Statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond 26.2.2004/161

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 38 § 3 mom. och 82 § kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987), av dem 38 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1131/2003:

Medlen i Statens kärnavfallshanteringsfond

1 §

1. mom.

Till Statens kärnavfallshanteringsfond, om vilken föreskrivs i kärnenergilagen (990/1987), hör de medel som de avfallshanteringsskyldiga betalar till fonden i avgifter för kärnavfallshantering samt de medel som flyter in av fondens verksamhet med anknytning till dessa medel (Reserveringsfonden).

2. mom.

Till Statens kärnavfallshanteringsfond hör dessutom som särskilda förmögenheter de medel som årligen samlas in till fonden som sådana avgifter som avses i 53 a och 53 b § kärnenergilagen samt de medel som flyter in av fondens verksamhet med anknytning till dessa medel (Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden).

2 §

1. mom.

De medel som avses i 1 § 1 mom. fördelar sig i enlighet med 7 kap. kärnenergilagen på fondandelar och täckningsandelar per avfallshanteringsskyldig.

2. mom.

Vardera andelen skall bokföras så att fondandelens eller täckningsandelens belopp för varje avfallshanteringsskyldig framgår.

Förvaltningen av Statens kärnavfallshanteringsfond

3 § (28.8.2014/704)

1. mom.

Förvaltningen av Statens kärnavfallshanteringsfond sköts av direktionen och verkställande direktören. Verkställande direktören kan ha en ställföreträdare.

2. mom.

Fondens direktion har en ordförande och tre andra medlemmar, som statsrådet kallar för tre kalenderår i sänder. Av de sistnämnda medlemmarna ska en representera finansministeriet, en arbets- och näringsministeriet och en Statskontoret. Statsrådet förordnar en av dessa medlemmar till vice ordförande i direktionen.

3. mom.

Fondens verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare utnämns av statsrådet.

4. mom.

Vad som i denna förordning föreskrivs om verkställande direktören ska också tillämpas på dennes ställföreträdare.

4 §

1. mom.

Direktionen skall

1) fastställa varje avfallshanteringsskyldigs fondandels- eller täckningsandelsbelopp samt varje kalenderår före utgången av februari fastställa den avgift för kärnavfallshantering eller det överskott som beräknas på grundval av dessa belopp,

2) fatta beslut om de åtgärder som avses i 48–50 § i kärnenergilagen och om vilka det inte har föreskrivits att de ankommer på statsrådet eller arbets- och näringsministeriet, (28.8.2014/704)

3) mot betryggande säkerhet bevilja lån som avses i 52 § 1 mom. kärnenergilagen på de allmänna villkor som statsrådet fastställer och i övrigt på de detaljerade villkor som direktionen själv bestämmer,

4) bestämma om storleken av lån som på basis av 52 § 1 mom. kärnenergilagen beviljas den avfallshanteringsskyldiges aktieägare i de fall då aktieägarna har meddelat att de önskar låna medel ur Reserveringsfonden till ett sammanlagt belopp som överstiger det som kan lånas ut till dem,

5) i de fall som avses i 52 § 2 mom. i kärnenergilagen sköta överföringen av medel från Reserveringsfonden till statsverket och komma in med förslag till arbets- och näringsministeriet om beloppet av de medel och ersättningar som vid respektive tidpunkt ska återföras från statsverket till Reserveringsfonden, (28.8.2014/704)

6) i de fall som avses i 52 § 3 mom. kärnenergilagen sörja för utlåningen av medel till staten på de allmänna villkor som statsrådet har fastställt för att tillämpas på lånet och i övrigt på de detaljerade villkor som direktionen har kommit överens om med staten samt vid behov begära att staten skall amortera sitt lån, för att det fastställda överskottet skall kunna återbetalas till de avfallshanteringsskyldiga,

7) fatta beslut om den placeringsverksamhet som avses i 52 § 5 mom.,

8) fatta beslut om uppsägning av lån som den beviljat och om att vid behov omvandla säkerheter till pengar,

9) vid behov göra framställning hos arbets- och näringsministeriet om allmänna villkor för de lån som beviljas ur Reserveringsfonden, (28.8.2014/704)

10) senast den 15 februari varje kalenderår fastställa de avgifter som bestäms enligt 53 a § 2 mom. och 53 b § 2 mom. kärnenergilagen,

11) på framställning från arbets- och näringsministeriet besluta om fördelningen av de medel som avses i 53 d § 1 mom. i kärnenergilagen för finansiering av forskningsprojekt, (28.8.2014/704)

12) på framställning från arbets- och näringsministeriet besluta om att inte dela ut medel som avses i 53 c § 3 mom. i kärnenergilagen och som är utdelbara, om att de ska återbetalas och om återkrav av finansiering som i enlighet med 53 e § 3 mom. i kärnenergilagen har beviljats för ett forskningsprojekt, (28.8.2014/704)

13) på framställning från arbets- och näringsministeriet besluta om hur den samordning som anknyter till forskningsprojekten ska organiseras, (28.8.2014/704)

14) göra upp förslag till budget för Statens kärnavfallshanteringsfond,

15) godkänna Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för fastställande,

16) fastställa instruktioner för Statens kärnavfallshanteringsfond,

17) årligen godkänna Statens kärnavfallshanteringsfonds verksamhets- och ekonomiplan för de fem följande åren; planen består av en verksamhets- och ekonomiplan som gäller Reserveringsfonden samt verksamhets- och ekonomiplaner för Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden vilka grundar sig på framställning från arbets- och näringsministeriet, (28.8.2014/704)

18) årligen till arbets- och näringsministeriet lämna en redogörelse för Statens kärnavfallshanteringsfonds verksamhet under det föregående kalenderåret samt också andra kalkyler och uppgifter som ministeriet behöver. (28.8.2014/704)

5 §

1. mom.

Direktionen för Statens kärnavfallshanteringsfond är beslutför, när mötesordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande. Om sammankallandet av direktionen bestäms i instruktionen.

2. mom.

Vid direktionens möte fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

6 §

1. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds namn tecknas av verkställande direktören tillsammans med ordföranden eller en direktionsmedlem eller av två direktionsmedlemmar tillsammans.

7 §

1. mom.

På verkställande direktören ankommer, på det sätt som vid behov närmare bestäms i instruktionen, ledningen av Statens kärnavfallshanteringsfond samt beredningen och verkställandet av direktionens beslut.

2. mom.

Verkställande direktören skall särskilt se till att fondens verksamhet och förvaltningen av tillgångarna är organiserad på ett ändamålsenligt sätt.

3. mom.

Övrig personal vid Statens kärnavfallshanteringsfond anställs av verkställande direktören inom ramen för budgeten.

8 §

1. mom.

Arvodena för verkställande direktören för Statens kärnavfallshanteringsfond och för medlemmarna i direktionen fastställs av arbets- och näringsministeriet. Lönerna till den övriga personalen bestäms av verkställande direktören inom ramen för fondens budget. (28.8.2014/704)

2. mom.

På Statens kärnavfallshanteringsfond tillämpas statens resereglemente.

Statens kärnavfallshanteringsfonds budget, bokföring, bokslut och revision

9 § (28.8.2014/704)

1. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds budget, som består av Reserveringsfondens, Kärnsäkerhetsforskningsfondens och Kärnavfallsforskningsfondens budgetdelar, fastställs av arbets- och näringsministeriet sedan ärendet har undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott. Innan budgeten behandlas i finansutskottet ska arbets- och näringsministeriet begära in utlåtande om den budgetdel som gäller Reserveringsfonden av de avfallshanteringsskyldiga som har rätt att av Reserveringsfonden få sådana lån som avses i 52 § 1 mom. i kärnenergilagen.

2. mom.

Till de budgetdelar som ingår i Statens kärnavfallshanteringsfonds budget ska fogas en utredning om hur stor den personal är som ska avlönas respektive år, samt om i vilken mån avsikten är att fondens uppgifter ska utföras som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet och i vilken utsträckning syftet är att fonden ska använda arbets- och näringsministeriets lokaliteter och inventarier och andra prestationer och tjänster av ministeriet, liksom de kostnader detta medför för ministeriet och hur ministeriet kommer att ersättas för dem.

3. mom.

Direktionens uppgifter kan inte utföras som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.

10 §

1. mom.

I fråga om Statens kärnavfallshanteringsfonds bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisningsverksamhet och bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

2. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokföring skall organiseras så att riktiga och tillräckliga uppgifter om reserveringsfonden, kärnsäkerhetsforskningsfonden och kärnavfallsforskningsfonden kan tas upp separat i bokslutet. Som bilaga till fondens bokslut skall separata intäkts- och utgiftskalkyler, balansräkningar och jämförelser av budgetdelarna upprättas över Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

3. mom.

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut fastställs av arbets- och näringsministeriet sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott. (28.8.2014/704)

11 §

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter årligen två revisorer för att granska Statens kärnavfallshanteringsfonds förvaltning, ekonomi och konton. Den ena revisorn ska vara en sådan OFR-revisor som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) och den andra en sådan CGR-revisor som avses i revisionslagen (459/2007). CGR-revisorn ska tillsättas på förslag av sådana avfallshanteringsskyldiga som har rätt att få ett sådant lån från Reserveringsfonden som avses i 52 § 1 mom. i kärnenergilagen. I det fall att de avfallshanteringsskyldiga inte kan enas om förslaget, ska som revisor tillsättas någon av de föreslagna. (28.8.2014/704)

2. mom.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut.

12 §

1. mom.

Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, av vilken i synnerhet skall framgå

1) huruvida bokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och föreskrifterna om hur bokslut skall upprättas,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om hur resultatrik den är samt om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om detta,

4) fastställandet av bokslutet samt

5) disponering av fondens resultat så som fondens direktion har föreslagit.

2. mom.

När revisionen har slutförts skall revisorerna göra en anteckning om detta i bokslutet, i vilken det hänvisas till revisionsberättelsen samt sägs huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed.

13 §

1. mom.

Upptäcker en revisor under räkenskapsperioden något betydande som måste påtalas om förvaltningen och ekonomin hos den sammanslutning som granskas, ska detta utan dröjsmål meddelas fondens direktion och arbets- och näringsministeriet. (28.8.2014/704)

2. mom.

Fondens direktion och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn när denne utför revisionen.

3. mom.

Revisorernas arvoden fastställs av arbets- och näringsministeriet. (28.8.2014/704)

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

14 §

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 12 februari 1988 om statens kärnavfallshanteringsfond (162/1988) jämte ändringar.

3. mom.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15 §

1. mom.

Förslag till sådana budgetdelar för Kärnsäkerhetsforskningsfonden samt Kärnavfallsforskningsfonden vilka ingår i Statens kärnavfallshanteringsfonds budget och vilka avses i 9 § 1 mom. i denna förordning skall efter denna förordnings ikraftträdande göras upp första gången för år 2005. Den personal som är nödvändig för att förvalta de medel som samlats in för att säkerställa den kunskap som avses i 7 a kap. kärnenergilagen får anställas innan de nämnda budgetdelarna har fastställts.

2. mom.

Efter denna förordnings ikraftträdande skall till handels- och industriministeriet lämnas in en utredning om i vilken mån avsikten är att Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden skall använda ministeriets lokaliteter, inventarier och andra prestationer och tjänster av ministeriet liksom också de kostnader detta medför för ministeriet samt hur ministeriet kommer att ersättas för dem.

3. mom.

De instruktioner som har fastställts före denna förordnings ikraftträdande gäller fortfarande efter ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

28.8.2014/704:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.