Innehållsförteckning

  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar 15.6.2023/874

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §
  • 4 §

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar 15.6.2023/874

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

1. mom.

För arbets- och näringsministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) tas det ut avgifter i enlighet med denna förordning.

2 §

1. mom.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är i fråga om projekt som gäller miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning som avses i 18 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen som avses i 23 § i den lagen.

2. mom.

För de nämnda prestationerna tas det ut avgifter enligt följande avgiftsklasser:

1) Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning

a) vid ett mindre projekt (5–15 dagsverken) 6 615 euro

b) vid ett vanligt projekt (16–25 dagsverken) 13 230 euro

c) vid ett krävande projekt (över 25 dagsverken) 13 230 euro och dessutom 90 euro/h för arbetstid som överstiger 25 arbetsdagar, dock högst 36 380 euro

2) Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen

a) vid ett mindre projekt (10–20 dagsverken) 9 920 euro

b) vid ett vanligt projekt (21–30 dagsverken) 16 540 euro

c) vid ett krävande projekt (över 30 dagsverken) 16 540 euro och dessutom 90 euro/h för arbetstid som överstiger 30 arbetsdagar, dock högst 47 630 euro

3. mom.

Vid inlämning av programmet för miljökonsekvensbedömning och konsekvensbeskrivningen ger arbets- och näringsministeriet den projektansvarige en uppskattning av avgiftsklassen. I samband med utförandet av prestationen bekräftar arbets- och näringsministeriet avgiftsklassen på basis av de faktiska kostnaderna.

3 §

1. mom.

För ett annullerat program för miljökonsekvensbedömning eller en annullerad konsekvensbeskrivning tas det ut en andel som motsvarar utfört arbete av den avgift som avses i 2 §, om arbets- och näringsministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2023 och gäller till och med den 28 februari 2025.

2. mom.

Denna förordning tillämpas på de program för miljökonsekvensbedömning och de konsekvensbeskrivningar som efter förordningens ikraftträdande tillställs arbets- och näringsministeriet för utlåtande eller motiverad slutsats.