

2. mom.

Ett besiktningsorgan godkänns, om det med iakttagande av de förfaranden som avses i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005) visar att det uppfyller förutsättningarna i 1 mom.

139 § Besiktningsorgans skyldigheter

1. mom.

Ett besiktningsorgan ska utföra idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar av uppfordringsverk med iakttagande av god besiktningspraxis och med beaktande av de bestämmelser och rekommendationer som gäller föremålet för besiktning.

2. mom.

Besiktningsorganet ska bevaka utvecklingen av bestämmelser och standarder inom sitt område och samarbeta med andra besiktningsorgan i branschen på det sätt som är nödvändigt för att säkerställa enhetliga arbetsmetoder.

3. mom.

Besiktningsorganet ska i sina offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen, språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). När en anställd vid besiktningsorganet fullgör besiktningsuppgifter tillämpas på honom eller henne bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4. mom.

Besiktningsorganet ska till gruvmyndigheten anmäla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de förutsättningar som nämns i 138 § 1 mom.

5. mom.

Besiktningsorganet ska årligen lämna gruvmyndigheten en redogörelse för besiktningsverksamheten och resultaten av den.

140 § Återkallelse av godkännandet som besiktningsorgan

1. mom.

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som nämns i 138 §, inte iakttar bestämmelserna i det beslut som avses i 137 § eller i övrigt väsentligt handlar i strid med bestämmelserna i denna lag, ska gruvmyndigheten för besiktningsorganet fastställa en tillräckligt lång tidsfrist för korrigering av saken.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska återkalla sitt godkännande, om besiktningsorganet inte har korrigerat bristerna, förseelserna eller försummelserna inom den utsatta tiden eller om besiktningsorganet inte längre uppfyller förutsättningen i 137 § 1 mom.

141 § Bemyndigande att utfärda förordning om besiktningsorgan

1. mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av besiktningsorgan, villkoren för godkännande och bedömningen av villkoren, om besiktningsorganets uppgifter och utförandet av dem och om skyldigheten att redogöra för besiktningsverksamheten och resultaten av den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

V AVDELNINGEN

UPPHÖRANDE AV GRUVDRIFT

15 kapBestämmelser om upphörande av gruvdrift

142 § Tidpunkten för upphörande av gruvdrift

1. mom.

Gruvdriften upphör när gruvtillståndet förfaller eller återkallas.

2. mom.

Om gruvtillståndet ändras så att arealen av gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan minskar eller innehållet i de nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter som gäller hjälpområdet kringskärs, iakttas i fråga om den verksamhet som upphör på motsvarande sätt vad som föreskrivs om upphörande av gruvdriften.

143 § (23.3.2023/505) Iståndsättning av området

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska senast två år efter det att gruvdriften upphört försätta gruvområdet och hjälpområdet för gruvan i det skick som den allmänna säkerheten kräver, sörja för att de iståndsätts, snyggas upp och anpassas till landskapet samt vidta de åtgärder som anges i gruvtillståndet och gruvsäkerhetstillståndet så att den stängda gruvan inte medför några betydande skadliga konsekvenser för människors hälsa eller miljön.

2. mom.

Närmare bestämmelser om iståndsättning av området får utfärdas genom förordning av statsrådet.

144 § Bortskaffande av brutna gruvmineral, av utrustningar och anordningar i gruva och av byggnader och konstruktioner (23.3.2023/505)

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift får hålla kvar gruvmineral som brutits i gruvan, utrustningar och anordningar i gruvan samt byggnader och konstruktioner ovan jord i två år efter det att gruvdriften upphört. Efter detta övergår de utan ersättning till fastighetsägaren, som kan kräva att de bortskaffas eller på något annat ändamålsenligt sätt förvaras på verksamhetsutövarens bekostnad. (23.3.2023/505)

2. mom.

Med avvikelse från 1 mom. kan gruvmyndigheten tillfälligt förbjuda att byggnader och konstruktioner med anknytning till gruvdriften bortskaffas, om det försvårar eller äventyrar en eventuell framtida användning av gruvan eller eventuellt framtida brytningsarbete. Det tillfälliga förbudet kan vara i kraft högst till dess att beslutet om att gruvdriften upphör har vunnit laga kraft.

3. mom.

Närmare bestämmelser om bortskaffande av brutna gruvmineral, av utrustningar och anordningar i gruva och av byggnader och konstruktioner får utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.3.2023/505)

145 § Anmälan om åtgärder som ska vidtas när gruvdriften avslutas

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska göra en skriftlig anmälan till gruvmyndigheten omedelbart när de åtgärder som avses i 143 § och 144 § 1 mom. till väsentlig del har utförts. Anmälan ska dock göras senast två år efter det att gruvdriften har upphört.

2. mom.

Anmälan ska innehålla en redogörelse för de utförda åtgärderna, det geologiska informationsmaterial som gäller gruvan och gruvområdet samt en gruvkarta som motsvarar den tidpunkt när gruvdriften avslutades.

3. mom.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

146 § Slutbesiktning

1. mom.

Efter att ha fått den anmälan som avses i 145 § är gruvmyndigheten skyldig att utföra slutbesiktning, om det inte kan anses vara uppenbart onödigt. Vid slutbesiktningen ska det fastställas om de åtgärder som avses i 143 § och 144 § 1 mom. har utförts till väsentlig del och de omständigheter utvärderas som är nödvändiga för att trygga allmänna och enskilda intressen.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska informera följande parter och instanser om slutbesiktningen:

1) den som bedriver gruvdrift och övriga sakägare som saken särskilt gäller,

2) den kommun där gruvan är belägen och andra kommuner där miljö- eller säkerhetskonsekvenser kan uppträda i samband med att gruvdriften avslutas,

3) den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenser kan uppträda i samband med att gruvdriften avslutas,

4) vid behov andra myndigheter som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse,

5) inom samernas hembygdsområde sametinget och inom skoltområdet skolternas byastämma, (23.3.2023/505)

6) inom renskötselområdet de berörda renbeteslagen. (23.3.2023/505)

3. mom.

På information om slutbesiktningen tillämpas vad som föreskrivs om information om tillståndsansökan i 40 §.

4. mom.

Om den som bedriver gruvdrift försummar en skyldighet som avses i 143–145 §, ska gruvmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att ordna med slutbesiktning.

5. mom.

Över slutbesiktningen ska en besiktningsrapport upprättas av vilken besiktningsförloppet och de observationer som gjorts i samband med besiktningen samt de anmärkningar och åsikter som framförts till centrala delar ska framgå.

6. mom.

Närmare bestämmelser om slutbesiktningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

147 § Beslut om upphörande av gruvdrift

1. mom.

Gruvmyndigheten ska begära utlåtande om de redogörelser som den som bedriver gruvdrift lämnat och den besiktningsrapport som upprättats över slutbesiktningen med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i 37 § om de utlåtanden som ska begäras om ansökan om gruvtillstånd. På hörande av sakägarna med anledning av utlåtandena tillämpas 42 §.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska fatta beslut om att gruvdriften upphör när de åtgärder som avses i 143 § och 144 § 1 mom. har utförts till väsentlig del på det sätt som krävs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Om det är fråga om gruvdrift vars syfte är att utvinna uran eller torium får gruvmyndigheten dock inte fatta beslut om upphörande förrän Strålsäkerhetscentralen har fastställt att de åtgärder som ska vidtas när gruvdriften upphör är utförda på behörigt sätt med hänsyn till strålsäkerheten och kärnsäkerheten samt godkänt åtgärderna.

3. mom.

På innehållet i beslutet om upphörande av gruvdrift tillämpas vad som bestäms om innehållet i tillståndsbeslutet i 56 § 1 mom. Besiktningsrapporten över slutbesiktningen ska fogas till beslutet.

4. mom.

På meddelande av beslut om upphörande av gruvdrift tillämpas vad som föreskrivs om meddelande av tillståndsbeslut i 57 §. På information om beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 58 § om information om tillståndsbeslut.

5. mom.

Gruvmyndigheten ska sörja för att beslutet om upphörande av gruvdriften antecknas i fastighetsdatasystemet.

148 § Bestämmelser som ska fastställas i beslutet om upphörande av gruvdrift

1. mom.

I beslutet om upphörande av gruvdrift ska sådana bestämmelser meddelas som behövs med tanke på allmänna och enskilda intressen och som gäller komplettering av åtgärderna för avslutande av gruvdriften inom utsatt tid, övervakning av gruvområdet och hjälpområdet för gruvan, de byggnader och konstruktioner som avses i 144 § 2 mom. och andra nödvändiga omständigheter med tanke på allmänna och enskilda intressen.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift har rätt att få tillträde till gruvområdet och hjälpområdet för gruvan för att kunna fullgöra de skyldigheter som avses i 1 mom.

3. mom.

I beslutet ska det verkningsområde för gruvan fastställas där det av orsaker som hänger samman med allmän säkerhet eller förebyggande av skadliga miljökonsekvenser kan vara nödvändigt att begränsa markanvändningen. Gruvmyndigheten ska sörja för att detta verkningsområde antecknas i fastighetsdatasystemet. När tillståndsansökningar som gäller byggprojekt och andra projekt inom gruvans verkningsområde handläggs ska den myndighet som är behörig i saken vid behov begära utlåtande av gruvmyndigheten.

149 § Återgång av besittningsrätten till gruvområdet

1. mom.

När beslutet om upphörande av gruvdriften vunnit laga kraft upphör den nyttjande- och besittningsrätt till gruvområdet och den nyttjanderätt och annan rätt till hjälpområdet för gruvan som den som bedriver gruvdrift har. Samtidigt återgår dessa områden utan ersättning i fastighetsägarens besittning.

150 § Skyldighet till övervakning och till att vidta korrigerande åtgärder

1. mom.

Efter avslutad gruvdrift svarar den som bedriver gruvdrift i enlighet med bestämmelserna i gruvtillståndet eller beslutet om upphörande av gruvdrift fortfarande för övervakningen av gruvområdet och hjälpområdet för gruvan, för de korrigerande åtgärder som behövs och för kostnaderna för dem. Verksamhetsutövaren har rätt att få tillträde till gruvområdet och hjälpområdet för gruvan för att kunna fullgöra dessa skyldigheter.

2. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska underrätta gruvmyndigheten om alla betydande skadliga konsekvenser för den allmänna säkerheten, miljön eller människors hälsa som upptäckts vid övervakningen och omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som behövs. Gruvmyndigheten får förordna om behövliga korrigerande åtgärder. (23.3.2023/505)

3. mom.

Om det inte längre finns någon som bedriver gruvdrift eller den som bedriver gruvdrift inte kan nås eller förmås att fullgöra sina skyldigheter, och gruvområdet eller hjälpområdet för gruvan behöver övervakas av orsaker som har samband med allmän säkerhet, svarar innehavaren av området för övervakningen och de behövliga korrigerande åtgärderna. Innehavaren av området svarar för detta dock bara i det fallet att innehavaren känt till eller borde ha känt till områdets tillstånd vid anskaffningen och ansvaret för övervakningen och de behövliga korrigerande åtgärderna inte är uppenbart oskäligt. När ansvaret inte kan läggas på innehavaren av området eller när det gäller ett område vars besittnings- och nyttjanderätt med stöd av 149 § har återgått till fastighetsägaren, svarar dock gruvmyndigheten för övervakningen och de korrigerande åtgärderna.

151 § Ersättning för underhållskostnaderna för byggnader och konstruktioner

1. mom.

Om byggnader och konstruktioner enligt beslutet om upphörande av gruvdriften inte får bortskaffas, har den som ansvarar för deras underhåll rätt att få ersättning av staten för underhållskostnaderna och av den som bedriver gruvdrift för eventuell olägenhet och skada.

2. mom.

Sakägarna kan avtala om utbetalningen och beloppet av den ersättning som avses i 1 mom. och även om andra omständigheter som gäller ersättningen. Avtlet ska ingås skriftligen.

3. mom.

Om sakägarna inte kommer överens om ersättningen, ska ersättningsanspråk anföras vid en i 8 kap. avsedd gruvförrättning som hålls på ansökan av den som kräver ersättning eller den som bedriver gruvdrift. Ansökan om förrättning ska göras inom tre år från det att beslutet om upphörande av gruvdriften har meddelats. Om skada eller olägenhet uppträder senare, ska ansökan om förrättning göras inom tre år från det att skadan eller olägenheten uppträdde.

VI AVDELNINGEN

TILLSYN, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

16 kapTillsyn, förvaltningstvång och påföljder

151 a § (23.3.2023/505) Gruvmyndighetens tillsynsuppgift

1. mom.

Gruvmyndigheten ska genom att skaffa information och utföra inspektioner sörja för behörig och tillräcklig tillsyn och uppföljning av den verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

152 § Myndigheternas rätt att få uppgifter

1. mom.

Gruvmyndigheten har rätt att för tillsynen över iakttagandet av bestämmelserna i denna lag få behövliga uppgifter av dem som förpliktelserna i denna lag gäller.

2. mom.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter har tillståndsmyndigheten rätt att av försvarsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Skyddspolisen, Försörjningsberedskapscentralen, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga för att utreda förutsättningarna för tillståndsplikt och beviljande, överföring eller återkallande av tillstånd. (23.3.2023/505)

3. mom.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter får tillståndsmyndigheten avgiftsfritt till de myndigheter som avses i 2 mom. lämna ut sådana uppgifter om tillståndsansökningar och beslut enligt gruvlagen som är nödvändiga för skötseln av myndigheternas lagstadgade uppgifter. (23.3.2023/505)

4. mom.

Sambandet mellan de begärda uppgifterna och det ärende som behandlas och uppgifternas nödvändighet ska motiveras när uppgifterna begärs. De uppgifter som nämns i 2–3 mom. får lämnas ut också elektroniskt eller med hjälp av en teknisk anslutning, och uppgifterna får inte användas för något annat ändamål än det för vilket de har begärts. (23.3.2023/505)

5. mom.

Gruvmyndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralen, arbetarskyddsmyndigheten och Strålsäkerhetscentralen har, trots sekretessbestämmelserna, rätt att av varandra få nödvändiga uppgifter för tillsynen över malmletning, gruvdrift och guldvaskning och att använda varandras prov. Den lokala behöriga räddningsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna, rätt att av gruvmyndigheten få sådana uppgifter som gäller gruvsäkerheten och som behövs för räddningsverksamheten.

6. mom.

Besiktningsorganen är, trots sekretessbestämmelserna, skyldiga att till andra besiktningsorgan som avses i denna lag lämna ut sådana upplysningar som behövs för besiktningsorganens samverkan och att till gruvmyndigheten lämna ut sådana upplysningar som behövs för tillsynen.

7. mom.

Trots sekretessbestämmelserna får upplysningar som mottagits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till åklagaren och polisen för förebyggande och utredande av brott.

153 § Gruvmyndighetens besiktningsrätt

1. mom.

Gruvmyndigheten har rätt att få tillträde till ett område där verksamhet enligt denna lag bedrivs eller tidigare har bedrivits, om det med avseende på den tillsyn som avses i denna lag är nödvändigt, och att där utföra inspektioner, ta prov och vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Inspektionen ska ske med iakttagande av 39 § i förvaltningslagen.

2. mom.

Tillsynsåtgärderna kan dock utsträckas till lokaler som är avsedda för permanent boende endast om det finns orsak att misstänka att någon har begått ett brott som avses i 16 kap. 8 §, 24 kap. 1–4 §, 28 kap. 11 §, 35 kap. 1 och 2 §, 47 kap. 1 §, 48 kap. eller 48 a kap. 3 § i strafflagen (39/1889) och om inspektion måste utföras för att utreda ett straffbart förfarande.

154 § Regelbunden övervakning av gruvsäkerheten

1. mom.

Gruvmyndigheten ska övervaka gruvorna för att säkerställa att de som bedriver gruvdrift iakttar vad som föreskrivs om gruvsäkerhet i denna lag och vad som bestäms i gruvsäkerhetstillståndet.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska systematiskt och regelbundet utföra inspektioner i gruvorna i den omfattning som gruvdriften förutsätter. Gruvmyndigheten kan i stället för inspektioner godkänna andra medel som är lämpliga för övervakningen av verksamheten och med vars hjälp myndigheten kan förvissa sig om att bestämmelserna om gruvsäkerhet och villkoren i gruvsäkerhetstillståndet iakttas.

3. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet, tidsfristerna och tidpunkterna för inspektionerna, om anmälan till andra myndigheter och om myndigheternas samverkan och arbetsfördelning vid inspektioner till följd av en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud och om annat praktiskt genomförande av inspektioner får utfärdas genom förordning av statsrådet.

155 § Handräckning

1. mom.

Polisen ska vid behov ge handräckning i ärenden som gäller övervakning av att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Samma skyldighet har tull- och gränsbevakningsmyndigheterna, var och en inom sitt behörighetsområde.

156 § Åtgärdande av en förseelse eller försummelse

1. mom.

Gruvmyndigheten ska

1) förbjuda den som handlar i strid med vad som föreskrivs i denna lag eller med vad som har bestämts med stöd av denna lag att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot vad som föreskrivs eller har bestämts,

2) ålägga den som underlåter att uppfylla en skyldighet som föreskrivs i denna lag eller som påförts med stöd av denna lag att uppfylla sin skyldighet.

(23.3.2023/505)
2. mom.

Gruvmyndigheten ska dessutom förbjuda sådan användning av utrustningar eller anordningar i gruva som anses medföra ett allvarligt hot mot människors hälsa eller säkerhet samt ålägga den som bedriver gruvdrift att inom en utsatt tid utföra de reparationer som krävs. (23.3.2023/505)

3. mom.

Om gruvmyndigheten konstaterar att den gruvsäkerhetsansvarige sköter sin uppgift bristfälligt så att gruvsäkerheten kan hotas, kan myndigheten ålägga den som bedriver gruvdrift att utse en ny säkerhetsansvarig som uppfyller kompetenskraven.

4. mom.

Gruvmyndigheten ska övervaka att förbud och ålägganden iakttas. (23.3.2023/505)

157 § Tillfälligt driftförbud

1. mom.

Gruvmyndigheten kan tillfälligt förbjuda verksamhet grundad på malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd eller ställa upp tillfälliga begränsningar, om tillståndshavaren i fråga inte har rättat till sin förseelse eller försummelse trots förbud eller åläggande som meddelats enligt 156 § 1 mom. eller om det annars finns skäl att misstänka att det finns förutsättningar för återkallelse av tillståndet. Förbudet eller begränsningen gäller högst till dess att ärendet om att återkalla tillståndet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

2. mom.

Gruvmyndigheten ska tillfälligt förbjuda verksamhet som grundar sig på malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd, om betalningen av ersättningar enligt 8 eller 9 kap. eller ställandet av säkerhet med stöd av 10 kap. har försummats. Förbudet gäller till dess att försummelsen har rättats till eller ärendet om återkallelse av tillståndet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

3. mom.

Gruvmyndigheten ska förbjuda användningen av en gruva eller en del av den eller begränsa gruvdriften tillfälligt, om det i sådana gruvsäkerhetsåtgärder som den som bedriver gruvdrift vidtagit eller vid utredningen och bedömningen av faror har konstaterats allvarliga brister eller om det förbud eller åläggande som meddelats med stöd av 156 § 2 eller 3 mom. inte har iakttagits. Förbudet eller begränsningarna gäller högst till dess att ärendet om återkallelse av gruvsäkerhetstillståndet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

4. mom.

Om det sker en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud i en gruva, kan gruvmyndigheten bestämma att verksamheten i gruvan eller en del av den tillfälligt ska avbrytas tills det har utretts vad som orsakade olyckan eller tillbudet och vilka åtgärder som behövs för säkerställande av framtida driftsäkerhet. Gruvmyndigheten kan utifrån dessa utredningar utföra inspektioner i gruvan eller kräva att uppfordringsverket ska besiktas samt bestämma att ändring ska sökas i gruvsäkerhetstillståndet. Gruvmyndigheten kan dessutom för att trygga säkerheten ställa upp begränsningar och villkor för inledande av gruvdriften efter en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud.

158 § Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

1. mom.

Gruvmyndigheten kan förena ett förbud eller åläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

159 § Rätt att inleda ett ärende

1. mom.

Om ett ärende som avses i 156 § 1 mom. inte har inletts på gruvmyndighetens eget initiativ, kan ärendet inledas skriftligen av

1) en sakägare som orsakas olägenhet,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja skyddet av miljön, hälsan eller naturen eller trivseln i en boendemiljö och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde miljökonsekvenserna i fråga uppträder,

3) den kommun där verksamheten bedrivs och andra kommuner där skadliga konsekvenser av verksamheten uppträder,

4) närings-, trafik- och miljöcentralen eller en annan myndighet som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse i frågan,

5) sametinget, om skadliga konsekvenser uppträder inom samernas hembygdsområde,

6) skolternas byastämma, om skadliga konsekvenser uppträder inom skoltområdet.

160 § Brott mot gruvbestämmelserna

1. mom.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) sådana förpliktelser, förbud eller begränsningar som föreskrivs i 9–11, 15–18, 22–24, 26, 29, 143–145, 150 eller 168 §,

2) sådana förpliktelser, förbud eller begränsningar som föreskrivs i 7, 8, 112–115, 117–119 eller 134–136 §, eller

3) sådana bestämmelser som meddelas med stöd av 51, 52, 54, 62, 125, 127, 148 eller 169 § eller ett sådant förbud som meddelats med stöd av 144 § 2 mom.,

ska, om inte strängare straff föreskrivs för gärningen i annan lag, för brott mot gruvbestämmelserna dömas till böter.

2. mom.

För en sådan gärning som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten ska dock inte dömas till straff, om gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, som helhet bedömd är ringa.

Om förseelse mot gruvbestämmelserna i den ekonomiska zonen se även L om Finlands ekonomiska zon 1058/2004 5 och 15 §.

161 § Åtalsrätt

1. mom.

Åklagaren får inte väcka åtal för en gärning som avses i 160 § och genom vilken endast en enskilds intresse eller rätt har kränkts, om inte målsäganden anmäler den till åtal.

17 kapÄndringssökande och verkställighet av beslut

162 § (7.8.2015/1005) Sökande av ändring i gruvmyndighetens beslut

1. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (11.12.2020/966)

2. mom.

2 mom. har upphävts genom L 11.12.2020/966. (11.12.2020/966)

3. mom.

Besvär över en avgift som tas ut för gruvmyndighetens beslut anförs på samma sätt som besvär över huvudsaken.

4. mom.

Gruvmyndighetens beslut om frigörande av säkerhet får inte överklagas genom besvär.

163 § (23.3.2023/505) Ändringssökande i statsrådets och arbets- och näringsministeriets beslut

1. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ändring i ett i 33 a § avsett beslut om överföring av ett ärende till en annan myndighet får inte sökas separat.

164 § (11.12.2020/966) Ändringssökande i besiktningsorgans beslut

1. mom.

Omprövning av ett besiktningsorgans beslut får begäras. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.

2. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

165 § Besvärsrätt

1. mom.

I beslut om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd, beslut om förlängning av ett sådant tillstånds giltighetstid och om upphörande, ändring och återkallelse av sådana tillstånd och beslut om upphörande av gruvdrift får ändring sökas av

1) en sakägare,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja skyddet av miljön, hälsan eller naturen eller trivseln i en boendemiljö och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde miljökonsekvenserna i fråga uppträder,

3) den kommun där verksamheten bedrivs eller andra kommuner där skadliga konsekvenser av verksamheten uppträder,

4) närings-, trafik- och miljöcentralen och en annan myndighet som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse i frågan,

5) sametinget, på den grunden att den verksamhet som avses i tillståndet inskränker samernas rätt som urfolk att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur,

6) skolternas byastämma, på den grunden att den verksamhet som avses i tillståndet försämrar skolternas levnadsförhållanden och möjligheter att driva näring inom skoltområdet.

2. mom.

2 mom. har upphävts genom L 11.12.2020/966. (11.12.2020/966)

3. mom.

I ett beslut av gruvmyndigheten enligt 67 § 3 mom. får endast den tillståndshavare som gjort en anmälan om att tillståndet förfaller söka ändring genom besvär. (24.5.2017/307)

166 § Hur beslut av förvaltningsdomstolen ska meddelas

1. mom.

Utöver bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, förvaltningsdomstolens beslut måste meddela vid offentliggörande kungörelse vad som föreskrivs i 57 §. (11.12.2020/966)

2. mom.

Förvaltningsdomstolen ska dessutom sörja för att den kommun där verksamheten bedrivs och andra kommuner där skadliga konsekvenser av verksamheten uppträder utan dröjsmål offentliggör beslutet som ett kommunalt tillkännagivande. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. (11.12.2020/966)

3. mom.

Förvaltningsdomstolen ska sända sitt beslut till den som har överklagat. Dessutom ska förvaltningsdomstolen sända en kopia av beslutet till gruvmyndigheten, till de sakägare som bett om det och till tillståndshavaren, om denne inte har överklagat beslutet.

4. mom.

Förvaltningsdomstolens beslut i förvaltningstvångsärenden enligt denna lag ska delges som bevislig delgivning i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningslagen.

Se FörvaltningsL 434/2003 60 §.

167 § Sökande av ändring i beslut som fattats vid gruvförrättning

1. mom.

I fråga om sökande av ändring i beslut som fattats vid en gruvförrättning gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 89–93 § i inlösningslagen om sökande av ändring.

168 § Verkställbarhet av beslut

1. mom.

Åtgärder som grundar sig på malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd får inledas när tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft och den säkerhet som fastställts i tillståndet har ställts. En åtgärd som förutsätter tillstånd som krävs någon annanstans i lagstiftningen får dock inte inledas förrän beslutet om tillståndet har vunnit laga kraft eller rätt att inleda verksamhet har beviljats av den myndighet som är behörig i saken.

2. mom.

Åtgärder som grundar sig på gruvtillstånd får inledas när

1) beslutet om gruvtillstånd har vunnit laga kraft,

2) de villkor i gruvtillståndet som gäller inledande av åtgärder har uppfyllts,

3) det inlösningsbeslut som avses i 84 § har vunnit laga kraft och de slutliga ersättningar som i beslutet ålagts tillståndshavaren är betalda,

4) säkerhet har ställts i enlighet med vad som bestäms i gruvtillståndet,

5) de tillstånd som är viktiga för en viss åtgärd och som krävs någon annanstans i lag har vunnit laga kraft eller rätt att inleda verksamhet har beviljats av den myndighet som är behörig i saken.

3. mom.

Anläggande av gruvan eller produktionsverksamhet får dock inte inledas förrän gruvsäkerhetstillståndet har vunnit laga kraft.

4. mom.

Besvär som gäller ersättningar som fastställts vid gruvförrättningen hindrar inte att åtgärder enligt gruvtillståndet och gruvsäkerhetstillståndet inleds.

169 § (29.6.2016/515) Verkställighet av beslut trots att ändring sökts

1. mom.

Gruvmyndigheten kan av grundad anledning på begäran av sökanden i ett beslut som gäller förlängning av malmletningstillståndets eller guldvaskningstillståndets giltighetstid eller malmletningstillstånd, guldvaskningstillstånd, gruvtillstånd eller gruvsäkerhetstillstånd bestämma att de åtgärder som specificerats i tillståndet får inledas med iakttagande av tillståndsbeslutet trots att ändring har sökts. Gruvmyndigheten kan också bestämma att verkställighetsförordnandet ska gälla en del av beslutet samt bestämma när verkställigheten ska inledas. Det som föreskrivs i detta moment gäller inte gruvtillstånd för utvinning av uran eller torium. (23.3.2023/505)

2. mom.

En förutsättning för fastställelsen är att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt och att sökanden ställer den säkerhet som gruvmyndigheten fastställt för att ersätta de förluster av förmåner och de kostnader som kan föranledas av att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras. På säkerheten tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 10 kap. I fråga om gruvtillstånd och gruvsäkerhetstillstånd är en förutsättning för fastställelsen dessutom att gruvområdet och hjälpområdet för gruvan har tagits i besittning av tillståndshavaren i enlighet med 82 §, om dessa områden inte hör till tillståndshavaren.

3. mom.

Gruvmyndigheten kan besluta om fastställelse enligt 1 mom. på samma villkor inom förloppet av besvärstiden eller på separat ansökan inom 14 dagar efter utgången av besvärstiden. På handläggningen av ansökan tillämpas bestämmelserna i 37–40 och 42 § om handläggning av tillståndsansökan. På beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § 1 mom. om innehållet i tillståndsbeslut, i 57 § om meddelande av tillståndsbeslut och i 58 § om information om tillståndsbeslut. Gruvmyndigheten ska dessutom omedelbart sända en kopia av beslutet till den förvaltningsdomstol som saken berör och till dem som sökt ändring. Den som har anfört besvär över tillståndsbeslutet kan hos förvaltningsdomstolen yrka upphävande eller ändring av fastställelsen utan att särskilt behöva överklaga det.

4. mom.

4 mom. har upphävts genom L 23.3.2023/505. (23.3.2023/505)

5. mom.

En innehavare av malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd ska betala malmletningsersättning eller guldvaskningsersättning senast den 30 dagen efter det att gruvmyndigheten har meddelat fastställelse enligt 1 eller 3 mom. På malmletningsersättningen tillämpas i övrigt 99 §. På guldvaskningsersättningen tillämpas i övrigt 102 §. Skyldighet att betala brytningsersättning uppkommer när gruvmyndigheten har meddelat fastställelse enligt 1 eller 3 mom. På brytningsersättningen tillämpas i övrigt 100 §.

170 § Verkställighet av beslut om förvaltningstvång

1. mom.

Det förbud som med stöd av 144 § 2 mom. samt det förbud och det åläggande som med stöd av 156 och 157 § utfärdats av gruvmyndigheten ska iakttas trots att ändring sökts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

18 kapSärskilda bestämmelser

170 a § (23.3.2023/505) Gruvregistret

1. mom.

Gruvmyndigheten för ett gruvregister i vilket införs innehavarna av rättigheter enligt denna lag, rättigheternas placering samt händelser och handlingar som hänför sig till behandlingen av, avgörandet av och tillsynen över tillståndsärenden. Dessutom införs uppgifter om panträtter i gruvregistret.

2. mom.

Var och en har rätt att få utdrag ur registret. Bestämmelser om i gruvregistret införda uppgifters offentlighet finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3. mom.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som införs i gruvregistret får utfärdas genom förordning av statsrådet.

171 § Anmälan om olyckor

1. mom.

Den som bedriver gruvdrift ska utan dröjsmål underrätta gruvmyndigheten om en olycka eller ett tillbud i en gruva.

2. mom.

Anmälan ska innehålla en beskrivning av olyckan eller tillbudet och de uppgifter med vars hjälp verkningarna av olyckan kan begränsas eller olyckor och tillbud förebyggas samt omfattningen av de faktiska eller potentiella skadorna bedömas och begränsas. I anmälan ska dessutom övriga uppgifter lämnas som behövs med tanke på tillsynsåtgärderna.

3. mom.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

172 § Undersökning av olyckor

1. mom.

Gruvmyndigheten ska undersöka allvarliga olyckor i en gruva, om det behövs för utredande av olycksorsaken eller för förebyggande av olyckor. Gruvmyndigheten kan undersöka även andra olyckor och allvarliga tillbud i en gruva, om det behövs för utredande av olycksorsaken eller för förebyggande av olyckor.

2. mom.

Bestämmelser om undersökning av storolyckor finns i lagen om undersökning av olyckor (373/1985).

L om undersökning av olyckor 373/1985 har upphävts genom L om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser 525/2011.

173 § Lodräta gränser för områden

1. mom.

Gränserna för ett malmletningsområde, gruvområde eller guldvaskningsområde räknas på djupet lodrätt.

174 § Pantsättning

1. mom.

Tillståndshavaren kan pantsätta rätten att utvinna gruvmineral grundad på gruvtillstånd eller förbehåll grundat på malmletningstillstånd.

2. mom.

Panträtten börjar gälla när gruvmyndigheten får en skriftlig anmälan om pantsättning av tillståndshavaren. Gruvmyndigheten meddelar innehavaren av intyget att anmälan mottagits.

3. mom.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om gruvdrift 391/2012 28 §.

175 § Avgifter

1. mom.

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer enligt denna lag ska vara avgiftsbelagda och för storleken av avgifterna och om övriga grunder för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2. mom.

Kommunen får ta ut en avgift för sina åtgärder enligt denna lag. Avgiftsgrunden ska överensstämma med lagen om grunderna för avgifter till staten. Närmare föreskrifter om avgiftsgrunderna utfärdas genom en taxa som kommunen godkänner.

3. mom.

Ingen avgift tas ut för handläggningen av ett ärende som har inletts på initiativ av en myndighet eller en part som orsakas olägenhet. Avgift får dock tas ut om det kan anses uppenbart att ärendet har inletts utan grund.

4. mom.

Avgifter och kostnader enligt denna lag får utan dom eller beslut tas ut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

VII AVDELNINGEN

SLUTBESTÄMMELSER

19 kapIkraftträdande och övergångsbestämmelser

176 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2. mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

177 § Bestämmelser om upphävande

1. mom.

Genom denna lag upphävs gruvlagen (503/1965), nedan den upphävda lagen.

2. mom.

Om det i andra lagar och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem hänvisas till den upphävda lagen, gäller hänvisningen denna lag sedan den trätt i kraft.

178 § Allmän övergångsbestämmelse

1. mom.

De ärenden som med stöd av den upphävda lagen är anhängiga vid arbets- och näringsministeriet överförs när denna lag träder i kraft till gruvmyndigheten. Ärendena handläggs och avgörs med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

2. mom.

De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande iakttas i fråga om sådana ärenden som med stöd av den upphävda lagen är anhängiga vid Säkerhets- och kemikalieverket och domstolen vid ikraftträdandet, om inte något annat bestäms nedan.

3. mom.

Om fullföljdsdomstolen efter denna lags ikraftträdande upphäver ett beslut på vilket de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för ny behandling, handläggs och avgörs ärendet i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

179 § Bestämmelser som ska tillämpas på malmletning och guldvaskning

1. mom.

En inmutningsrätt som beviljats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft på de villkor som nämns i mutsedeln.

2. mom.

På verksamhet som sker med stöd av inmutningsrätt tillämpas fortfarande vad som föreskrivs i den upphävda lagens 12 och 15 §, 62 § 2 mom. och 63 §. Det årliga beloppet av inmutningsersättningen är 20 euro per hektar.

3. mom.

På verksamhet som sker med stöd av inmutningsrätt tillämpas dessutom på motsvarande sätt vad som bestäms om malmletning i 6, 12, 14 och 15 § i denna lag. Om guldvaskning bedrivs med stöd av inmutningsrätt, tillämpas dessutom bestämmelserna om guldvaskning i 6 §, 24 § 3 mom. och 27–30 § i denna lag på verksamheten. Inmutaren ska första gången lämna en sådan redogörelse som avses i 14 och 28 § i denna lag senast ett år från denna lags ikraftträdande. Inmutaren ska lämna en sådan redogörelse som avses i 15 § i denna lag senast ett år från det att inmutningstillståndet har förfallit eller återkallats.

180 § Upphörande, återkallelse och överföring av inmutningsrätten och förlängning av dess giltighetstid

1. mom.

På upphörande och återkallelse av en inmutningsrätt som beviljats med stöd av den upphävda lagen tillämpas vad som föreskrivs om upphörande och återkallelse av malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd i 67, 70 och 72 § i denna lag.

2. mom.

På förlängning av inmutningsrättens giltighetstid tillämpas vad som bestäms om förlängning av malmletningstillstånds giltighetstid i 61, 66 och 72 § i denna lag, och vid bedrivande av guldvaskning med stöd av inmutningsrätt tillämpas vad som bestäms om förlängning av guldvaskningstillstånds giltighetstid i 65, 66 och 72 § i denna lag. Försummelse av den upphävda lagen eller av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den beaktas vid tillståndsprövningen när 46 § 1 mom. 8 punkten i denna lag tillämpas. I malmletningstillståndets maximala giltighetstid inräknas inmutningsrättens giltighetstid.

3. mom.

På överföring av inmutningsrätt tillämpas vad som föreskrivs om överföring av malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd i 73 och 74 § i denna lag.

181 § Bestämmelser som ska tillämpas på gruvdrift

1. mom.

De beslut om utmålsläggning som utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft på de villkor som nämns i beslutet. På en utmålsförrättning som verkställs på grundval av ett beslut om utmålsläggning tillämpas fortfarande vad som föreskrivs i den upphävda lagens 27–38 §. De gruvrätter som beviljats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft på de villkor som nämns i beslutet om utmålsläggning och i utmålssedeln. På gruvrätt tillämpas fortfarande vad som föreskrivs i den upphävda lagens 44 och 45 § samt på utmål och dess hjälpområde vad som föreskrivs i den upphävda lagens 22 §. Det årliga beloppet av utmålsavgiften är 50 euro per hektar. Om de grunder som påverkar det ekonomiska värdet av gruvmineral har förändrats väsentligt, har sakägaren rätt att kräva att gruvmyndigheten ska se över beloppet av den brytningsavgift som har betalats för kalenderåret för en gruvrätt. Gruvmyndigheten ska då beakta dessa grunder och det avtal som sakägarna slutit om det.

2. mom.

De gruvrätter som avses i 73 § i den upphävda lagen förblir i kraft på de villkor som nämns i beslutet om utmålsläggning. På gruvrätten tillämpas vad som i gruvlagens (273/1943) 48–53 § föreskrivs om försvarsavgift och i 57 § om brytningsavgift och på utmål och områden utanför dem vad som föreskrivs i 20 § 2 mom. och 32 § 2 mom. i den lagen. Det ursprungliga årliga beloppet av försvarsavgiften är 50 euro per hektar. Gruvrättsinnehavaren ska betala varje ägare av en fastighet inom utmålet en försvarsavgift för varje år senast den 31 januari. Försvarsavgiften för 2011 ska dock betalas senast den 30 november 2011. Försvarsavgiften betalas i sin helhet till fastighetsägarna. I stället för den försvarsavgift och brytningsavgift som har betalats för en gruvrätt ska bestämmelserna om brytningsersättning i 100 § 1–3, 6 och 7 mom. tillämpas, om någon sakägare kräver detta.

3. mom.

På verksamhet som sker med stöd av gruvrätt tillämpas dessutom på motsvarande sätt vad som bestäms i 6, 17, 18, 97, 101, 108–111 §, 11 och 13–15 kap. och 171 och 172 § i denna lag. En gruvrätt kan pantsättas med tillämpning på motsvarande sätt av 174 §. En innehavare av gruvrätt ska inom två år från denna lags ikraftträdande för gruvmyndigheten redogöra för hur kraven på gruvsäkerhet har beaktats. Närmare bestämmelser om denna redogörelse får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4. mom.

Gruvmyndigheten ska inom tre år från denna lags ikraftträdande fastställa arten och beloppet av säkerheten och utsätta en tidsfrist på högst ett år för innehavaren av gruvrätt att ställa säkerhet. Gruvmyndigheten ska också inom tre år från denna lags ikraftträdande meddela innehavaren av gruvrätt de bestämmelser som behövs med tanke på allmänna och enskilda intressen med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i 52 § 3 mom. och 125 § samt bestämma översynsintervallet med iakttagande av vad som föreskrivs om fastställande av översynsintervall i 62 § 2 mom. och 127 § 2 mom. Om bestämmelser inte är nödvändiga med tanke på gruvsäkerheten eller ett viktigt allmänt intresse, får de inte nämnvärt minska den nytta som gruvprojektet för med sig. På beredningen av ett beslut om meddelande av bestämmelser tillämpas vad som föreskrivs om handläggning av ansökan om gruvtillstånd i 37–40 och 42 §. På beslutet tillämpas vad som föreskrivs om innehållet i tillståndsbeslut i 56 § 1 mom., om meddelande av tillståndsbeslut i 57 § och om information om tillståndsbeslut i 58 §. Ändring i ett beslut som fattats av gruvmyndigheten söks med iakttagande av vad som föreskrivs i 162 och 165 § i denna lag. Beslutet gällande ställande av säkerhet ska iakttas trots att ändring sökts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

5. mom.

Trots bestämmelserna i denna lag får kalcit och dolomit brytas med stöd av gruvrätt enligt den upphävda lagen, om brytningen pågått utan avbrott och förvaltningen av områdena bygger på utmål enligt den upphävda lagen, gruvbolags ägande eller avtal med markägarna.

182 § Upphörande, ändring, återkallelse och överföring av gruvrätt

1. mom.

På upphörande, ändring och återkallelse av en gruvrätt som beviljats med stöd av den upphävda lagen och av en gruvrätt som avses i 73 § i den lagen tillämpas vad som föreskrivs om upphörande, ändring och återkallelse av gruvtillstånd i 68–70 och 72 § i denna lag. Om upphörandet av en gruvrätt skjuts upp i enlighet med 68 § 3 mom., tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 100 § 4–7 mom. i denna lag, och i det fallet ska de förlängningar som beviljats med stöd av 50 § i den upphävda lagen beaktas. Om ett nyttjoområde som anvisats i ett beslut om utmålsläggning behöver utvidgas, tillämpas vad som föreskrivs om ändring av gruvtillstånd i 69 och 72 § i denna lag.

2. mom.

En gruvrätt med stöd av vilken guldvaskning bedrivs förfaller emellertid nio år efter denna lags ikraftträdande. En innehavare av en sådan gruvrätt har företrädesrätt till guldvaskningstillstånd, om tillståndsansökan görs i enlighet med vad som bestäms i 34 § i denna lag innan gruvrätten har upphört att gälla.

3. mom.

På överföring av gruvrätt tillämpas vad som föreskrivs om överföring av gruvtillstånd i 73 och 74 § i denna lag.

183 § Ansökan om malmletningstillstånd med stöd av förbehåll

1. mom.

På en företrädesrätt grundad på en förbehållsanmälan som gjorts med stöd av den upphävda lagen tillämpas vad som föreskrivs om företrädesrätt grundad på förbehållsanmälan i 32 § 3 mom. i denna lag. Ett förbehållsbeslut enligt den upphävda lagen förfaller när dess giltighetstid har löpt ut. Förbehållsbeslutet förfaller likaså när malmletningstillstånd med stöd av den företrädesrätt som förbehållsbeslutet ger söks i enlighet med vad som föreskrivs i 34 § i denna lag.

184 § Ansökan om gruvtillstånd med stöd av inmutningsrätt

1. mom.

En inmutningsrätt som beviljats med stöd av den upphävda lagen ger på motsvarande sätt företrädesrätt till gruvtillstånd enligt 32 § 2 mom. i denna lag.

185 § Förbehåll, inmutningsrätt och gruvrätt som hinder för beviljande av tillstånd

1. mom.

Förbehåll som gjorts enligt den upphävda lagen eller inmutningsrätt eller gruvrätt som beviljats med stöd av den lagen och sådan gruvrätt som avses i 73 § i den lagen iakttas på motsvarande sätt vid tillämpningen av 44 § 2 mom., 46 § 1 mom. 3–5 punkten och 47 § 2 och 3 mom. i denna lag.

2. mom.

Inmutningsrätt eller gruvrätt med stöd av vilken guldvaskning har bedrivits utgör dock inte hinder för beviljande av guldvaskningstillstånd på det sätt som avses i 46 § 1 mom. 3 eller 4 punkten.

186 § Tillämpning av bestämmelserna om tillsyn och förvaltningstvång

1. mom.

Bestämmelserna om tillsyn och förvaltningstvång i 152–159 och 170 § i denna lag tillämpas på motsvarande sätt på verksamhet grundad på inmutningsrätt och gruvrätt som beviljats med stöd av den upphävda lagen och på verksamhet grundad på sådan gruvrätt som avses i 73 § i den lagen.

187 § Brott mot gruvbestämmelserna i verksamhet som bedrivs med stöd av inmutningsrätt och gruvrätt

1. mom.

Den som efter det att denna lag har trätt i kraft uppsåtligen eller av oaktsamhet i verksamhet grundad på sådana inmutningsrätter och gruvrätter som beviljats med stöd av den upphävda lagen och i verksamhet grundad på sådana gruvrätter som avses i 73 § i den lagen bryter mot

1) de förpliktelser, förbud eller begränsningar som föreskrivs i 15, 17, 18 §, 24 § 3 mom., 29, 143–145 eller 150 § i denna lag,

2) de förpliktelser, förbud eller begränsningar som föreskrivs i 112–115, 117–119 eller 134–136 § i denna lag, eller

3) ett förbud som utfärdats med stöd av 144 § 2 mom. eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av 148 § eller 181 § 4 mom. i denna lag,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i annan lag, för brott mot gruvbestämmelserna dömas till böter.

2. mom.

För en sådan gärning som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten ska dock inte dömas till straff om gärningen, med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, som helhet bedömd är ringa.

3. mom.

Åklagaren får inte väcka åtal för en sådan gärning som avses i 1 mom. och genom vilken endast en enskilds intresse eller rätt har kränkts, om inte målsäganden anmäler den till åtal.

188 § Tillämpning av bestämmelserna på anhängiga ärenden

1. mom.

På ärenden som med stöd av 178 § 1 mom. överförs till gruvmyndigheten tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 57, 58, 74 och 75 § om meddelande av beslut och om information om detta, i 162 och 165 § om sökande av ändring och i 166 § om meddelande av förvaltningsdomstolens beslut.

2. mom.

I fråga om sökande av ändring i beslut som fattats vid en utmålsförrättning enligt 181 § 1 mom. gäller på motsvarande sätt vad som i 89–93 § i inlösningslagen föreskrivs om sökande av ändring.

RP 273/2009, EkUB 49/2010, GrUU 32/2010, MiUU 7/2010, StoUB 2/2010, RSv 349/2010

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2013/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

27.6.2014/498:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 60/2014, EkUB 4/2014, RSv 50/2014

27.6.2014/530:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

7.8.2015/1005:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.6.2016/515:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 57/2016, EkUB 13/2016, RSv 76/2016

5.5.2017/259:

Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.

På projekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 34 och 56 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

RP 259/2016, MiUB 4/2017, RSv 23/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

24.5.2017/307:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan. Om fullföljdsdomstolen efter denna lags ikraftträdande upphäver ett beslut på vilket de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för ny behandling, handläggs och avgörs ärendet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. För ett område som tidigare var malmletningsområde eller gruvområde före denna lags ikraftträdande får inte beviljas malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd innan tre år har förflutit sedan malmletningstillståndet förföll eller återkallades eller innan tre år har förflutit sedan beslutet om att gruvdriften upphör vann laga kraft. Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd kan dock beviljas ovan avsedda områden enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Företrädesrätten till det ansökta tillståndet i fråga om ansökningar om malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd som var anhängiga vid denna lags ikraftträdande avgörs enligt bestämmelserna i denna lag.

RP 10/2017, EkUB 4/2017, RSv 31/2017

13.7.2018/568:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 147/2017, RP 11/2018, KoUB 13/2018, RSv 58/2018

26.4.2019/578:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 293/2018, EkUB 40/2018, RSv 302/2018

19.6.2019/771:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 269/2018, MiUB 22/2018, RSv 278/2018

11.12.2020/966:

Denna lag träder i kraft den 21 december 2020.

RP 8/2020, EkUB 28/2020, RSv 132/2020

19.11.2021/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 26/2021, JsUB 12/2021, RSv 121/2021

22.12.2021/1232:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2021.

RP 169/2021, EkUB 38/2021, RSv 228/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT L 197, 24.7.2012, s. 1

5.1.2023/37:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

23.3.2023/505:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

I ärenden som är anhängiga vid gruvmyndigheten eller en domstol vid ikraftträdandet av denna lag iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan. Om en fullföljdsdomstol efter ikraftträdandet av denna lag upphäver ett beslut på vilket de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för ny behandling, ska ärendet handläggas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Gruvmyndigheten ska meddela innehavaren av gruvrätt de bestämmelser enligt denna lag som behövs med tanke på allmänna och enskilda intressen och se över tillståndsvillkoret om säkerhet i samband med den regelbundna översynen av gruvtillstånd enligt 62 § eller, när tillståndet ändras enligt 69 § 1 eller 4 mom., dock senast fem år från ikraftträdandet av denna lag.

Till den del det är fråga om att bestämma ett mindre hjälpområde för en befintlig gruva eller ett område för en mindre utvidgning av en befintlig gruva, iakttas i fråga om ansökningar som har lämnats in inom fem år från ikraftträdandet av denna lag de bestämmelser i 47 § 4 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

RP 126/2022, EkUB 41/2022, RSv 295/2022

23.3.2023/573:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

21.4.2023/796:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022