Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 25.2.2010/146

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 39 §:n nojalla:

1 § Tarkoitus

1. mom.

Tämän asetuksen tarkoituksena on työntekijän suojeleminen työssä esiintyviltä vaaroilta ja haitoilta, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua altistumisesta keinotekoiselle eli muulle kuin luonnon optiselle säteilylle.

2 § Soveltamisala

1. mom.

Tätä asetusta sovelletaan työhön, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002) ja jossa optisesta säteilystä aiheutuu tai saattaa aiheutua vaaraa työntekijän silmien tai ihon terveydelle.

3 § Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) optisella säteilyllä keinotekoista sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella 100 nanometriä (nm) - 1 millimetriä (mm);

2) ultraviolettisäteilyllä optista säteilyä aallonpituusalueella 100 - 400 nm;

3) näkyvällä säteilyllä eli valolla optista säteilyä aallonpituusalueella 380 - 780 nm;

4) infrapunasäteilyllä optista säteilyä aallonpituusalueella 780 nm - 1 mm;

5) laserilla laitetta, joka voidaan saada tuottamaan tai vahvistamaan sähkömagneettista säteilyä optisen säteilyn aallonpituusalueella pääasiassa hallitun emissioprosessin avulla;

6) lasersäteilyllä laserista tulevaa optista säteilyä;

7) epäkoherentilla säteilyllä optista säteilyä, joka on muuta kuin lasersäteilyä;

8) altistumisen raja-arvoilla optiselle säteilylle altistumisen rajoja, jotka perustuvat suoraan todettuihin terveysvaikutuksiin ja biologisiin näkökohtiin;

9) irradianssilla (E) tietylle pinnalle kohdistuvaa säteilytehoa pinta-alayksikköä kohti ilmaistuna watteina neliömetriä kohti (W m-2);

10) energiatiheydellä (H) tehotiheyden aikaintegraalia ilmaistuna jouleina neliömetriä kohti (J m-2);

11) radianssilla (L) säteilytehoa avaruuskulmayksikköä ja pinta-alayksikköä kohti ilmaistuna watteina neliömetriä ja steradiaania kohti (W m-2 sr-1).

4 § Altistumisen raja-arvot

1. mom.

Epäkoherentille säteilylle altistumisen raja-arvot vahvistetaan liitteessä I.

2. mom.

Lasersäteilylle altistumisen raja-arvot vahvistetaan liitteessä II.

3. mom.

Näiden rajojen noudattamisella varmistetaan optiselle säteilylle altistuvien työntekijöiden suojeleminen kaikilta tunnetuilta haitallisilta terveysvaikutuksilta.

5 § Optisen säteilyn selvittäminen

1. mom.

Työnantajan on tunnistettava optista säteilyä aiheuttavat lähteet ja sen mukaisesti selvitettävä, altistuvatko työntekijät optiselle säteilylle.

6 § Altistumistason arviointi, mittaus ja laskenta

1. mom.

Työnantajan on arvioitava työntekijän optiselle säteilylle altistumisen taso. Tarvittaessa työnantajan on joko mitattava tai laskettava tämä.

7 § Arviointi-, mittaus- ja laskentamenetelmät

1. mom.

Altistumisen arviointi, mittaus ja laskenta on suunniteltava ja toteutettava asianmukaisesti sekä suoritettava sopivin väliajoin. Arvioijan, mittaajan ja laskijan tulee olla työterveyshuollon tai työhygienian asiantuntija tahi muu työnantajan palveluksessa oleva tai ulkopuolinen henkilö, jolla on tarvittava kyky ja taito arvioida, mitata ja laskea optista säteilyä.

2. mom.

Optiselle säteilylle altistumisen arvioinnissa, mittauksessa ja laskennassa on noudatettava lasersäteilyä koskevia Kansainvälisen sähkötekniikan komitean (IEC) standardeja sekä epäkoherenttia säteilyä koskevia Kansainvälisen valaistuskomitean (CIE) ja Euroopan standardointikomitean (CEN) suosituksia. Sellaisissa altistumistilanteissa, joita nämä standardit ja suositukset eivät kata, ja siihen asti, kunnes tarkoituksenmukaiset EU:n standardit tai suositukset ovat saatavissa, säteilylle altistuminen on arvioitava, mitattava ja laskettava käytettävissä olevien kansallisten tai kansainvälisten tieteellisesti perusteltujen ohjeiden mukaisesti. Altistumisen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös optista säteilyä aiheuttavan laitteen valmistajan ilmoittamat tiedot, jos laite kuuluu asiaa koskevien yhteisön direktiivien soveltamisalaan.

8 § Altistumistietojen säilyttäminen

1. mom.

Työnantajan on säilytettävä tiedot arvioiduista, mitatuista ja lasketuista altistumistasoista niin kauan kuin se on arvioinnin, mittauksen tai laskennan osalta kohteen optiselle säteilylle altistumisen arvioinnin ja ehkäisemisen kannalta tarpeen.

9 § Vaaran arviointi

1. mom.

Työnantajan on 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun selvityksen ja määrityksen perusteella arvioitava vaaran merkitys työntekijöiden terveydelle. Työnantajalla tulee olla hallussaan tämän riskin arvioinnin tulos, jonka hän voi sisällyttää työpaikkaselvitykseen tai muuhun selvitykseen. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus saada tieto arvioinnin tuloksesta.

2. mom.

Riskin arviointiin voi sisältyä selvitys siitä, että yksityiskohtaisempi riskien arviointi ei ole tarpeellinen riskin luonteen ja laajuuden vuoksi. Riskin arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun työmenetelmissä tai työolosuhteissa on tapahtunut sen kannalta merkittäviä muutoksia tai kun työntekijän terveydentilan seuranta osoittaa sen tarpeelliseksi.

10 § Riskin arvioinnissa huomioon otettavat seikat

1. mom.

Työnantajan on riskin arvioinnissa otettava erityisesti huomioon:

1) optiselle säteilylle altistumisen taso sekä optisen säteilyn aallonpituus ja kesto;

2) optiselle säteilylle altistumisen raja-arvot;

3) optisen säteilyn vaikutukset niiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, joiden työterveyshuolto on todennut olevan erityisen alttiita vaaralle;

4) optisen säteilyn ja valolle herkistävien kemiallisten aineiden välisestä vuorovaikutuksesta työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuva vaara;

5) optisen säteilyn epäsuorat vaikutukset, kuten tilapäinen sokaistuminen, räjähdys tai tulipalo;

6) sellaisten korvaavien laitteiden olemassaolo, jotka on suunniteltu vähentämään optiselle säteilylle altistumista;

7) terveydentilan seurannassa saadut tiedot, mukaan lukien julkaistut tiedot, silloin kun se on mahdollista;

8) altistuminen useille optisen säteilyn lähteille;

9) IEC-standardissa määritelty laseriin sovellettava luokitus ja muiden sellaisten keinotekoisten lähteiden vastaavat luokitukset, jotka todennäköisesti aiheuttavat samanlaisen vaurion kuin luokan 3 B tai 4 laser;

10) tiedot, jotka optisen säteilyn lähteiden ja niihin liittyvien työvälineiden ja suojainten valmistajat ovat antaneet asiaa koskevien yhteisön direktiivien mukaisesti.

11 § Altistumisen ehkäiseminen tai vähentäminen

1. mom.

Työnantajan on poistettava optiselle säteilylle altistumisesta työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat vaarat tai, jollei tämä ole mahdollista, vähennettävä ne mahdollisimman alhaiselle tasolle, ottaen huomioon tekninen kehitys ja vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi käytettävissä olevat toimenpiteet.

12 § Toimenpiteet raja-arvojen ylittymisen uhatessa

1. mom.

Jos riskin arvioinnin tulokset osoittavat, että työntekijät saattavat altistua raja-arvot ylittävälle optiselle säteilylle, työnantajan on laadittava ja toteutettava ohjelma raja-arvot ylittävän altistumisen ehkäisemiseksi (torjuntaohjelma).

2. mom.

Työpaikoilla, joissa työntekijät saattavat altistua raja-arvot ylittävälle optiselle säteilylle, työnantajan on ilmoitettava optisesta säteilystä asianmukaisin merkein, ja kyseiset alueet on merkittävä ja pääsyä niille rajoitettava, jos se on teknisesti mahdollista.

13 § Torjuntaohjelma

1. mom.

Torjuntaohjelmaan otetaan teknisiä tai toiminnan järjestelyä koskevia toimenpiteitä raja-arvot ylittävän altistumisen estämiseksi. Siinä on asianmukaisella tavalla kiinnitettävä huomiota erityisesti:

1) vaihtoehtoisiin työmenetelmiin;

2) vähemmän optista säteilyä lähettävien laitteiden valintaan tehtävä työ huomioon ottaen;

3) sellaisiin säteilylähteeseen tehtäviin teknisiin toimenpiteisiin, joilla työntekijöiden altistumista säteilylle voidaan vähentää;

4) asianmukaisiin työvälineiden, työpaikkojen ja työpisteissä käytettävien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmiin;

5) työpaikkojen ja työpisteiden suunnitteluun;

6) altistumisen keston ja tason rajoittamiseen;

7) asianmukaisten henkilönsuojainten saatavuuteen;

8) laitteen valmistajan ohjeisiin.

14 § Toimenpiteet raja-arvon ylittyessä

1. mom.

Jos työntekijän altistuminen optiselle säteilylle ylittää 4 §:ssä säädetyn raja-arvon, työnantajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

2. mom.

Työnantajan on selvitettävä raja-arvon ylittymisen syyt ja muutettava suojausta ja ennaltaehkäisyä niin, että ylitys ei toistu.

15 § Riskeille erityisen alttiit työntekijät

1. mom.

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin työterveyshuollon osoittamien optisen säteilyn aiheuttamalle riskille erityisen alttiiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

16 § Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

1. mom.

Työnantajan on annettava työssään optiselle säteilylle altistuville työntekijöille tarpeelliset tiedot 8 §:ssä tarkoitetun riskin arvioinnin tuloksista sekä opetusta ja ohjausta erityisesti:

1) toimenpiteistä optisesta säteilystä aiheutuvien vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi mahdollisimman vähäisiksi;

2) altistumisen raja-arvoista sekä mahdollisista riskeistä;

3) altistumisen arviointi-, mittaus- ja laskentatuloksista sekä niiden merkityksestä turvallisuuden ja terveyden kannalta;

4) optisesta säteilystä aiheutuvien haitallisten terveysvaikutusten tunnistamisesta ja ilmoittamisesta;

5) työterveyshuollosta ja sen toiminnasta;

6) turvallisista työtavoista, sekä

7) asianmukaisten henkilönsuojainten oikeasta käytöstä.

17 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2010.

Liitteet I ja II (PDF-tiedostona).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY (32006L0025); EUVL N:o L 114, 27.4.2006, s. 38