Strålsäkerhetscentralens föreskrift om frigränser och friklassningsnivåerSTUK SY/1/2018

PDF

I enlighet med Strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av 49 § 3 mom. och 85 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen (859/2018) och 7 q § 1 mom. 28 punkten i kärnenergilagen (990/1987):

1 § Tillämpningsområde

I denna föreskrift föreskrivs om frigränser för radioaktiva ämnen och friklassningsnivåer för radioaktiva material.

Föreskriften tillämpas inte på

1) byggprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG;

2) hushållsvatten.

Frigränserna tillämpas inte på

1) användning av kärnenergi som avses i kärnenergilagen (990/1987);

2) tillverkning, import och export av samt handel med radioaktiva läkemedel;

3) radioaktiva ämnen som ges åt djur i vård- eller undersökningssyfte;

4) tillverkning, utsläppande på marknaden, import och export av samt handel med konsumentvaror som innehåller radioaktiva ämnen;

5) radioaktiva ämnen i naturen då de inte används som strålningskällor.

2 § Frigränser

Frigränsen för aktivitetskoncentrationen föreskrivs för fasta material i bilaga 1.

Frigränsen för aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen föreskrivs för material om högst cirka 1 000 kg i bilaga 2.

Med stöd av 49 § 1 mom. 2 punkten i strålsäkerhetslagen krävs säkerhetstillstånd inte, om värdet för aktivitetskoncentrationen eller den aktivitet som används eller innehas på en gång i verksamheten är mindre än eller lika stort som frigränsen. För slutna strålkällor används frigränsen som föreskrivs för aktivitet.

3 § Befrielse från säkerhetstillstånd vid användning av strålning i fråga om blandning av radionuklider

Med stöd av 49 § 1 mom. 2 punkten i strålsäkerhetslagen krävs säkerhetstillstånd inte vid användning av strålning i fråga om blandning av radionuklider, om blandningens aktivitet eller aktivitetskoncentration uppfyller villkoret

Mönster 1

där

Ak = aktiviteten hos radionukliden k

AE,k = frigränsen för aktiviteten hos radionukliden k

Ck = aktivitetskoncentrationen hos radionukliden k

CE,k = frigränsen för aktivitetskoncentrationen hos radionukliden k.

4 § Befrielse från säkerhetstillstånd vid användning av strålning när flera olika radionuklider används som öppna strålkällor

Med stöd av 49 § 1 mom. 2 punkten i strålsäkerhetslagen krävs säkerhetstillstånd inte vid användning av strålning i fråga om användning av flera olika radionuklider som öppna strålkällor, om den totala aktiviteten uppfyller villkoret

Mänster 2

där

Ak = aktiviteten hos radionukliden k

AE,k = frigränsen för aktiviteten hos radionukliden k.

5 § Friklassningsnivåer för fasta material

Friklassningsnivåer för fasta material föreskrivs i bilaga 1.

6 § Friklassningsnivåer på grund av ytkontamination

Ytaktiviteten bestäms ur mängden lossnande och vidhäftande radioaktiva ämnen. Ytaktiviteten bestäms om möjligt som medelaktiviteten på en yta med arean 100 cm2. Friklassningsnivåer för material vars yta är kontaminerad föreskrivs i bilaga 3.

7 § Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2018 och är i kraft tills vidare.

På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.

 

Helsingfors den 14 december 2018

BILAGOR 1–3

 

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1

Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.