Laki vaaratiedotteesta 10.8.2012/466

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (30.12.2020/1210) Soveltamisala

1. mom.

Tätä lakia sovelletaan vaaratiedotteeseen, jonka viranomainen antaa välitettäväksi radiossa, televisiossa ja muihin telepäätelaitteisiin.

2. mom.

Kohdennetusta viranomaistiedotteesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014).

3. mom.

Viranomaisten velvollisuudesta tiedottaa, ohjata ja neuvoa muutoin kuin antamalla vaaratiedote säädetään erikseen.

Ks. L sähköisen viestinnän palveluista 917/2014 280 §.

2 § Vaaratiedote

1. mom.

Vaaratiedote on toimivaltaisen viranomaisen antama tiedote, jonka tarkoitus on varoittaa vaarallisesta tapahtumasta ja jolla annetaan toimintaohjeita.

3 § (30.12.2020/1210) Toimivaltaiset viranomaiset

1. mom.

Vaaratiedotteen saa antaa:

1) pelastuslain (379/2011) 26 §:ssä tarkoitettu pelastusviranomainen;

2) poliisilaitos;

3) rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 4 §:ssä tarkoitettu rajavartioviranomainen;

4) Hätäkeskuslaitos;

5) Poliisihallitus;

6) poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu Poliisihallituksen alainen valtakunnallinen yksikkö;

7) Säteilyturvakeskus;

8) Ilmatieteen laitos;

9) Väylävirasto;

10) Liikenne- ja viestintävirasto;

11) Ruokavirasto;

12) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;

13) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;

14) ministeriö;

15) Ahvenanmaan valtionvirasto.

4 § (30.12.2020/1210) Vaaratiedotteen antaminen

1. mom.

Vaaratiedote voidaan antaa, jos se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi silloin, kun vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara taikka vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.

2. mom.

Toimivaltaisen viranomaisen on vaaratiedotetta antaessaan päätettävä sen maantieteellisestä kohdentamisesta joko valtakunnalliseksi tai alueelliseksi vaaran laadun ja muiden vaarasta varoittamisen kannalta oleellisten seikkojen perusteella.

3. mom.

Vaaratiedote voidaan lisäksi antaa, kun vaaratilanne, jonka perusteella vaaratiedote on annettu, on ohi.

4. mom.

Vaaratiedotteen sisällöstä ja antamisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Ks. L sähköisen viestinnän palveluista 917/2014 279 ja 280 §.

5 § (30.12.2020/1210) Vaaratiedotteen välittäminen väestölle

1. mom.

Vaaratiedote välitetään väestölle radiossa ja Hätäkeskuslaitoksen tarjoamaan telepäätelaitesovellukseen.

2. mom.

Vaaratiedote voidaan lisäksi välittää väestölle televisiossa, jos vaaratiedotteen antava viranomainen niin päättää.

3. mom.

Vaaratiedote tulee välittää väestölle välittömästi.

4. mom.

Vaaratiedotteen sisältöä ei saa muuttaa sitä välitettäessä.

5. mom.

Teleyrityksen sekä televisio- ja radiotoiminnan harjoittajan velvollisuudesta välittää viranomaistiedotuksia säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 243 §:n 1 momentin 15 kohdassa ja 279 §:ssä sekä Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:n 2 momentin 7 kohdassa.

Ks. VNa audiovisuaalisista palveluista 1245/2014 14 §.

6 § (30.12.2020/1210) Väestön varoittamisessa käytettävät kielet

1. mom.

Vaaratiedote tulee kielilain (423/2003) 32 §:n mukaisesti antaa sekä suomen että ruotsin kielellä.

2. mom.

Jos 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu vaarallinen tapahtuma tai sen seuraukset kohdistuvat saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:n mukaiselle saamelaisten kotiseutualueelle, vaaratiedote on mainitulla alueella annettava lisäksi saamen kielellä.

7 § (30.12.2020/1210) Vaaratiedottamisprosessin kulku

1. mom.

Toimivaltainen viranomainen lähettää vaaratiedotteen Hätäkeskuslaitokseen.

2. mom.

Hätäkeskuslaitos välittää vaaratiedotteen telepäätelaitesovellukseen sekä radiossa ja televisiossa jakelua varten Yleisradio Oy:öön.

3. mom.

Vaaratiedotteen lähettämisestä Hätäkeskuslaitokseen ja vaaratiedotteen välittämisestä Yleisradio Oy:öön sekä telepäätelaitesovellukseen voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

8 § (30.12.2020/1210) Vaaratiedotteen kääntäminen

1. mom.

Hätäkeskuslaitoksen tulee tarvittaessa avustaa 3 §:n 1–3 ja 15 kohdassa mainittuja viranomaisia vaaratiedotteen kääntämisessä toiselle kansalliskielelle. Vaaratiedotteen antava viranomainen vastaa tiedotteen ja sen käännöksen sisällön oikeellisuudesta.

2. mom.

Vaaratiedotteen kääntämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

9 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

2. mom.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 31/2012, HaVM 11/2012, EV 55/2012

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.11.2018/1008:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 1008/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

30.12.2020/1210:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 98/2020, LiVM 16/2020, EV 189/2020