Sisällysluettelo

Siirry

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista 4.2.2010/83

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (166/1988) Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista sekäsäädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 52 §:n nojalla:

1 § Soveltamisala

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastosta myönnettäviin lainoihin sovelletaan jäljempänä tässä asetuksessa mainittuja yleisiä ehtoja.

2. mom.

2 momentti on kumottu A:lla 29.4.2021/363.

2 § Korko

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastosta jätehuoltovelvolliselle tai tämän osakkeenomistajalle annetusta lainasta peritään korkoa, joka on yhtä suuri kuin kahdentoista kuukauden Euribor-korko, kuitenkin aina vähintään 0 prosenttia, lisättynä 0,7 prosenttiyksiköllä. Korko tarkistetaan vuosittain. (29.4.2021/363)

2. mom.

Rahaston antaman lainan korko määritellään kaksi pankkipäivää ennen lainan nostopäivää noteeratun koron perusteella. Vuosittainen korontarkistus tapahtuu kaksi pankkipäivää ennen lainan koron eräpäivää noteeratun koron perusteella ja uutta korkoa peritään eräpäivästä lukien.

3. mom.

Lainojen ehdoissa voidaan sopia siitä, miten korkoa muutetaan siinä tapauksessa, että laina irtisanotaan kokonaan tai osittain ennen sovittua laina-ajan päättymistä lainanottajasta riippumattomasta syystä.

3 § Koron maksu

1. mom.

Korko lasketaan kalenterivuosittain ja erääntyy maksettavaksi lähinnä seuraavan maaliskuun viimeisenä päivänä.

2. mom.

Jos jätehuoltovelvolliselle on palautettava ylijäämää eikä tälle jätehuoltovelvolliselle Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista myönnetyn lainan edelliseltä kalenterivuodelta kertynyt korko ole vielä erääntynyt maksettavaksi, Valtion ydinjätehuoltorahasto voi irtisanoa tämän koron tai sen osan erääntyneeksi ennen erääntymispäivää ja kuitata palautettavan ylijäämän maksetuksi tätä korkoa tai sen osaa vastaan.

4 § Viivästyskorko

1. mom.

Jos lainan, sen osan tai koron maksua ei suoriteta siten, että se on viimeistään eräpäivänä Valtion ydinjätehuoltorahaston tilillä, velallinen on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

5 § Velan maksu

1. mom.

Laina on maksettava Valtion ydinjätehuoltorahastolle velkakirjassa mainittuna päivänä.

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastolla on oikeus irtisanoa jätehuoltovelvolliselle annettu laina tai sen osa erääntymään maksettavaksi ennen edellä tarkoitettua eräpäivää ylijäämän palauttamiseksi rahastosta tälle velalliselle tai ydinenergialain 50 §:ssä tarkoitettujen ydinjätehuollon toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi valtiolle tai milloin irtisanominen on tarpeen rahaston tälle velalliselle antamien eri lainojen yhdistämiseksi.

3. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahasto voi kuitata palautettavaksi vahvistettua ylijäämää 2 momentissa tarkoitettua irtisanottua lainaa tai sen osaa vastaan.

6 § Maksut ja palkkiot

1. mom.

Velallinen on velvollinen maksamaan Valtion ydinjätehuoltorahastolle kaikki ne kulut, joita rahasto on joutunut ulkopuolisille suorittamaan lainan myöntämisestä, siihen liittyvistä vakuuksista tai lainan takaisinmaksamisesta.

7 § Muut lainaehdot

1. mom.

1. Koron laskeminen. Korkoa laskettaessa kerrotaan lainan määrä kulloinkin voimassa olevalla korkoprosentilla ja niiden päivien lukumäärällä, jolloin korkoprosentti on ollut samansuuruinen, ja jaetaan 360:llä. Näin tehdään kullekin korkoprosentille erikseen ja saadut tulokset lasketaan yhteen.

2. mom.

2. Erityiset erääntymisperusteet. Jos lainan korkoa, lainaa tai sen irtisanottua osaa ei makseta eräpäivänä tai jos velallinen on antanut valtion ydinjätehuoltorahastolle harhaanjohtavia tietoja lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttaneista seikoista taikka jos velallinen kuolee, joutuu selvitys- tai konkurssitilaan, hakee yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaista menettelyä tai lakkauttaa maksunsa, laina erääntyy heti maksettavaksi, jollei Valtion ydinjätehuoltorahasto erityisistä syistä muuta päätä.

3. mom.

Jos annettua vakuutta ei enää voida katsoa riittäväksi tai jos muuten havaitaan, että lainan tai sen koron sopimuksenmukainen suorittaminen vaarantuu, on velallisen Valtion ydinjätehuoltorahaston määräämässä vähintään yhden kuukauden ajassa ja sen hyväksymällä tavalla lisättävä vakuutta tai lyhennettävä lainaa niin, että vakuudet vastaavat velvoitteita. Muutoin laina maksamattomine korkoineen erääntyy heti maksettavaksi.

4. mom.

3. Perimiskulut. Velallinen vastaa lainan ja sen korkojen perimisestä sekä vakuuden rahaksimuutosta aiheutuneista kustannuksista ja palkkioista.

8 § Lainojen vakuudet

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastosta myönnettävien lainojen vakuudeksi ei voida hyväksyä kiinteistökiinnitystä, joka on vahvistettu ydinlaitoskiinteistöön.

9 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.3.2014/245:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

9.2.2017/100:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2017.

29.4.2021/363:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Sen 2 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.