Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 26.2.2004/161

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 38 §:n 3 momentin ja 82 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 38 §:n 3 momentti laissa 1131/2003:

Valtion ydinjätehuoltorahaston varat

1 §

1. mom.

Ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuun Valtion ydinjätehuoltorahastoon kuuluvat ne varat, jotka jätehuoltovelvolliset suorittavat rahastolle ydinjätehuoltomaksuina sekä varat, jotka kertyvät rahaston näihin varoihin liittyvästä toiminnasta (Varautumisrahasto).

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastoon kuuluvat lisäksi erillisvarallisuuksina ne varat, jotka vuosittain kerätään rahastolle ydinenergialain 53 a ja 53 b §:ssä tarkoitettuina maksuina, sekä varat, jotka kertyvät rahaston näihin varoihin liittyvästä toiminnasta (Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto).

2 §

1. mom.

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut varat jakautuvat jätehuoltovelvollisittain ydinenergialain 7 luvussa tarkoitetulla tavalla rahasto-osuuksiin ja kateosuuksiin.

2. mom.

Kustakin osuudesta on pidettävä kirjaa niin, että siitä ilmenee kunkin jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden tai kateosuuden määrä.

Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinto

3 § (28.8.2014/704)

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintoa hoitavat johtokunta ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

2. mom.

Rahaston johtokunnassa on puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto kutsuu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Viimeksi mainituista jäsenistä yhden tulee edustaa valtiovarainministeriötä, yhden työ- ja elinkeinoministeriötä ja yhden Valtiokonttoria. Valtioneuvosto määrää yhden näistä jäsenistä johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

3. mom.

Rahaston toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittää valtioneuvosto.

4. mom.

Mitä tässä asetuksessa säädetään toimitusjohtajasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa.

4 §

1. mom.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) vahvistaa kunkin jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden tai kateosuuden määrä sekä vahvistaa kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä näiden määrien perusteella laskettu ydinjätehuoltomaksu tai ylijäämä;

2) päättää niiden ydinenergialain 48–50 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta, joita ei ole säädetty valtioneuvoston tai työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi; (28.8.2014/704)

3) myöntää ydinenergialain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetut lainat valtioneuvoston vahvistamien yleisten ehtojen ja muilta osin itse määräämiensä yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti turvaavaa vakuutta vastaan;

4) määrätä jätehuoltovelvollisen osakkeenomistajille ydinenergialain 52 §:n 1 momentin perusteella annettavien lainojen suuruudesta siinä tapauksessa, että osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet haluavansa lainata Varautumisrahastolta varoja yhteensä enemmän kuin näille voidaan lainata;

5) huolehtia ydinenergialain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen siirtämisestä Varautumisrahastosta valtiovarastoon ja tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotus valtiovarastosta kulloinkin takaisin Varautumisrahastoon siirrettävien varojen ja korvausten määrästä; (28.8.2014/704)

6) huolehtia ydinenergialain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen lainaamisesta valtiolle lainaan sovellettavien valtioneuvoston vahvistamien yleisten ehtojen ja muilta osin valtion kanssa sopimiensa yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti sekä tarvittaessa pyytää valtiota lyhentämään lainaansa vahvistetun ylijäämän palauttamiseksi jätehuoltovelvollisille;

7) päättää ydinenergialain 52 §:n 5 momentissa tarkoitetusta sijoitustoiminnasta;

8) päättää myöntämiensä lainojen irtisanomisesta ja tarvittaessa vakuuksien muuttamisesta rahaksi;

9) tehdä tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriölle esityksiä Varautumisrahastosta annettavien lainojen yleisiksi ehdoiksi; (28.8.2014/704)

10) vahvistaa kunkin kalenterivuoden helmikuun 15 päivään mennessä ydinenergialain 53 a §:n 2 momentin ja 53 b §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvät maksut;

11) päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 d §:n 1 momentissa tarkoitettujen varojen jakamisesta tutkimushankkeiden rahoittamiseen; (28.8.2014/704)

12) päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 c §:n 3 momentissa tarkoitettujen jaettavissa olevien varojen jakamatta jättämisestä, niiden palauttamisesta ja ydinenergialain 53 e §:n 3 momentin mukaisesti tutkimushankkeeseen myönnetyn rahoituksen takaisinperinnästä; (28.8.2014/704)

13) päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä tutkimushankkeisiin liittyvän koordinoinnin järjestämisestä; (28.8.2014/704)

14) tehdä ehdotus Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvioksi;

15) hyväksyä Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös edelleen vahvistettavaksi;

16) vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahastoa koskevat johtosäännöt;

17) hyväksyä vuosittain seuraaville viidelle vuodelle Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma, joka jakautuu Varautumisrahastoa koskevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön esitykseen perustuviin Ydinturvallisuustutkimusrahastoa ja Ydinjätetutkimusrahastoa koskeviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin; (28.8.2014/704)

18) antaa vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle kertomus Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuonna sekä muitakin ministeriön tarvitsemia arvioita ja tietoja. (28.8.2014/704)

5 §

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä. Johtokunnan koolle kutsumisesta määrätään johtosäännössä.

2. mom.

Johtokunnan kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston nimen kirjoittaa toimitusjohtaja yhdessä puheenjohtajan tai johtokunnan jäsenen kanssa tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

7 §

1. mom.

Toimitusjohtajan tehtävänä on, sen mukaan kuin johtosäännössä tarvittaessa tarkemmin määrätään, Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminnan johtaminen sekä johtokunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano.

2. mom.

Erityisesti toimitusjohtajan tulee huolehtia siitä, että rahaston toiminta ja varojen hoito on asianmukaisesti järjestetty.

3. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston muun henkilökunnan ottaa toimitusjohtaja talousarvion osoittamissa rajoissa.

8 §

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Muun henkilökunnan palkkauksen määrää toimitusjohtaja rahaston talousarvion osoittamissa rajoissa. (28.8.2014/704)

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahastoon sovelletaan valtion matkustussääntöä.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvio, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus

9 § (28.8.2014/704)

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion, joka jakautuu Varautumisrahaston, Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston talousarvio-osiin, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Ennen talousarvion käsittelyä raha-asiainvaliokunnassa työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä Varautumisrahastoa koskevasta talousarvio-osasta lausunto niiltä jätehuoltovelvollisilta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa.

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvioon sisältyviin talousarvio-osiin on liitettävä selvitys kunakin vuonna palkattavan henkilökunnan määrästä sekä siitä, missä määrin rahaston tehtäviä on tarkoitus suorittaa virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä ja missä määrin rahaston on tarkoitus käyttää työ- ja elinkeinoministeriön toimitiloja ja irtaimistoa ja muita ministeriön suoritteita ja palveluja samoin kuin ministeriölle tästä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden korvaamisesta ministeriölle.

3. mom.

Johtokunnan tehtäviä ei voida antaa tehtäväksi virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

10 §

1. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston kirjanpidon, maksuliikkeen, muun laskentatoimen ja tilinpäätöksen osalta noudatetaan valtion talousarviosta annettua lakia (423/1988) ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

2. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston kirjanpito on järjestettävä niin, että tilinpäätöksessä voidaan esittää erikseen oikeat ja riittävät tiedot Varautumisrahaston, Ydinturvallisuustutkimusrahaston sekä Ydinjätetutkimusrahaston toiminnasta ja taloudesta. Rahaston tilinpäätöksen liitteeksi on laadittava Varautumisrahaston, Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston erilliset tuotto- ja kululaskelmat, taseet ja talousarvio-osien vertailut.

3. mom.

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. (28.8.2014/704)

11 §

1. mom.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa vuosittain Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT -tilintarkastaja ja toisen tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu KHT -tilintarkastaja. KHT -tilintarkastaja on asetettava sellaisten jätehuoltovelvollisten ehdotuksesta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa. Siinä tapauksessa, etteivät jätehuoltovelvolliset pääse yksimieliseen ehdotukseen, tilintarkastajaksi on asetettava joku ehdotetuista. (28.8.2014/704)

2. mom.

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

12 §

1. mom.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausuttava:

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta;

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimintaa hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston johtokunnan ehdottamalla tavalla.

2. mom.

Kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

13 §

1. mom.

Jos tilintarkastaja tilikauden aikana havaitsee merkittävää huomauttamista tarkastettavan yhteisön hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. (28.8.2014/704)

2. mom.

Rahaston johtokunta ja henkilökunta ovat velvollisia avustamaan tarvittaessa tilintarkastajaa tarkastuksen suorittamisessa.

3. mom.

Tilintarkastajien palkkiot vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö. (28.8.2014/704)

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

14 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan valtion ydinjätehuoltorahastosta 12 päivänä helmikuuta 1988 annettu asetus (162/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimiin.

15 §

1. mom.

Ehdotukset tämän asetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuiksi Ydinturvallisuustutkimusrahastoa sekä Ydinjätetutkimusrahastoa koskeviksi Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion talousarvio-osiksi on tämän asetuksen voimaan tultua tehtävä ensimmäisen kerran vuodelle 2005. Ydinenergialain 7 a luvussa tarkoitetun asiantuntemuksen varmistamiseksi kerättyjen varojen hallinnointia varten välttämätön henkilökunta saadaan ottaa ennen mainittujen talousarvio-osien vahvistamista.

2. mom.

Tämän asetuksen voimaan tultua kauppa- ja teollisuusministeriölle on annettava selvitys siitä, missä määrin Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston on tarkoitus käyttää ministeriön toimitiloja, irtaimistoa ja muita ministeriön suoritteita ja palveluja samoin kuin ministeriölle tästä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden korvaamisesta ministeriölle.

3. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vahvistetut johtosäännöt ovat edelleen voimassa tämän asetuksen tultua voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.8.2014/704:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.