Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår vid exponering för optisk strålning 25.2.2010/146

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 39 § i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 § Syfte

1. mom.

Syftet med denna förordning är att skydda arbetstagarna mot sådana risker och olägenheter i arbetet som uppstår eller kan uppstå vid exponering för artificiell, dvs. annan än naturlig, optisk strålning.

2 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna förordning tillämpas på arbete på vilket arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas och i vilket optisk strålning orsakar eller kan orsaka hälsorisker för arbetstagarens ögon och hud.

3 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) optisk strålning artificiell elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 100 nanometer (nm) - 1 millimeter (mm),

2) ultraviolett strålning optisk strålning inom våglängdsområdet 100 - 400 nm,

3) synlig strålning eller ljus optisk strålning inom våglängdsområdet 380 - 780 nm,

4) infraröd strålning optisk strålning inom våglängdsområdet 780 nm - 1 mm,

5) laser varje anordning som kan fås att producera eller förstärka elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet för optisk strålning framförallt genom processen med kontrollerad stimulerad emission,

6) laserstrålning optisk strålning från en laser,

7) icke-koherent strålning annan optisk strålning än laserstrålning,

8) gränsvärden för exponering gränser för exponering för optisk strålning som grundar sig direkt på fastställd inverkan på hälsan och biologiska överväganden,

9) irradians (E) effekten av den infallande strålningen på en yta per areaenhet uttryckt i watt per kvadratmeter (W m-2),

10) energitäthet (H) tidsintegralen av irradiansen uttryckt i joule per kvadratmeter (J m-2),

11) radians (L) strålningsflödet eller ut-effekten per rymdvinkelenhet per areaenhet uttryckt i watt per kvadratmeter per steradian (W m-2 sr-1),

4 § Gränsvärden för exponering

1. mom.

Gränsvärden för exponering för icke-koherent strålning fastställs i bilaga I.

2. mom.

Gränsvärden för exponering för laserstrålning fastställs i bilaga II.

3. mom.

Genom iakttagande av dessa gränser säkerställs att arbetstagare som exponeras för optisk strålning skyddas mot alla kända skadliga inverkningar på hälsan.

5 § Utredning av exponering för optisk strålning

1. mom.

Arbetsgivaren ska identifiera de källor som orsakar optisk strålning och i enlighet därmed utreda om arbetstagarna exponeras för optisk strålning.

6 § Bedömning, mätning och beräkning av exponeringsnivån

1. mom.

Arbetsgivaren ska bedöma nivån på arbetstagarens exponering för optisk strålning. Vid behov ska arbetsgivaren antingen mäta eller beräkna.

7 § Metoder för bedömning, mätning och beräkning

1. mom.

Bedömningen, mätningen och beräkningen av exponeringen ska planeras och genomföras på ett ändamålsenligt sätt samt med lämpliga intervaller. Den som utför bedömningen, mätningen eller beräkningen ska vara sakkunnig inom företagshälsovård eller arbetshygien eller någon annan anställd hos arbetsgivaren eller en utomstående person som har nödvändig förmåga och kunskap att bedöma, mäta och beräkna optisk strålning.

2. mom.

Den metod som tillämpas för bedömning, mätning och beräkning av exponeringen för optisk strålning ska följa IEC:s (Internationella elektrotekniska kommissionen) standarder för laserstrålning samt CIE:s (Internationella belysningskommissionen) och CEN:s (Europeiska standardiseringskommittén) rekommendationer för icke-koherent strålning. När det gäller sådan exponering som inte omfattas av dessa standarder och rekommendationer, och fram till dess att lämpliga EU-standarder eller EU-rekommendationer finns tillgängliga, ska exponeringen för strålning bedömas, mätas och beräknas i enlighet med tillgängliga nationella eller internationella vetenskapligt grundade riktlinjer. I dessa exponeringssituationer får vid bedömningen hänsyn också tas till de uppgifter som tillverkarna av utrustning som orsakar optisk strålning har lämnat, om utrustningen omfattas av relevanta gemenskapsdirektiv.

8 § Bevarande av exponeringsuppgifter

1. mom.

Arbetsgivaren ska bevara uppgifterna om bedömda, uppmätta och beräknade exponeringsnivåer så länge det kan vara nödvändigt med tanke på bedömning och förebyggande av arbetstagarnas exponering för optisk strålning från bedömnings-, mätnings- och beräkningsobjektet.

9 § Bedömning av risker

1. mom.

Arbetsgivaren ska på basis av sådan utredning och sådant fastställande som avses i 5 och 6 § bedöma vilken betydelse en risk har för arbetstagarnas hälsa. Arbetsgivaren ska inneha resultatet av bedömningen av denna risk, vilket arbetsgivaren kan ta in i en arbetsplatsutredning eller andra utredningar. Arbetstagaren ska ha möjlighet att få information om resultatet av bedömningen.

2. mom.

I riskbedömningen kan ingå en utredning om att en mera detaljerad riskbedömning inte är nödvändig på grund av riskernas art och omfattning. Riskbedömningen ska hållas uppdaterad och ses över speciellt då det sker med tanke på riskbedömningen betydande förändringar i arbetsmetoder eller arbetsförhållanden eller då en uppföljning av arbetstagarens hälsotillstånd visar att det är nödvändigt.

10 § Omständigheter som ska beaktas vid riskbedömning

1. mom.

Arbetsgivaren ska vid bedömningen av risker i synnerhet beakta

1) nivån för exponering för optisk strålning samt strålningens våglängd och varaktighet,

2) gränsvärden för exponering för optisk strålning,

3) effekter av optisk strålning på hälsa och säkerhet för de arbetstagare som i företagshälsovården konstaterats vara särskilt utsatta för risker,

4) risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som följd av växelverkan på arbetsplatsen mellan optisk strålning och kemiska ämnen som påverkar ljuskänsligheten,

5) indirekta effekter av optisk strålning, som tillfällig bländning, explosion eller eld,

6) förekomst av ersättningsutrustning som konstruerats för att minska exponeringen för optisk strålning,

7) information från hälsokontroller, inbegripet offentliggjord information, i den mån det är möjligt,

8) exponering för optisk strålning från flera källor,

9) en klassificering som tillämpas på laser bestämd i enlighet med IEC-standarden och, motsvarande klassificeringar för andra sådana artificiella källor som sannolikt orsakar skador liknande dem som orsakas av laserstrålning av klass 3 B eller 4,

10) information från tillverkarna av optiska strålkällor och därmed sammanhängande arbets- och skyddsutrustning i enlighet med de relevanta gemenskapsdirektiven.

11 § Förebyggande eller minskning av exponering

1. mom.

Arbetsgivaren ska eliminera risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet till följd av exponering för optisk strålning eller, om detta inte är möjligt, minimera dem med beaktande av den tekniska utvecklingen och åtgärder som står till förfogande för att förebygga eller minska risken eller olägenheten.

12 § Åtgärder vid hot om att gränsvärdena överskrids

1. mom.

Om resultaten av riskbedömningen visar att arbetstagarna kan exponeras för optisk strålning som överskrider gränsvärdena, ska arbetsgivaren utarbeta och genomföra ett program för förebyggande av exponering som överskrider gränsvärdena (bekämpningsprogram).

2. mom.

På arbetsplatser där arbetstagarna kan bli exponerade för optisk strålning som överskrider gränsvärdena ska arbetsgivaren informera om den optiska strålningen med lämpliga skyltar. Dessa områden ska utmärkas och tillträdet till dem begränsas, om det är tekniskt möjligt.

13 § Bekämpningsprogram

1. mom.

I bekämpningsprogrammet tas in tekniska eller organisatoriska åtgärder för att förhindra exponering som överskrider gränsvärdena. I programmet ska på ett ändamålsenligt sätt särskilt beaktas

1) alternativa arbetsmetoder,

2) val av utrustning som ger upphov till mindre optisk strålning med beaktande av det aktuella arbetet,

3) sådana tekniska åtgärder som gäller strålkällan genom vilka arbetstagarnas exponering för strålning kan minskas,

4) lämpliga service- och underhållsprogram för arbetsutrustning, arbetsplatser och system för arbetsställen,

5) planering av arbetsplatser och arbetsställen,

6) begränsning av exponeringens varaktighet och nivå,

7) tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning,

8) tillverkarens anvisningar.

14 § Åtgärder när gränsvärdet överskrids

1. mom.

Om en arbetstagares exponering för optisk strålning överskrider gränsvärdet i 4 §, ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdet.

2. mom.

Arbetsgivaren ska klarlägga orsakerna till överskridningen av gränsvärdet och ändra skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna så att överskridandet inte upprepas.

15 § Särskilt exponerade arbetstagare

1. mom.

Arbetsgivaren ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda hälsan och säkerheten för arbetstagare som enligt företagshälsovården är särskilt exponerade för optisk strålning.

16 § Undervisning och handledning för arbetstagarna

1. mom.

Arbetsgivaren ska ge de arbetstagare som i sitt arbete exponeras för optisk strålning tillräcklig information om resultaten av den riskbedömning som avses i 8 § samt undervisning och handledning i synnerhet om

1) åtgärder för att eliminera eller minimera de risker och olägenheter som följer av optisk strålning,

2) gränsvärden för exponering och potentiella risker,

3) resultaten av bedömningar, mätningar och beräkningar av exponeringen samt om deras betydelse med tanke på säkerhet och hälsa,

4) identifiering och rapportering av skadlig inverkan på hälsan som följer av optisk strålning,

5) företagshälsovården och dess verksamheter,

6) säkra arbetsmetoder, samt

7) korrekt användning av lämplig personlig skyddsutrustning.

17 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG (32006L0025), EUT nr L 114, 27.4.2006, s. 38