Sisällysluettelo

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR)

Asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta 9.3.1979/289 (SopS 23/1979)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (ADR), johon liittymisestä tasavallan presidentti on jättänyt 16 päivänä helmikuuta 1979 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 28 päivänä helmikuuta 1979, tulee allekirjoituspöytäkirjoineen ja muine liitteineen voimaan 28 päivänä maaliskuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisesta antaa liikenneministeriö.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR)

Sopimuksen nimi on muutettu. Ks. SopS 119/2020.

Sopimukseen kohdistuvat muutokset ja ilmoitukset:

SopS 13/1982

SopS 23/1985

SopS 8/1988

SopS 100/1989

SopS 14/1992

SopS 125/1992

SopS 99/1994

SopS 90/1996

SopS 46/1997

SopS 39/1998

SopS 95/1998

SopS 39/2001

SopS 106/2002

SopS 166/2004

SopS 167/2004

SopS 111/2006

SopS 118/2008

SopS 109/2010

SopS 96/2012

SopS 75/2013

SopS 51/2014

SopS 106/2014

SopS 60/2016

SopS 89/2016

SopS 40/2017

SopS 2/2019

SopS 5/2020

SopS 27/2020

SopS 29/2020

SopS 31/2020

SopS 35/2020

SopS 36/2020

SopS 38/2020

SopS 44/2020

SopS 58/2020

SopS 91/2020

SopS 104/2020

SopS 114/2020

SopS 119/2020

SopS 5/2021

SopS 9/2021

SopS 10/2021

SopS 39/2021

SopS 40/2021

SopS 123/2021

SopS 11/2022

SopS 23/2022

SopS 43/2022

SopS 44/2022

SopS 68/2022

SopS 71/2022

SopS 72/2022

SopS 79/2022

SopS 28/2023

SopS 14/2024

Sopimukseen kohdistuvia muutoksia ei ole julkaistu muutossopimuksissa. Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Sopimuspuolet,

haluten edistää kansainvälisten tiekuljetusten turvallisuutta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoittaa:

a) "ajoneuvo" 19 päivänä syyskuuta 1949 tehdyn tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 4 artiklassa määriteltyjä moottoriajoneuvoja, yhdistettyjä ajoneuvoja, perävaunuja ja puoliperävaunuja, lukuun ottamatta kuitenkaan ajoneuvoja, jotka kuuluvat sopimuspuolen asevoimille tai niiden käskyvaltaan;

b) "vaaralliset tavarat" niitä aineita ja esineitä, joiden kansainväliset tiekuljetukset ovat A ja B liitteen mukaan kiellettyjä tai vain erityisin ehdoin sallittuja;

c) "kansainvälinen kuljetus" vähintään kahden sopimuspuolen alueella edellä a kohdassa määritellyin ajoneuvoin suoritettavaa kuljetusta.

2 artikla

1. Jollei 4 artiklan 3 kappaleen määräyksistä muuta johdu, ei vaarallisia tavaroita, joiden kuljetus on A liitteen mukaan kielletty, saa hyväksyä kansainväliseen kuljetukseen.

2. Muiden vaarallisten tavaroiden kansainväliset kuljetukset ovat sallittuja, mikäli:

a) A liitteessä asetetut kyseisiä tavaroita koskevat ehdot on täytetty, erityisesti pakkauksen ja merkinnän osalta, ja

b) B liitteessä asetetut ehdot on täytetty, erityisesti kyseisiä tavaroita kuljettavan ajoneuvon rakenteen, varustuksen ja käytön osalta, jollei 4 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu.

3 artikla

Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

4 artikla

1. Sopimuspuolella on oikeus säännöstellä muista kuin kuljetuksen turvallisuutta koskevista syistä vaarallisten tavaroiden tuontia alueelleen tai kieltää se.

2 Tämän sopimuksen tullessa voimaan sopimuspuolen alueella käytössä olleilla tai tällaisella alueella kahden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta käyttöön otettavilla ajoneuvoilla saa kolmen vuoden kuluessa tällaisesta voimaantulosta suorittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia, vaikkei kyseisten ajoneuvojen rakenne ja varustus täysin täyttäisikään B liitteessä asetettuja kyseistä kuljetusta koskevia vaatimuksia. Tätä aikaa voidaan kuitenkin lyhentää B liitteen erityismääräyksillä.

3. Sopimuspuolilla on oikeus erityisin kahden- tai monenkeskisin sopimuksin määrätä, että tiettyjä vaarallisia tavaroita, joiden kansainväliset kuljetukset ovat tämän sopimuksen mukaan kiellettyjä, voidaan tietyin ehdoin hyväksyä kansainvälisiin kuljetuksiin niiden alueilla tai että tavaroita, jotka tämän sopimuksen mukaan vain määrätyin ehdoin ovat hyväksyttävissä kansainvälisiin kuljetuksiin, voidaan ottaa tällaisiin kuljetuksiin niiden alueella tämän sopimuksen liitteissä asetettuja lievemmin ehdoin. Tässä kappaleessa mainitut kahden- tai monenkeskiset sopimukset tulee toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee toimittaa ne muille kuin kyseiset sopimukset allekirjoittaneille sopimuspuolille.

5 artikla

Kuljetukset, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ovat edelleen yleisten tieliikennettä, kansainvälisiä tiekuljetuksia sekä kansainvälistä kauppaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten määräysten alaisia.

6 artikla

1. Euroopan talouskomission jäsenmaat ja komissioon neuvonantajiksi sen ohjesäännön 8 kappaleen mukaisesti hyväksytyt maat voivat tulla tämän sopimuksen osapuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen;

b) ratifioimalla sen, jos allekirjoittaminen on tapahtunut ratifioimisvaraumin;

c) liittymällä siihen.

2. Maat, jotka voivat osallistua eräisiin Euroopan talouskomission toimintoihin sen ohjesäännön 11 kappaleen mukaisesti, voivat tulla tämän sopimuksen osapuoliksi liittymällä siihen sen voimaantulon jälkeen.

3. Sopimus on avoinna allekirjoittamista varten 15 päivään joulukuuta 1957. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

4. Ratifioinnin tai liittymisen tulee tapahtua tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

7 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun tämän sopimuksen ilman ratifioimisvaraumaa allekirjoittaneiden tai ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettaneiden 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen maiden kokonaismäärä on viisi. Sopimuksen liitteitä aletaan soveltaa kuitenkin vasta kuuden kuukauden kuluttua itse sopimuksen voimaantulosta.

2. Sellaisen maan osalta, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy siihen viiden 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun maan allekirjoitettua sen ilman ratifioimisvaraumaa taikka talletettua ratifioimis- tai liittymiskirjansa, tämä sopimus tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua kyseisen maan ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta, ja sen liitteitä ryhdytään soveltamaan kyseisen maan osalta samana päivänä, jos ne jo tällöin ovat voimassa, tai elleivät ne vielä tällöin ole voimassa, sinä päivänä, jolloin niitä ryhdytään soveltamaan tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti.

8 artikla

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut ilmoituksen irtisanomisesta.

9 artikla

1. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, jos sopimuspuolten lukumäärä sen voimaantulon jälkeen on kahdentoista peräkkäisen kuukauden ajan pienempi kuin viisi.

2. Siinä tapauksessa, että tehdään vaarallisten tavaroiden kuljetusta sääntelevä maailmanlaajuinen sopimus, jokaista kyseisen maailmanlaajuisen sopimuksen määräysten kanssa ristiriidassa olevaa tämän sopimuksen määräystä lakataan automaattisesti soveltamasta niiden tämän sopimuksen osapuolten välisissä suhteissa, jotka ovat tulleet kyseisen maailmanlaajuisen sopimuksen osapuoliksi, ja jokaisen tällaisen määräyksen korvaa automaattisesti sanotun maailmanlaajuisen sopimuksen asianomainen määräys.

10 artikla

1. Maa voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilman ratifioimisvaraumaa tahi tallettaessaan ratifioimis- tai liittymiskirjansa taikka milloin tahansa sen jälkeen selittää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tekemällään ilmoituksella, että tätä sopimusta sovelletaan kaikilla tai joillakin alueilla, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa. Sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan ilmoituksessa nimetyllä alueella tai nimetyillä alueilla yhden kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on ilmoituksen saanut.

2. Maa, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen ilmoituksen tämän sopimuksen soveltamisesta alueella, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi irtisanoa tämän sopimuksen erikseen kyseisen alueen osalta 8 artiklan määräysten mukaisesti.

11 artikla

1. Kahden tai useamman sopimuspuolen välinen tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riitakysymys tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista niiden välisin neuvotteluin.

2 Riitakysymys, jota ei saada ratkaistuksi neuvotteluin, tulee asianosaisena olevan sopimuspuolen vaatimuksesta alistaa välitysmenettelyyn ja se tulee tällöin alistaa yhdelle tai useammalle riidan osapuolten välisellä sopimuksella valitulle välimiehelle. Jos riidan osapuolet eivät voi sopia välimiehen tai välimiesten valinnasta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin välitysmenettelyä pyydettiin, voi mikä tahansa näistä osapuolista pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä määräämään yhden ainoan välimiehen, jolle riitakysymys tulee alistaa päätöstä varten.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti määrätyn välimiehen tai välimiesten antama päätös sitoo riidan osapuolina olevia sopimuspuolia.

12 artikla

1. Sopimuspuoli vai allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen tahi siihen liittyessään ilmoittaa, ettei se katso 11 artiklan sitovan itseään. Muita sopimuspuolia ei 11 artiklan määräys sido näiden suhteissa sopimuspuoleen, joka on tehnyt tällaisen varauman.

2. Sopimuspuoli, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisen varauman, voi peruuttaa sen milloin tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

13 artikla

1. Tämän sopimuksen oltua voimassa kolme vuotta voi mikä tahansa sopimuspuoli vaatia Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella konferenssin kutsuttavaksi koolle tämän sopimuksen tekstin tarkistamista varten. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille vaatimuksesta ja hänen tulee kutsua tarkistuskonferenssi koolle, jos pääsihteerin ilmoitusta seuraavan neljän kuukauden pituisen ajanjakson aikana vähintään yksi neljäsosa sopimuspuolista ilmoittaa kannattavansa vaatimusta.

2. Jos konferenssi kutsutaan koolle tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, pääsihteerin tulee ilmoittaa siitä kaikille sopimuspuolille ja pyytää niitä tekemään kolmen kuukauden kuluessa sellaiset ehdotuksensa, joita ne haluavat konferenssin käsittelevän. Pääsihteerin tulee toimittaa kaikille sopimuspuolille konferenssin alustava työjärjestys sekä tällaisten ehdotusten tekstit vähintään kolme kuukautta ennen konferenssin kokoontumispäivää.

3. Pääsihteerin tulee kutsua jokaiseen tämän artiklan mukaisesti koolle kutsuttuun konferenssiin kaikki 6 artiklan 1 kappaleessa mainitut maat sekä maat, jotka ovat tulleet sopimuspuoliksi 6 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

14 artikla

1. Edellä 13 artiklassa määrätystä tarkistusmenettelystä riippumatta jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhden tai useampia muutoksia tämän sopimuksen liitteisiin. Tätä varten sen tulee toimittaa muutoksen teksti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Pääsihteeri voi myös ehdottaa muutoksia tämän sopimuksen liitteisiin kyseisten liitteiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi vaarallisten tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevien muiden sopimusten kanssa,

2. Pääsihteerin tulee toimittaa kaikki tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti tehdyt ehdotukset kaikille sopimuspuolille ja ilmoittaa niistä muille 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille.

3. Liitteitä koskeva muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pääsihteeri on saattanut sen tiedoksi, vähintään yksi kolmasosa sopimuspuolista tai viisi sopimuspuolta, jos yksi kolmasosa ylittää tämän määrän, ole kirjallisesti ilmoittanut pääsihteerille vastustavansa muutosehdotusta. Jos muutos katsotaan hyväksytyksi, se tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta joko uuden kolmen kuukauden pituisen ajanjakson kuluttua tai jos samanlaisia muutoksia on tehty tai todennäköisesti tullaan tekemään muihin tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin, sellaisen ajanjakson päättyessä, jonka pituus pääsihteerin tulee määrätä sellaiseksi, että kyseinen muutos ja muihin sopimuksiin tehdyt tai todennäköisesti tehtävät muutokset mahdollisuuksien mukaan voivat tulla samanaikaisesti voimaan; tällaisen ajanjakson pituus ei kuitenkaan saa olla yhtä kuukautta lyhyempi.

4. Pääsihteerin tulee mahdollisimman pian ilmoittaa kaikille sopimuspuolille ja kaikille 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille kaikista sopimuspuolilta mahdollisesti saaduista muutosehdotuksen vastustamista koskevista ilmoituksista.

5. Jos liitteitä koskeva muutosehdotus on katsottava hylätyksi, mutta vähintään yksi muu kuin muutosehdotuksen tehnyt sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotuksen, pääsihteerin tulee kutsua kaikki 6 artiklan 1 kappaleessa mainitut maat kokoukseen kolmen kuukauden kuluessa sen kolmen kuukauden pituisen ajanjakson päättymisestä, jonka aikana tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti ilmoitus muutoksen vastustamisesta tulee tehdä. Pääsihteeri voi myös kutsua tällaiseen kokoukseen edustajat:

a) hallitustenvälisiltä liikenneasioita käsitteleviltä järjestöiltä;

b) muilta kuin valtiollisilta kansainvälisiltä järjestöiltä, joiden toiminta suoraan liittyy vaarallisten tavaroiden kuljetukseen sopimuspuolten alueella.

6. Muutos, jonka yli puolet tämän artiklan 5 kappaleen mukaan koolle kutsutussa kokouksessa olevista sopimuspuolista on hyväksynyt, tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta tällaisessa kokouksessa mukana olevien sopimuspuolten enemmistön sopiman menettelyn mukaisesti.

15 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee 13 ja 14 artiklassa edellytettyjen ilmoitusten lisäksi ilmoittaa 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille ja 6 artiklan 2 kappaleen mukaisesti sopimuspuoliksi tulleille maille:

a) 6 artiklan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;

b) päivämäärät, jolloin tämä sopimus ja sen liitteet tulevat 7 artiklan mukaisesti voimaan;

c) 8 artiklan mukaiset irtisanomiset;

d) 9 artiklan mukainen tämän sopimuksen lakkaaminen;

e) 10 artiklan mukaisesti saadut ilmoitukset ja irtisanomiset;

f) 12 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti saadut selitykset ja ilmoitukset;

g) 14 artiklan 3 ja 6 kappaleen mukaiset muutosten hyväksymiset ja niiden voimaantulopäivät.

16 artikla

1. Tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan oikeusvaikutus ja voimassaoloaika ovat samat kuin itse sopimuksenkin, jonka erottamattomaksi osaksi se katsotaan.

2. Muita kuin allekirjoituspöytäkirjaan sisältyviä ja 12 artiklan mukaisia varaumia ei tähän sopimukseen saa tehdä.

17 artikla

Joulukuun 15 päivän 1957 jälkeen tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, jonka tulee lähettää oikeiksi todistetut jäljennökset siitä kaikille tämän sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 yhtenä varsinaisen sopimustekstin osalta englannin- ja ranskankielisenä ja liitteiden osalta ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia varsinaisen sopimuksen osalta.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä on pyydetty valmistelemaan virallinen englanninkielinen käännös liitteistä ja liittämään se 17 artiklassa mainittuihin oikeiksi todistettuihin jäljennöksiin. (Allekirjoitukset) (Suomennos)

Allekirjoituspöytäkirja vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevaan eurooppalaiseen sopimukseen (ADR)

Allekirjoittaessaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR), allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina,

1. katsoen, että vaarallisten tavaroiden Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai sieltä tapahtuvaa merikuljetusta sääntelevät ehdot peruspiirteiltään poikkeavat ADR:n A liitteen määräyksistä ja ettei ole mahdollista lähitulevaisuudessa saattaa ensiksi mainittuja ehtoja yhdenmukaisiksi jälkimmäisten määräysten kanssa,

ottaen huomioon Yhdistyneen Kuningaskunnan sitoumuksen toimittaa sanotun A liitteen muutoksena erityisliite, joka sisältää mannermaan ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välisiä vaarallisten tavaroiden yhdistettyjä meri- ja tiekuljetuksia koskevat määräykset,

ovat sopineet, että erityisliitteen voimaantuloon saakka ADR:n mukaisesti Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai sieltä tapahtuviin vaarallisten tavaroiden kuljetuksiin sovelletaan ADR:n A liitteen määräyksiä sekä Yhdistyneen Kuningaskunnan määräyksiä vaarallisten tavaroiden merikuljetuksesta;

2. ottavat tiedoksi Ranskan edustajan selityksen, jonka mukaan Ranskan Tasavallan hallitus varaa itselleen oikeuden 4 artiklan 2 kappaleen määräysten estämättä kieltää toisen sopimuspuolen alueella liikennöivää ajoneuvoa, riippumatta sen käyttöönoton ajankohdasta, kuljettamasta vaarallisia tavaroita Ranskan alueella, elleivät ajoneuvot täytä joko B liitteen mainittujen tavaroiden kuljetuksia koskevia ehtoja tai Ranskassa voimassa olevien, vaarallisten tavaroiden tiekuljetusta koskevien määräysten mukaisia ehtoja;

3. suosittavat, että ennen tähän sopimukseen tai sen liitteisiin tehtävien muutosehdotusten tekemistä 14 artiklan 1 kappaleen tai 13 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, muutosehdotuksista mahdollisimman laajalti keskustellaan sopimuspuolten ja tarvittaessa sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa mainittujen muiden maiden sekä sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleessa mainittujen kansainvälisten järjestöjen asiantuntijain kokouksissa.

(Sopimuksen liitteet muutoksineen ovat nähtävinä ja saatavina liikenneministeriössä.)

(Allekirjoitukset)

Muutokset ja ilmoitukset:

Asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutosten voimaansaattamisesta 5.3.1982/185 (SopS 13/1982)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) A ja B liitteeseen Alankomaiden ehdotuksesta tehdyt muutokset, jotka sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 1 ja 18 päivänä maaliskuuta 1980, ja Sveitsin ehdotuksesta tehdyt muutokset, jotka sopimuksen edellä mainitun kappaleen mukaisesti ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982, ovat voimassa mainituista päivistä niin kuin niistä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1982.

(Sopimuksen liitteet muutoksineen ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä)

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutosten voimaantulosta 10.4.1985 (SopS 23/1985)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) A ja B liitteeseen Ranskan ehdotuksesta tehdyt muutokset ovat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti tulleet voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1982, Espanjan ehdotuksesta tehdyt muutokset 1 päivänä tammikuuta 1983 ja Ison-Britannian ehdotuksesta tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Ilmoituksessa mainitut liitteet ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutosten voimaantulosta 5.2.1988 (SopS 8/1988)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) A ja B liitteeseen Ison-Britannian ehdotuksesta tehdyt muutokset ovat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ilmoituksessa mainitut liitteet ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B-liitteiden muutosten voimaantulosta 22.12.1989 (SopS 100/1989)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) A ja B liitteisiin 22 päivänä toukokuuta 1989 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ilmoituksessa mainitut liitteet ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (ADR) B-liitteen muutosten voimaantulosta 28.1.1992 (SopS 14/1992)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) B-liitteeseen Ranskan ehdotuksesta tehdyt muutokset tulevat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti voimaan 29 päivänä tammikuuta 1992.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 31.12.1992 (SopS 125/1992)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) liitteisiin A ja B Ranskan ehdotuksesta tehdyt muutokset tulevat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 22.12.1994 (SopS 99/1994)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) liitteisiin A ja B Ranskan ehdotuksesta 30 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä syyskuuta 1994, tulevat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 29.11.1996 (SopS 90/1996)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) liitteisiin Portugalin ehdotuksesta 1 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 20 päivänä syyskuuta 1996, tulevat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisensopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 19.6.1997 (SopS 46/1997)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteisiin A ja B Portugalin ehdotuksesta tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä maaliskuuta 1997, tulevat voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1997.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 18.2.1998 (SopS 39/1998)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteisiin A ja B 15 päivänä lokakuuta 1997 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 1997, ovat voimassa sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti 15 päivästä marraskuuta 1997 lukien.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 16.12.1998 (SopS 95/1998)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/79) liitteisiin A ja B Portugalin ehdotuksesta 1 päivänä heinäkuuta 1998 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä syyskuuta 1998, tulevat sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ilmoituksessa mainitut muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 14.6.2001/540 (SopS 39/2001)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A ja B liitteeseen 1 päivänä huhtikuuta 2001 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä maaliskuuta 2001, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

(Muutokset ovat nähtävinä sähköisessä muodossa osoitteessa http://www.unece.org/trans/danger/adr-restr.htm. Muutokset ovat myös nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 3.12.2002/1015 (SopS 106/2002)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A ja B liitteeseen 1 päivänä lokakuuta 2002 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 13 päivänä syyskuuta 2002, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Laki vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 1.10.2004/899 (SopS 166/2004)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A liitteen 1.10 luvun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission vaarallisten aineiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijatyöryhmän (WP.15) 72―76 kokouksissa tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteiden muutoksia ei julkaista Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa muilta kuin eduskunnan hyväksymiltä osin. Muutokset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriössä ja saatavilla sieltä. Liikenne- ja viestintäministeriö myös antaa liitteestä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 14.12.2004/1116 (SopS 167/2004)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A ja B liitteeseen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission vaarallisten aineiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijatyöryhmän 72―76 kokouksissa tehdyt muutokset, joista eduskunta on hyväksynyt A liitteen 1.10 luvun määräykset 28 päivänä syyskuuta 2004, ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä lokakuuta 2004, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 1 päivänä lokakuuta 2004 annettu laki (899/2004) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

(Sopimuksen muut muutokset kuin A liitteen luku 1.10 ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneja viestintäministeriössä, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

ADR-sopimuksen A liitteen 1.10 luku

TURVATOIMIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HUOM: Tässä luvussa turvatoimilla tarkoitetaan toimenpiteitä tai varotoimia, joilla ehkäistään vaarallisten aineiden varkauksia tai tahallista väärinkäyttöä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

1.10.1 Yleiset määräykset

1.10.1.1 Kaikkien vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuvien henkilöiden on otettava huomioon henkilön vastuuseen suhteutetut tämän luvun turvatoimia koskevat määräykset.

1.10.1.2 Vaarallisia aineita saa jättää kuljetettavaksi vain kuljetuksen suorittajille, jotka on sopivalla tavalla tunnistettu.

1.10.1.3 Vaarallisten aineiden kuljetuksessa tilapäiseen säilytykseen käytettävät alueet terminaaleissa, muilla paikoilla ja ajoneuvovarikoilla, satamien laituripaikoilla ja järjestelyratapihoilla on huolellisesti turvattava, hyvin valaistava ja, jos mahdollista ja sovellettavissa, yleinen pääsy näille alueille on estettävä.

1.10.1.4 Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon jokaisella miehistön jäsenellä on kuljetuksen aikana oltava mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus.

1.10.1.5 Kohdissa 1.8.1 ja 7.5.1.1 tarkoitetuissa tarkastuksissa on tarkastettava soveltuvin toimenpitein myös turvatoimet.

1.10.1.6 Toimivaltaisen viranomaisen on ylläpidettävä ajantasaista rekisteriä kohdassa 8.2.1 tarkoitetuista toimivaltaisen viranomaisen tai tunnustetun laitoksen myöntämistä ADR-ajoluvista.

1.10.2 Turvatoimien koulutus

1.10.2.1 Luvussa 1.3 tarkoitetussa henkilöstön koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa on oltava myös turvatoimia koskeva osio. Turvatoimia koskevan täydennyskoulutuksen ei tarvitse liittyä ainoastaan määräysmuutoksiin.

1.10.2.2 Turvatoimia koskevan koulutuksen on keskityttävä turvariskeihin ja niiden tunnistamiseen, näiden riskien vähentämismenetelmiin sekä turvarikkomustapauksissa tarvittaviin toimenpiteisiin. Koulutukseen on sisällyttävä tiedot mahdollisesta turvasuunnitelmasta suhteutettuna henkilöstön vastuuseen ja velvollisuuksiin sekä tehtäviin suunnitelmaa toteutettaessa.

1.10.3 Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita koskevat määräykset

1.10.3.1 "Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita" ovat aineet, joita voidaan väärinkäyttää terroriteoissa ja jotka siten voivat aiheuttaa vakavia seurauksia kuten ihmisuhreja tai joukkotuhoa. Taulukossa 1.10.5 on luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista.

1.10.3.2 Turvasuunnitelmat 1.10.3.2.1 Suuren riskin sisältäviä vaarallisten aineiden (ks. taulukko 1.10.5) kuljetukseen osallistuvien, kohdissa 1.4.2 ja 1.4.3 tarkoitettujen kuljetuksen suorittajien, lähettäjien ja muiden osapuolien on otettava käyttöön turvasuunnitelma, johon kuuluvat vähintään kohdassa 1.10.3.2.2 mainitut osa-alueet, perehdyttävä siihen ja sovellettava sitä.

1.10.3.2.2 Turvasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat osa-alueet:

(a) yksityiskohtainen turvatoimien vastuujako ammattitaitoisille ja päteville henkilöille, joilla on asianmukaiset valtuudet velvollisuuksiensa suorittamiseen;

(b) luettelo toimintaan liittyvistä vaarallisista aineista tai vaarallisten aineiden tyypeistä;

(c) kuljetustapahtumien kartoitus ja niihin liittyvien turvariskien arviointi, mukaan lukien tarvittavat kuljetusten keskeytykset, vaaralliset aineet ajoneuvossa, säiliössä tai kontissa kuljetuksen aikana sekä ennen ja jälkeen kuljetuksen sekä vaarallisten aineiden tilapäinen säilytys siirryttäessä kuljetusmuodosta tai kuljetusvälineestä toiseen;

(d) selkeä esitys turvariskien vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä suhteutettuna toimijan vastuuseen ja tehtäviin, näitä ovat ainakin:

- koulutus;

- turvapolitiikka (esimerkiksi tarvittavat toimenpiteet uhan suurentuessa, tarkistukset työntekijöitä työhön otettaessa ja uusiin tehtäviin siirrettäessä jne.);

- toimintatavat (esimerkiksi reittien valinta ja käyttö, jos reitit ovat tiedossa, vaarallisiin aineisiin käsiksi pääseminen kohdassa (c) määritellyn tilapäisen säilytyksen aikana, haavoittuvien infrastruktuurikohteiden läheisyys jne.);

- turvariskien vähentämiseen käytettävät välineet ja voimavarat;

(e) tehokkaat ja ajantasaiset menettelyt turvauhasta, -rikkomuksista tai -tapahtumista ilmoittamiseen ja niiden hoitamiseen;

(f) menettelyt turvasuunnitelmien arvioimiseen ja testaamiseen sekä suunnitelmien määräajoin suoritettavaan tarkastamiseen ja päivittämiseen;

(g) menettelyt, joilla varmistetaan turvasuunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen fyysinen tietoturva; ja

(h) menettelyt, joilla varmistetaan turvasuunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen jakelun rajoittaminen vain niitä tarvitseville. Nämä menettelyt eivät saa rajoittaa muiden ADR-sopimuksessa vaadittujen tietojen saantia.

HUOM: Kuljetuksen suorittajien, lähettäjien ja vastaanottajien on toimittava yhteistyössä keskenään ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa mahdollista turvauhkaa koskevien tietojen välittämisessä, soveltuvien turvatoimien hoitamisessa ja niihin liittyviin tapahtumiin reagoimisessa.

1.10.3.3 Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita (ks. taulukko 1.10.5) kuljettavat ajoneuvot on varustettava laitteilla, välineillä tai järjestelyillä, jotka estävät kuljetusvälineen ja sen rahdin varkauden. On varmistuttava, että nämä laitteet ovat kunnossa ja jatkuvasti tehokkaita. Näiden suojaustoimenpiteiden käyttö ei saa estää toimintaa hätätapauksissa.

HUOM: Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden (ks. taulukko 1.10.5) kuljetusseurantaan olisi käytettävä kuljetustelematiikkaa tai muita seurantamenetelmiä tai -laitteita, jos sovellettavissa ja menetelmät ovat jo käytössä ja tarvittavat laitteet asennettu.

1.10.4 Kohdan 1.1.3.6 mukaisesti kohtien 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ja 8.1.2.1 (d) vaatimuksia ei sovelleta, jos kollikuljetuksen ainemäärä kuljetusyksikössä ei ylitä kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä. Lisäksi kohtien 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ja 8.1.2.1 (d) vaatimuksia ei sovelleta, jos säiliökuljetuksen tai irtotavarakuljetuksen ainemäärä kuljetusyksikössä ei ylitä kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä.

1.10.5 Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet ovat aineita, jotka on lueteltu oheisessa taulukossa ja joiden kuljetusmäärä ylittää taulukossa mainitut määrät.

Taulukko 1.10.5: Luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista

Luokka Vaarallisuusluokka Aine tai esine Määrä
Säiliö (l) Irtotavara (kg) Kollit (kg)
1 1.1 Räjähteet a a 0
1.2 Räjähteet a a 0
1.3 Yhteensopivuusryhmän C räjähteet a a 0
1.5 Räjähteet 0 a 0
2   Palavat kaasut (luokituskoodit, joissa on vain kirjain F) 3000 a b
Myrkylliset kaasut (luokituskoodit, joissa on kirjain T, TF, TC, TO, TFC tai TOC) lukuun ottamatta aerosoleja 0 a 0
3   Pakkausryhmien I ja II palavat nesteet 3000 a b
Flegmatoidut räjähdysaineet a a 0
4.1   Flegmatoidut räjähdysaineet a a 0
4.2   Pakkausryhmän I aineet 3000 a b
4.3   Pakkausryhmän I aineet 3000 a b
5.1   Pakkausryhmän I hapettavat nesteet 3000 a b
Perkloraatit, ammoniumnitraatti ja ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet 3000 3000 b
6.1   Pakkausryhmän I myrkylliset aineet 0 a 0
6.2   Kategorian A tartuntavaaralliset aineet a a 0
7   Radioaktiiviset aineet 3000 A1 (erityismuoto) tai 3000 A2, kuten sovellettavissa, B- tai -C tyypin kolleissa
8   Pakkausryhmän I syövyttä- vät aineet 3000 a b

a Ei sovellettavissa.

b Ainemäärästä riippumatta kohdan 1.10.3 määräyksiä ei sovelleta.

HUOM: Radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi sovelletaan kansainvälisessä kuljetuksessa ydinmateriaalin fyysisen suojelun sopimusta (the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) täydennettynä IAEA:n tiedotuskirjeen INFCIRC/225(Rev.4) suosituksilla.

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 22.12.2006/1357 (SopS 111/2006)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A ja B liitteeseen 1 päivänä lokakuuta 2006 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä syyskuuta 2006, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 19.12.2008/933 (SopS 118/2008)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A ja B liitteeseen 1 päivänä lokakuuta 2008 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 5 päivänä syyskuuta 2008, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 11.11.2010 (SopS 109/2010)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on ilmoittanut 5 päivänä lokakuuta 2010 kirjeellä C.N.626.2010.TREATIES-4 (Depository Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (ECE) vaarallisten aineiden kuljetustyöryhmän (WP.15) 84–88 kokouksessaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/204) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan. Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 23 päivänä syyskuuta 2010.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa näistä muutoksista myös tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 18.12.2012 (SopS 96/2012)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on ilmoittanut 2 päivänä lokakuuta 2012 kirjeellään (C.N.566.2012.TREATIESXI.B.14, Depositary Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) 88., 89., 91. ja 92. kokouksissaan päättämät muutokset (C.N.344.2012.TREATIES-1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan. Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 20 päivänä syyskuuta 2012.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011_amend.html. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 260 voimaansaattamisesta 26.9.2013/692 (SopS 75/2013)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013 tehty monenkeskinen sopimus M 260 on voimassa 17 päivästä syyskuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Valtioneuvosto on hyväksynyt sopimuksen 12 päivänä syyskuuta 2013.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä syyskuuta 2013.

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriön kotisivuilla osoitteessa www.lvm.fi sekä liikenne- ja viestintäministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Valtioneuvoston asetus Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta 15.5.2014/375 (SopS 51/2014)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaiset Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2014 tehdyt monenkeskiset sopimukset M 261, M 269 ja M 273, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, ovat voimassa 12 päivästä toukokuuta 2014 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimusten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2014.

(Sopimukset ovat nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla (http://www.trafi.fi/turvallisuus/vaaralliset_aineet/tiekuljetukset). Virasto antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 18.12.2014 (SopS 106/2014)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 7 päivänä lokakuuta 2014 päivätyllä kirjeellään (C.N.664.2014.TREATIES-XI.B.14, Depositary Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECETRANS- WP15-222e, ECE-TRANS-WP15- 222/Corr.1, ECE-TRANS-WP15-222/Add.1 ja ECE-TRANS-WP15-222Add/Corr.1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 25 päivänä syyskuuta 2014.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html .

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta 22.9.2016/818 (SopS 60/2016)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2016 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M 299, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 19 päivästä syyskuuta 2016 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2016.

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla (http://www.trafi.fi/vak). Virasto antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 22.12.2016 (SopS 89/2016)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 10 päivänä lokakuuta 2016 päivätyllä kirjeellään (C.N.744.2016.TREATIES- XI.B.14, Depositary Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/231, ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1 ja ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 22 päivänä syyskuuta 2016.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015_amend.html. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 304 voimaansaattamisesta 6.4.2017/190 (SopS 40/2017)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2017 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M 304, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 31 päivästä maaliskuuta 2017 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2017.

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston www-sivuilla (http://www.trafi.fi/vak). Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta 18.1.2019 (SopS 2/2019)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 15. päivänä lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellään (C.N.488.2018.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification)), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/240, ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1 ja ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1) ovat tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

(Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html. Liikenne- ja viestintävirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313 23.1.2020/45 (SopS 5/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M313, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2020 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa. Ahvenanmaan maakuntapäivät ei ole hyväksynyt asetuksen voimaantuloa maakunnassa. Sopimusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 15 päivään kesäkuuta 2023.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324 2.4.2020/180 (SopS 27/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M324, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 30 päivästä maaliskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään joulukuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325 2.4.2020/182 (SopS 29/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M325, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 30 päivästä maaliskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisista monenkeskisistä erillissopimuksista M324 ja M325 3.4.2020 (SopS 31/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaiset monenkeskiset erillissopimukset M324 ja M325 ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa https://www.unece.org (UNECE > OUR WORK > TRANSPORT > DANGEROUS GOODS > LEGAL INSTRUMENTS AND RECOMMENDATIONS > ADR > MULTILATERAL AGREEMENTS) ja Liikenne-ja viestintävirastossa (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus), joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Monenkeskinen erillissopimus M324 on tullut voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään joulukuuta 2020. Monenkeskinen erillissopimus M325 on tullut voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326 16.4.2020/218 (SopS 35/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M326, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 14 päivästä huhtikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327 16.4.2020/219 (SopS 36/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M327, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 14 päivästä huhtikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisista monenkeskisistä erillissopimuksista M326 ja M327 17.4.2020 (SopS 38/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaiset monenkeskiset erillissopimukset M326 ja M327 ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa https://www.unece.org (UNECE > OUR WORK > TRANSPORT > DANGEROUS GOODS > LEGAL INSTRUMENTS AND RECOMMENDATIONS > ADR > MULTILATERAL AGREEMENTS) ja Liikenne- ja viestintävirastossa (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus), joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Monenkeskinen erillissopimus M326 on saatettu asetuksella voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja erillissopimus on voimassa 31 päivään elokuuta 2020. Monenkeskinen erillissopimus M327 on saatettu asetuksella voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja erillissopimus on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318 28.5.2020/386 (SopS 44/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M318, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 25 päivästä toukokuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään kesäkuuta 2023.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt asetuksen voimaantulon maakunnassa.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineidentiekuljetukset). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 24.6.2020 (SopS 58/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 20 päivänä huhtikuuta 2020 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen (SopS 23/1979) voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 7/2020).

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M324 – M327 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 2.10.2020 (SopS 91/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 24 päivänä kesäkuuta 2020 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M324 – M327 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 58/2020 – LTB 61/2020) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 26.11.2020/837 (SopS 104/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M330, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 23 päivästä marraskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään maaliskuuta 2021.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-tiekuljetukset). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista 16.12.2020 (SopS 114/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 9 päivänä lokakuuta 2020 päivätyllä kirjeellään (C.N.438.2020.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification)), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/249, ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1 ja ECE/TRANS/WP.15/249/Add.1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 17 päivänä syyskuuta 2020.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html. Liikenne- ja viestintävirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta 17.12.2020/1174 (SopS 119/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Genevessä 13 päivänä toukokuuta 2019 tehty vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutos sopimukseksi vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen nimen muutoksen 11 päivänä lokakuuta 2019.

2 §

Sopimuksen nimen muutos on asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323 4.2.2021/122 (SopS 5/2021)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2021 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M323, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 29 päivästä tammikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2021 ja on voimassa 2 päivään huhtikuuta 2022.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt asetuksen voimaantulon maakunnassa.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333 18.2.2021/144 (SopS 9/2021)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2021 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M333, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 15 päivästä helmikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2021 ja on voimassa 1 päivään lokakuuta 2021.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334 18.2.2021/145 (SopS 10/2021)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2021 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M334, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 15 päivästä helmikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2021 ja on voimassa 1 päivään lokakuuta 2021.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M330 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 22.6.2021 (SopS 39/2021)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivien 14 päivänä huhtikuuta 2021 tekemän ilmoituksen mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät ei ole hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M330 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantuloa maakunnassa (BESLUT LTB 73/2021) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M333 ja M334 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 22.6.2021 (SopS 40/2021)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 10 päivänä toukokuuta 2021 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M333 ja M334 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 80/2021 ja BESLUT LTB 81/2021) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M342 30.12.2021/1332 (SopS 123/2021)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2021 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M342, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 27 päivästä joulukuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2021 ja on voimassa 16 päivään joulukuuta 2026.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 3.2.2022/107 (SopS 11/2022)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2022 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M343, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 28 päivästä tammikuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2023.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 17.3.2022/179 (SopS 23/2022)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2022 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M344, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 14 päivästä maaliskuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 14.6.2022 (SopS 43/2022)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 21 päivänä maaliskuuta 2022 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 18/2022) siltä osin kuin asetus kuuluu maakunnan toimivaltaan.

Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 14.6.2022 (SopS 44/2022)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 21 päivänä maaliskuuta 2022 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantuloa maakunnassa (BESLUT LTB 17/2022) siltä osin kuin asetus kuuluu maakunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347 27.10.2022/873 (SopS 68/2022)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2022 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M347, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 24 päivästä lokakuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä marraskuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 16.11.2022 (SopS 71/2022)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 12 päivänä syyskuuta 2022 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 35/2022) siltä osin kuin asetus kuuluu maakunnan toimivaltaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 16.11.2022 (SopS 72/2022)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 12 päivänä syyskuuta 2022 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 36/2022) siltä osin kuin asetus kuuluu maakunnan toimivaltaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista 16.12.2022 (SopS 79/2022)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 13 päivänä lokakuuta 2022 päivätyllä kirjeellään (C.N.350.2022.TREATIES-XI.B.14, Depositary Notification)), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien Eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/256, ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.1 ja ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 niin kuin siitä on sovittu.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 6 päivänä lokakuuta 2022.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 3.5.2023 (SopS 28/2023)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 27 päivänä maaliskuuta 2023 hyväksynyt vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan monenkeskisestä sopimuksesta M347 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 30/2023) siltä osin kuin asetus kuuluu maakunnan toimivaltaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M353 26.3.2024/138 (SopS 14/2024)

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) liitteen A 1.5 luvun mukainen Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2024 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M353, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (541/2023) 128 §:n 1 momentin nojalla, on voimassa 22 päivästä maaliskuuta 2024 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2024 ja on voimassa 7 päivään kesäkuuta 2028.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.