Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 24.4.2008/291

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 26 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain (1016/2004) 4 §:n 2 momentin ja 5 §:n 2 momentin sekä 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 41 §:n 3 momentin nojalla:

Yleiset säännökset

1 §

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lasersäteilyllä sähkömagneettista säteilyä, joka synnytetään stimuloidun emission avulla ja jonka aallonpituus on suurempi kuin 180 nanometriä (nm) mutta pienempi kuin 1 millimetri (mm);

2) laserilla laitetta, joka lähettää lasersäteilyä;

3) laserlaitteella laseria tai laitetta, johon laser kuuluu osana.

2 § (29.8.2013/645)

1. mom.

Tätä asetusta sovelletaan laserlaitteisiin ja niiden tarkastukseen.

2. mom.

Tätä asetusta ei sovelleta poliisin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä oleviin tai niiden käyttöön hankittaviin tähtäin-, valaisu-, maalinosoitus- ja etäisyydenmittauslaitteisiin eikä muihin käyttötarkoitukseltaan niihin verrattaviin laserlaitteisiin.

3. mom.

Tämän asetuksen 4–11 §:ää ei sovelleta laserlaitteisiin, joihin sovelletaan:

1) koneiden turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (400/2008), kun laserlaite on osa konetta;

2) sähkölaitteiden turvallisuudesta annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (1694/1993);

3) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia (629/2010); tai

4) radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 20, 21 ja 21 a–21 e §:ää tai mainitun lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettua Viestintäviraston määräystä laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelystä.

4. mom.

Kuluttajien käyttöön tarkoitetuista laitteista ja lelujen turvallisuudesta säädetään erikseen.

3 §

1. mom.

Laserlaitteet jaetaan seuraavan taulukon mukaisiin turvallisuusluokkiin:

1Laserlaitteen säteily ei aiheuta vaaraa kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.
1MLaserlaitteen säteily ei aiheuta vaaraa kohtuullisesti ennakoitavissa olosuhteissa, mutta voi olla vaarallinen, jos sädettä katsotaan säteilyä keräävän optisen apuvälineen kautta. Laserlaite toimii aallonpituusalueella 302,5 – 4000 nm.
2 Laserlaitteen säteily ei aiheuta vaaraa kohtuullisesti ennakoitavissa olosuhteissa. Silmän sulkeutumisrefleksi suojaa silmän vaurioitumiselta. Säteily voi aiheuttaa silmävaurion vain, jos säteeseen katsomista pitkitetään tietoisesti. Laserlaite toimii näkyvän valon aallonpituusalueella 400 – 700 nm.
2MLaserlaitteen säteily voi aiheuttaa silmävaurion vain, jos säteeseen katsomista pitkitetään tietoisesti tai jos sädettä katsotaan säteilyä keräävän optisen apuvälineen kautta. Laserlaite toimii näkyvän valon aallonpituusalueella 400 – 700 nm.
3RLaserlaitteen säteen osuminen suoraan silmään aiheuttaa vaaratilanteen, mutta riski on pienempi kuin 3B luokkaan kuuluvilla laitteilla. Suora säteeseen katsominen tai säteen heijastuminen silmään peilimäisestä pinnasta voi olla vaarallista. Laserlaite toimii aallonpituusalueella 302,5 – 106 nm.
3BSuora altistuminen laserlaitteen säteelle on vaarallista. Säteilyn hajaheijastuminen ei aiheuta yleensä vaaratilannetta.
4Laserlaitteen säteily voi aiheuttaa silmävaurion kohdistuessaan silmiin myös hajaheijastuksen kautta. Säteen osuessa suoraan tai peilipinnasta heijastumalla iholle voi tästä seurata ihovaurio. Säde voi aiheuttaa palovaaran. Laserlaitteiden käsittelyssä edellytetään erityistä varovaisuutta.
2. mom.

Luokka määritellään ottaen huomioon laitteen normaali ja viallinen toiminta. Tarkemmat määräykset 1 momentin mukaisista luokitusperusteista ovat Euroopan standardisoimiskomitean vahvistamassa standardissa EN 60825–1.

Laitteisiin liittyvät vaatimukset

4 §

1. mom.

Ennen kuin turvallisuusluokkaan 2, 2M, 3R, 3B tai 4 kuuluva tai sellaisen osanaan sisältävä laserlaite saadaan asettaa myytäväksi, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön, sille on tehtävä tyyppitarkastus. Tarkastuksen suorittaa tehtävään akkreditoitu tai muu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä asiantuntijalaitos.

2. mom.

Tarkastuksessa määrätään laserlaitteen turvallisuusluokka ja tarkastetaan, että laite täyttää tässä asetuksessa määrätyt vaatimukset.

3. mom.

Laserlaite on tarkastettava uudestaan, jos siihen tehty muutos vaikuttaa merkittävästi luokitusperusteisiin tai turvallisuusjärjestelyihin.

5 §

1. mom.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun laserlaitteen tyyppitarkastuksen voi tehdä myös kolmantena osapuolena oleva, toisen Euroopan unionin jäsenvaltion, Turkin tai ETA-sopimuksen osapuolena olevan EFTA-valtion tarkastuselin tai sertifiointielin.

2. mom.

Edellä 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta laserlaitteeseen, joka on peräisin toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta, Turkista tai ETA-sopimuksen osapuolena olevasta EFTA-valtiosta ja jolle on tehty vastaava tyyppitarkastus. Lisäksi edellytyksenä on, että laitteen tyyppitarkastuksen turvallisuustaso vastaa suomalaisten vaatimusten mukaista tasoa.

3. mom.

Laserlaitteen mukana tulee olla todistus tyyppitarkastuksesta.

6 §

1. mom.

Laserosoittimeksi voidaan hyväksyä vain turvallisuusluokan 2 tai alemman luokan laite, paitsi jos kokonaisuutena asennettavan av-laitteiston varustukseen kuuluu laserosoittimeksi tarkoitettu 3R luokan laite, jonka ominaisuuksiin ja käyttöön nähden poikkeaminen on perusteltua ja laitetta voidaan käyttää turvallisesti.

2. mom.

Laserpelissä ja muussa siihen verrattavassa harrastetuotteessa, joka ei ole lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 88/378/ETY tarkoitettu lelu, saa olla enintään turvallisuusluokkaan 2 kuuluva laserlaite.

7 §

1. mom.

Laserlaitteen valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun luovuttajan on huolehdittava, että laitteen mukana toimitetaan laitteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet. Ohjeiden tulee sisältää:

1) tarpeelliset tiedot laserlaitteen asennuksesta, huollosta, teknisistä suojalaitteista ja käyttöön liittyvistä varotoimenpiteistä;

2) tiedot laserlaitteen säteilyominaisuuksista, jotka tarvitaan laitteen turvallisuuden arvioimiseksi.

8 §

1. mom.

Laserlaite on varustettava merkinnöillä, joista ilmenee laserlaitteen turvallisuusluokka ja tyyppitarkastus. Muut kuin turvallisuusluokkaan 1 kuuluvat laserlaitteet on lisäksi varustettava liitteessä esitettyjen kuva- ja tekstimerkintöjen mukaisesti säteilystä varoittavilla kilvillä. Myös säteen lähtöaukko on merkittävä.

2. mom.

Varoituskilvet on kiinnitettävä laserlaitteeseen kiinteästi ja mahdollisimman kestävästi. Erityisestä syystä kilvet voidaan toimittaa erillisinä käyttöönoton yhteydessä kiinnitettäväksi.

3. mom.

Jos laserlaitteen suojakotelo vaikuttaa laserlaitteen luokitukseen, kotelon poistamisesta aiheutuvasta säteilyn lisääntymisestä on varoitettava erillisellä varoituskilvellä, joka voi olla myös kotelon sisäpuolella.

9 §

1. mom.

Laserlaitteen ohjaus-, suuntaus- ja muiden säätölaitteiden sijoituksen on oltava sellainen, että säätö- ja käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa turvallisesti.

2. mom.

Havaintojen tekoon tarkoitettujen aukkojen ja kuvapintojen kohdalla ei saa esiintyä säteilyä, joka vaarantaa käyttäjän terveyttä.

3. mom.

Laserlaitteen liikutuskoneiston vika, häiriö tai siihen kohdistuva säätö ei saa lisätä säteilyä siten, että laite sen vuoksi olisi luokiteltava ylempään turvallisuusluokkaan.

10 §

1. mom.

Suojakoteloineen luokitellun laserlaitteen suojakotelo ei saa olla avattavissa ilman erityistä työkalua. Jos avaaminen ilman työkalua on mahdollista, luokitus on tehtävä kotelo avattuna.

2. mom.

Jos suojakotelon tai sen osan avaaminen aiheuttaisi säteilyn lisääntymisen siten, että laite kotelo avattuna olisi luokiteltava vähintään luokkaan 3B, kotelo on varustettava kytkinmekanismilla. Kytkinmekanismin tulee toimia siten, että laite kotelo avattuna voidaan luokitella samaan luokkaan kuin kotelo suljettuna. Jos tällaista kytkinmekanismia ei ole, laite on luokiteltava kotelo avattuna.

3. mom.

Jos 2 momentissa tarkoitetun laserlaitteen käyttäminen kotelo avattuna on mahdollista siten, että sanotussa momentissa tarkoitetun kytkinmekanismin toiminta on estetty, laserlaite tulee varustaa hälytyslaitteella. Hälytyslaitteen tulee varoittaa valo- tai äänimerkillä laserin toimintavalmiudesta riippumatta siitä, onko kotelo paikallaan. Valomerkki tulee voida havaita myös suojalaseja käytettäessä.

11 §

1. mom.

Laserlaitteessa, joka kuuluu luokkaan 3B tai 4, tulee olla:

1) kauko-ohjain tai kaapeliliitäntä kauko-ohjausta varten;

2) varoitusjärjestelmä, jonka tulee antaa suojalaseilla nähtävä valomerkki tai selvästi kuuluva varoitusääni silloin, kun laserlaite on käyttövalmiina;

3) suljin tai vaimennin, jolla säteily vaimennetaan korkeintaan luokan 1M tai 2M sallimalle tasolle ilman, että säteilyn synnyttämiseen tarvittavaa sähkötehoa tarvitsee katkaista;

4) lukollinen kytkin, joka estää laserin käytön ilman avainta.

2. mom.

Tarkemmat määräykset laserlaitteiden rakenteesta ja varustelusta ovat Euroopan standardisoimiskomitean vahvistamassa standardissa EN 60825–1.

Käyttöön liittyvät vaatimukset

12 §

1. mom.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että laserlaitteiden käyttäjät sekä käyttöalueella työskentelevät saavat turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot laitteiston ominaisuuksista, käytöstä, varoitusmerkeistä, henkilökohtaisen suojautumisen tarpeesta sekä muista vaadittavista varotoimenpiteistä.

2. mom.

Luokkaan 4 kuuluvaa laserlaitetta saa käyttää vain laserin käyttöön koulutettu ja nimetty työntekijä.

3. mom.

Käytettäessä luokkaan 4 kuuluvaa laserlaitetta, on huolehdittava siitä, että vaara-alueella suojataan silmien lisäksi myös iho.

13 §

1. mom.

Laserlaitteen käytössä on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Tarvittaessa iho ja silmät on suojattava riittävästi. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei 2-4 luokkaan kuuluvan laserin säde osu silmään ja ettei 4 luokkaan kuuluvan laserlaitteen säde osu iholle. Käytettäessä 1M, 2M tai niitä ylempään luokkaan kuuluvaa laserlaitetta on huolehdittava siitä, että optisten apuvälineiden käyttö ei lisää käytöstä aiheutuvaa vaaraa.

2. mom.

Lasersädettä ei saa suunnata ihmistä kohti. Säteen asettamista silmien tasolle on vältettävä ja se on pyrittävä pysäyttämään säteilyä hyvin vaimentavalla, tarpeen vaatiessa paloturvallisella materiaalilla.

3. mom.

Mainoksessa, näytöksessä tai muussa siihen verrattavassa toiminnassa, jossa työntekijät tai tapahtumapaikalla olevat muut henkilöt voivat altistua lasersäteilylle, saadaan käyttää laserlaitetta, jonka ulostuloteho on enintään 5 milliwattia (mW), jollei Säteilyturvakeskus ole tekemänsä tarkastuksen perusteella antanut lupaa suurempaan ulostulotehoon. Laserlaitteista, joiden ulostuloteho on yli 5 mW, säädetään erikseen.

14 §

1. mom.

Luokkaan 3B tai 4 kuuluvaa laserlaitetta käytettäessä on:

1) valvottava laserlaitteiden käyttötilaa ja vaara-aluetta sekä estettävä tarpeeton oleskelu näillä alueilla;

2) pyrittävä estämään tarpeettomat heijastukset;

3) käytettävä silmiensuojaimia vaara-alueella;

4) pyrittävä mahdollisuuksien mukaan sulkemaan säde suojan sisälle.

2. mom.

Käytettäessä sisätiloissa 3B tai 4 luokkaan kuuluvia laserlaitteita käyttöpaikalle johtaville kulkureiteille on asetettava liitteen mukainen yleinen varoituskilpi.

15 §

1. mom.

Liian suureksi epäillyn altistumisen jälkeen säteilyn kohteeksi joutuneelle on tehtävä välittömästi terveystarkastus mahdollisten silmä- ja ihovaurioiden toteamiseksi. Myös altistumisen syy on tässä yhteydessä selvitettävä.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

16 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 6 päivänä kesäkuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (472/1985) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. mom.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tyyppihyväksyntään ja -tarkastukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Liite PDF-tiedostona.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.8.2013/645:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.