Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (kumoutunut) 6.4.2011/401

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:n 4 momentin ja kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 17 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 b §:n 4 momentti laissa 215/2005 ja kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 17 § laissa 1295/2009:

Tämä asetus kumoutuu 1.9.2023 alkaen. Ks. L 541/2023 150 §.

1 § (17.6.2015/775) Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa).

2. mom.

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa, ajokorttilaissa (386 /2011) ja ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (423/2011).

2 § Ulkomailla myönnetyn ajoluvan tunnustaminen

1. mom.

Suomi tunnustaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979) liittyneissä ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa muissa valtioissa asianmukaisesti myönnetyt ajoluvat.

TieliikenneL 267/1981 on kumottu TieliikenneL:lla 729/2018, joka tulee voimaan 1.6.2020.

3 § (19.12.2018/1207) Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maatalous- ja metsätraktoria, maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta perävaunuineen;

2) kuljetusyksiköllä moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai tällaisen ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää; apuvaunun (dolly) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan yhdeksi perävaunuksi;

3) Liikenne- ja viestintävirastonmääräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua Liikenne- ja viestintäviraston määräystä;

4) ajolupakokeen vastaanottajalla palvelun tuottajaa, jonka kanssa Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun sopimuksen ajolupakokeiden vastaanottamisesta, ajolupakoulutuksen valvonnasta ja ajolupien myöntämisestä.

2. mom.

Liikenne- ja viestintäviraston ottaessa vastaan ajolupakokeita, valvoessa ajolupakoulutusta tai myöntäessä ajolupia siihen sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajolupakokeen vastaanottajasta säädetään tässä asetuksessa.

4 § (19.12.2018/1207) Ajolupavaatimus

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla on oltava ADR-ajolupa seuraavasti:

1) yhdistetty perusajolupa, jonka saa perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen A liitteen 1.1.3.6.3 kohdassa tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti; tai

b) vaarallisia aineita säiliöissä muissa kuin 3 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa kuljetusmäärän ylittäessä vapaarajassa tarkoitetut enimmäismäärät;

2) perusajolupa, jonka saa peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa muita vaarallisia aineita kuin luokan 1 räjähteitä tai luokan 7 radioaktiivisia aineita 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun mukaisesti;

3) säiliöajolupa, jonka saa yhdistetyn peruskurssin ja säiliökuljetusten erikoiskurssin tai peruskurssin ja säiliökuljetusten erikoiskurssin sekä niitä kutakin vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;

b) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöiden kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3; tai

c) vaarallisia aineita säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3;

4) räjähdeajolupa, jonka saa peruskurssin ja luokan 1 räjähteiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa muita kuin luokan 7 radioaktiivisia aineita 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun mukaisesti; tai

5) radioaktiivisten aineiden ajolupa, jonka saa peruskurssin ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa muita kuin luokan 1 räjähteitä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun mukaisesti.

2. mom.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ADR-ajolupaa ei kuitenkaan vaadita vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 24 §:n 2 momentin nojalla osittain tai kokonaan kuljetusmääräyksistä vapautetuissa kuljetuksissa, jotka täyttävät vapautusten edellytyksenä olevat kuljetusturvallisuuteen liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset siten kuin niistä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 a, 10 a, 11 c, 13 a ja 24 §:n 2 momentin nojalla on määrätty.

3. mom.

Vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset voivat liittyä muun muassa kuljetettavaan aineeseen sekä sen laatuun ja vaarallisuuteen, kuljetettavan aineen määrään, kuljetustapahtuman luonteeseen, pakkaus- ja kuljetustapaan, merkintä- ja asiakirjavaatimuksiin, vaaratekijöiden poistamiseen, aineen tai esineen käyttötarkoitukseen taikka muihin vaatimuksiin.

4. mom.

Vapautukset voivat liittyä kuljetustapahtuman luonteeseen, kaasujen tai polttonesteiden kuljetuksiin, eräiden aineiden erityismääräyksiin, rajoitetuissa määrin tai poikkeusmäärin pakattuihin vaarallisiin aineisiin, tyhjien puhdistamattomien vaarallisia aineita sisältäneiden pakkausten kuljetuksiin, kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen määrään, sähköenergian varastointiin ja tuottamiseen käytettävien järjestelmien kuljetuksiin tai kuljetuksen aikana tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön jäähdytys- ja suoja-aineina, vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetuksiin, tiettyihin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin, kun aineella ole lisävaaraa ja kuljetettavien kollien kokonaismäärään ja kuljetusindeksiin liittyviä rajoitteita on noudatettu ja jos kuljettaja on saanut tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusvaatimuksista.

5. mom.

ADR-ajolupaa ei edellytetä tietyissä vapautetuissa tai vähäisissä paikalliskuljetuksissa, jotka liittyvät;

1) kuljetuksiin tie-, rakennus-, louhinta-, metsä- tai turvetuotantotyömaalle;

2) kuljetuksiin henkilöitä kuljettavassa linja-autossa; ja

3) lääkinnällisen hapen kuljetukseen, kun kuljettaja tai matkustaja tarvitsee lääkinnällistä syitä happea matkan aikana. Kuljetusten on täytettävä kuljetusturvallisuuteen liittyvät vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

6. mom.

Ajoneuvon katsastuksia suorittavalta tai hyväksyntöjä myöntävältä henkilöltä ei edellytetä ADR-ajolupaa, kun hän katsastuksessa tai hyväksynnässä toimipisteen alueella siirtää vaarallista ainetta sisältänyttä tyhjää puhdistamatonta ajoneuvoa tai kuljetusyksikköä katsastus- tai hyväksyntätoimintaan liittyen edellyttäen, että hän on saanut tehtäviin soveltuvan koulutuksen.

5 § Koulutuksen tarkoitus ja sisältö

1. mom.

ADR-ajolupaa varten annettavan koulutuksen tarkoituksena on antaa asianomaiselle henkilölle tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

2. mom.

Koulutus jakaantuu yhdistettyyn peruskurssiin, peruskurssiin, säiliökuljetusten erikoiskurssiin, luokan 1 räjähteiden erikoiskurssiin, luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssiin sekä täydennyskursseihin.

6 § (19.12.2018/1207) Koulutuslupa

1. mom.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää kirjallisesta hakemuksesta koulutusluvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen. Koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava voimassa oleva, vähintään annettavaa koulutusta vastaava ADR-ajolupa ja tiekuljetusten turvallisuusneuvonantajan pätevyys.

7 § (19.12.2018/1207) Koulutuksen järjestäminen

1. mom.

Koulutuksen antajan on varmistettava, että opetushenkilöstöllä on hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä.

2. mom.

Koulutus on järjestettävä lupahakemuksen ja koulutukseen myönnetyn luvan mukaisesti. Jos koulutuksessa aiotaan poiketa lupahakemuksessa esitetystä koulutusohjelmasta tai muista hakemuksessa esitetyistä keskeisistä seikoista, muutoksiin on saatava Liikenne- ja viestintäviraston suostumus.

8 § (19.12.2018/1207) Koulutuksen valvonta

1. mom.

Ajolupakokeen vastaanottajalla ja Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla seuraamassa opetusta.

2. mom.

Ajolupakokeen vastaanottajan on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle koulutuksessa havaitsemistaan puutteista.

9 § Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

1. mom.

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on enintään 12 kuukautta aikaisemmin osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupaa varten annettavaan koulutukseen.

10 § (19.12.2018/1207) Ajolupakoe

1. mom.

Jollei Liikenne- ja viestintävirasto määrää toisin, ajolupakoe suoritetaan ajolupakokeen vastaanottajan toimipisteessä. Erityisestä syystä Liikenne- ja viestintävirasto voi ottaa vastaan ajolupakokeen ulkomailla.

2. mom.

Kokelaan on osoitettava, että hänellä on vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen kuljettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot niistä kuljetuksista, joita koskevaan koulutukseen hän on koetta varten osallistunut.

3. mom.

Ajolupakokeen vastaanottajan on varmistettava ajolupakokeeseen osallistujan henkilöllisyys. Kokelaalla on oltava mukana kurssitodistus osoituksena siitä, että hän on suorittanut vaaditun koulutuksen. Ajolupakokeen vastaanottajan on valvottava koetta. Ajolupakokeen vastaanottajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi. Koeaineisto on säilytettävä. Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla seuraamassa ajolupakoetta.

4. mom.

Ajolupakokeen vastaanottaja tarkastaa ja hyväksyy kokeessa käytettävät sähköiset laitteet, välineet ja ohjelmat. Kokeessa käytettävien laitteiden, välineiden ja ohjelmien on oltava toimivia ja sellaisia, etteivät ne mahdollista väärinkäytöksiä. Liikenne- ja viestintävirasto laatii luettelon kokeissa käytettävistä kysymyksistä. Kokeeseen osallistuva saa vastata ainoastaan asetettuihin kysymyksiin.

11 § (28.6.2017/490) Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

1. mom.

ADR-ajolupaa ja sen muuttamista haetaan ajolupakokeen vastaanottajan toimipisteestä.

2. mom.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen.

3. mom.

Ajolupa on voimassa viisi vuotta ajolupakokeen hyväksytystä suorittamisesta.

4. mom.

Ajolupa raukeaa ja ajolupakokeen vastaanottaja voi hävittää myönnetyn ajoluvan, jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa ajolupaa koskevan hakemuksen jättämisestä. Ajoluvan raukeamisen jälkeen ajoluvan hakijan on esitettävä uudestaan selvitys ajoluvan myöntämisen edellytyksistä.

5. mom.

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka ajoluvan tiedot ovat muuttuneet, luvanhaltijalle voidaan myöntää ajoluvan kaksoiskappale. Kaksoiskappale annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan kuin alkuperäisen ajoluvan voimassaoloaika.

12 § Ajoluvan uudistaminen ja laajentaminen

1. mom.

ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa voidaan sen päättymisestä lukien jatkaa viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä on ajoluvan voimassaoloajan päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana suorittanut hyväksytysti täydennyskurssia vastaavan kokeen. Jos täydennyskurssia vastaava koe on hyväksytysti suoritettu aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen ajoluvan voimassaoloajan päättymistä, myönnetään uusi viisi vuotta voimassa oleva ajolupa kokeen suorittamispäivämäärästä lukien.

2. mom.

Jos ajoluvan laajuutta sen voimassaoloaikana laajennetaan, uuden ajoluvan voimassaoloaika säilyy samana kuin edellisen ajoluvan.

13 § (28.6.2017/490)

13 § on kumottu L:lla 28.6.2017/490.

14 § (28.6.2017/490) Väliaikainen ajolupa

1. mom.

Ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle enintään kuukauden voimassa olevan väliaikaisen ajoluvan, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti.

15 § (19.12.2018/1207) Ajoluvan malli

1. mom.

ADR-ajoluvan mallin on oltava Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen B liitteen 8.2.2.8 kohdan mukainen.

2. mom.

Liikenne- ja viestintäviraston on toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sihteeristölle 1 momentissa tarkoitettu ajoluvan malli ja mahdolliset muut mallit ajoluvista, jotka ovat edelleen voimassa, sekä tarvittavat muut ajolupaan liittyvät tiedot.

16 § Poikkeukset pelastus- ja poliisitehtävissä

1. mom.

Kiireellisissä pelastustehtävissä toimittaessa saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen aiheuttaisi haittaa pelastustoiminnalle.

2. mom.

Poliisimies voi kuljettaa 1 luokkaan kuuluvia vaarallisia aineita erityisestä syystä poliisin tehtävissä ilman asianmukaista ajolupaa, jos hänellä on turvallisen kuljetuksen edellyttämä ammattitaito ja kuljetuksen turvallisuudesta muutoinkin huolehditaan.

3. mom.

Liikenteen valvontaan liittyvien tehtävien yhteydessä poliisimies, tullimies ja rajavartiomies saa ilman asianmukaista ajolupaa siirtää vaarallisten aineiden kuljetusta suorittavan ajoneuvon, jos ajoneuvon siirto on ihmisten, ympäristön tai omaisuuden suojelemiseksi tarpeellista. Siirron turvallisuus tulee varmistaa.

17 § Oikaisu ja päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

1. mom.

Oikaisun hakemisesta ajolupakokeen vastaanottajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:ssä säädetään.

2. mom.

Tämän asetuksen nojalla annettu päätös voidaan panna täytäntöön oikaisuvaatimuksen estämättä.

18 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annettu asetus (1112/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. mom.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ADR-ajoluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan. Malliltaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia ADR-ajolupia voidaan myöntää 31 päivään joulukuuta 2012 saakka.

4. mom.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat koulutusluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan ja oikeuttavat 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun, ja luvassa mainittua koulutusta vastaavan, koulutuksen antamiseen.

5. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2010/61/EU (32010L0061) ; EUVL N:o L 233, 3.9.2010, s. 27

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.6.2015/775:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission direktiivi 2014/103/EU (32014L0103); EUVL L 335, 22.11.2014, s. 15

28.6.2017/490:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission direktiivi 2016/2309/EU (32016L2309); EUVL L 345, 20.12.2016, s. 48

19.12.2018/1207:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.