Säteilyturvakeskuksen määräys vapaarajoista ja vapauttamisrajoistaSTUK SY/1/2018

PDF

Perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) 49 §:n 3 momentin ja 85 §:n 2 momentin sekä ydinenergialain (990/1987) 7 q §:n 1 momentin 28 kohdan nojalla:

1 § Soveltamisala

Tässä määräyksessä määrätään radioaktiivisten aineiden vapaarajoista ja radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajoista.

Määräystä ei sovelleta:

1) rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 305/2011 tarkoitettuihin rakennustuotteisiin;

2) talousveteen.

Vapaarajoja ei sovelleta:

1) ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuun ydinenergian käyttöön;

2) radioaktiivisten lääkevalmisteiden valmistukseen, kauppaan, tuontiin ja vientiin;

3) radioaktiivisten aineiden antamiseen eläimille hoito- tai tutkimustarkoituksessa;

4) radioaktiivista ainetta sisältävien kulutustavaroiden valmistukseen, markkinoille saattamiseen, kauppaan, tuontiin ja vientiin;

5) luonnon radioaktiivisiin aineisiin silloin, kun niitä ei käytetä säteilylähteinä.

2 § Vapaarajat

Aktiivisuuspitoisuuden vapaarajoista kiinteille materiaaleille määrätään liitteessä 1.

Aktiivisuuden ja aktiivisuuspitoisuuden vapaarajoista enintään noin 1000 kg:n suuruiselle määrälle materiaalia määrätään liitteessä 2.

Turvallisuuslupaa ei säteilylain 49 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tarvita, jos aktiivisuuspitoisuuden tai toiminnassa kerralla käytettävän tai hallussa pidettävän aktiivisuuden arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vapaaraja. Umpilähteille käytetään aktiivisuudelle annettua vapaarajaa.

3 § Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta radionuklidien seoksen osalta

Turvallisuuslupaa ei säteilylain 49 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tarvita säteilyn käyttöön radionuklidien seoksen osalta, jos seoksen aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus täyttää ehdon:

Kaava 1

jossa

Ak = radionuklidin k aktiivisuus

AE,k = aktiivisuuden vapaaraja radionuklidille k

Ck = radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus

CE,k = aktiivisuuspitoisuuden vapaaraja radionuklidille k.

4 § Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta käytettäessä useaa eri radionuklidia avolähteinä

Turvallisuuslupaa ei säteilylain 49 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tarvita säteilyn käyttöön käytettäessä useaa eri radionuklidia avolähteinä, jos kokonaisaktiivisuus täyttää ehdon:

Kaava 2

jossa

Ak = radionuklidin k aktiivisuus

AE,k = aktiivisuuden vapaaraja radionuklidille k.

5 § Vapauttamisrajat kiinteille materiaaleille

Vapauttamisrajoista kiinteille materiaaleille määrätään liitteessä 1.

6 § Vapauttamisrajat pintakontaminaation vuoksi

Aktiivisuuskate määritetään irtoavien ja kiinni tarttuneiden radioaktiivisten aineiden määrästä. Aktiivisuuskate määritetään keskimääräisenä aktiivisuutena 100 cm2:n suuruiselta alueelta, jos se on mahdollista. Vapauttamisrajoista materiaaleille, jotka ovat kontaminoituneet pinnalta, määrätään liitteessä 3.

7 § Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2018 ja on voimassa toistaiseksi.

Tämän määräyksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tätä määräystä.

 

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

 

LIITTEET 1–3

 

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom (32013L0059); EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1

Ilmoitettu komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti.