Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar 4.2.2010/83

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,upphävs statsrådets beslut av den 18 februari 1988 om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar (166/1988) samtföreskrivs med stöd av 52 § i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987):

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

På lån som beviljas ur statens kärnavfallshanteringsfond tillämpas de allmänna villkor som anges i denna förordning.

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 29.4.2021/363. (29.4.2021/363)

2 § Ränta

1. mom.

På lån som ur Statens kärnavfallshanteringsfond har givits en avfallshanteringsskyldig eller dennes aktieägare uttas en ränta som motsvarar Euriborräntan för tolv månader, dock alltid minst 0 procent, förhöjd med 0,7 procentenheter. Räntan justeras årligen. (29.4.2021/363)

2. mom.

Räntan på ett lån som fonden har givit fastställs utgående från den ränta som noterades två bankdagar före den dag då lånet lyftes. Den årliga räntejusteringen görs utgående från den ränta som noterades två bankdagar före låneräntans förfallodag och den nya räntan tas ut från förfallodagen.

3. mom.

I lånevillkoren kan avtalas om hur räntan ändras i det fall att lånet av skäl som inte beror på låntagaren helt eller delvis sägs upp innan den avtalade lånetiden går ut.

3 § Betalning av ränta

1. mom.

Räntan räknas kalenderårsvis och förfaller till betalning den sista dagen i närmast påföljande mars månad.

2. mom.

Ska till en avfallshanteringsskyldig återbäras ett överskott och har räntan för det föregående kalenderåret på ett lån som den avfallshanteringsskyldige har givits av statens kärnavfallshanteringsfonds medel inte ännu förfallit till betalning, kan statens kärnavfallshanteringsfond säga upp denna ränta eller en del av den så att den förfaller före förfallodagen samt mot denna ränta eller en del av den kvittera det överskott som ska återbäras.

4 § Dröjsmålsränta

1. mom.

Om ett lån, en del därav eller räntan på ett lån inte betalas så att betalningen senast på förfallodagen finns på statens kärnavfallshanteringsfonds konto, är gäldenären skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i räntelagen (633/1982).

5 § Betalning av lån

1. mom.

Ett lån ska betalas till statens kärnavfallshanteringsfond den dag som nämns i skuldebrevet.

2. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfond har rätt att säga upp ett lån som har beviljats en avfallshanteringsskyldig eller en del av det så att det förfaller till betalning före den förfallodag som avses ovan, då avsikten är att återbära ett överskott från fonden till denna gäldenär eller att ersätta staten för kostnader som avses i 50 § i kärnenergilagen och som föranletts av kärnavfallshanteringsåtgärder eller då det med tanke på en sammanslagning av fondens olika lån till gäldenären är nödvändigt att säga upp lånet.

3. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfond kan mot det uppsagda lån eller den uppsagda del av lånet som avses i 2 mom. kvittera överskott som det har fastställts att ska återbäras.

6 § Avgifter och arvoden

1. mom.

Gäldenären är skyldig att till statens kärnavfallshanteringsfond betala alla de utgifter som fonden har varit tvungen att betala åt utomstående för beviljande av lånet, för därtill anslutna säkerheter eller för återbetalning av lånet.

7 § Övriga lånevillkor

1. mom.

1. Beräkning av räntan. Vid beräkning av räntan multipliceras lånets belopp med den ränteprocent som gäller vid tidpunkten i fråga och det antal dagar under vilka ränteprocenten har varit lika stor, och divideras med 360. Detta förfarande iakttas i fråga om varje enskild ränteprocent och de erhållna resultaten adderas.

2. mom.

2. Särskilda förfallogrunder. Om räntan på ett lån, lånet eller en uppsagd del därav inte betalas på förfallodagen eller om gäldenären har givit statens kärnavfallshanteringsfond vilseledande uppgifter om faktorer som väsentligt inverkar på beviljande av lånet eller om gäldenären avlider, blir försatt i likvidation eller konkurs, ansöker om förfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller inställer sina betalningar, förfaller lånet omedelbart till betalning, om inte statens kärnavfallshanteringsfond av särskilda skäl beslutar något annat.

3. mom.

Om en given säkerhet inte längre kan anses tillräcklig eller det i övrigt framgår att det avtalsenliga erläggandet av lånet eller dess ränta äventyras, ska gäldenären inom en av kärnavfallshanteringsfonden bestämd tid om minst en månad och på ett sätt som den godkänner öka säkerheten eller avkorta lånet så att säkerheterna motsvarar förpliktelserna. Annars förfaller lånet jämte obetalda räntor genast till betalning.

4. mom.

3. Indrivningskostnader. Gäldenären svarar för de kostnader och arvoden som föranleds av indrivningen av lånet och dess räntor samt av säkerhetens omvandling i pengar.

8 § Säkerheter för lån

1. mom.

Som säkerhet för lån vilka beviljas ur statens kärnavfallshanteringsfond kan inte godkännas en fastighetsinteckning som har fastställts i en kärnanläggningsfastighet.

9 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Ikraftträdelsestadganden:

20.3.2014/245:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

9.2.2017/100:

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2017.

29.4.2021/363:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Förordningens 2 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2023.