Innehållsförteckning

Förordning om lufttransport av farliga ämnen 11.3.1997/210

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 § (20.8.2009/659) Tillämpningsområde

1. mom.

Om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens förordningar eller internationella förpliktelser som är bindande för Finland, tillämpas denna förordning på

1) lufttransport av farliga ämnen inom finskt område,

2) lufttransport av farliga ämnen med finska luftfartyg utanför finskt område,

3) tillfällig förvaring av farliga ämnen på flygplats i Finland.

1 a § (4.10.2007/885) Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ICAO-TI de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

3) farliga ämnen sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom; vad som i denna förordning bestäms om farligt ämne tillämpas även på farliga blandningar, föremål, redskap, varor, tomma förpackningar, genetiskt modifierade organismer och mikroorganismer,

4) befälhavare på luftfartyg pilot som luftfartygets ägare, innehavare eller operatör har förordnat och som har högsta myndighet på luftfartyget och ansvar för säkerheten under flygningen,

5) transportör person, sammanslutning eller annan juridisk person som bedriver eller erbjuder sig att bedriva flygverksamhet,

6) transportörens hemstat stat inom vars område transportören har sitt huvudkontor eller, om transportören saknar huvudkontor, sin permanenta uppehållsort,

7) leverantör av marktjänster person, sammanslutning eller annan juridisk person som tillhandahåller transportören marktjänster i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen,

8) transportolycka med farliga ämnen en händelse som har samband med och kan hänföras till transport av farliga ämnen och som resulterar i dödlig eller allvarlig skada på person eller betydande skada på egendom eller miljön, (8.11.2012/601)

9) tillbud vid transport av farliga ämnen en händelse, annan än en olycka med farliga ämnen, som har samband med och kan hänföras till transport av farliga ämnen, vilken inte nödvändigtvis sker ombord på ett luftfartyg och som resulterar i skada på person, egendom eller miljön, brand, sönderslaget gods, spill, vätske- eller strålningsläckage eller något annat tecken på att förpackningens hållbarhet inte har bibehållits; varje händelse som kan hänföras till transport av farliga ämnen, och som allvarligt utsätter luftfartyget eller de ombordvarande för fara, ska också anses utgöra tillbud vid transport av farliga ämnen, (8.11.2012/601)

10) luftfartsolycka sådan luftfartsolycka som avses i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart,

11) allvarligt tillbud sådant allvarligt tillbud som avses i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart, (12.6.2014/443)

12) passagerarluftfartyg ett luftfartyg som transporterar passagerare, (12.6.2014/443)

13) fraktluftfartyg ett luftfartyg som inte är ett passagerarluftfartyg och som transporterar gods. (12.6.2014/443)

2 § (24.8.2023/926) Standarder som ska tillämpas

1. mom.

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas ICAO-TI, sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpas under åren 2023 och 2024, så som föreskrivs i denna förordning.

3 § (31.5.2018/399) Klassificering av farliga ämnen

1. mom.

Om det i ICAO-TI förutsätts att en behörig myndighet klassificerar ett farligt ämne eller godkänner ämnets klassificering, ankommer uppgiften i Finland på Strålsäkerhetscentralen i fråga om radioaktiva ämnen och på Säkerhets- och kemikalieverket i fråga om andra ämnen. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs eller andra behövliga uppgifter för att utreda klassificeringen.

2. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen, kan godkänna klassificeringen av ett farligt ämne enligt klassificeringskraven, om ämnets egenskaper på basis av testresultaten inte motsvarar den klassificering som definierats för transport av ämnet.

3. mom.

En klassificering av ett ämne och ett godkännande av den klassificering som utförts av den behöriga myndighet som avses i ICAO-TI eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat är i kraft i Finland.

4 § (31.5.2018/399) Farliga ämnen som resgods

1. mom.

Passagerare eller besättningsmedlemmar får inte medföra farliga ämnen ombord på luftfartyg i sitt resgods och inte heller i övrigt, om inte något annat bestäms i ICAO-TI. Sådana farliga ämnen som får transporteras i luftfartyg, men vilkas transport enligt ICAO-TI kräver transportörens godkännande, får dock inte föras ombord på luftfartyg av passagerare eller besättningsmedlemmar förrän transportören har godkänt transporten.

2. mom.

Transportören, flygplatsinnehavaren och researrangören ska säkerställa att passagerarna informeras i enlighet med punkterna 7;5, 8;1.1.6 och 8;1.1.7 i ICAO-TI om hurdana ämnen det är förbjudet att transportera med luftfartyg. Transportören ska ha en i drifthandboken och i andra tillämpliga instruktionsböcker beskriven metod för information. (11.6.2020/430)

3. mom.

Om handbagage på grund av transportörens åtgärder måste transporteras i luftfartygets lastrum i stället för i kabinen, ska transportören genom att fråga passageraren försäkra sig om att det handbagage som placeras i lastrummet inte innehåller sådana farliga ämnen som endast får transporteras i kabinen. (11.6.2020/430)

4 a § (12.6.2014/443) Farliga ämnen som flygpost

1. mom.

Endast de farliga ämnen som avses i punkt 1;2.3 i ICAO-TI får transporteras som flygpost.

2. mom.

Ett sådant godkännande för hantering av flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen som avses i 10 b § i TFÄ-lagen krävs av postföretag och postoperatörer som i Finland tar emot flygpostförsändelser med sådana farliga ämnen som avses i 1 mom. Dessutom krävs ett särskilt godkännande för mottagande av flygpostförsändelser som innehåller sådana farliga ämnen som avses i ICAO-TI punkt 1;2.3.4.

3. mom.

Postoperatören ska iaktta bestämmelserna i ICAO-TI och sörja för handledning av personalen och kunderna. Postoperatören ska ha tillgång till metoder och instruktioner som tryggar säkerheten och med stöd av vilka de anställda som tar emot och hanterar flygpostförsändelser kan sköta sina uppgifter. När postoperatören ansöker om godkännande ska den även ange de metoder som används för att säkerställa att endast flygpost som innehåller tillåtna farliga ämnen lastas på luftfartyget.

Språkdräkten i 2 mom. (443/2014) har rättats.

4 b § (31.5.2018/399) Transport av levande djur som infekterats med farlig smitta

1. mom.

Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen. Ursprungsstaten, transiteringsstaten, destinationsstaten och de behöriga nationella myndigheterna i transportörens hemstat kan dock på villkor som de bestämmer godkänna transporten, om det smittförande ämnet inte kan transporteras på något annat sätt eller om djuret avsiktligt infekterats med en farlig sjukdom. Behörig myndighet i Finland är regionförvaltningsverket.

2. mom.

Bestämmelser om de allmänna kraven på djurtransporter finns i lagen om transport av djur (1429/2006) och i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

5 § (8.11.2012/601) Farliga ämnen som flygfrakt

1. mom.

För lufttransport av ett farligt ämne krävs att Transport- och kommunikationsverket beviljar transportgodkännande eller dispens i enlighet med 14 a § 2 mom. i TFÄ-lagen, om lufttransport av det farliga ämnet enligt ICAO-TI är förbjuden utan godkännande eller dispens. En ansökan om godkännande eller dispens ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) avsändarens och mottagarens namn och adress,

2) avgångs- och destinationsflygplats samt förslag till tidpunkt för transporten och till flygrutt,

3) orsakerna till att sökanden anser att lufttransport av ämnet i fråga är nödvändig,

4) sökandens syn på hur en sådan säkerhetsnivå som förutsätts i ICAO-TI kan uppnås,

5) åtgärder för kontroll av säkerheten som den sökande eventuellt anger,

6) ämnets namn, farlighetsklass och FN-nummer samt teknisk information om ämnet,

7) uppgifter om förpackningen,

8) uppgift om den mängd av ett ämne som ska transporteras,

9) uppgifter om nödvändig specialbehandling,

10) speciella instruktioner för åtgärder i en nödsituation.

(11.6.2020/430)
2. mom.

Transportören och leverantören av marktjänster ska säkerställa att det på de platser där flygfrakt lämnas för transport informeras i enlighet med punkt 7;4.8 i ICAO-TI om de bestämmelser och föreskrifter som gäller transport av farliga ämnen. (12.6.2014/443)

3. mom.

Farliga ämnen får inte transporteras i luftfartygets cockpit eller kabin där det finns passagerare, med undantag av farliga ämnen som avses i 7 § 1 mom. 2–6 punkterna och undantaget kolli som avses i punkt 2;7.2.4.1.1 i ICAO-TI. Farliga ämnen får inte transporteras i ett fraktutrymme på samma nivå som passagerarkabinen i ett luftfartyg, om detta fraktutrymme inte är typgodkänt enligt klass B eller C. (12.6.2014/443)

5 a § (8.11.2012/601) Godkännande för och anmälan om lufttransport av radioaktiva ämnen samt intyg av myndigheterna

1. mom.

I de fall som avses i punkt 5;1.2.1 i ICAO-TI ska avsändaren ansöka om godkännande för lufttransport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och lämna Strålsäkerhetscentralen ett meddelande om lufttransport av radioaktiva ämnen. I de fall som avses i punkt 5;1.2.2 i ICAO-TI beviljas intyg som krävs för transporten av Strålsäkerhetscentralen.

5 b § (26.11.2015/1375) Strålskyddsprogram och ledningssystem

1. mom.

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett sådant strålskyddsprogram som avses i punkt 1;6.2 i ICAO-TI. Av programmet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering orsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen samt av olycka eller tillbud som inträffar i samband med transport eller tillfällig förvaring. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska delges Strålsäkerhetscentralen innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

2. mom.

Om inte något annat anges i punkt 1;6.3 i ICAO-TI, ska verksamhetsutövaren för att säkerställa att verksamheten stämmer överens med kraven göra upp ett i punkt 1;6.3 i ICAO-TI avsett och inom verksamheten tillämpligt ledningsprogram för transport av radioaktiva ämnen och för de åtgärder som avses i punkt 1;6.1.3 i ICAO-TI.

3. mom.

Ett ledningsprogram enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningsprogrammet ska hållas tillgängligt för Strålsäkerhetscentralen.

6 § (8.11.2012/601) Avsändarens skyldigheter

1. mom.

Innan en avsändare överlämnar ett farligt ämne för transport som flygfrakt, ska avsändaren förvissa sig om att lufttransport av ämnet inte är förbjuden och att transportören har fått de handlingar som avses i ICAO-TI. Om avsändaren på basis av ett avtal med transportören ger transportören handlingarna i elektronisk form, kan underskrifterna på handlingarna vara elektroniska signaturer eller ersättas med namnen, skrivna med versaler, på dem som har rätt att underteckna handlingarna. De elektroniska handlingarna ska utan dröjsmål kunna skrivas ut på papper i enlighet med punkt 5;4.1.1 i ICAO-TI.

2. mom.

Avsändaren ska ge sin personal tillräckliga instruktioner så att personalen genom att följa dem kan sköta sina uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen.

3. mom.

Avsändaren ska säkerställa att förpackningarna är lämpliga för de farliga ämnen som ska transporteras. Uppgift om hur förpackningens lämplighet har säkerställts ska på begäran i fråga om förpackningar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen tillställas Strålskyddscentralen och i fråga om förpackningar som är avsedda för transport av andra ämnen Transport- och kommunikationsverket. (11.6.2020/430)

4. mom.

Förutom skyldigheterna i 1–3 mom. ska avsändaren iaktta vad som i övrigt åläggs honom i bestämmelser och föreskrifter.

7 § (12.6.2014/443) Skyldigheter för transportören och leverantören av marktjänster

1. mom.

I 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen finns bestämmelser om det tillstånd som krävs för lufttransport av farliga ämnen. Tillstånd krävs dock inte om det är fråga om

1) det bränsle som luftfartyget använder under flygning,

2) ett ämne som i enlighet med föreskrifter om luftfartygs luftvärdighet eller flygverksamhet ska transporteras i luftfartyget,

3) ett ämne som avses i 4 § 1 mom. och som får transporteras,

4) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för försäljning till passagerarna under flygning,

5) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för vård av patienter under flygning,

6) övriga farliga ämnen som avses i ICAO-TI men som inte omfattas av ICAO-TI:s tillämpningsområde på grund av ämnenas speciella användningsändamål eller natur.

2. mom.

Det tillstånd som avses i 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen kan beviljas för transport med passagerarluftfartyg vars fraktutrymme inte uppfyller de krav som gäller fraktutrymme i 5 § 3 mom. i denna förordning, om den enda möjliga transporten till ett obebott eller avlägset område eller under andra särskilda omständigheter som avses i punkt 7;2.1.2. i ICAO-TI görs med passagerarluftfartyg. Om transporten börjar utanför finskt territorium ska tillstånd beviljas även i ursprungslandet.

3. mom.

I 6 a § i TFÄ-lagen avsett tillstånd som en utländsk myndighet beviljar transportören för lufttransport av farliga ämnen är i kraft i Finland, om transportörens huvudkontor eller permanenta uppehållsort finns i en annan stat än Finland och han visar att han uppfyller de krav i fråga om tillstånd och behörighet eller andra motsvarande krav som ställts på motsvarande verksamhet i den nämnda staten.

4. mom.

Transportören ska iaktta bestämmelserna i ICAO-TI vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt vid informering och instruering av sin personal och av andra. Transportörens drifthandbok och andra tillämpliga instruktionsböcker ska innehålla tillräckliga instruktioner så att transportörens personal genom att följa dem kan sköta sina uppgifter i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Transportören ska se till att de som avses i punkt 7;6.1. i ICAO-TI och som sköter frakttjänster eller resetjänster ska ha lättillgängliga, för uppgiften lämpliga instruktioner för att undvika att luftfartyget lastas med farliga ämnen som inte har anmälts som frakt eller att passagerarna i luftfartyget för in sådana farliga ämnen som det är förbjudet för dem att transportera.

5. mom.

Om transporthandlingarna ges transportören i elektronisk form enligt punkt 5;4.1.1 i ICAO-TI, ska handlingarna finnas tillgängliga för transportören under hela transporten i enlighet med punkt 7;1.2.2 i ICAO-TI. De elektroniska handlingarna ska utan dröjsmål kunna skrivas ut på papper i enlighet med punkt 7;1.2.3 i ICAO-TI.

6. mom.

En transportör i vars luftfartyg farliga ämnen transporteras ska i god tid före flygningen skriftligen till luftfartygets befälhavare samt den personal som sköter uppgifter i anslutning till flygförberedelser och övervakning av flygverksamheten lämna information enligt ICAO-TI om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget. I transportörens drifthandbok och andra tillämpliga instruktionsböcker ska specificeras vilka uppgifter som är sådana att denna information ska lämnas till dem som sköter uppgifterna.

7. mom.

Om en nödsituation inträffar under flygningen ska befälhavaren på luftfartyget, om situationen tillåter, informera flygledningen eller motsvarande organ om de farliga ämnen som transporteras i luftfartyget.

8. mom.

Utöver de skyldigheter som avses i 1–7 mom. ska transportören iaktta övriga bestämmelser och föreskrifter om transportörens skyldigheter.

9. mom.

Vad som i denna förordning föreskrivs om transportörens skyldigheter gäller även leverantörer av marktjänster.

7 a § (12.6.2014/443) Transport med helikopter

1. mom.

Det tillstånd till lufttransport av farliga ämnen som avses i 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen får innehålla villkor som avviker från de skyldigheter för transportören som anges i 7 § i denna förordning och som gäller

1) transport av farliga ämnen i kabinen i en helikopter som används som fraktluftfartyg,

2) transport av farliga ämnen i kabinen i en helikopter som används som passagerarluftfartyg eller i ett sådant fraktutrymme som inte uppfyller de krav som gäller fraktutrymme i 5 § 3 mom.,

3) den information som ges befälhavaren för en helikopter som används som passagerar- eller fraktluftfartyg och den personal som sköter flygförberedelser och övervakning av flygverksamheten.

2. mom.

För lufttransport av farliga ämnen med helikopter på ett obebott eller avlägset område eller i fjällområden eller på byggnadsområden eller inom andra särskilda områden, kan i enlighet med punkt 7;7.1.1 i ICAO-TI ett tillstånd som avses i 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen beviljas, innehållande krav som avviker från de skyldigheter för transportören som avses i 7 § i denna förordning. Om en sådan helikoptertransport är planerad att helt eller delvis utföras utanför finskt territorium ska transporten även ha tillstånd i ursprungs- och destinationslandet, i de fall som avses i punkt 7;7.1.1 i ICAO-TI.

8 § (26.11.2015/1375) Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

1. mom.

En tillverkare av en förpackning och en senare återförsäljare som avses i punkterna 6;1.1.3 och 6;6.2.3 i ICAO-TI ska lämna uppgifter om de förfaranden som ska iakttas och en beskrivning av typer av och mått på förslutare och andra behövliga delar, så att man kan försäkra sig om att den förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

9 § (8.11.2012/601) Användning av förpackningar och tankar

1. mom.

Innerförpackningar som innehåller farliga ämnen ska placeras i ytterförpackningar och fastgöras vid dem eller förses med stötdämpande material så att de under normala transportförhållanden inte går sönder, läcker eller förskjuts. Stötdämpande material, absorberande material och de övriga delarna av förpackningen får inte reagera på ett farligt sätt med innehållet.

2. mom.

Om en förpackning eller en tank som använts för transport av farliga ämnen återanvänds ska alla behövliga åtgärder vidtas för att förhindra att det nya innehållet förorenas. En förpackning eller tank får inte återanvändas, om den inte har kontrollerats och konstaterats vara fri från korrosion och andra skador.

10 § Tömda förpackningar och tankar

1. mom.

Tömda, ej rengjorda förpackningar och tankar skall vara förslutna på samma sätt och vara lika täta som fyllda förpackningar och tankar.

11 § Märkning av kollin

1. mom.

Om ett kolli innehåller flera farliga ämnen, skall det förses med märkningar och varningsetiketter som gäller vart och ett farligt ämne.

2. mom.

Kollin som innehåller tömda, ej rengjorda förpackningar skall förses med likadana märkningar och varningsetiketter som fyllda förpackningar.

12 § (8.11.2012/601) Extra ytteremballage

1. mom.

Ett kolli får förpackas i ett separat extra ytteremballage, som dock inte får strida mot bestämmelserna och föreskrifterna om förpackning av det ämne som transporteras. Det extra ytteremballaget ska vara försett med de märkningar och varningsetiketter som kollit enligt bestämmelserna ska vara försett med.

13 § (26.11.2015/1375) Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

1. mom.

I statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) föreskrivs om godkännande av förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen och om påvisande av annan överensstämmelse med kraven.

2. mom.

För transport av farliga ämnen får det också användas förpackningar och tankar som godkänts av en utländsk, behörig myndighet som avses i ICAO-TI eller av en inrättning som denna myndighet har bemyndigat.

14 § (11.6.2020/430) Myndigheter

1. mom.

Lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen övervakas av Transport- och kommunikationsverket. Därutöver övervakar Tullen, polisen och Gränsbevakningsväsendet inom sina respektive verksamhetsområden lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

2. mom.

I frågor som gäller transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen är Strålsäkerhetscentralen tillsynsmyndighet i Finland i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom.

3. mom.

Om inte något annat föreskrivs i TFÄ-lagen eller med stöd av den, är i Finland den behöriga myndighet som avses i ICAO-TI Transport- och kommunikationsverket i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen och förutom Transport- och kommunikationsverket även Strålsäkerhetscentralen i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

4. mom.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela nationella krav eller begränsningar i fråga om biologiska produkter som avses i punkt 2;6.3.3 i ICAO-TI.

14 a § (8.11.2012/601) Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

1. mom.

Besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller om annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

15 § (11.6.2020/430)

1. mom.

15 § har upphävts genom F 11.6.2020/430.

16 § (8.11.2012/601) Säkerhets- och kemikalieverkets samt Strålsäkerhetscentralens rättigheter och skyldigheter

1. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning eller tank orsakar skada eller medför fara när den går sönder, låta ett laboratorium som Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen bestämmer låta testa en serietillverkad förpackning eller tank för att säkerställa att den uppfyller de krav som ställs på förpacknings- eller tanktypen i fråga.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har påvisats stämma överens med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

17 § (16.6.2005/429) Utbildning av personal

1. mom.

Den utbildning som avses i 11 a § i TFÄ-lagen ska vara lämplig med tanke på personalens ansvar och uppgifter. Utbildningen ska bestå av

1) utbildning omfattande allmän information, där allmän information ges om de bestämmelser och föreskrifter som gäller lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen,

2) uppgiftsbaserad utbildning, där i enlighet med personalens uppgifter och ansvar detaljerad utbildning ges i fråga om de bestämmelser och föreskrifter som gäller lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen,

3) säkerhetsutbildning, där utbildning ges i fråga om faror i anslutning till farliga ämnen, säker hantering av ämnena och förfarandena i nödsituationer,

4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen ges utbildning om strålskydd och försiktighetsåtgärder i samband med transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen för att begränsa yrkesmässig exponering och exponering av andra personer.

(20.8.2009/659)
2. mom.

Utbildningen skall omfatta ett skriftligt prov med vars hjälp utbildaren avgör om de personer som deltagit i utbildningen har tillägnat sig undervisningen i tillräckligt hög grad för att kunna sköta de av sina arbetsuppgifter som hänför sig till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

3. mom.

Den som har genomgått utbildningen och som fortsättningsvis utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen ska ges regelbundet återkommande utbildning som uppfyller kraven i 1 och 2 mom. innan 24 månader har förflutit sedan den senaste utbildningen avslutades. Om den regelbundet återkommande utbildningen genomgås under de tre sista månaderna före utgången av nämnda period om 24 månader, ska följande regelbundet återkommande utbildning genomgås inom 24 månader från utgången av den månad då giltigheten för den föregående regelbundet återkommande utbildningen upphör. (12.6.2014/443)

4. mom.

Den som har genomgått utbildningen har rätt att få ett intyg över utbildningen av den arbetsgivare som svarade för utbildningen eller, om en sådan arbetsgivare saknas, av utbildaren.

17 a § (11.6.2020/430) Godkännande av utbildning

1. mom.

Ett sådant godkännande som avses i 11 a § i TFÄ-lagen ska sökas skriftligen hos Transport- och kommunikationsverket i god tid innan utbildningen inleds. I ansökan ska följande uppgifter ingå:

1) utbildarens namn och kontaktuppgifter,

2) namn på och behörighet för dem som hör till undervisningspersonalen,

3) utbildningens målgrupper,

4) utbildningens mål,

5) ett detaljerat utbildningsprogram av vilket undervisningsämnena, den tid som har reserverats för dem och undervisningsmetoderna framgår,

6) undervisningsmaterialet eller en beskrivning av det,

7) exempel på ett skriftligt prov.

2. mom.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras efter det att en ansökan som gäller utbildning har godkänts, ska en ansökan om godkännande av ändringarna utan dröjsmål lämnas till Transport- och kommunikationsverket.

3. mom.

Sådana godkännanden av och intyg över utbildning som avses i 6 a § i TFÄ-lagen och som utfärdats av en utländsk myndighet eller av ett annat organ som bemyndigats av myndigheten erkänns i Finland.

18 § (16.6.2005/429) Undantag i fråga om räddningsuppgifter

1. mom.

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får avvikelse göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra räddningsverksamheten.

19 § (4.10.2007/885) Anmälan om olyckshändelse och tillbud

1. mom.

Efter en luftfartsolycka och efter ett sådant allvarligt tillbud i vilket de farliga ämnen som transporterats som frakt kan ha haft del, skall transportören utan dröjsmål underrätta räddningsmyndigheterna om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget. Transportören skall också så fort som möjligt göra en anmälan om de farliga ämnena till de behöriga myndigheterna i transportörens hemstat och de behöriga myndigheterna i den stat inom vars område luftfartsolyckan eller det allvarliga tillbudet inträffade.

2. mom.

Efter ett tillbud som är lindrigare än ett allvarligt tillbud skall transportören på begäran utan dröjsmål underrätta räddningsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna i den stat inom vars område tillbudet inträffade om de farliga ämnen som transporterades som frakt i luftfartyget.

3. mom.

I fråga om en transportolycka med farliga ämnen eller ett tillbud vid transport av farliga ämnen skall transportören underrätta de behöriga myndigheterna i transportörens hemstat och de behöriga myndigheterna i den stat inom vars område transportolyckan med farliga ämnen eller tillbudet vid transport av farliga ämnen inträffade.

4. mom.

Anmälningsskyldigheten enligt 3 mom. gäller även sådana av transportören upptäckta eller till transportören anmälda fall då farliga ämnen i strid med TFÄ-lagen eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överlämnats för transport eller medförts och påträffats hos passagerare, hos besättningsmedlemmar, bland resgods, frakten eller flygposten, och fall där det observeras att farliga ämnen har transporterats utan att de krav som gäller lastning, avskiljande eller fästande har följts eller utan att de uppgifter som krävs har getts luftfartygets befälhavare. (31.5.2018/399)

19 a § (20.8.2009/659) Anmälan om överskridna strålningsgränser till andra parter delaktiga i lufttransporter av radioaktiva ämnen samt övriga åtgärder

1. mom.

Om man i samband med lufttransporter eller tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt ICAO-TI som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till de andra som är delaktiga vid transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1;6.6 i ICAO-TI samt vidta övriga åtgärder i enlighet med punkt 1;6.6 i ICAO-TI i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.

20 § (8.11.2012/601) Tryggande av lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen

1. mom.

Skyddsåtgärder enligt rekommendationerna i punkt 1;5 i ICAO-TI kan utgöra sådana skyddsåtgärder som avses i 11 d § 5 mom. i TFÄ-lagen.

2. mom.

Bestämmelser om säkerhetsåtgärderna på flygplatser finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 samt i de tillämpningsförordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.

21 § (8.11.2012/601)

1. mom.

21 § har upphävts genom F 8.11.2012/601.

22 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

2. mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

13.6.2001/527:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Sådana tillstånd och godkännanden som beviljats med stöd av de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande gäller som sådana med de rättigheter och skyldigheter som avses i tillstånden och godkännandena.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.6.2005/429:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

De tillstånd och godkännande som är i kraft när denna förordning träder i kraft förblir som sådana giltiga.

De som bedriver transport av radioaktiva ämnen när denna förordning träder i kraft skall före den 1 juni 2006 tillställa strålsäkerhetscentralen ett strålskyddsprogram enligt 5 b § 1 mom.

4.10.2007/885:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

20.8.2009/659:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

8.11.2012/601:

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2012.

12.6.2014/443:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

26.11.2015/1375:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

31.5.2018/399:

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2018.

11.6.2020/430:

Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2020.

23.6.2021/577:

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2021.

24.8.2023/926:

Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2023.