Innehållsförteckning

  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi 15.6.2023/875

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi 15.6.2023/875

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

1. mom.

För arbets- och näringsministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

1. mom.

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) arbets- och näringsministeriets tillståndsbeslut enligt kärnenergilagen och behandling av tillståndsansökan vid arbets- och näringsministeriet,

2) beslut om förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. i kärnenergilagen,

3) beslut om fastställande av principer om ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

5) beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör, samt

6) annan övervakning än de beslut som nämns i 1–5 punkten och som sammanhänger med övervakningen av kärnavfallshanteringen och reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

1. mom.

För de prestationer som avses i 2 § tas avgifter ut enligt den prislista som finns som bilaga.

2. mom.

För en ansökan om ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. i kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

4 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2023 och gäller till och med den 28 februari 2025.

2. mom.

Denna förordning tillämpas på de ärenden som inletts efter den 1 mars 2023 och som avgörs efter förordningens ikraftträdande.

Bilaga

Prislista 
Beslut eller prestationAvgift i euro
1. Tillstånd att använda kärnenergi 
1.1 Tillstånd att ingå och fullgöra ett privaträttsligt avtal630 €
1.2 Tillstånd att temporärt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område9 450 €
2. Förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. i kärnenergilagen om huruvida tillstånd ska sökas för verksamheten630 €
3. Lämnande av tillståndsansökan utan prövning630 €
4. Kärnavfallshantering 
4.1 Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering3 150 € och dessutom 1 670 € för varje kärnanläggningsenhet med samma tillståndshavare
4.2. Beslut om fastställande av principer om ombesörjningsskyldighet6 300 €
4.3 Beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet6 300 €
4.4. Beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör6 300 €
5. Årlig övervakningsavgift för reserveringsskyldighet 8 221 € och dessutom 2 800 € från aktörer som överlämnar säkerheter enligt 45 § i kärnenergilagen