Statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond 26.2.2004/161

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 38 § 3 mom. och 82 § kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987), av dem 38 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1131/2003:

Medlen i Statens kärnavfallshanteringsfond

1 §

1. mom.

Till Statens kärnavfallshanteringsfond, om vilken föreskrivs i kärnenergilagen (990/1987), hör de medel som de avfallshanteringsskyldiga betalar till fonden i avgifter för kärnavfallshantering samt de medel som flyter in av fondens verksamhet med anknytning till dessa medel (Reserveringsfonden).

2. mom.

Till Statens kärnavfallshanteringsfond hör dessutom den särskilda förmögenhet som avses i 53 c § i kärnenergilagen. (29.4.2021/362)

2 §

1. mom.

De medel som avses i 1 § 1 mom. fördelar sig i enlighet med 7 kap. kärnenergilagen på fondandelar och täckningsandelar per avfallshanteringsskyldig.

2. mom.

Vardera andelen skall bokföras så att fondandelens eller täckningsandelens belopp för varje avfallshanteringsskyldig framgår.

Förvaltningen av Statens kärnavfallshanteringsfond

3 § (29.4.2021/362)

1. mom.

3 § har upphävts genom F 29.4.2021/362.

4 § (29.4.2021/362)

1. mom.

4 § har upphävts genom F 29.4.2021/362.

5 § (29.4.2021/362)

1. mom.

5 § har upphävts genom F 29.4.2021/362.

6 §

1. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds namn tecknas av verkställande direktören tillsammans med ordföranden eller en direktionsmedlem eller av två direktionsmedlemmar tillsammans.

7 § (29.4.2021/362)

1. mom.

7 § har upphävts genom F 29.4.2021/362.

8 § (29.4.2021/362)

1. mom.

Verkställande direktören för Statens kärnavfallshanteringsfond och dennes ställföreträdare ska ha den yrkeskompetens, den erfarenhet och den sakkunskap om placeringsverksamhet och riskhantering som skötseln av uppgifterna kräver. Finansinspektionen ska på begäran av arbets- och näringsministeriet ge ett utlåtande om sakkunskapen om placeringsverksamhet och riskhantering.

2. mom.

På Statens kärnavfallshanteringsfond tillämpas statens resereglemente. Fonden kan använda statsförvaltningens gemensamma koncerntjänster.

Statens kärnavfallshanteringsfonds budget, bokföring, bokslut och revision

9 § (28.8.2014/704)

1. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds budget, som består av budgetdelar som gäller Reserveringsfonden och den särskilda förmögenheten, fastställs av arbets- och näringsministeriet. Innan budgeten fastställs ska arbets- och näringsministeriet begära in utlåtande om den budgetdel som gäller Reserveringsfonden av de avfallshanteringsskyldiga som har rätt att av Reserveringsfonden få sådana lån som avses i 52 a § 1 mom. i kärnenergilagen. (29.4.2021/362)

2. mom.

Till de budgetdelar som ingår i Statens kärnavfallshanteringsfonds budget ska fogas en utredning om antalet anställda respektive år och i vilken utsträckning syftet är att fonden ska använda arbets- och näringsministeriets lokaliteter och inventarier och andra prestationer och tjänster av ministeriet, liksom de kostnader detta medför för ministeriet och hur ministeriet kommer att ersättas för dem. (29.4.2021/362)

3. mom.

Direktionens uppgifter kan inte utföras som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.

10 §

1. mom.

1 mom. har upphävts genom F 29.4.2021/362. (29.4.2021/362)

2. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokföring ska organiseras så att riktiga och tillräckliga uppgifter om Reserveringsfonden och den särskilda förmögenheten kan tas upp separat i bokslutet. Som bilaga till fondens bokslut ska separata intäkts- och utgiftskalkyler, balansräkningar och jämförelser av budgetdelarna upprättas över Reserveringsfonden och den särskilda förmögenheten. (29.4.2021/362)

3. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut fastställs av arbets- och näringsministeriet sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott. (28.8.2014/704)

11 §

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter årligen två revisorer för att granska Statens kärnavfallshanteringsfonds förvaltning, ekonomi och konton. Den ena av revisorerna ska vara en sådan revisor som avses i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) (OFR-revisor) och den andra en sådan CGR-revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). CGR-revisorn ska tillsättas på förslag av sådana avfallshanteringsskyldiga som har rätt att få ett sådant lån från Reserveringsfonden som avses i 52 a § 1 mom. i kärnenergilagen. I det fall att de avfallshanteringsskyldiga inte kan enas om förslaget, ska som revisor tillsättas någon av de föreslagna. (29.4.2021/362)

2. mom.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut.

12 §

1. mom.

Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, av vilken i synnerhet skall framgå

1) huruvida bokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och föreskrifterna om hur bokslut skall upprättas,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om hur resultatrik den är samt om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om detta,

4) fastställandet av bokslutet samt

5) disponering av fondens resultat så som fondens direktion har föreslagit.

2. mom.

När revisionen har slutförts skall revisorerna göra en anteckning om detta i bokslutet, i vilken det hänvisas till revisionsberättelsen samt sägs huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed.

13 §

1. mom.

Upptäcker en revisor under räkenskapsperioden något betydande som måste påtalas om förvaltningen och ekonomin hos den sammanslutning som granskas, ska detta utan dröjsmål meddelas fondens direktion och arbets- och näringsministeriet. (28.8.2014/704)

2. mom.

Fondens direktion och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn när denne utför revisionen.

3. mom.

Revisorernas arvoden fastställs av arbets- och näringsministeriet. (28.8.2014/704)

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

14 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 12 februari 1988 om statens kärnavfallshanteringsfond (162/1988) jämte ändringar.

3. mom.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15 §

1. mom.

Förslag till sådana budgetdelar för Kärnsäkerhetsforskningsfonden samt Kärnavfallsforskningsfonden vilka ingår i Statens kärnavfallshanteringsfonds budget och vilka avses i 9 § 1 mom. i denna förordning skall efter denna förordnings ikraftträdande göras upp första gången för år 2005. Den personal som är nödvändig för att förvalta de medel som samlats in för att säkerställa den kunskap som avses i 7 a kap. kärnenergilagen får anställas innan de nämnda budgetdelarna har fastställts.

2. mom.

Efter denna förordnings ikraftträdande skall till handels- och industriministeriet lämnas in en utredning om i vilken mån avsikten är att Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden skall använda ministeriets lokaliteter, inventarier och andra prestationer och tjänster av ministeriet liksom också de kostnader detta medför för ministeriet samt hur ministeriet kommer att ersättas för dem.

3. mom.

De instruktioner som har fastställts före denna förordnings ikraftträdande gäller fortfarande efter ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

28.8.2014/704:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

29.4.2021/362:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021. Förordningens 11 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2022 och 1 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom. och 10 § 2 mom. först den 1 januari 2023.