Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska tas ut 2023–2024 för Strålsäkerhetscentralens prestationer 21.12.2022/1277

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

I denna förordning föreskrivs om när Strålsäkerhetscentralens prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna.

2. mom.

Om den tillsynsavgift som avses i strålsäkerhetslagen (859/2018) föreskrivs i nämnda lag.

3. mom.

Huruvida prestationer som baserar sig på kärnsäkerhetstillsynen ska vara avgiftsbelagda föreskrivs det om separat.

2 § Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1. mom.

För offentligrättsliga prestationer tas det ut en avgift som motsvarar beloppet av de totalkostnader som staten föranletts av att utföra en prestation.

2. mom.

När arbetstiden eller en tilläggsavgift utgör grund för avgiften, är minimidebiteringen en timme. En tilläggsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för varje påbörjad timme.

3. mom.

På begäran kan prestationen behandlas snabbare om det finns en grundad anledning till påskyndad behandling som hänger samman med organiseringen av arbetet eller verksamheten hos den som beställer eller tar emot prestationen, och den påskyndade behandlingen inte har någon nämnvärd inverkan på behandlingen av andra ärenden. I detta fall tas en avgift förhöjd med 50 procent ut för prestationen.

4. mom.

Om utförandet av en offentligrättslig prestation i ett enskilt fall orsakar staten klart högre kostnader än den grundavgift som tas ut för prestationen, kan Strålsäkerhetscentralen vid påförandet av avgiften utöver grundavgiften använda en tilläggsavgift. Den som beställer eller tar emot prestationen ska underrättas om att en tilläggsavgift används.

5. mom.

Om den avgift som uppbärs för offentligrättsliga prestationer i ett enskilt fall är betydligt större än beloppet av de kostnader som staten föranletts av att utföra dem, kan Strålsäkerhetscentralen beräkna och ta ut avgiften i enlighet med de faktiska kostnaderna för staten.

6. mom.

Avgifterna anges i bilagan.

3 § Avgifter för begäranden om information

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen fattar beslut om de avgifter som ska tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i den lagen, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

4 § Inverkan på avgiften av beslutet i ett ärende

1. mom.

Beslutet i ett ärende inverkar inte på den avgift som tas ut för en offentligrättslig prestation.

2. mom.

Om det ärende som ligger till grund för en offentligrättslig prestation förfaller eller lämnas utan prövning, tas det emellertid ut en avgift endast om Strålsäkerhetscentralen har vidtagit mer än ringa åtgärder vid beredningen av ärendet.

3. mom.

Ingen avgift tas heller ut om ärendet avgörs genom att ett yrkande genast förkastas som grundlöst.

5 § Avgift för ett ärende som återförvisas för behandling

1. mom.

För behandling av ett ärende som återförvisats av domstol och för ett ärende som gäller sådan rättelse av sakfel som avses i 50 § i förvaltningslagen tas ingen ny avgift ut. Vid behov justeras avgiften i konsekvens med den fortsatta behandlingsprocessen och slutresultatet.

6 § Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1. mom.

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är sådana prestationer som avses i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2. mom.

Ingen avgift tas heller ut för att ta en strålkälla ur bruk, för att helt eller delvis upphöra med strålningsverksamhet, för ändring av kontaktuppgifter till innehavare av säkerhetstillstånd eller innehavare av tillstånd för högeffektslaser eller för att upphöra med en dosimetritjänst. Huruvida tillsynen av dessa prestationer ska vara avgiftsbelagd fastställs dock i enlighet med 2 § i denna förordning.

3. mom.

För behandling av begäran om omprövning som avses i 196 § i strålsäkerhetslagen tas det inte heller ut någon avgift.

7 § Övriga avgiftsbelagda prestationer

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen prissätter övriga avgiftsbelagda prestationer enligt företagsekonomiska grunder.

2. mom.

Grupper av prestationer som avses i denna paragraf är

1) tillsyn som görs på kundens begäran, strålningsmätningar, kalibreringar, tester, bestrålningar och fastställande av radioaktiva ämnen,

2) utbildningar och övningar,

3) hyra för apparater och lokaler,

4) informationstjänster,

5) dokumentkopior som getts ut på begäran,

6) sakkunnigtjänster samt andra tjänster än de prestationer som avses i 8 §.

8 § Avgiftsfria övriga prestationer

1. mom.

Avgiftsfria övriga prestationsgrupper är

1) internationellt och nationellt samarbete för att vidmakthålla och främja strålsäkerheten och säkerheten vid användning av kärnenergi,

2) utbildningar och övningar som är viktiga med hänsyn till behovet att trygga den övergripande säkerheten i samhället.

2. mom.

Med övriga avgiftsfria prestationer avses även myndigheters rådgivning, anvisningar, handledning och delgivning, om det föranleder endast ringa kostnader.

3. mom.

Hur kostnader i samband med en prestation ska fördelas och ersättas kan det avtalas om separat, dock högst till utgifternas självkostnadsvärde.

9 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2024.

2. mom.

För prestationer som hänför sig till ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bilaga

1. Säkerhetstillstånd

Tabell 1.1. Avgifterna för beslut om säkerhetstillstånd för strålningsanvändning och för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

PrestationGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/h
Nytt tillstånd – kategori 3 eller E735160
Nytt tillstånd – kategori 21 055160
Nytt tillstånd – kategori 11 495160
Nytt tillstånd – odontologisk röntgenverksamhet som använder panoramatomografiröntgenapparater eller tandröntgenapparater med vilka bilden tas på en intraoral bildreceptor.260160
Nytt tillstånd – verksamhet som medför exponering för naturlig strålning2 760160
Behandling av ändringsansökan, ändring av tillstånd som gäller kategori 3 eller E och ändring till större kategori eller till kategori E.240160
Ändring av tillstånd i kategori 2720160
Ändring av tillstånd i kategori 11 040160
Byte av verksamhetsutövare240160
Byte av strålsäkerhetsansvarig240160
Befrielse från säkerhetstillstånd735160
Separat godkännande av säkerhetsbedömning – kategori 3 eller E240160
Separat godkännande av säkerhetsbedömning – kategori 2720160
Separat godkännande av säkerhetsbedömning – kategori 11 040160

Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs med stöd av statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018). I tillståndsärenden som behandlas fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften tas ut. Om en verksamhetsutövare har flera tillstånd som omfattas av samma ändring tas det ut en avgift enligt ovan för ett av tillstånden och 48 € för varje följande tillstånd som omfattas av ändringen.

Tabell 1.2. Avgifterna för inspektioner vid beviljande och vid ändring av säkerhetstillstånd eller vid upphörande med verksamhet.

Verksamhetskategori eller verksamhetGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/h
3810160
21 125160
11 765160
Inspektion av strålbehandlingsapparat5 265160

Kategorierna för strålexponering och strålkälla fastställs i enlighet med statsrådets förordning om joniserande strålning. I tillståndsärenden fastställs avgiften på basis av den kategori för vilken den största avgiften tas ut.

2. Dosregister för arbetstagare

Tabell 2.1. Avgifter för prestationer gällande dosregister för arbetstagare.

PrestationGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/hAnmärkning
Elektronisk registrering av dosuppgifter6-Registrering av resultatet av mätningen eller av fastställandet av dosen.
Manuell registrering av dosuppgifter32-Registrering av resultatet av mätningen eller av fastställandet av dosen.
Dosövervakningsdokument66 €- 
Dosrapport för arbetstagare53 €- 

3. Dosimetritjänster

Tabell 3.1. Avgifter för prestationer gällande dosimetritjänster.

PrestationGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/hAnmärkning
Ärende som gäller godkännande av dosimetritjänst och av metoderna för fastställande av stråldosen160 /h-Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.
Inspektion av dosimetritjänst1 800160 
Test av en dosimetritjänsts funktionsförmåga160 /h-Timantalet uppskattas på förhand och för det enskilda fallet.

Tabellen 3.1 tillämpas inte på godkännande och tillsyn av sådan verksamhet som avses i kärnenergilagen (990/1987).

4. Godkännanden, utlåtanden, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Tabell 4.1. Avgifter för beslut om godkännanden, för utlåtanden om strålskyddsutbildning, konstaterande av behörighet och erkännande av yrkeskvalifikationer.

PrestationGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/h
Godkännande av strålningsmätningar1 150160
Godkännande av strålskyddsutbildning830160
Utlåtande om strålskyddsutbildning830160
Godkännande av behörighet för strålsäkerhetsexpert.830160
Erkännande av yrkeskvalifikationer för strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarig med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).830160

5. Högeffektslaser

Tabell 5.1. Avgifter för prestationer gällande högeffektslaser.

PrestationGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/hAnmärkning
Tillstånd515160 
Ändring av tillstånd195160 
Inspektion i samband med tillståndsärende370160 
Mera omfattande inspektion i samband med tillståndsärende590160Om strålar riktas mot en publik eller avslutas mot himlen.

6. Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tabell 6.1. Avgifter för övriga prestationer.

PrestationGrundavgift, €Tilläggsavgift, €/hAnmärkning
Behandling av deklaration som avser transport av radioaktiva ämnen100160Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater, artikel 4
Övriga beslut, utlåtanden eller prestationer240160