Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 26.2.2004/161

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 38 §:n 3 momentin ja 82 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 38 §:n 3 momentti laissa 1131/2003:

Valtion ydinjätehuoltorahaston varat

1 §

1. mom.

Ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuun Valtion ydinjätehuoltorahastoon kuuluvat ne varat, jotka jätehuoltovelvolliset suorittavat rahastolle ydinjätehuoltomaksuina sekä varat, jotka kertyvät rahaston näihin varoihin liittyvästä toiminnasta (Varautumisrahasto).

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastoon kuuluu lisäksi ydinenergialain 53 c §:ssä tarkoitettu erillisvarallisuus. (29.4.2021/362)

2 §

1. mom.

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut varat jakautuvat jätehuoltovelvollisittain ydinenergialain 7 luvussa tarkoitetulla tavalla rahasto-osuuksiin ja kateosuuksiin.

2. mom.

Kustakin osuudesta on pidettävä kirjaa niin, että siitä ilmenee kunkin jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden tai kateosuuden määrä.

Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinto

3–5 §

3–5 § on kumottu A:lla 29.4.2021/362.

6 §

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston nimen kirjoittaa toimitusjohtaja yhdessä puheenjohtajan tai johtokunnan jäsenen kanssa tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

7 § (29.4.2021/362)

7 § on kumottu A:lla 29.4.2021/362.

8 § (29.4.2021/362)

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajalla ja tämän sijaisella tulee olla tehtävien hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus sekä sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntemus. Finanssivalvonnan on annettava sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntemuksesta lausunto työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä.

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastoon sovelletaan valtion matkustussääntöä. Rahasto voi käyttää valtionhallinnon yhteisiä konsernipalveluja.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvio, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus

9 § (28.8.2014/704)

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion, joka jakautuu Varautumisrahaston ja erillisvarallisuutta koskeviin talousarvio-osiin, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ennen vahvistamista työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä Varautumisrahastoa koskevasta talousarvio-osasta lausunto niiltä jätehuoltovelvollisilta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa. (29.4.2021/362)

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvioon sisältyviin talousarvio-osiin on liitettävä selvitys henkilökunnan määrästä kunakin vuonna ja siitä, missä määrin rahaston on tarkoitus käyttää työ- ja elinkeinoministeriön toimitiloja ja irtaimistoa ja muita ministeriön suoritteita ja palveluja, sekä ministeriölle näistä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden korvaamisesta ministeriölle. (29.4.2021/362)

3. mom.

Johtokunnan tehtäviä ei voida antaa tehtäväksi virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

10 §

1. mom.

1 momentti on kumottu A:lla 29.4.2021/362. (29.4.2021/362)

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston kirjanpito on järjestettävä niin, että tilinpäätöksessä voidaan esittää erikseen oikeat ja riittävät tiedot Varautumisrahaston ja erillisvarallisuuteen liittyvästä toiminnasta ja taloudesta. Rahaston tilinpäätöksen liitteeksi on laadittava Varautumisrahaston ja erillisvarallisuutta koskevat erilliset tuotto- ja kululaskelmat, taseet ja talousarvio-osien vertailut. (29.4.2021/362)

3. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. (28.8.2014/704)

11 §

1. mom.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa vuosittain Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015) tarkoitettu tilintarkastaja (JHT-tilintarkastaja) ja toisen tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu KHT-tilintarkastaja. KHT -tilintarkastaja on asetettava sellaisten jätehuoltovelvollisten ehdotuksesta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa. Siinä tapauksessa, etteivät jätehuoltovelvolliset pääse yksimieliseen ehdotukseen, tilintarkastajaksi on asetettava joku ehdotetuista. (29.4.2021/362)

2. mom.

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

12 §

1. mom.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausuttava:

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta;

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimintaa hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston johtokunnan ehdottamalla tavalla.

2. mom.

Kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

13 §

1. mom.

Jos tilintarkastaja tilikauden aikana havaitsee merkittävää huomauttamista tarkastettavan yhteisön hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. (28.8.2014/704)

2. mom.

Rahaston johtokunta ja henkilökunta ovat velvollisia avustamaan tarvittaessa tilintarkastajaa tarkastuksen suorittamisessa.

3. mom.

Tilintarkastajien palkkiot vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö. (28.8.2014/704)

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

14 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan valtion ydinjätehuoltorahastosta 12 päivänä helmikuuta 1988 annettu asetus (162/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimiin.

15 §

1. mom.

Ehdotukset tämän asetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuiksi Ydinturvallisuustutkimusrahastoa sekä Ydinjätetutkimusrahastoa koskeviksi Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion talousarvio-osiksi on tämän asetuksen voimaan tultua tehtävä ensimmäisen kerran vuodelle 2005. Ydinenergialain 7 a luvussa tarkoitetun asiantuntemuksen varmistamiseksi kerättyjen varojen hallinnointia varten välttämätön henkilökunta saadaan ottaa ennen mainittujen talousarvio-osien vahvistamista.

2. mom.

Tämän asetuksen voimaan tultua kauppa- ja teollisuusministeriölle on annettava selvitys siitä, missä määrin Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston on tarkoitus käyttää ministeriön toimitiloja, irtaimistoa ja muita ministeriön suoritteita ja palveluja samoin kuin ministeriölle tästä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden korvaamisesta ministeriölle.

3. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vahvistetut johtosäännöt ovat edelleen voimassa tämän asetuksen tultua voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.8.2014/704:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

29.4.2021/362:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021. Sen 11 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä 1 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 10 §:n 2 momentti vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.