NAs (Euratom) N:o 1493/93 radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä 8.6.1993

EYVL L 148 19.6.1993

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 347, 31.12.1993, s. 17), jonka se on laatinut saatuaan tieteellisteknisen komitean nimeämien asiantuntijoiden lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (EYVL N:o C 150, 31.5.1993),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 19, 25.1.1993, s. 13),

sekä katsoo, että

neuvosto on 2 päivänä helmikuuta 1959 antanut direktiivit (EYVL N:o 11, 20.2.1959, s. 221/59) perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta, joita on muutettu erityisesti direktiivillä 80/ 836/Euratom (EYVL Nro L 246, 17.9.1980, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 84/467/Euratom (EYVL N:o L 265, 5.10.1984, s. 4)),

direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklan mukaisesti kunkin jäsenvaltion on saatettava sellainen toiminta, johon liittyy ionisoivasta säteilystä aiheutuvaa vaaraa, ennaltailmoittamisen alaiseksi; nämä toiminnat saatetaan kunkin jäsenvaltion määrittelemissä tapauksissa ennalta saatavan luvan varaisiksi, ottaen huomioon mahdollinen vaara ja muut asian kannalta merkitykselliset näkökohdat,

jäsenvaltiot ovat tämän seurauksena ottaneet alueellaan käyttöön järjestelmiä täyttääkseen direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi; tämän vuoksi jäsenvaltiot varmistavat edelleen yhdenvertaisen suojelutason alueillaan sisäisillä valvontatoimilla, joita jäsenvaltiot soveltavat sellaisten kansallisten säännösten perusteella, jotka ovat sopusoinnussa olemassa olevien yhteisön ja asian kannalta merkityksellisten kansainvälisten vaatimusten kanssa,

radioaktiivisen jätteen siirtoja jäsenvaltioiden välillä sekä jätteen tuontia yhteisöön ja vientiä yhteisöstä koskevat direktiivissä 92/3/Euratom (EYVL N:o L 35, 12.2.1992, s. 24) säädetyt erityistoimenpiteet; jäsenvaltioiden on pantava direktiivin 92/3/Euratom edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset täytäntöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1994; kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava , että sen omasta radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan moitteettomasti,

rajatarkastusten poistaminen yhteisössä 1 päivään tammikuuta 1993 alkaen on vienyt jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta mahdollisuuden aiemmin radioaktiivisten aineiden siirtojen tarkastusten yhteydessä saatuihin tietoihin; näin ollen on tarpeen, että toimivaltaiset viranomaiset saavat yhtä paljon tietoja kuin aiemmin, jotta ne voivat jatkaa valvontaansa säteilysuojelun varmistamiseksi; yhteisön ilmoitus- ja tiedonantojärjestelmä helpottaisi säteilysuojelun valvonnan jatkamista; ennaltailmoittamisjärjestelmä on tarpeen umpilähteiden ja radioaktiivisen jätteen siirtojen osalta,

erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, sellaisena kuin ne määritellään Euratomin perustamissopimuksen 197 artiklassa, koskevat kyseisen perustamissopimuksen VII luvun Turvavalvonta säännökset; tällaisten aineiden kuljetusta koskevat jäsenvaltioiden ja komission velvoitteet ydinmateriaalien fysikaalista suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti (IAEA, 1980), ja

tämä asetus ei vaikuta tietojen toimittamiseen ja tarkastuksiin, jotka tehdään muista kuin säteilysuojelua koskevista syistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan umpilähteiden ja muiden asianmukaisten lähteiden siirtoihin jäsenvaltioiden välillä, kun määrät ja pitoisuudet ylittävät direktiivin 80/836/Euratom 4 artiklan a ja b alakohdissa asetetut rajat. Sitä sovelletaan myös direktiivin 92/3/Euratom tarkoittaman radioaktiivisen jätteen siirtoihin jäsenvaltioiden välillä.

2. Kun on kyse ydinaineista, kukin jäsenvaltio toteuttaa alueellaan kaikki tarvittavat valvontatoimet sen varmistamiseksi, että näiden toisesta jäsenvaltiosta siirrettävien aineiden vastaanottaja noudattaa kansallisia säännöksiä, joiden avulla on pantu täytäntöön direktiivin 80/836/Euratom 3 artikla.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

– "siirrolla" radioaktiivisten aineiden kuljetusta lähtöpaikasta määräpaikkaan, mukaan lukien kuormaus ja purkaminen,

– radioaktiivisten aineiden "haltijalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on ennen siirron suorittamista kansallisen lainsäädännön mukaan oikeudellinen vastuu näistä aineista ja joka aikoo suorittaa siirron vastaanottajalle,

– "vastaanottajalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle tällaisia aineita lähetetään,

– "umpilähteellä" lähdettä, sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivissä 80/836/Euratom,

– "muulla asianmukaisella lähteellä" radioaktiivista ainetta, joka ei ole umpilähde, ja jonka lähettämää ionisoivaa säteilyä on tarkoitus käyttää suoraan tai välillisesti lääketieteeseen, eläinlääketieteeseen, teollisuuteen, kauppaan, tutkimukseen tai maatalouteen liittyvissä sovellutuksissa,

– "radioaktiivisella jätteellä" jätettä, sellaisena kuin se määritellään direktiivissä 92/3/Euratom,

– "ydinaineilla" erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, lähtöaineita ja malmeja, sellaisina kuin ne määritellään Euratomin perustamissopimuksen 197 artiklassa,

– "toimivaltaisilla viranomaisilla" viranomaista, jonka tehtävänä jäsenvaltiossa on tämän asetuksen soveltaminen tai toimeenpano taikka muuta jäsenvaltion nimeämää viranomaista,

– "aktiivisuudella" aktiivisuutta, sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivissä 80/836/Euratom.

3 artikla

Umpilähteiden, muiden asianmukaisten lähteiden ja radioaktiivisen jätteen siirtoihin jäsenvaltioiden välillä sovellettavat, yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaan tehtävät valvontatoimet toteutetaan jäsenvaltion alueella ketään syrjimättä.

4 artikla

1. Umpilähteiden tai radioaktiivisen jätteen haltijan, joka aikoo suorittaa tai antaa suoritettavaksi lähteiden tai jätteen siirron, on saatava radioaktiivisten aineiden vastaanottajalta ennalta kirjallinen selvitys, jossa vahvistetaan, että vastaanottaja noudattaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklan noudattamiseksi täytäntöönpantuja säännöksiä ja asian kannalta merkityksellisiä näiden lähteiden tai jätteen varastoinnin, käytön ja huolehtimisen turvallisuuteen liittyviä kansallisia vaatimuksia.

Selvitys tehdään tämän asetuksen liitteessä I ja II esitettyjen yhdenmukaisten asiakirjojen avulla.

2. Vastaanottaja lähettää 1 kohdassa tarkoitetun selvityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen vahvistaa asiakirjaan merkitsemällään leimalla käsitelleensä selvityksen, jonka jälkeen vastaanottaja lähettää selvityksen haltijalle.

5 artikla

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettua selvitystä voidaan soveltaa useampaan kuin yhteen siirtoon, jos:

– selvityksen tarkoittamien umpilähteiden ja radioaktiivisen jätteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ovat oleellisilta osin samat,

– selvityksen tarkoittamat umpilähteet ja radioaktiivinen jäte eivät ylitä ilmoitettuja aktiivisuustasoja, ja

– siirrot suoritetaan samalta haltijalta samalle vastaanottajalle ja ne koskevat samoja toimivaltaisia viranomaisia.

2. Selvityksen voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona toimivaltainen viranomainen on merkinnyt leiman 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Umpilähteiden, muiden asianmukaisten lähteiden ja radioaktiivisen jätteen haltija, joka on suorittanut tai antanut suoritettavaksi näiden lähteiden tai jätteen siirron, toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen päätyttyä seuraavat tiedot sen vuosineljänneksen aikana toimitetuista lähetyksistä:

– vastaanottajien nimet ja osoitteet,

– kullekin vastaanottajalle toimitetut radionuklidit, niiden kokonaisaktiivisuudet ja lähetysten lukumäärät,

– radionuklidikohtaiset suurimmat aktiivisuudet, jotka on yhdellä kertaa toimitettu,

– aineen tyyppi: umpilähde, muu asianmukainen lähde tai radioaktiivinen jäte.

Ensimmäinen ilmoitus koskee 1 päivänä heinäkuuta alkavaa ja 30 päivänä syyskuuta 1993 päättyvää jaksoa.

7 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä tämän asetuksen soveltamisen ja noudattamisen varmistamiseksi.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1993 2 artiklassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet sekä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan olla nopeasti yhteydessä kyseisten viranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki muutokset näihin tietoihin.

Komissio toimittaa nämä tiedot sekä niihin tehtävät muutokset kaikille yhteisössä oleville toimivaltaisille viranomaisille ja julkaisee ne Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta mitenkään kansallisiin säännöksiin ja kansainvälisiin liikennettä koskeviin sopimuksiin, mukaan lukien radioaktiivisten aineiden kauttakuljetus.

10 artikla

Tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta mitenkään direktiivistä 92/3/Euratom aiheutuviin velvoitteisiin ja oikeuksiin.

11 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Tätä asetusta ei 1 päivään tammikuuta 1994 alkaen sovelleta enää radioaktiiviseen jätteeseen.

Liite I Umpilähteiden siirto Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä

Yhdenmukainen valvonta-asiakirja, jota on asetuksen (Euratom) Nro 1493/93 mukaan käytettävä

Liite II Radioaktiivisen jätteen siirto Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä

Yhdenmukainen asiakirja, jota on asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 mukaan käytettävä