Social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning 22.11.2018/1045

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 161 § 4 mom. i strålskyddslagen (859/2018):

1 § Begränsningar av tillämpningsområdet

1. mom.

Denna förordning tillämpas inte på

1) exponering där icke-joniserande strålning avsiktligt riktas mot en människa vid en sådan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som avses i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992),

2) medicinsk forskning med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999),

3) exponering för solstrålning,

4) exponering för elektriska fält som orsakas av högspänningsluftledningar som uppfyller kraven enligt elsäkerhetslagen (1135/2016),

5) teknisk utrustning som används av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet för landets försvar och upprätthållande av gränssäkerheten,

6) teknisk utrustning som används av polisen i tjänsteuppdrag.

2. mom.

Bestämmelser om arbetstagares exponering för icke-joniserande strålning utfärdas separat.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) elektromagnetiska fält statiska elektriska fält, statiska magnetiska fält och tidsvarierande elektriska fält, magnetiska fält och elektromagnetiska vågor med frekvenser upp till 300 GHz,

2) optisk strålning ultraviolett strålning, synligt ljus, infraröd strålning och laserstrålning, dvs. elektromagnetisk strålning i våglängdsområdet 100 nm–1 mm,

3) ultraljud en mekanisk vågrörelse med frekvensen över 20 kHz,

4) åtgärdsnivå en sådan nivå för en mätbar storhet som när den iakttas inte medför att gränsvärdena för exponering, mätta som storheter i kroppen, överskrids eller som när den iakttas säkerställer att fältet inte medför risk för interferens med en aktiv produkt för implantation.

3 § Gränsvärden för exponering för elektromagnetiska fält

1. mom.

I bilaga 1 föreskrivs om gränsvärden för exponering för elektromagnetiska fält.

2. mom.

I bilaga 1 föreskrivs om åtgärdsnivåer för tillämpningen av gränsvärden för exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 1 Hz–300 GHz. Om exponeringen inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska åtgärdsnivåer tillämpas.

3. mom.

Åtgärdsnivån för magnetisk flödestäthet i tabell 1.2 i bilaga 1 ska tillämpas när den risk som orsakas av interferens med aktiva produkter för implantation eller av magnetfältets dragningskraft inte annars kan förhindras.

4 § Gränsvärden för exponering för optisk strålning

1. mom.

I bilaga 2 föreskrivs om gränsvärden för exponering för ultraviolett strålning, synligt ljus, infraröd strålning och laserstrålning.

5 § Begränsning av exponering från laseranordningar

1. mom.

Som laserpekare får det endast användas en anordning som enligt standard SFS-EN 60825-1 hör till klass 2 eller en lägre klass. I audiovisuell utrustning som installeras som en helhet får det dock användas en i nämnda standard avsedd anordning i klass 3R om det finns tillräckliga anvisningar för en säker användning av anordningen.

2. mom.

Laserspel och andra jämförbara fritidsprodukter som inte är sådana leksaker som avses i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) får ha en laseranordning som hör till högst klass 2.

6 § Gränsvärden för exponering för ultraljud

1. mom.

I bilaga 3 föreskrivs om gränsvärden för exponering för ultraljud.

7 § Tillämpning av standarder

1. mom.

Vid fastställandet av den exponering för strålning som avses i denna förordning ska relevanta internationella standarder beaktas för säkerställande av att resultaten är jämförbara.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen ger ytterligare information om i denna förordning avsedda standarder som inte finns på finska och svenska.

8 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2018.

2. mom.

Vid kosmetisk eller därmed jämförbar annan behandling är det tillåtet att använda en sådan anordning som alstrar intensivt pulserat ljus som kan orsaka högre exponering för synligt ljus än det gränsvärde som avses i 4 §, förutsatt att användningen inte medför fara för hälsan, högst fem år efter ikraftträdandet av denna förordning. Detta gäller även en ultraljudsanordning som kan orsaka högre exponering för ultraljud än det gränsvärde som avses i 6 §.

3. mom.

Gränsvärdena för exponering enligt 3 § i denna förordning ska iakttas på sådan exponering för lågfrekventa magnetiska fält som orsakas av fastighetstransformatorer som används för eldistribution senast femton år efter ikraftträdandet av denna förordning.