Lag om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk 22.12.2009/1197

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Se ändringsförslag RP 139/2021.

Rubriken har ändrats genom L 1268/2010.

1 § (21.12.2010/1268) Tillämpningsområde

1. mom.

I denna lag finns bestämmelser om de underrättelser som enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 ska lämnas till Europeiska kommissionen beträffande marknadskontrollen av produkter som medför allvarlig risk. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som man i Finland ska vidta med anledning av de underrättelser som Europeiska kommissionen skickar till medlemsstaterna med stöd av de nämnda bestämmelserna. Lagen gäller dessutom marknadskontrollsmyndigheternas skyldighet att enligt artikel 23 i nämnda förordning tillhandahålla Europeiska kommissionen vissa uppgifter om produkter som medför en risk.

2. mom.

Denna lag tillämpas inte på underrättelser om sådana åtgärder som omfattas av systemen för informationsutbyte enligt följande EU-rättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,

3) rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation samt rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

2 § (21.12.2010/1268) Underrättelser till Europeiska kommissionen om produkter som medför allvarlig risk

1. mom.

När en marknadskontrollsmyndighet vidtar eller ämnar vidta tvingande åtgärder i syfte att hindra eller begränsa utsläppande på marknaden, saluföring eller användning av en produkt därför att den medför allvarlig risk, ska Europeiska kommissionen underrättas om detta. Europeiska kommissionen ska underrättas också om rekommendationer till och överenskommelser med verksamhetsutövarna beträffande motsvarande åtgärder.

2. mom.

Om konsekvenserna av den allvarliga risk som produkten medför inte går utöver Finlands territorium, ska information om åtgärderna enligt 1 mom. lämnas endast om den ur produktsäkerhetssynpunkt kan ha betydelse för de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen.

3 § (21.12.2010/1268) Förfarandet för underrättelse om produkter som medför allvarliga risker

1. mom.

En marknadskontrollsmyndighet som vidtar en åtgärd enligt 2 § ska omedelbart underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om åtgärden.

2. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket vidarebefordrar de underrättelser som avses i 2 § till Europeiska kommissionen.

3. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket tar emot kommissionens underrättelser enligt artikel 12 i det direktiv och artikel 22 i den förordning som nämns i 1 § 1 mom. om andra medlemsstaters åtgärder i syfte att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring eller användning av produkter och vidarebefordrar underrättelserna utan dröjsmål till de nationella marknadskontrollsmyndigheter som i Finland är behöriga att utöva tillsyn över produkterna i fråga.

4. mom.

En marknadskontrollsmyndighet ska utan dröjsmål upplysa Säkerhets- och kemikalieverket om huruvida man i Finland har vidtagit åtgärder med anledning av en underrättelse enligt 3 mom. från kommissionen om en åtgärd som vidtagits i någon annan medlemsstat och vilka dessa åtgärder är. Säkerhets- och kemikalieverket ska informera Europeiska kommissionen om upplysningarna.

4 § (21.12.2010/1268) Viss annan information till Europeiska kommissionen i anslutning till marknadskontrollen

1. mom.

Utöver underrättelserna om produkter som medför allvarlig risk enligt 2 och 3 § ska marknadskontrollsmyndigheterna förse Europeiska kommissionen med all tillgänglig information om produkter som medför risk på det sätt som föreskrivs i artikel 23 i den förordning som nämns i 1 § 1 mom.

5 § (10.8.2018/697) Sekretessbelagda uppgifter

1. mom.

Bestämmelser om sekretess för de uppgifter som ingår i underrättelserna enligt denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i artikel 19 i den förordning som nämns i 1 § 1 mom. i denna lag. På sekretessen tillämpas dessutom bestämmelserna i artikel 16 i det direktiv som nämns i 1 § 1 mom. i denna lag. Oberoende av sekretessen får sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet och en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till Säkerhets- och kemikalieverket, en marknadskontrollmyndighet och till Europeiska kommissionen.

6 § Bemyndigande att utfärda förordning

1. mom.

Närmare bestämmelser om förfarandena för informationsutbyte enligt denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 § Ikraftträdandebestämmelser

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. mom.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 januari 2004 om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om åtgärder för att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring och användning av vissa produkter som medför allvarlig risk (76/2004).

RP 214/2009, EkUB 19/2009, RSv 190/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG; EGT L 11, 15.1.2002, s. 4, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2010/1268:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

10.8.2018/697:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1