Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 11.5.2017/277

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017):

1 § Uppgifter som krävs av den projektansvarige för fattande av beslut i ett enskilt fall

1. mom.

Den projektansvarige ska lämna den i 11 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), nedan MKB-lagen, avsedda behöriga myndigheten följande uppgifter för fattande av ett i 3 § 2 mom. i MKB-lagen avsett beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i ett enskilt fall:

1) en beskrivning av projektet, särskilt

a) en beskrivning av hela projektets fysiska egenskaper och vid behov av rivning,

b) en beskrivning av projektets lokalisering, särskilt med hänsyn till miljöns känslighet i de geografiska områden som projektet sannolikt påverkar,

2) en beskrivning av de miljöaspekter som kan antas komma att påverkas betydligt av projektet, samt

3) till den del det finns tillgänglig information om projektets eventuella sannolikt betydande miljökonsekvenser, en beskrivning av dessa konsekvenser, om de beror på

a) förväntade rester och utsläpp samt vid behov uppkomsten av avfall, eller

b) användning av naturresurser, särskilt jord, mark, vatten och naturens mångfald.

2. mom.

De faktorer som ligger till grund för beslutsfattandet och om vilka det föreskrivs i bilaga 2 till lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning ska vid behov beaktas vid sammanställandet av de uppgifter som avses i punkt 1–3.

2 § (18.6.2021/556)

1. mom.

2 § har upphävts genom L 18.6.2021/556.

3 § Bedömningsprogrammets innehåll

1. mom.

Bedömningsprogrammet ska i behövlig mån innehålla

1) en beskrivning av projektet, dess syfte, planering, lokalisering, storlek, markanvändningsbehov och projektets anknytning till andra projekt, uppgift om den projektansvarige samt en uppskattning av tidtabellen för planering och genomförande av projektet,

2) uppgifter om sådana skäliga alternativ som är beaktansvärda vad gäller projektet och dess säregenskaper, och av vilka ett alternativ är att avstå från projektet, såvida ett sådant alternativ inte av särskilda skäl är onödigt,

3) uppgifter om de planer och tillstånd som genomförandet av projektet förutsätter,

4) en beskrivning av nuläget och utvecklingen av miljön inom det sannolika influensområdet,

5) förslag på kända miljökonsekvenser och sådana konsekvenser som ska bedömas, inklusive miljökonsekvenser som överskrider statsgränserna, och gemensamma konsekvenser med andra projekt i den omfattning som behövs för den motiverade slutsatsen, samt motiveringar för avgränsningen av vilka miljökonsekvenser som ska bedömas,

6) uppgifter om utredningar som gjorts eller planeras i fråga om miljökonsekvenserna, uppgifter om de metoder som används vid anskaffning och utvärdering av materialet och uppgifter om antaganden i fråga om metoderna,

7) uppgifter om kompetensen hos de som utarbetat bedömningsprogrammet, samt

8) en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i det samt för anknytande av dessa till projektplaneringen och en uppskattning av när konsekvensbeskrivningen blir färdig.

4 § Konsekvensbeskrivningens innehåll

1. mom.

Konsekvensbeskrivningen ska innehålla följande uppgifter, som behövs för att dra en motiverad slutsats med beaktande av tillgänglig kunskap och relevanta bedömningsförfaranden vid tidpunkten i fråga samt sådana säregenskaper hos projektet och sådana särdrag i miljön som sannolikt kommer att påverkas:

1) en beskrivning av projektet och dess egenskaper, där hänsyn tas till projektets byggnads- och användningsskeden samt eventuell rivning och exceptionella situationer och där i synnerhet följande uppgifter ingår:

a) projektets syfte, lokalisering, storlek och markanvändningsbehov,

b) energianskaffning och energiförbrukning inom projektet samt material och naturresurser som används,

c) en uppskattning av mängd och typ av buller, vibrationer, ljus, värme och strålning samt andra motsvarande förväntade utsläpp och restprodukter från projektet samt mängd och typ av sådana förväntade utsläpp och restprodukter som kan orsaka vatten och luftförorening samt markförorening ovan och under jord,

d) en uppskattning av mängd och typ av avfall som uppkommer i projektet,

2) uppgifter om den projektansvarige och tidtabellen för planering och genomförande av projektet samt planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som genomförandet av projektet förutsätter och projektets anknytning till övriga projekt,

3) en redogörelse för hur projektet och dess alternativ förhåller sig till markanvändningsplanerna och till planer och program som gäller användningen av naturresurser och miljöskydd och som är väsentliga med tanke på projektet samt till de miljöskyddsmål som fastställts på unionsnivå eller nationell nivå,

4) en beskrivning av miljöns tillstånd vid tidpunkten i fråga i projektets influensområde och miljöns sannolika utveckling, om projektet inte genomförs,

5) en bedömning av eventuella olyckor och deras följder med beaktande av projektets utsatthet för storolycks- och naturkatastrofrisker, nödsituationer i anslutning till dessa och åtgärder för att bereda sig på sådana situationer samt förebyggande åtgärder och lindringsåtgärder,

6) en bedömning och beskrivning av sannolika betydande miljökonsekvenser för projektet och dess skäliga alternativ,

7) beroende på fallet en bedömning och beskrivning av statsgränsöverskridande miljökonsekvenser,

8) en jämförelse av alternativens miljökonsekvenser,

9) uppgifter om de huvudsakliga orsaker som ligger till grund för det valda alternativet eller valet av alternativ, inklusive miljökonsekvenserna,

10) förslag till åtgärder för att undvika, förebygga, begränsa eller motverka identifierade betydande negativa miljökonsekvenser,

11) beroende på fallet ett förslag om eventuella uppföljningsarrangemang vid betydande negativa miljökonsekvenser,

12) en redogörelse för bedömningsförfarandets faser och deltagandeförfaranden samt deras anknytning till planeringen av projektet,

13) en förteckning över de källor som använts vid utarbetandet av framställningar och bedömningar som ingår i beskrivningen, en beskrivning av de förfaranden som använts vid identifiering, prognostisering och bedömning av betydande miljökonsekvenser samt uppgifter om de brister som konstaterats vid samlandet av uppgifter och om de viktigaste osäkerhetsfaktorerna,

14) information om kompetensen hos de som utarbetat konsekvensbeskrivningen,

15) en redogörelse för hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats, samt

16) ett lättfattligt och åskådligt sammandrag av uppgifterna i 1–15 punkten.

(16.12.2021/1163)
2. mom.

Bedömningen och beskrivningen av sannolikt betydande miljökonsekvenser ska omfatta projektets indirekta och direkta, kumulativa, kortsiktiga, medellångsiktiga och långsiktiga permanenta och tillfälliga, positiva och negativa konsekvenser, samt gemensamma konsekvenser med andra existerande och godkända projekt.

5 § Kungörelsens innehåll

1. mom.

Kungörelsen om bedömningsprogrammet ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om projektet, dess lokalisering och den projektansvarige, och om hur åsikter kan framföras och utlåtanden avges om bedömningsprogrammet. Vidare ska det framgå av kungörelsen var bedömningsprogrammet och det utlåtande som kontaktmyndigheten senare avger om det är framlagda till påseende medan bedömningsförfarandet pågår. Om MKB-lagens 5 kap., som gäller gränsöverskridande miljökonsekvenser, tillämpas på projektet, ska detta nämnas i kungörelsen.

2. mom.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas även på kungörelse om konsekvensbeskrivning.

6 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s.1.

Ikraftträdelsestadganden:

18.6.2021/556:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

Genom denna lag upphävs 2 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017).

RP 50/2021, MiUB 2/2021, RSv 73/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

16.12.2021/1163:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. På ett projekt eller en ändring av ett projekt där information om programmet för miljökonsekvensbedömning har kungjorts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1