‹ Etusivulle

Käyttöehdot

Yleistä

Stuklex on Säteilyturvakeskuksen omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Stuklexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Lakitieto Oy (jäljempänä Edita) ja Säteilyturvakeskus. Palveluntuottajilla tarkoitetaan jäljempänä sekä Säteilyturvakeskusta että Editaa.

Stuklexissä sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivujen näkyminen riippuu vastaanottajan selaimen asetuksista.

Juridinen neuvonta ja tekstien sisällöllinen tulkinta eivät kuulu Stuklexin piiriin.

Stuklexin eri kieliversiot (suomi, ruotsi, englanti) eivät vastaa toisiaan. Laajin sisältö on Stuklexin suomenkielisessä versiossa.

Laitteistovaatimukset

Stuklex toimii Suomessa yleisimmin käytössä olevilla selaimilla.

Selaimen JavaScript-tuen on oltava päällä ja evästeiden hyväksyttynä. Käyttäjä huolehtii itse Stuklexin käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Stuklexin käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Käyttäjän tietoturvan ja Stuklexin yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä.

Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Osa Stuklexin sisällöstä on tekijänoikeudesta vapaata (tekijänoikeuslaki 404/1961 9 §).

Stuklexin sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde, Stuklex, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Palveluntuottajilla on kuitenkin yksinomainen oikeus määrätä Stuklexin sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista tuotetta tai palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Osa Stuklexin tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Editan tuottamia suojattua aineistoa sisältäviä tietokantoja ovat ajantasainen kotimainen lainsäädäntö, EU-lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset. Näiden sisältämistä tekstidokumenteista suurin osa on toimitettuja koosteita, joissa alkuperäisiin kotimaisiin säädöksiin, EU-säädöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin on Editan toimesta sisällytetty kaikki niihin tehdyt muutokset sekä esimerkiksi muutettujen säännösten voimaantuloon liittyvät toimittajan huomautukset ja muutossäädösten voimaantulosäännökset. Editalla on yksinomainen oikeus määrätä näiden koosteiden koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 1 kohta). Mainituista tietokannoista kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella palaute@stuk.fi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Stuklexin ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Palveluntuottajien vastuu

Palveluntuottajat eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Stuklexin mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Stuklexin sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottajat eivät myöskään vastaa Stuklexin soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottajat eivät vastaa Stuklexin mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Stuklex sisältää linkkejä myös muille kuin Säteilyturvakeskuksen ylläpitämille verkkosivuille. Säteilyturvakeskus ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Stuklexin toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa Stuklexin sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja Stuklexin kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Säteilyturvakeskus voi milloin tahansa myös lakkauttaa koko Stuklexin tai sen osan tai estää käyttäjän pääsyn Stuklexiin.

Riitojen ratkaiseminen

Stuklexin käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ja tekijänoikeusasiat markkinaoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Vastaava toimittaja on Ville Haataja.

Palautetta voi lähettää palautelomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen palaute@stuk.fi