Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 23.6.2004/613

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 5 ja 16 §:n nojalla:

Tämä asetus on jätetty edelleen voimaan. Ks. KuluttajaturvallisuusL 920/2011 55 § 5 mom.

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tämä asetus koskee kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavia kuluttajan, kuluttajaan rinnastettavan henkilön ja valvontaviranomaisen kannalta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisia tietoja.

2. mom.

Tätä asetusta ei sovelleta käytettyihin kulutustavaroihin, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Ks. 5 §.

2 § Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kauppatavan mukaisella nimellä kulutustavarasta yleiseen käyttöön vakiintunutta ilmaisua täydennettynä tarvittaessa tavaran käyttötarkoitusta, valmistusmateriaalia tai muuta vastaavaa ominaisuutta koskevalla maininnalla taikka muuta kulutustavaran yksilöimiseksi tarpeellista nimeä;

2) valmistajalla sitä, joka on valmistanut kulutustavaran taikka kokoonpanemalla tai muulla käsittelyllä saattanut kulutustavaran lopulliseen muotoonsa;

3) valmistuttajalla sitä, joka määräämällä koostumuksesta tai muulla oleellisella tavalla on vaikuttanut kulutustavaran valmistukseen;

4) maahantuojalla elinkeinonharjoittajaa, joka on vastuussa ensimmäisestä jakeluvaiheesta Suomen markkinoilla;

5) myyntipäällyksellä päällystä, jossa tavara on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle;

6) palvelun tarjoajalla kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) 1 §:ssä tarkoitettua kuluttajapalveluksia tarjoavaa elinkeinonharjoittajaa tai muuta palvelun tarjoajaa.

L kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004 on kumottu L:lla 920/2011, ks. KuluttajaturvallisuusL 920/2011 3 §.

3 § Kulutustavarasta annettavat tiedot

1. mom.

Kulutustavarasta on annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) kauppatavan mukainen nimi;

2) valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi.

2. mom.

Jos 1 momentissa mainitut tiedot eivät käy selvästi ilmi myyntipäällystä avaamatta, ne on annettava myyntipäällyksessä.

3. mom.

Jos kulutustavaran myyntipäällyksen pinta-ala on riittämätön tai jos myyntipäällys muusta syystä on sopimaton tässä asetuksessa säädettyjen merkintöjen tekemiseen taikka jos kulutustavaralla ei ole myyntipäällystä, merkinnät saa tehdä erilliselle lipukkeelle tai muuhun vastaavaan selostukseen, joka on liitettävä myyntipäällykseen tai kulutustavaraan.

4 § Kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisen tiedon antaminen

1. mom.

Jos kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi on tarpeen, on sen lisäksi, mitä 3 §:ssä on säädetty, annettava:

1) tiedot kulutustavaran koostumuksesta;

2) tieto sisällyksen määrästä;

3) valmistuserätunnus tai muu kulutustavaran yksilöimiseksi tai tarvittaessa jäljittämiseksi tarvittava tieto;

4) ohjeet kulutustavaran kokoamisesta, asentamisesta ja muista vastaavista seikoista sekä mahdollinen tieto siitä, että kokoaminen, asentaminen tai muut vastaavat kulutustavaraan liittyvät työt edellyttävät riittävää kelpoisuutta tai muutoin riittävää ammattitaitoa;

5) ohjeet kulutustavaran käytöstä ja säilyttämisestä;

6) kulutustavaran turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät ja ohjeet tarpeellisten henkilönsuojainten käyttämisestä;

7) kulutustavaran huolto-, pesu-, puhdistus- ja hoito-ohjeet;

8) ohjeet kulutustavaran käytöstä poistamisesta ja hävittämisestä;

9) tiedot tavaran käyttämiseen ja hävittämiseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista.

2. mom.

Edellä 1 momentissa mainituissa ohjeet on laadittava niin, että asiat esitetään niissä johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan.

3. mom.

Lisäksi on noudatettava, mitä kysymyksessä olevaa kulutustavaraa koskevassa muussa lainsäädännössä on tässä tarkoitettujen tietojen antamisesta säädetty.

4. mom.

Kuluttajia on kehotettava säilyttämään sellaiset tässä pykälässä tarkoitetut tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeen kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi, jos näitä tietoja ei ole merkitty pysyvästi kulutustavaraan.

Ks. KuluttajansuojaL 38/1978 2 luku 7 §.

5 § Käytetyistä kulutustavaroista annettavat tiedot

1. mom.

Jos käytetystä kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi on tarpeen, on myös siitä annettava tiedot tavaran käyttämiseen ja hävittämiseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista.

6 § Tietojen antaminen ilman myyntipäällystä myytävistä kulutustavaroista

1. mom.

Jos kulutustavara myydään ilman myyntipäällystä, 3–5 §:ssä säädetyt tiedot on merkittävä tavaraan tai tavaraan kiinnitettävään lipukkeeseen taikka muuhun vastaavaan selosteeseen.

7 § Tietojen antaminen etämyynnissä

1. mom.

Etämyynnissä on ennen sopimuksen tekemistä annettava kulutustavarasta tiedot, jotka ovat tarpeen siitä terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi.

Ks. KuluttajansuojaL 38/1978 6 luku 12 §.

8 § Kulutustavarasta annettavien tietojen selkeys ja ymmärrettävyys

1. mom.

Kulutustavarasta annettavat tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sekä käyttämällä selkeää kirjasintyyppiä ja riittävän suurikokoisia kirjasimia.

9 § Kulutustavaroista annettavia tietoja koskevat kielisäännökset

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot kulutustavaroista on annettava suomen ja ruotsin kielellä siten kuin kielilain (423/2003) 34 §:ssä säädetään, jollei tietoja ole annettu yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

2. mom.

Kielilain 43 §:n 4 momentin mukaisena siirtymäaikana sovelletaan niitä kulutustavaroista annettavia tietoja koskevia kielisäännöksiä, jotka olivat voimassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa. (8.9.2005/737)

10 § Kuluttajapalveluksesta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisen ennakkotiedon antaminen

1. mom.

Palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle ennakolta seuraavat tiedot, jos ne ovat tarpeen kysymyksessä olevasta kuluttajapalveluksesta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi:

1) palveluksen vaativuustaso sekä palvelukseen osallistumiselle mahdollisesti asetettavat kuluttajan terveyden tilaa ja muita kuluttajan henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja rajoitukset;

2) kuluttajalta edellytettävä tarpeellinen valmistautuminen palvelukseen, palvelukseen osallistumiseen mahdollisesti vaadittava ennakko-osaaminen tai taitotaso sekä tieto kuluttajan osallistumisen edellyttämistä viranomaisten antamista asiakirjoista ja luvista;

3) sellaiset palveluksen suorittamisesta aiheutuvat vaikutukset kuluttajalle, jotka ovat luonteeltaan pysyviä tai joiden muuttaminen myöhemmin saattaa aiheuttaa suuria kustannuksia ja vaivaa;

4) sellaiset varusteet, jotka kuluttajan itsensä edellytetään ottavan mukaan, kun palvelusta suoritetaan sekä mahdolliset rajoitukset kuluttajien omien varusteiden käyttämiseen;

5) tieto sellaisista palvelukseen liittyvistä seikoista, joiden voidaan arvioida olevan merkityksellisiä kuluttajan terveyden kannalta tai joiden muutoin voidaan olettaa merkittävästi vaikuttavan kuluttajan haluun osallistua palvelukseen, jos nämä seikat eivät käy muutoin ilmi palvelusta koskevissa yleisissä tiedoissa;

6) tarpeelliset toiminta- ja käyttäytymisohjeet palveluksen suorittamisen aikana, opastus tarvittavien henkilönsuojaimien asianmukaiseen käyttämiseen sekä toimintaohjeet ja hätätilanneohjeet ja ohjeet toiminnan keskeyttämiseksi sen varalta, että kuluttaja havaitsee palveluksen suorittamisen yhteydessä terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran, sekä tarpeelliset turvallisuus- ja toimintaohjeet palveluksen jälkeen mahdollisesti huomioon otettavista seikoista;

7) palveluksen suorittamisen yhteydessä käytettävistä tavaroista annettaviin tietoihin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 4 §:ssä säädetään kulutustavaroista terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisen tiedon antamisesta;

8) palveluksen turvallisuudesta vastaava henkilö tai henkilöstö.

2. mom.

Lisäksi on noudatettava, mitä kysymyksessä olevaa kuluttajapalvelusta koskevassa muussa lainsäädännössä on tässä tarkoitettujen tietojen antamisesta säädetty.

Ks. KuluttajansuojaL 38/1978 2 luku 7 §.

11 § Palveluksesta annettavien ennakkotietojen ja palveluksen suorittamisen aikana annettavien tietojen selkeys ja ymmärrettävyys

1. mom.

Palvelun tarjoajan on antaessaan 10 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja ja palveluksen suorittamisen aikana annettavaa opastusta otettava huomioon, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään. Lisäksi palvelun tarjoajan on otettava huomioon kuluttajien perehtyneisyys kysymyksessä olevaan palvelukseen, kyky omaksua ohjeita sekä tarvittaessa palvelukseen osallistuvien erityisryhmien tarpeet.

2. mom.

Tiedot on annettava kirjallisesti, jollei erityisistä syistä muunlainen tiedonanto ole tarkoituksenmukaisempaa.

12 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan kulutustavarasta annettavista tiedoista 30 päivänä tammikuuta 1987 annettu asetus (97/1987). Jos muualla lainsäädännössä viitataan asetukseen kulutustavarasta annettavista tiedoista, tämän asetuksen tultua voimaan sovelletaan kulutustavarasta annettavista tiedoista annetun asetuksen asemasta tämän asetuksen säännöksiä.

3. mom.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

13 § Siirtymäsäännökset

1. mom.

Valmistaja, valmistuttaja ja maahantuoja saavat luovuttaa kulutustavaran kauppaan 30 päivään kesäkuuta 2005 asti, vaikka sitä koskevat merkinnät eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset.

2. mom.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005 toimitetun kulutustavaran, vaikka sitä koskevat merkinnät eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset.

3. mom.

Kuluttajapalveluksesta annettavien tietojen on oltava tämän asetuksen mukaisia viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.9.2005/737:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.