Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2023–2024 (voimassa 1.1.2023–31.12.2024) 21.12.2022/1277

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

2. mom.

Säteilylaissa (859/2018) tarkoitetusta valvontamaksusta säädetään mainitussa laissa.

3. mom.

Ydinturvallisuusvalvontaan perustuvien suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu.

2. mom.

Työajan tai lisämaksun ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti. Maksutaulukon mukainen lisämaksu peritään kultakin alkavalta tunnilta.

3. mom.

Suorite voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on suoritteen tilaajan tai vastaanottajan työn tai toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta vireillä olevien muiden asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 prosentilla korotettu maksu.

4. mom.

Jos julkisoikeudellisen suoritteen tuottamisesta aiheutuu valtiolle yksittäistapauksessa selvästi enemmän kustannuksia kuin suoritteesta perittävä perusmaksu, Säteilyturvakeskus voi käyttää maksun määräämisessä perusmaksun lisäksi lisämaksua. Lisämaksun käyttämisestä on ilmoitettava suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle.

5. mom.

Jos julkisoikeudellisista suoritteista perittävä maksu on yksittäistapauksessa merkittävästi suurempi kuin niistä valtiolle aiheutuvien kustannusten määrä, Säteilyturvakeskus voi arvioida ja periä maksun valtiolle aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisena.

6. mom.

Maksuista säädetään liitteessä.

3 § Tietopyyntöjen maksullisuus

1. mom.

Säteilyturvakeskus päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 § Asian lopputuloksen vaikutus maksuun

1. mom.

Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun.

2. mom.

Jos julkisoikeudellisen suoritteen perusteena oleva asia raukeaa tai jätetään tutkimatta, suoritteesta peritään maksu kuitenkin vain, jos Säteilyturvakeskus on tehnyt vähäistä enemmän toimenpiteitä asian valmistelussa.

3. mom.

Maksua ei peritä myöskään, jos asia ratkaistaan hylkäämällä vaatimus heti perusteettomana.

5 § Uudelleen ratkaistavan asian suoritemaksu

1. mom.

Tuomioistuimen palauttaman asian ja hallintolain 50 §:ssä tarkoitetun asiavirheen korjaamista koskevan asian käsittelystä ei peritä uutta maksua. Maksua tarvittaessa oikaistaan asian jatkokäsittelyn ja lopputuloksen mukaisesti.

6 § Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

2. mom.

Maksua ei myöskään peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan yhteystietojen muuttamisesta, säteilylähteen poistamisesta käytöstä tai säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan eikä annosmittauspalvelun toiminnan lopettamisesta. Näihin suoritteisiin liittyvien tarkastusten maksullisuus määräytyy kuitenkin tämän asetuksen 2 §:n mukaisesti.

3. mom.

Säteilylain 196 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei myöskään peritä maksua.

7 § Maksulliset muut suoritteet

1. mom.

Säteilyturvakeskus hinnoittelee maksulliset muut suoritteet liiketaloudellisin perustein.

2. mom.

Tässä pykälässä tarkoitettuja suoriteryhmiä ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät tarkastukset, säteilymittaukset, kalibroinnit, testaukset, säteilytykset ja radioaktiivisten aineiden määritykset;

2) koulutukset ja harjoitukset;

3) laite- ja tilavuokrat;

4) tietopalvelut;

5) pyynnöstä annetut asiakirjakopiot;

6) asiantuntijapalvelut sekä muut palvelut kuin 8 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

8 § Maksuttomat muut suoritteet

1. mom.

Maksuttomia muita suoriteryhmiä ovat:

1) kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö säteilyturvallisuuden ja ydinenergian käytön turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi;

2) yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeät koulutukset ja harjoitukset.

2. mom.

Maksuttomia muita suoritteita ovat myös viranomaisen neuvojen, ohjeiden ja opastuksen antaminen sekä tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

3. mom.

Suoritteeseen liittyvien kustannusten jakautumisesta ja korvaamisesta voidaan kuitenkin sopia erikseen enintään niiden omakustannusarvoon saakka.

9 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024 saakka.

2. mom.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Liite

1. Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1. Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä.

SuoritePerusmaksu, €Lisämaksu, €/h
Uusi lupa – luokka 3 tai E735160
Uusi lupa – luokka 21 055160
Uusi lupa – luokka 11 495160
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle.260160
Uusi lupa – luonnonsäteilylle altistava toiminta2 760160
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluva lupamuutos sekä muutos, jossa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E.240160
Luokkaa 2 koskeva lupamuutos720160
Luokkaa 1 koskeva lupamuutos1 040160
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen240160
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen240160
Vapauttaminen turvallisuusluvasta735160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 3 tai E240160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 2720160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 11 040160

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu käsiteltävänä olevassa lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Jos sama muutos koskee toiminnanharjoittajan eri lupia, peritään yhden luvan osalta edellä sanotun mukainen maksu ja 48 € jokaiselta seuraavalta muutoksen kohteena olevalta luvalta.

Taulukko 1.2. Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista.

Toiminnan luokka tai toimintaPerusmaksu, €Lisämaksu, €/h
3810160
21 125160
11 765160
Sädehoitolaitteen tarkastus5 265160

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

2. Työntekijöiden annosrekisteri

Taulukko 2.1. Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista.

SuoritePerusmaksu, €Lisämaksu, €/hHuomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti6-Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti32-Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja66- 
Työntekijän annosraportti53- 

3. Annosmittauspalvelu

Taulukko 3.1. Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista.

SuoritePerusmaksu, €Lisämaksu, €/hHuomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntää koskeva asia160 / h-Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus1 800160 
Annosmittauspalvelun toimintakykytesti160 / h-Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

Taulukko 4.1. Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta.

SuoritePerusmaksu, €Lisämaksu, €/h
Säteilymittausten hyväksyntä1 150160
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä830160
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta830160
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen.830160
Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja -vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla.830160

5. Suuritehoiset laserlaitteet

Taulukko 5.1. Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista.

SuoritePerusmaksu, €Lisämaksu, €/hHuomautus
Lupa515160 
Luvan muutos195160 
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus370160 
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus590160Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Taulukko 6.1. Muut suoritteet.

SuoritePerusmaksu, €Lisämaksu, €/hHuomautus
Radioaktiivisten aineiden siirtoa koskevan selvityksen käsittely100160Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 4 artikla
Muu päätös, lausunto tai suorite240160