Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om gruvdrift 28.6.2012/391

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av gruvlagen (621/2011):

1 kapMalmletning

1 § Anmälan om provtagning i anslutning till prospekteringsarbete

1. mom.

Den som ansvarar för prospekteringsarbetet ska senast två veckor innan provtagning påbörjas göra en skriftlig anmälan enligt 8 § i gruvlagen (621/2011).

2 § Anmälan om terrängarbeten och konstruktioner på malmletningsområdet

1. mom.

Av en sådan anmälan enligt 12 § i gruvlagen som gäller terrängarbeten ska framgå eller i den ingå

1) namn, ställning och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för arbetena,

2) en uppskattning av tidpunkten för när terrängarbetena kommer att påbörjas och hur länge de kommer att pågå,

3) en utredning om vilka terrängarbeten som ska utföras och vilka arbetsmetoder och maskiner som ska användas,

4) en uppskattning av antalet åtgärder,

5) en uppskattning av terrängarbetenas konsekvenser för miljön,

6) vid behov en utredning om andra omständigheter som kan ha betydelse.

2. mom.

Av den anmälan om tillfälliga konstruktioner som avses i 12 § i gruvlagen ska framgå eller i den ingå

1) namn, ställning och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för arbetena,

2) den tillfälliga konstruktionens areal,

3) den tillfälliga konstruktionens användningsändamål,

4) en uppskattning av hur länge den tillfälliga konstruktionen kommer att användas och när den kommer att avlägsnas.

3. mom.

Till anmälan om terrängarbeten och tillfälligt byggande ska fogas en karta, på vilken det område där terrängarbetena kommer att utföras och där den tillfälliga konstruktionen ska placeras har märkts ut.

4. mom.

Till anmälan ska dessutom fogas uppgifter om de tillstånd som gäller verksamheten.

3 § Planen för hantering av utvinningsavfall på ett malmletningsområde

1. mom.

Vid utarbetandet av en plan för hantering av utvinningsavfall på ett malmletningsområde i enlighet med 13 § i gruvlagen ska beaktas

1) åtgärdernas konsekvenser för hanteringen av utvinningsavfallet,

2) hur jord- och stenavfall samt ytjord återförs till täktplatsen, om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt och om det inte orsakar sådan förorening av miljön som är förbjuden,

3) hur skadliga miljökonsekvenser av verksamheten förebyggs så effektivt som möjligt.

2. mom.

Utöver det som föreskrivs i 13 § i gruvlagen, ska en plan för hantering av utvinningsavfall innehålla

1) uppgifter i huvuddrag om det jord- och stenavfall som uppkommer vid malmletning och avfallets egenskaper,

2) en uppskattning av den totala mängden jord- och stenavfall och en plan för återvinning och annan behandling av avfallet,

3) uppgifter om betydande miljökonsekvenser av jord- och stenavfallet,

4) uppgifter om efterbehandlingsåtgärder som gäller deponier inom malmletningsområdet.

3. mom.

I planen för hantering av utvinningsavfall ska dessutom lämnas andra sådana uppgifter som är nödvändiga för en bedömning av huruvida uppkomsten av jord- och stenavfall har förebyggts och avfallets skadliga inverkan har begränsats och behandlingen av avfallet har ordnats på ett sätt som överensstämmer med gruvlagen och denna förordning.

4 § Redogörelse för undersökningsarbete på malmletningsområdet och för undersökningsresultaten

1. mom.

Den årliga redogörelsen som avses i 14 § i gruvlagen ska, om inte något annat följer av 51 § 2 mom. 4 punkten i gruvlagen, innehålla uppgifter om använda undersöknings- och arbetsmetoder samt ett sammandrag av utförda undersökningar och de huvudsakliga undersökningsresultaten.

5 § Anmälan om efterbehandlingsåtgärder efter malmletning

1. mom.

Den anmälan om efterbehandlingsåtgärder som avses i 15 § 2 mom. i gruvlagen ska innehålla uppgift om vilken dag efterbehandlingsåtgärderna avslutas samt en beskrivning av genomförda efterbehandlingsåtgärder.

6 § Redogörelse för undersökningsarbete inom ramen för ett malmletningstillstånd och informationsmaterial som gäller undersökningen

1. mom.

Av den redogörelse för undersökningsarbetet som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten i gruvlagen ska framgå eller i den ingå

1) en beskrivning av och karta över malmletningsområdet,

2) utförda undersökningsarbeten och resultaten av dem,

3) indexkartor, som visar de geologiska, geofysikaliska och geokemiska undersökningar som utförts på området samt provtagningsplatserna,

4) på en allmänt tillämpad standard baserad uppskattning av det undersökta områdets mineralreserver och uppskattning av områdets malmpotential,

5) en förteckning över insamlat analys-, undersöknings-, miljö- och kartmaterial,

6) uppgifter om borrhål och erhållna borrkärnor och deras läge samt tolkningar och analyser av dem,

7) förslag till arkivering av de borrkärnor som ska sändas till det riksomfattande borrkärnearkivet, som Geologiska forskningscentralen förvaltar,

8) de väsentliga resultaten av anrikningsprov och andra undersökningar som har utförts för att klarlägga fyndighetens användbarhet,

9) specificerat sammandrag av malmletningskostnaderna.

2. mom.

Redogörelsen för undersökningsarbetet och det informationsmaterial som gäller undersökningen ska ges in i form av en elektronisk fil. Filen ska utöver redogörelsen för undersökningsarbetet innehålla det i redogörelsen nämnda geologiska, geofysikaliska och geokemiska undersökningsmaterialet samt det insamlade geografiska informationsmaterialet och rapporterna om och analyserna av borrkärnshålen och annat undersökningsmaterial.

3. mom.

Redogörelsen för undersökningsarbetet ska omfatta malmletningsområdet i dess helhet inklusive tidigare skeden i undersökningen på malmletningsområdet, om dessa inte har rapporterats.

2 kapGuldvaskning

7 § Anmälan om terrängarbeten på guldvaskningsområdet

1. mom.

Den anmälan om terrängarbeten på guldvaskningsområde som avses i 27 § i gruvlagen ska göras senast en månad innan terrängarbetena inleds.

2. mom.

Av anmälan ska framgå eller i den ingå

1) namnet på den person som ansvarar för arbetena samt kontaktuppgifter,

2) en uppskattning av tidpunkten för när terrängarbetena kommer att påbörjas och hur länge de kommer att pågå,

3) en närmare utredning om vilka terrängarbeten som ska utföras och vilka arbetsmetoder och maskiner som ska användas,

4) en uppskattning av antalet åtgärder,

5) antalet personer som arbetar på området,

6) en uppskattning av terrängarbetenas konsekvenser för miljön,

7) vid behov en utredning om andra omständigheter som kan ha betydelse.

3. mom.

Till anmälan ska fogas en karta, på vilken det område där terrängarbetena kommer att utföras har märkts ut.

8 § Plan för hantering av utvinningsavfall på ett guldvaskningsområde

1. mom.

På en plan för hantering av utvinningsavfall på ett guldvaskningsområde enligt 25 § i gruvlagen tillämpas vad som föreskrivs i 3 § i denna förordning.

9 § Guldvaskarens årliga redogörelse

1. mom.

Den årliga redogörelse för guldvaskningen som avses i 28 § i gruvlagen ska innehålla

1) mängden guld som tagits till vara uttryckt i gram,

2) mängden hanterad lösjord uttryckt i fastkubikmeter,

3) använda undersöknings- och arbetsmetoder,

4) antalet personer som arbetar på guldvaskningsområdet uttryckt i dagsverken,

5) arbetstiden på guldvaskningsområdet,

6) de åtgärder som vidtagits för anpassning till landskapet och hantering av utvinningsavfall.

2. mom.

Redogörelsen ska lämnas in till gruvmyndigheten före utgången av mars följande kalenderår.

10 § Guldvaskarens anmälan om slutförande av efterbehandlingsåtgärderna

1. mom.

Den anmälan om efterbehandlingsåtgärder som avses i 29 § i gruvlagen ska innehålla uppgift om vilken dag efterbehandlingsåtgärderna avslutats samt en beskrivning av genomförda efterbehandlingsåtgärder.

3 kapTillståndsförfaranden

11 § Extra exemplar av tillståndsansökan

1. mom.

På begäran av tillståndsmyndigheten ska extra exemplar av en tillståndsansökan som gäller ett ärende enligt 33 § i gruvlagen lämnas in, om det behövs för att informera om ärendet och begära utlåtanden.

Språkdräkten i paragrafen (391/2012) har rättats.

12 § Ansökan om malmletningstillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 34 § i gruvlagen ska i ansökan om malmletningstillstånd eller i dess bilagor anges eller ingå

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort,

2) en redogörelse för sökandens sakkunskap, tekniska prestationsförmåga och ekonomiska förmåga att bedriva verksamhet enligt det sökta tillståndet,

3) en redogörelse för yrkeskompetensen hos den personal som står till sökandens förfogande,

4) malmletningsområdets geografiska läge inklusive fastighetens eller andra registerenheters namn och fastighetsbeteckning,

5) malmletningsområdets totala areal och arealen av varje fastighet eller annan registerenhet med minst 0,1 hektars noggrannhet,

6) en plan för antalet behövliga undersökningar, deras art och tidtabell,

7) uppgifter om i skyddshänseende betydelsefulla natur- och kulturvärden på malmletningsområdet,

8) uppgifter i fastighetsdatasystemet om fastighetsägarna på malmletningsområdet och namnen och adresserna för andra personer eller sammanslutningar, vars intresse, rätt eller skyldighet kan beröras av beviljandet av malmletningstillstånd,

9) sökandens förslag till namn på malmletningsområdet.

13 § Bilagor till ansökan om malmletningstillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 34 § i gruvlagen, ska till ansökan om malmletningstillstånd fogas

1) en översiktlig karta, som visar var det område som ansökan gäller är beläget,

2) på gruvmyndighetens begäran en terrängkarta eller flygbildsbas i ändamålsenlig skala i det nationella koordinatsystemet, i vilket gällande fastighetsindelning, byggnader och sådana hinder för malmletning som påverkar det sökta tillståndet har angetts med streckbeteckningar och behövligt namnbestånd har antecknats,

3) en fil som i det nationella koordinatsystemet visar gränserna för malmletningsområdet, fastighetsindelningen på malmletningsområdet och det omedelbart angränsande området samt hindren för malmletning,

4) sökandens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag.

14 § Förbehållsanmälan

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 44 § i gruvlagen ska till förbehållsanmälan fogas

1) namn, kontaktuppgifter och hemort för den som gör förbehållet,

2) vilka gruvmineraler den som gör förbehållet antar att det finns på förbehållsområdet,

3) förbehållsområdets areal samt kommunen där förbehållsområdet finns,

4) den giltighetstid som sökts för förbehållsbeslutet, om den som gör förbehållet ansöker om en kortare giltighetstid än tjugofyra månader,

4) förslag till namn på förbehållsområdet av den som gör förbehållet.

15 § Bilagor till förbehållsanmälan

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 44 § i gruvlagen ska till förbehållsanmälan fogas

1) en översiktlig karta över förbehållsområdet,

2) en fil som i det nationella koordinatsystemet visar förbehållsområdets gränser,

3) sökandens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag.

16 § Ansökan om gruvtillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 34 § i gruvlagen ska i ansökan om gruvtillstånd eller i dess bilagor anges eller ingå

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort,

2) det geografiska läget för gruvområdet och hjälpområdet för gruvan inklusive fastigheternas och andra registerenheters namn och fastighetsbeteckning,

3) gruvområdets och hjälpområdets totala areal och arealen av varje fastighet med minst 0,1 hektars noggrannhet,

4) väsentliga omständigheter som påverkar hur gruvområdet och hjälpområdet för gruvan bestäms,

5) en redogörelse för undersökningar som gäller malmletning på området och för undersökningsresultaten, som visar att gruvmineraler förekommer på området så rikligt och i en sådan form att utvinning av fyndigheten är sannolik och ekonomiskt lönsam,

6) en redogörelse för de ekonomiska förutsättningarna för gruvprojektet (finansieringsplan),

7) uppgifter i fastighetsdatasystemet om fastighetsägarna på gruvområdet och hjälpområdet för gruvan och namnen och adresserna för andra personer eller sammanslutningar, vars intresse, rätt eller skyldighet kan beröras av beviljandet av gruvtillstånd,

8) en redogörelse för de tekniska förutsättningarna för gruvdrift,

a) brytningssätt och andra grundläggande lösningar för gruvdriften,

b) preliminära dimensionerings- och planeringsgrunder för samt tvärsektioner av gruvorna,

c) placeringen av vägar, avlopp och ellinjer och en plan över användningen av det vatten som behövs vid gruvdriften,

d) andra omständigheter som det är nödvändigt att redogöra för,

9) en redogörelse för de åtgärder genom vilka man säkerställer att det inte vid gruvdriften förekommer uppenbart slöseri med gruvmineral och att en eventuell framtida användning av gruvan och eventuellt framtida brytningsarbete inte äventyras eller försvåras,

10) en redogörelse för en bedömning av konsekvenserna för allmänna och enskilda intressen,

11) en redogörelse för de åtgärder som syftar till att eliminera eller minska de skadliga konsekvenserna av gruvdriften,

12) en redogörelse för miljökonsekvenserna av den planerade gruvdriften i den omfattning som avses i 25 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), när det förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser som anges i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte tillämpas på projektet,

13) en redogörelse för de åtgärder som krävs när gruvdriften upphör och åtgärdernas regionala dimension,

14) en redogörelse för åtgärder som gäller byggnader och konstruktioner och som vidtas efter att gruvdriften har upphört,

15) en redogörelse för syftet med efterbehandlingsåtgärderna och deras huvudsakliga innehåll,

16) en redogörelse för de framtida möjligheterna att använda området,

17) en uppskattning av tidtabellen och kostnaderna för de åtgärder som ska vidtas när gruvdriften upphör,

18) den planerade tidpunkten för inledande av gruvdrift,

19) sökandens förslag till namn på gruvområdet.

17 § Bilagor till ansökan om gruvtillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 34 § i gruvlagen ska till en ansökan om gruvtillstånd fogas

1) en översiktlig karta, som visar var det område som ansökan gäller är beläget samt områdets förhållande till den övriga områdesanvändningen så som det förutsätts i 47 § 4 mom. i gruvlagen,

2) på gruvmyndighetens begäran en terrängkarta eller flygbildsbas i ändamålsenlig skala i det nationella koordinatsystemet, i vilket gällande fastighetsindelning, byggnader och sådana hinder för gruvtillstånd som påverkar det sökta tillståndet har angetts med streckbeteckningar och behövligt namnbestånd har antecknats,

3) en fil som i det nationella koordinatsystemet visar gränserna för gruvområdet, fastighetsindelningen på gruvområdet och det omedelbart angränsande området samt hindren för gruvtillstånd,

4) sökandens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag.

18 § Ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd

1. mom.

Ansökan om gruvområdesinlösningstillstånd ska innehålla de uppgifter som föreskrivs i 16 § eller en kopia av beviljat gruvtillstånd.

2. mom.

För en bedömning av kravet på att gruvprojektet är nödvändigt med hänsyn till allmänt behov ska i ansökan utredas gruvprojektets regionala och lokala ekonomiska konsekvenser, sysselsättningseffekterna och samhällets behov av råvaruförsörjning.

19 § Ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett gruvområdesinlösningstillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 71 § 2 mom. i gruvlagen ska i en ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett gruvområdesinlösningstillstånd utredas att villkoren för en förlängning av gruvtillståndets giltighetstid enligt 63 § i gruvlagen uppfylls. I ansökan ska den önskade tiden för förlängning specificeras, om förlängningen inte ska gälla tills vidare.

20 § Ansökan om gruvsäkerhetstillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 122 § i gruvlagen ska ansökan om gruvsäkerhetstillstånd innehålla

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort,

2) sökandens handelsregisterutdrag eller ämbetsbevis,

3) uppgifter om åtgärder som ska vidtas med hjälp av underleverantörer,

4) den planerade tidtabellen för anläggande av gruvan.

21 § Ansökan om guldvaskningstillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 34 § i gruvlagen ska i ansökan om guldvaskningstillstånd anges eller ingå

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort,

2) det geografiska läget angivet enligt kommun för det guldvaskningsområde som ansökan gäller,

3) guldvaskningsområdets areal med minst 0,1 hektars noggrannhet,

4) en redogörelse för antalet åtgärder som gäller letning efter och tillvaratagande av guld som ska vaskas, åtgärdernas art och tidtabellen för dem,

5) uppgifter i huvuddrag om i skyddshänseende betydelsefulla natur- och kulturvärden på guldvaskningsområdet samt en redogörelse för guldvaskningens eventuella konsekvenser för dessa värden och för minskningen av skadeverkningarna,

6) en redogörelse för hur tillträdet till guldvaskningsområdet är avsett att ordnas,

7) en redogörelse för tillfälliga konstruktioner som har planerats på guldvaskningsområdet.

8) sökandens förslag till namn på malmletningsområdet.

22 § Bilagor till ansökan om guldvaskningstillstånd

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 34 § i gruvlagen ska till ansökan om guldvaskningstillstånd fogas

1) en översiktlig karta, som visar var det område som ansökan gäller är beläget,

2) en fil som i det nationella koordinatsystemet visar guldvaskningsområdets gränser och hindren på guldvaskningsområdet,

3) sökandens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag.

23 § Ansökningar som gäller samfällda områden

1. mom.

Om ansökan enligt 34 § i gruvlagen gäller ett samfällt område enligt lagen om samfälligheter (758/1989) eller en samfälld skog enligt lagen om samfällda skogar (109/2003) ska till ansökan fogas en sådan utredning som behövs för delgivning till delägarlaget för samfälligheten eller den samfällda skogen.

24 § Ansökningsuppgifternas offentlighet

1. mom.

Tillståndssökanden ska i tillståndsansökan meddela sin motiverade uppfattning om till vilka delar tillståndsansökan och dess bilagor innehåller uppgifter som ska sekretessbeläggas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lagstiftning.

2. mom.

Sökanden ska i den mån det är möjligt i samband med ansökan lämna in ett allmänt sammandrag av de uppgifter enligt 1 mom. som finns i ansökan och som kan läggas fram för allmänheten.

25 § Utlåtanden om tillståndsansökan

1. mom.

Utöver det som föreskrivs i 37 § i gruvlagen ska tillståndsmyndigheten begära utlåtande om ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd av

1) Gränsbevakningsväsendet, när avsikten är att verksamhet enligt ansökan ska bedrivas i gränszonen,

2) Huvudstaben, när avsikten är att verksamhet enligt ansökan ska bedrivas på finskt territorialvatten eller i närheten av ett område som försvarsmakten använder,

3) Museiverket, när det är nödvändigt att utreda en tillämpning av lagen om fornminnen (295/1963),

2. mom.

Av landskapsförbundet ska ett utlåtande begäras om en gruvtillståndsansökan och malmletningsansökan, om den sistnämnda gäller ett exceptionellt omfattande område eller annars har betydande konsekvenser.

3. mom.

Av Strålsäkerhetscentralen ska ett utlåtande begäras om en gruvtillståndsansökan och malmletningsansökan som gäller produktion av uran eller torium.

26 § Kungörelse av tillståndsansökan

1. mom.

I en kungörelse av en tillståndsansökan enligt 40 § i gruvlagen ska anges eller ingå åtminstone

1) sökandens namn,

2) en beskrivning av arten av den verksamhet som ansökan avser samt hur länge den pågår och dess omfattning,

3) uppgift om det område där verksamhet enligt ansökan ska bedrivas,

4) uppgift om när och var ansökningshandlingarna hålls framlagda,

5) uppgift om framställande av anmärkningar och uttryckande av åsikter,

6) uppgift om ett eventuellt offentligt hörande.

27 § Ansökan om förlängning av tillståndets giltighetstid

1. mom.

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd ska lämnas till tillståndsmyndigheten två månader innan tillståndet upphör att gälla.

2. mom.

Av ansökan ska framgå de ändringar som sökanden vill ha i fråga om tillståndsområdet eller andra betydelsefulla ändringar samt ändringar som skett i fråga om sakägarna.

3. mom.

I en ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett malmletningstillstånd ska det finnas en redogörelse för

1) åtgärder som utförts med stöd av det tillstånd som ansökan gäller och resultaten av dem,

2) kostnaderna för de undersökningar som hänför sig till området,

3) möjligheterna att utvinna fyndigheten och behovet av fortsatta undersökningar,

4) motivering till områdesavgränsningen.

4. mom.

I en ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett gruvtillstånd ska det finnas en redogörelse för

1) åtgärder som utförts med stöd av det tillstånd som ansökan gäller och resultaten av dem,

2) förutsättningarna för en förlängning av giltighetstiden för gruvtillståndet.

5. mom.

I en ansökan om förlängning av giltighetstiden för ett guldvaskningstillstånd ska det finnas en redogörelse för

1) åtgärder som utförts med stöd av det tillstånd som ansökan gäller och resultaten av dem,

2) förutsättningarna för en förlängning av giltighetstiden för guldvaskningstillståndet.

4 kapAnmälningsförfarande i samband med pantsättning

28 § Anmälan om pantsättning

1. mom.

En sådan anmälan om pantsättning som avses i 174 § i gruvlagen ska innehålla

1) pantsättarens och panthavarens namn, kontaktuppgifter och hemort,

2) uppgifter om det gruv- eller malmletningstillstånd som utgör grunden för den rätt att utvinna gruvmineral eller på motsvarande sätt den företrädesrätt som den panträtt som ska anmälas hänför sig till,

3) uppgifter om panträtternas inbördes företräde, om flera panträtter hänför sig till eller uppges hänföra sig till den pantsatta rättigheten,

4) uppgift om att tillståndshavaren innan han lämnat sin anmälan till gruvmyndigheten skriftligen har underrättat alla innehavare av panträtter med bättre företräde om den panträtt som ska anmälas till gruvmyndigheten,

5) vid behov uppgift om beloppet av pantansvaret enligt den panträtt som ska anmälas.

2. mom.

Tillståndshavaren eller den som har upprättat anmälan ska underteckna anmälan. Till anmälan ska fogas en kopia av den skriftliga pantsättningsförbindelsen eller motsvarande handling, pantsättarens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag samt andra behövliga handlingar.

29 § Skyldighet att lämna upplysningar om panträtter som anmälts

1. mom.

Gruvmyndigheten ska på en specificerad begäran lämna upplysningar och vid behov ett intyg över panträtter som anmälts hos myndigheten.

30 § Panträttsinnehavarnas rättsställning när tillstånd förfaller, återkallas eller ändras

1. mom.

Gruvmyndigheten ska utan dröjsmål informera de innehavare av panträtt som myndigheten känner till, om anhängiggjorda ärenden som gäller förfall, återkallelse eller ändring av ett gruv- eller malmletningstillstånd och ge innehavarna av panträtter tillfälle att bli hörda i ärendet.

2. mom.

Om tillståndshavaren själv ansöker om att ett gruv- eller malmletningstillstånd som avses i 1 mom. ska förfalla, ska till ansökan fogas alla kända panträttsinnehavares skriftliga samtycke.

5 kapSärskilda bestämmelser

31 § Årlig redogörelse för gruvdriften

1. mom.

I den redogörelse som avses i 18 § 2 mom. i gruvlagen ska innehavaren av gruvtillstånd uppge

1) mängden bruten malm och gråberg uttryckt i ton,

2) mängden ytjord som behandlats vid gruvan uttryckt i ton,

3) mängden anrikningskoncentrat eller motsvarande mellanprodukt som producerats vid gruvan uttryckt i ton,

4) antalet personer som arbetar vid gruvan uttryckt i månadsverken,

5) specifikation av sådana biprodukter av gruvdriften som avses i 17 § 1 mom. 2 punkten i gruvlagen.

32 § Ansökan om överföring av tillstånd

1. mom.

En ansökan som avses i 73 § 2 mom. i gruvlagen om överföring av ett malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd ska lämnas till gruvmyndigheten inom 30 dagar efter att avtalet om överföringen har trätt i kraft.

2. mom.

Till ansökan ska fogas

1) mottagarens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag,

2) en redogörelse för mottagarens sakkunskap, tekniska prestationsförmåga och ekonomiska förmåga att bedriva verksamhet enligt det sökta tillståndet,

3) en redogörelse för yrkeskompetensen hos den personal som står till mottagarens förfogande,

33 § Uppgifter för fastställande av brytningsersättning

1. mom.

Innehavaren av gruvtillstånd ska till en anmälan enligt 100 § 6 mom. i gruvlagen foga en kalkyl över den mängd metall som utvunnits ur den malm som brutits och utvunnits ur gruvan. Till kalkylen ska fogas uppgifter om det genomsnittliga priset. Om ett genomsnittligt pris inte kan anges, ska tillståndsinnehavaren lägga fram ett förslag till det pris som ska tillämpas.

2. mom.

Om anmälan gäller 100 § 2 mom. 2 punkten underpunkt a ska till anmälan fogas det överenskomna priset och andra uppgifter, enligt vilka gruvmyndigheten kan fastställa brytningsersättningen.

3. mom.

Till en ansökan som avses i 100 § 2 mom. 2 punkten underpunkt b i gruvlagen ska fogas en utredning om gruvans årliga produktionsmängd, det pris som erhållits för den och produktionskostnaderna. Dessutom ska till ansökan fogas en utredning om de indirekta kostnader samt investeringar som produktionen kräver och om de avskrivningar som ska göras för investeringarna. Om ansökan har gjorts av fastighetsägaren, ska gruvmyndigheten begära motsvarande uppgifter av innehavaren av gruvtillståndet.

4. mom.

Om ett krav på att brytningsersättningen ska justeras ställs med stöd av 100 § 3 mom. i gruvlagen ska till ansökan fogas en utredning om överenskommelsen mellan parterna.

34 § Anmälan om registrering av gruvförrättning

1. mom.

Den behöriga lantmäteribyrån ska på elektronisk väganmäla till gruvmyndigheten att en gruvförrättning har antecknats i fastighetsregistret.

2. mom.

Till anmälan ska fogas nyttjanderättsenhetens beteckning och en fil som i det nationella koordinatsystemet visar de gränser för gruvområdet och hjälpområdet för gruvan som har fastställts vid gruvförrättningen.

35 § Underrättelse om överklagande av gruvmyndighetens beslut

1. mom.

Förvaltningsdomstolen ska på elektronisk väg omedelbart när besvärstiden löpt ut underrätta gruvmyndigheten om att en besvärsskrift som gäller förbehåll, malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd har lämnats till förvaltningsdomstolen.

36 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021) ; EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15