Valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta 24.11.2016/1015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ydinenergialain (990/1987) 56 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 342/2008:

1 § Ydinturvallisuusneuvottelukunta

1. mom.

Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii säteilyturvakeskuksen yhteydessä ydinturvallisuusneuvottelukunta.

2 § Tehtävät

1. mom.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) antaa lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä koskevista lupahakemuksista sekä muista merkittävistä ydinenergian käyttöä koskevista hakemuksista;

2) antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista ydinenergian käytön turvallisuutta koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista;

3) antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvallisuuden valvonnan kannalta merkittävistä asioista;

4) seurata ydinenergian käytön turvallisuuden kehitystä sekä alan tutkimusta;

5) edistää ydinenergian käytön turvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;

6) tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita ydinenergian käytön turvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

3 § Kokoonpano

1. mom.

Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään viisi muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäseniksi nimitettävien on edustettava korkeatasoista ydinturvallisuusalan asiantuntemusta.

2. mom.

Neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana toimii Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja.

3. mom.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joihin neuvottelukunta voi kutsua myös neuvottelukuntaan kuulumattomia pysyviä asiantuntijoita. Jaosto voi myös kuulla asiantuntijoita. Jaoston puheenjohtajan on oltava neuvottelukunnan jäsen.

4 § Neuvottelukunnan kokoukset ja päätösvaltaisuus

1. mom.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kaksi jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt.

2. mom.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä ja läsnä on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5 § Sihteeristö

1. mom.

Neuvottelukunnalla voi olla yksi sivutoiminen pääsihteeri ja yksi muu sivutoiminen sihteeri, jotka Säteilyturvakeskus määrää tehtävään neuvottelukuntaa kuultuaan.

6 § Raportointi

1. mom.

Neuvottelukunnan tulee laatia kirjallinen raportti toiminnastaan kolmen vuoden välein toimikautensa päättyessä. Raportti toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle.

7 § Palkkiot

1. mom.

Neuvottelukunnan kokouksista maksetaan palkkio valtiovarainministeriön kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

2. mom.

Neuvottelukunnan jäsenille, jaostojen pysyville asiantuntijoille ja asiantuntijoille maksetaan lisäksi kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelua koskeva palkkio, jonka perusteet vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö.

3. mom.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

8 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan ydinturvallisuusneuvottelukunnasta annettu asetus (164/1988).