Sisällysluettelo

  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (voimassa 26.6.2023–28.2.2025) 15.6.2023/875

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §
Siirry

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (voimassa 26.6.2023–28.2.2025) 15.6.2023/875

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

1. mom.

Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain (990/1987) mukaisista ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

1. mom.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ydinenergialain mukaiset työ- ja elinkeinoministeriön lupapäätökset ja lupahakemusten käsitteleminen;

2) ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua ennakkotietoa koskevat päätökset;

3) päätökset huolehtimisvelvollisuuden periaatteiden vahvistamisesta;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä;

5) päätökset huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta; sekä

6) ydinjätehuollon ja ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva muu valvontatoiminta kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut päätökset.

3 §

1. mom.

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.

2. mom.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

4 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2023 ja se on voimassa 28 päivään helmikuuta 2025.

2. mom.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivä maaliskuuta 2023 jälkeen vireille tulleisiin asioihin, jotka ratkaistaan asetuksen voimaantulon jälkeen.

Liite

Hinnasto 
Päätös tai suoriteMaksu euroa
1. Luvat ydinenergian käyttöön 
1.1. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen630 €
1.2. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella9 450 €
2. Ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ennakkotieto toiminnan luvanvaraisuudesta630 €
3. Lupahakemuksen tutkimatta jättäminen630 €
4. Ydinjätehuolto 
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu3 150 €, lisäksi peritään 1 670 € luvanhaltijan jokaisesta laitosyksiköstä.
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden periaatteiden vahvistamisesta6 300 €
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä6 300 €
4.4. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta6 300 €
5. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu8 221 €, lisäksi peritään 2 800 € toimijoilta, jotka toimittavat ydinenergialain 45 §:ssä tarkoitetut vakuudet.