Statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem 24.4.2008/291

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. i lagen av den 26 november 2004 om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) samt 41 § 3 mom. i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

Allmänna bestämmelser

1 §

1. mom.

I denna förordning avses med

1) laserstrålning elektromagnetisk strålning som alstras med hjälp av stimulerad emission och vars våglängd är större än 180 nanometer (nm) men mindre än 1 millimeter (mm),

2) laser en apparat som utsänder laserstrålning,

3) laseranordning en laser eller en anordning i vilken laser ingår som en del.

2 § (29.8.2013/645)

1. mom.

Denna förordning tillämpas på laseranordningar och besiktning av dem.

2. mom.

Denna förordning tillämpas inte på sikt-, belysnings-, målangivnings- och avståndsmätningsanordningar eller andra laseranordningar som till sitt användningsändamål är med dem jämförbara och som används av eller anskaffas för att användas av polisen, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet.

3. mom.

Bestämmelserna i 4–11 § tillämpas inte på laseranordningar pä vilka tillämpas

1) statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008), när laseranordningen är en del av en maskin,

2) handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/1993),

3) lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010), eller

4) 20, 21 och 21 a–21 e § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) eller någon av de föreskrifter om förfarandet för säkerställande av anläggningars och utrustnings överensstämmelse med gällande krav som Kommunikationsverket meddelat med stöd av 24 § 2 mom. i den lagen.

4. mom.

I fråga om apparater avsedda för konsumenter och om leksakers säkerhet bestäms särskilt.

3 §

1. mom.

Laseranordningar indelas i säkerhetsklasser enligt följande tabell:

1Strålningen från laseranordningen är ofarlig under användningsförhållanden som skäligen kan förutses.
1MStrålningen från laseranordningen är ofarlig under förhållanden som skäligen kan förutses, men kan vara farlig om strålen betraktas via ett optiskt hjälpmedel som koncentrerar strålningen. Laseranordningen har en våglängd på 302,5 – 4000 nm.
2 Strålningen från laseranordningen är ofarlig under förhållanden som skäligen kan förutses. Ögats blinkreflex skyddar det från skador. Strålningen kan skada ögat endast om exponeringstiden avsiktligt förlängs. Laseranordningen avger synligt ljus på våglängder mellan 400 och 700 nm.
2MStrålningen från laseranordningen kan skada ögat endast om exponeringstiden avsiktligt förlängs eller om laserstrålen betraktas via ett optiskt hjälpmedel som koncentrerar strålningen. Laseranordningen avger synligt ljus på våglängder mellan 400 och 700 nm.
3ROm strålen från laseranordningen träffar ögat är den farlig, men risken är mindre än i fråga om anordningar som hör till klass 3B. Det kan vara farligt för ögat att betrakta strålen direkt eller att exponeras för en stråle som reflekteras från en blank yta. Laseranordningen har en våglängd på 302,5 – 106 nm.
3BDirekt exponering för strålen från laseranordningen kan vara farlig. Diffust reflekterad strålning är i allmänhet ofarlig.
4Strålningen från laseranordningen kan skada ögat också vid exponering för diffust reflekterad strålning. När strålen träffar huden direkt eller reflekterad från en blank yta kan hudskada uppstå. Strålen kan medföra brandfara. Hantering av laseranordningen kräver särskild försiktighet.
2. mom.

Klassificeringen ska göras med beaktande av anordningens funktion i normalt och i defekt skick. Närmare bestämmelser om klassificeringsgrunderna enligt 1 mom. finns i standarden EN 60825–1, som har fastställts av Europeiska organisationen för standardisering.

Krav på anordningarna

4 §

1. mom.

Innan en laseranordning som hör till säkerhetsklass 2, 2M, 3R, 3B eller 4 eller en laseranordning som innehåller en del som hör till någon av dessa klasser får hållas till salu, överlåtas till någon annan eller tas i bruk ska den genomgå typbesiktning. Besiktningen utförs av en sakkunniginrättning som är ackrediterad för uppgiften eller av någon annan sakkunniginrättning som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt.

2. mom.

Vid besiktningen fastställs laseranordningens säkerhetsklass och kontrolleras att anordningen uppfyller de krav som ställs i denna förordning.

3. mom.

En laseranordning ska besiktas på nytt, om den har ändrats på ett sätt som avsevärt inverkar på klassificeringsgrunderna och säkerhetsarrangemangen.

5 §

1. mom.

Typbesiktningen av en laseranordning som avses i 4 § kan utföras också av ett besiktningsorgan eller certifieringsorgan som tredje man och som verkar i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i Turkiet eller i en EFTA-stat som är part i EES-fördraget.

2. mom.

Kraven enligt 4 § tillämpas inte på laseranordningar som har sitt ursprung i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i Turkiet eller i en EFTA-stat som är part i EES-fördraget och som har genomgått motsvarande typbesiktning. En förutsättning är dessutom att de säkerhetskrav som vid typbesiktningen ställs på anordningen motsvarar finländska krav.

3. mom.

Laseranordningen ska åtföljas av ett typbesiktningsintyg.

6 §

1. mom.

Som laserpekare kan endast godkännas laseranordningar som hör till säkerhetsklass 2 eller lägre, utom om en anordning i klass 3R ingår i audiovisuell utrustning som installeras som en helhet och anordningen är avsedd som laserpekare och avvikelsen med hänsyn till anordningens egenskaper och användning är motiverad och det är tryggt att använda anordningen.

2. mom.

I laserspel och andra jämförbara fritidsprodukter som inte är sådana leksaker som avses i rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet får sådana laseranordningar användas som hör till högst säkerhetsklass 2.

7 §

1. mom.

Tillverkare, importörer, säljare eller andra överlåtare av laseranordningar ska se till att de åtföljs av de anvisningar som behövs för säker användning av anordningarna. Anvisningarna ska innehålla

1) behövliga uppgifter om montering och service av laseranordningen, om dess tekniska skyddsanordningar och om försiktighetsåtgärder i anslutning till dess användning,

2) de uppgifter om laseranordningens strålningsegenskaper som behövs för bedömning av anordningens säkerhet.

8 §

1. mom.

En laseranordning ska förses med märkning som anger laseranordningens säkerhetsklass och att den genomgått typbesiktning. Andra laseranordningar än sådana som hör till säkerhetsklass 1 ska dessutom förses med skyltar som varnar för strålning i enlighet med bild- och textmärkningen i bilagan. Även strålöppningen ska märkas ut.

2. mom.

Varningsskyltarna ska fästas stadigt vid laseranordningen och så permanent som möjligt. Av särskilda skäl kan skyltarna levereras separat för att fästas i samband med ibruktagandet.

3. mom.

Om laseranordningens skyddshölje inverkar på laseranordningens klassificering, ska en särskild varningsskylt, som även kan finnas på insidan av höljet, varna för den ökning av strålningen som orsakas av att höljet avlägsnas.

9 §

1. mom.

Laseranordningens styr- och riktnings- och övriga regleringsanordningar ska vara placerade så att reglering och användning kan ske på ett säkert sätt.

2. mom.

Vid öppningar och bildytor avsedda för observationer får strålning som kan äventyra användarens hälsa inte förekomma.

3. mom.

Fel eller störning i laseranordningens rörliga delar eller reglering av dessa får inte öka strålningen så att anordningen på grund av detta måste klassificeras i en högre säkerhetsklass.

10 §

1. mom.

Skyddshöljet på en laser som klassificeras tillsammans med skyddshöljet ska inte kunna avlägsnas utan särskilt verktyg. Om det är möjligt att avlägsna höljet utan verktyg, ska klassificeringen göras med öppet hölje.

2. mom.

Om avlägsnandet av skyddshöljet eller en del av det medför en sådan ökning av strålningen att anordningen med öppet hölje borde klassificeras minst i klass 3B, ska höljet förses med förregling. Denna ska fungera så att anordningen med öppet hölje kan klassificeras i samma klass som när höljet är stängt. Om det inte finns en sådan förregling, ska anordningen klassificeras med öppet hölje.

3. mom.

Om det är möjligt att använda en sådan laseranordning som avses i 2 mom. med öppet hölje så att den förregling som avses i momentet inte fungerar, ska laseranordningen förses med larmanordning. Larmanordningen ska med ljus- eller ljudsignal varna för att lasern är klar för användning, oberoende av om höljet är stängt eller öppet. Ljussignalen ska kunna observeras också när skyddsglasögon används.

11 §

1. mom.

En laseranordning som hör till klass 3B eller 4 ska vara försedd med

1) anordning för fjärrmanövrering eller kabelanslutning för fjärrmanövrering,

2) varningssystem som ska visa en genom skyddsglasögon synlig ljussignal eller avge en klart hörbar varningssignal när laseranordningen är klar för användning,

3) spärr eller dämpare med vilken strålningen dämpas högst till den nivå som tillåts i klass 1M eller 2M utan att den elektriska effekt som behövs för att alstra strålningen behöver brytas,

4) strömbrytare med lås som förhindrar användningen av lasern utan nyckel.

2. mom.

Närmare bestämmelser om laseranordningars konstruktion och utrustning finns i standarden EN 60825–1, som har fastställts av Europeiska organisationen för standardisering.

Användningskrav

12 §

1. mom.

Arbetsgivaren ska se till att de som använder en laseranordning och som arbetar inom driftsområdet får med tanke på säkerheten nödvändiga uppgifter om anordningens egenskaper, användning, varningssignaler, behovet av att skydda sig och andra nödvändiga försiktighetsåtgärder.

2. mom.

En laseranordning som hör till klass 4 får användas endast av sådana arbetstagare som utbildats för och utsetts att använda lasern.

3. mom.

När en laseranordning som hör till klass 4 används ska åtgärder vidtas för att inom riskområdet skydda inte bara ögonen utan också huden.

13 §

1. mom.

När en laseranordning används ska behövlig försiktighet iakttas. Vid behov ska huden och ögonen skyddas tillräckligt. Speciellt ska det tillses att strålen från en laser som hör till klass 2-4 inte träffar ögat och att strålen från en laseranordning som hör till klass 4 inte träffar huden. När en laseranordning som hör till klass 1M, 2M eller en högre klass används ska åtgärder vidtas för att se till att användningen av optiska hjälpmedel inte ökar riskerna vid användningen.

2. mom.

En laserstråle får inte riktas mot människor. Det bör undvikas att strålen ställs in i ögonhöjd och den ska om möjligt stoppas med väl dämpande material, vid behov med brandsäkert material.

3. mom.

I reklam, uppvisningar eller annan jämförbar verksamhet där arbetstagarna eller andra närvarande personer kan exponeras för laserstrålning får laseranordningar med en uteffekt på högst 5 milliwatt (mW) användas, om inte Strålsäkerhetscentralen utgående från en inspektion har gett tillstånd till större uteffekt. I fråga om laseranordningar vars uteffekt överstiger 5 mW bestäms särskilt.

14 §

1. mom.

Vid användningen av en laseranordning som hör till klass 3B eller 4 ska

1) laseranordningens användningsutrymme och riskområde övervakas och onödig vistelse på dessa områden förhindras,

2) onödig reflektion om möjligt förhindras,

3) ögonskydd användas inom riskområdet,

4) strålen om möjligt avskärmas.

2. mom.

När laseranordningar som hör till klass 3B eller 4 används inomhus ska en allmän varningsskylt i enlighet med bilagan sättas upp vid varje passage som leder till användningsplatsen.

15 §

1. mom.

Efter en exponering där strålningen misstänks ha varit för stor ska den som utsatts omedelbart genomgå hälsoundersökning för att eventuella ögon- och hudskador ska kunna konstateras. Också orsaken till exponeringen ska utredas i detta sammanhang.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

16 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 6 juni 1985 om laseranläggningar och besiktning av dem (472/1985) jämte ändringar.

3. mom.

På typgodkännanden och typbesiktningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikrafträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

29.8.2013/645:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.