Lag om varningsmeddelanden 10.8.2012/466

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (30.12.2020/1210) Tillämpningsområde

1. mom.

Denna lag tillämpas på varningsmeddelanden som myndigheterna utfärdar för förmedling i radio, television och annan teleterminalutrustning.

2. mom.

Bestämmelser om riktade myndighetsmeddelanden finns i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

3. mom.

Bestämmelser om myndigheternas skyldighet att informera och ge handledning och råd på annat sätt än genom varningsmeddelanden utfärdas separat.

Se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014 280 §.

2 § Varningsmeddelande

1. mom.

Ett varningsmeddelande är ett meddelande som den behöriga myndigheten utfärdar i syfte att varna för farliga händelser och ge förhållningsregler.

3 § (30.12.2020/1210) Behöriga myndigheter

1. mom.

Varningsmeddelanden får utfärdas av

1) räddningsmyndigheter som avses i 26 § i räddningslagen (379/2011),

2) polisinrättningar,

3) gränsbevakningsmyndigheter som avses i 4 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005),

4) Nödcentralsverket,

5) Polisstyrelsen,

6) riksomfattande enheter under Polisstyrelsen enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltningslagen (110/1992),

7) Strålsäkerhetscentralen,

8) Meteorologiska institutet,

9) Trafikledsverket,

10) Transport- och kommunikationsverket,

11) Livsmedelsverket,

12) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

13) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,

14) ett ministerium,

15) Statens ämbetsverk på Åland.

4 § (30.12.2020/1210) Utfärdande av varningsmeddelanden

1. mom.

Ett varningsmeddelande kan utfärdas om det är nödvändigt för att varna allmänheten när det har inträffat en farlig händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller omfattande skada eller förstörelse av egendom.

2. mom.

Den behöriga myndigheten ska när den utfärdar ett varningsmeddelande besluta om meddelandet ska riktas geografiskt till riksomfattande nivå eller regionalt utifrån farans art och andra väsentliga omständigheter med tanke på varningen för faran.

3. mom.

Ett varningsmeddelande kan dessutom utfärdas när den farliga situation som gett upphov till utfärdandet av ett varningsmeddelande är över.

4. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i ett varningsmeddelande och om utfärdande av varningsmeddelanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se L om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014 279 och 280 §.

5 § (30.12.2020/1210) Förmedling av varningsmeddelanden till allmänheten

1. mom.

Varningsmeddelanden förmedlas till allmänheten i radio och till den applikation för teleterminalutrustning som tillhandahålls av Nödcentralsverket.

2. mom.

Varningsmeddelanden kan dessutom förmedlas i television, om den utfärdande myndigheten beslutar det.

3. mom.

Varningsmeddelanden ska förmedlas till allmänheten omedelbart.

4. mom.

Varningsmeddelandens innehåll får inte ändras vid förmedlingen.

5. mom.

Bestämmelser om skyldigheten för teleföretag och utövare av televisions- eller radioverksamhet att förmedla meddelanden från myndigheterna finns i 243 § 1 mom. 15 punkten och 279 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation samt i 7 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

Se SRf om audiovisuella tjänster 1245/2014 14 §.

6 § (30.12.2020/1210) De språk som ska användas i varningar till allmänheten

1. mom.

Varningsmeddelanden ska i enlighet med 32 § i språklagen (423/2003) utfärdas på både finska och svenska.

2. mom.

Om en sådan farlig händelse som avses i 4 § 1 mom. har inträffat eller fått följder inom det område som enligt 4 § i sametingslagen (974/1995) är samernas hembygdsområde, ska varningsmeddelandet inom det området dessutom utfärdas på samiska.

7 § (30.12.2020/1210) Processen med att utfärda varningsmeddelanden

1. mom.

Den behöriga myndigheten översänder varningsmeddelandet till Nödcentralsverket.

2. mom.

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelandet till applikationen för teleterminalutrustning samt till Rundradion Ab för distribution i radio och television.

3. mom.

Närmare bestämmelser om översändande av varningsmeddelanden till Nödcentralsverket och om förmedling av varningsmeddelanden till Rundradion Ab samt till applikationen för teleterminalutrustning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § (30.12.2020/1210) Översättning av varningsmeddelanden

1. mom.

Nödcentralsverket ska vid behov bistå de myndigheter som avses i 3 § 1–3 och 15 punkten vid översättningen av varningsmeddelanden till det andra nationalspråket. Den myndighet som utfärdar ett varningsmeddelande svarar för att innehållet i meddelandet och dess översättning är korrekt.

2. mom.

Närmare bestämmelser om översättning av varningsmeddelanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder ikraft.

RP 31/2012, FvUB 12/2012, RSv 63/2012

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2018/1008:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1008/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2020/1210:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 98/2020, KoUB 16/2020, RSv 189/2020