Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster 23.6.2004/613

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 5 och 16 § lagen den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) som följer:

Denna förordning förblir i kraft. Se KonsumentsäkerhetsL 920/2011 55 § 5 mom.

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna förordning gäller uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster och som behövs för att konsumenter, personer som kan jämställas med konsumenter samt tillsynsmyndigheter skall kunna förebygga fara för hälsa eller egendom.

2. mom.

Denna förordning tillämpas inte på begagnade konsumtionsvaror, om inte annat föreskrivs nedan.

Se 5 §.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) benämning enligt handelssed ett om en konsumtionsvara i allmänt bruk vedertaget uttryck, vid behov kompletterat med omnämnande av varans användningsändamål, tillverkningsmaterial eller någon annan motsvarande egenskap, eller någon annan benämning som specificerar varan,

2) tillverkare den som har tillverkat konsumtionsvaran eller genom sammansättning eller annan behandling gett konsumtionsvaran dess slutliga form,

3) den för vilken konsumtionsvaran tillverkats den som genom att bestämma om sammansättningen eller på annat väsentligt sätt har inverkat på konsumtionsvarans tillverkning,

4) importör den näringsidkare som ansvarar för det första distributionsledet på marknaden i Finland,

5) försäljningshölje ett hölje, i vilket varan är avsedd att överlåtas till konsumenten, och

6) tjänsteleverantör en i 1 § lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) avsedd näringsidkare eller annan tjänsteleverantör som tillhandahåller konsumenttjänster.

L om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 75/2004 har upphävts genom L 920/2011, se Konsumentsäkerhetslag 920/2011 3 §.

3 § Uppgifter om konsumtionsvaror

1. mom.

Om konsumtionsvaror skall lämnas åtminstone följande uppgifter:

1) benämningen enligt handelssed;

2) namnet på tillverkaren, den för vilken konsumtionsvaran tillverkats eller importören.

2. mom.

Om de uppgifter som nämns i 1 mom. inte tydligt framgår utan att försäljningshöljet öppnas, skall uppgifterna finnas på försäljningshöljet.

3. mom.

Om ytan på konsumtionsvarans försäljningshölje inte är tillräckligt stor eller om försäljningshöljet av annan orsak är olämpligt för de anteckningar som föreskrivs i denna förordning, eller om konsumtionsvaran saknar försäljningshölje, får anteckningarna göras på en särskild etikett eller annan motsvarande deklaration, som skall fästas på försäljningshöljet eller på konsumtionsvaran.

4 § Uppgifter som behövs för förebyggande av sådan fara för hälsa eller egendom som är förenad med en konsumtionsvara

1. mom.

Om det behövs för förebyggande av sådan fara för hälsa eller egendom som konsumtionsvaror kan medföra, skall utöver vad som bestäms i 3 § lämnas

1) uppgift om konsumtionsvarans sammansättning,

2) uppgift om innehållets mängd,

3) produktpartiets nummer eller annan uppgift som behövs för att konsumtionsvaran skall kunna identifieras och vid behov spåras,

4) instruktioner för hopmontering, installation och andra motsvarande omständigheter samt eventuell uppgift om att hopmontering, installation och motsvarande arbeten som hänför sig till konsumtionsvaran kräver tillräcklig behörighet eller annars tillräcklig yrkesskicklighet,

5) bruks- och förvaringsanvisningar,

6) varningspåskrifter som behövs för en säker användning av varan och anvisningar om användning av behövlig personlig skyddsutrustning,

7) underhålls-, tvätt-, rengörings- och skötselråd,

8) anvisningar om kassering och förstöring av konsumtionsvaran, samt

9) uppgift om eventuell fara som kan uppstå vid användning eller förstöring av varan.

2. mom.

De instruktioner, anvisningar och råd som nämns i 1 mom. skall formuleras så att saken presenteras på ett logiskt sätt och i den ordning som det är meningen att konsumenten skall handla eller som konsumenten kan förväntas handla.

3. mom.

Dessutom skall iakttas vad som i annan lagstiftning om konsumtionsvarorna i fråga föreskrivs om lämnande av sådana uppgifter som avses här.

4. mom.

Konsumenterna skall uppmanas att spara de i denna paragraf avsedda uppgifter som behövs för att förebygga fara som konsumtionsvaran kan medföra för hälsa eller egendom, om uppgifterna inte har antecknats på ett outplånligt sätt på konsumtionsvaran.

Se KonsumentskyddsL 38/1978 2 kap. 7 §.

5 § Uppgifter om begagnade konsumtionsvaror

1. mom.

Om det behövs för förebyggande av sådan fara som begagnade konsumtionsvaror kan medföra för hälsa eller egendom, skall också i fråga om dem lämnas uppgift om faror som eventuellt uppstår vid användning eller förstöring av dem.

6 § Uppgifter om konsumtionsvaror som säljs utan försäljningshölje

1. mom.

Om en konsumtionsvara säljs utan försäljningshölje, skall de i 3–5 § föreskrivna uppgifterna antecknas på själva varan eller på en etikett som fästs på varan eller på någon annan motsvarande deklaration.

7 § Uppgifter som skall lämnas vid distansförsäljning

1. mom.

Vid distansförsäljning skall de uppgifter som behövs för att förebygga fara som konsumtionsvaran kan medföra för hälsa eller egendom lämnas innan avtal ingås.

Se KonsumentskyddsL 38/1978 6 kap. 12 §.

8 § Informationens tydlighet och begriplighet

1. mom.

De uppgifter som lämnas om konsumtionsvaran skall vara i tydlig och begriplig form och texten skall ha ett tydligt teckensnitt och tillräckligt stor teckengrad.

9 § Språkbestämmelser i fråga om uppgifter som lämnas om konsumtionsvaror

1. mom.

Uppgifter enligt denna förordning skall lämnas på finska och svenska på det sätt som föreskrivs i 34 § språklagen (423/2003), om inte uppgifterna har lämnats genom sådana symboler eller varningstexter som är allmänt kända.

2. mom.

Under den övergångsperiod övergångsperiod som avses i 43 § 4 mom. i språklagen tillämpas de språkbestämmelser i fråga om uppgifter som lämnas om konsumtionsvaror som är i kraft när denna förordning träder i kraft. (8.9.2005/737)

10 § Förhandsinformation som behövs för förebyggande av sådan fara för hälsa eller egendom som är förenad med en konsumenttjänst

1. mom.

En tjänsteleverantör skall informera konsumenten på förhand om följande omständigheter, om informationen behövs för förebyggande av fara som en konsumenttjänst kan medföra för hälsa eller egendom:

1) hur fysiskt krävande tjänsten är samt eventuella krav på och begränsningar i fråga om konsumentens hälsotillstånd och andra personliga egenskaper när det gäller deltagandet i tjänsten,

2) behövliga förberedelser som konsumenten förväntas göra inför tjänsten, förkunskaper eller färdighetsnivå som eventuellt krävs av deltagarna samt vilka handlingar eller dokument utfärdade av myndigheter som krävs för att konsumenten skall kunna delta,

3) verkningar för konsumenten som är av bestående natur eller som är kostsamma och besvärliga att ändra på senare,

4) utrustning som konsumenten förväntas ha med sig när tjänsten skall utföras samt eventuella begränsningar i användningen av egen utrustning,

5) uppgift om sådana omständigheter i anslutning till tjänsten som kan antas ha betydelse för konsumentens hälsa eller som annars kan antas märkbart inverka på konsumentens vilja att delta, om dessa inte annars framgår av den allmänna informationen om tjänsten,

6) behövliga instruktioner om hur man skall förfara och handla när tjänsten utförs, relevant handledning i hur man använder behövlig personlig skyddsutrustning och förfarandet samt instruktioner för nödsituationer och om hur man avbryter verksamheten i den händelse att konsumenten i samband med utförandet av tjänsten upptäcker att den medför en allvarlig risk för hälsa eller egendom, samt behövliga säkerhetsanvisningar och instruktioner beträffande omständigheter efter utförandet av tjänsten som eventuellt bör beaktas,

7) i fråga om lämnandet av uppgifter om de varor som används i samband med konsumenttjänster gäller i tillämpliga delar vad som i 4 § föreskrivs om lämnandet av uppgifter som behövs för förebyggande av sådan fara för hälsa eller egendom som är förenad med en konsumtionsvara,

8) den person eller personal som ansvarar för tjänsternas säkerhet.

2. mom.

Dessutom skall iakttas vad som i annan lagstiftning om konsumenttjänsten i fråga föreskrivs om lämnande av sådana uppgifter som avses här.

Se KonsumentskyddsL 38/1978 2 kap. 7 §.

11 § Tydlighet och begriplighet i fråga om förhandsinformation som skall lämnas om tjänsten och information som skall ges vid utförandet av tjänsten

1. mom.

Tjänsteleverantören skall, när denna lämnar sådan förhandsinformation som avses i 10 § och handledning vid utförandet av tjänsten, beakta bestämmelserna i 7 och 8 §. Tjänsteleverantören skall dessutom ta hänsyn till konsumenternas förtrogenhet med tjänsten i fråga, deras förmåga att ta till sig instruktioner samt, vid behov, de behov som specifika grupper av deltagare kan ha.

2. mom.

Uppgifterna skall lämnas skriftligen, om inte det av särskilda skäl är mer ändamålsenligt att lämna informationen i annan form.

12 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror (97/1987). När det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror, skall i stället för förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror denna förordning tillämpas efter det att förordningen har trätt i kraft.

3. mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

13 § Övergångsbestämmelser

1. mom.

Tillverkare, den för vilken konsumtionsvaran tillverkats och importören får överlåta en konsumtionsvara till handeln fram till den 30 juni 2005, även om de uppgifter som lämnats om den inte motsvarar bestämmelserna i denna förordning, om den överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

2. mom.

Andra än i 1 mom. nämnda näringsidkare får sälja en konsumtionsvara som levererats till dem före den 1 juli 2005, även om de uppgifter som lämnats om den inte motsvarar bestämmelserna i denna förordning, om uppgifterna överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

3. mom.

De uppgifter som lämnas om konsumenttjänster skall överensstämma med denna förordning senast den 1 januari 2006.

Ikraftträdelsestadganden:

8.9.2005/737:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.