Statsrådets förordning om kärnsäkerhetsdelegationen 24.11.2016/1015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 56 § 4 mom. i kärnenergilagen (990/1987), sådant momentet lyder i lag 342/2008:

1 § Kärnsäkerhetsdelegationen

1. mom.

För förberedande handläggning av ärenden som gäller säkerheten vid användningen av kärnenergi finns det i anslutning till Strålsäkerhetscentralen en kärnsäkerhetsdelegation.

2 § Uppgifter

1. mom.

Delegationen har till uppgift att

1) avge utlåtanden över ansökningar om tillstånd för uppförande och drift av kärnanläggningar samt över ansökningar om annan betydande användning av kärnenergi,

2) avge utlåtanden över bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som Strålsäkerhetscentralen och andra myndigheter har utarbetat om säkerheten vid användningen av kärnenergi,

3) avge utlåtanden i viktiga frågor som har samband med övervakningen av säkerheten vid användningen av kärnenergi,

4) följa utvecklingen av säkerheten vid användningen av kärnenergi samt forskningen på området,

5) främja det inhemska samarbetet i fråga om säkerheten vid användningen av kärnenergi samt följa det internationella samarbetet,

6) lägga fram initiativ till behövliga åtgärder om säkerheten vid användningen av kärnenergi för de behöriga myndigheterna.

3 § Sammansättning

1. mom.

Statsrådet utser delegationens ordförande, vice ordförande och högst fem andra medlemmar för tre år i sänder. De som utses till medlemmar i delegationen ska företräda sakkunskap på hög nivå inom kärnsäkerhetsområdet.

2. mom.

Generaldirektören för Strålsäkerhetscentralen är permanent sakkunnig i delegationen.

3. mom.

Delegationen får tillsätta sektioner för beredning av ärenden. Till sektionerna får delegationen även kalla permanenta sakkunniga som inte hör till delegationen. Sektionerna får också höra sakkunniga. Sektionsordförandena ska vara medlemmar i delegationen.

4 § Delegationens möten och beslutförhet

1. mom.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om denne är förhindrad, av vice ordföranden samt när minst två medlemmar skriftligen begär det för behandling av ett ärende som de anmält.

2. mom.

Delegationen är beslutför när minst hälften av medlemmarna samt antingen ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

5 § Sekretariat

1. mom.

Delegationen kan ha en generalsekreterare med uppgiften som bisyssla och en annan sekreterare med uppgiften som bisyssla. Strålsäkerhetscentralen förordnar dem efter att ha hört delegationen.

6 § Rapportering

1. mom.

Delegationen ska utarbeta en skriftlig rapport om sin verksamhet med tre års intervall vid utgången av sin mandatperiod. Rapporten lämnas till arbets- och näringsministeriet.

7 § Arvoden

1. mom.

För delegationens möten betalas ett arvode i enlighet med finansministeriets gällande rekommendation.

2. mom.

Till medlemmarna i delegationen och till de permanenta sakkunniga och de sakkunniga i sektionerna betalas dessutom ett arvode för beredningen av de ärenden som behandlas på mötena. Grunderna för arvodet fastställs av arbets- och näringsministeriet.

3. mom.

I fråga om resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

8 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen om kärnsäkerhetsdelegationen (164/1988).