Sisällysluettelo

Siirry

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (voimassa 29.2.2024 saakka) 11.3.1997/210

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

Tämä asetus on kumoutunut 1.3.2024 alkaen. Ks. L 541/2023 151 §.

1 § (20.8.2009/659) Soveltamisala

1. mom.

Jollei Euroopan yhteisön asetuksista tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu, sovelletaan tätä asetusta vaarallisten aineiden:

1) ilmakuljetukseen Suomen alueella;

2) ilmakuljetukseen suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella;

3) tilapäiseen säilytykseen Suomessa sijaitsevalla lentopaikalla.

1 a § (4.10.2007/885) Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994);

2) ICAO-TI:llä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaisemia vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia teknisiä määräyksiä;

3) vaarallisella aineella ainetta, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle; mitä tässä asetuksessa säädetään vaarallisesta aineesta, sovelletaan myös vaarallisiin seoksiin, esineisiin, välineisiin, tavaroihin, tyhjiin pakkauksiin, muuntogeenisiin organismeihin ja mikro-organismeihin;

4) ilma-aluksen päälliköllä ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän määräämää ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ilma-aluksessa ja vastuu lennon turvallisuudesta;

5) kuljetuksen suorittajalla henkilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka harjoittaa lentotoimintaa tai tarjoutuu harjoittamaan sitä;

6) kuljetuksen suorittajan kotivaltiolla valtiota, jonka alueella kuljetuksen suorittajalla on päätoimipaikkansa tai, jos sillä ei ole päätoimipaikkaa, pysyvä olinpaikkansa;

7) maahuolintapalvelujen tarjoajalla henkilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka toimittaa kuljetuksen suorittajalle vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä maahuolinta-alan palveluita;

8) vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudella vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä sattuvaa ja siihen liittyvää tapahtumaa, josta aiheutuu henkilön kuolema tai vakava vammautuminen taikka merkittäviä omaisuus- tai ympäristövahinkoja; (8.11.2012/601)

9) vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteella vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä ilma-aluksessa tai muualla sattuvaa ja kuljetukseen liittyvää muuta tapahtumaa kuin onnettomuutta, kun tapahtumasta aiheutuu henkilön vammautuminen, omaisuus- tai ympäristövahinko, tulipalo, pakkauksen rikkoutuminen, vaarallisen aineen läikkyminen, nesteen tai säteilyn vuoto tai muuta, josta ilmenee, ettei pakkaus ole säilynyt ehjänä; vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteeksi katsotaan myös mikä tahansa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä tapahtuma, joka saattaa ilma-aluksen tai siinä olevat henkilöt vakavaan vaaraan; (8.11.2012/601)

10) ilmailuonnettomuudella kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 tarkoitettua ilmailuonnettomuutta;

11) vakavalla vaaratilanteella kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 tarkoitettua vakavaa vaaratilannetta; (12.6.2014/443)

12) matkustajailma-aluksella ilma-alusta, jolla kuljetetaan matkustajia; (12.6.2014/443)

13) rahti-ilma-aluksella ilma-alusta, joka ei ole matkustajailma-alus ja jolla kuljetetaan tavaraa. (12.6.2014/443)

2 § (24.8.2023/926) Sovellettavat standardit

1. mom.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2023 ja 2024 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään.

3 § (31.5.2018/399) Vaarallisten aineiden luokitus

1. mom.

Jos ICAO-TI:ssä edellytetään, että toimivaltainen viranomainen luokittelee vaarallisen aineen tai hyväksyy sen luokituksen, radioaktiivisten aineiden osalta tehtävä kuuluu Suomessa Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä tai muut tarpeelliset tiedot luokituksen selvittämiseksi.

2. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta voivat hyväksyä luokitusvaatimusten mukaisesti vaarallisen aineen luokituksen, jos aineen ominaisuudet eivät vastaa koetulosten perusteella aineelle kuljetusta varten määriteltyä luokitusta.

3. mom.

ICAO-TI:ssä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen suorittama aineen luokitus ja luokituksen hyväksyminen ovat voimassa Suomessa.

4 § (31.5.2018/399) Vaaralliset aineet matkatavarana

1. mom.

Matkustaja ja miehistön jäsen eivät saa viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matkatavaroissaan eikä muutenkaan mukanaan, ellei ICAO-TI:ssä toisin määrätä. Niitä vaarallisia aineita, joita saadaan kuljettaa ilma-aluksessa, mutta joiden kuljetukseen vaaditaan ICAO-TI:n mukaan kuljetuksen suorittajan hyväksyntä, matkustaja tai miehistön jäsen ei kuitenkaan saa viedä ilma-alukseen ennen kuin kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt kuljetuksen.

2. mom.

Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän ja matkan järjestäjän on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohtien 7;5, 8;1.1.6 ja 8;1.1.7 mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty. Kuljetuksen suorittajalla on oltava tiedottamiseen käytettävä menetelmä kuvattuna toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa. (11.6.2020/430)

3. mom.

Jos kuljetuksen suorittajan toimesta käsimatkatavara on kuljetettava ilma-aluksen ruumassa matkustamon sijasta, on kuljetuksen suorittajan varmistettava matkustajalta, että ruumaan menevä käsimatkatavara ei sisällä sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen on sallittu vain matkustamossa. (11.6.2020/430)

4 a § (12.6.2014/443) Vaaralliset aineet lentopostina

1. mom.

Lentopostina saa kuljettaa vain ICAO-TI:n kohdassa 1;2.3 tarkoitettuja vaarallisia aineita.

2. mom.

VAK-lain 10 b §:ssä tarkoitettu hyväksyntä vaarallisia aineita sisältävien lentopostilähetysten käsittelyä varten edellytetään niiltä postiyrityksiltä ja postioperaattoreilta, jotka ottavat Suomessa vastaan 1 momentissa tarkoitettuja vaarallisia aineita sisältäviä lentopostilähetyksiä. Lisäksi erityinen hyväksyntä edellytetään ICAO-TI:n kohdassa 1;2.3.4 tarkoitettuja vaarallisia aineita sisältävien lentopostilähetysten vastaanottamiseen.

3. mom.

Postioperaattorin on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä ja huolehdittava ohjeistuksesta henkilöstölleen ja asiakkailleen. Postioperaattorilla on oltava käytössään turvallisuuden varmistavat menetelmät ja työohjeet, joita noudattaen lentopostilähetyksiä vastaanottava ja käsittelevä henkilöstö kykenee hoitamaan tehtävänsä. Sen on myös esitettävä hyväksyntää hakiessaan käytössään olevat menettelyt, joilla voidaan varmistaa, että ilma-alukseen kuormataan vain sallittuja vaarallisia aineita sisältävää lentopostia.

2 momentin (443/2014) sanamuotoa on oikaistu.

4 b § (31.5.2018/399) Vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus

1. mom.

Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa. Alkuperävaltion, kauttakulkuvaltion, määränpäävaltion ja kuljetuksen suorittajan kotivaltion kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin määräämillään ehdoilla hyväksyä kuljetuksen, jos tartuntavaarallista ainetta ei voi kuljettaa millään muulla tavalla tai eläimeen on tarkoituksella tartutettu vaarallinen tauti. Suomessa toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto.

2. mom.

Yleisistä eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista säädetään eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006) ja eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005.

5 § (8.11.2012/601) Vaaralliset aineet lentorahtina

1. mom.

Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen on oltava Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä VAK-lain 14 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kuljetuksen hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos vaarallisen aineen ilmakuljetus on ICAO-TI:n mukaan kielletty ilman hyväksyntää tai poikkeuslupaa. Hyväksyntää ja poikkeuslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä ainakin seuraavat seikat:

1) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

2) lähtö- ja määrälentopaikka sekä esitys kuljetusajankohdaksi ja reitiksi;

3) syyt, joiden perusteella hakija pitää kyseisen aineen ilmakuljetusta välttämättömänä;

4) hakijan näkemys siitä, miten ICAO-TI:ssä edellytetty turvallisuustaso saavutetaan;

5) hakijan mahdollisesti määrittelemät turvallisuuden tarkkailutoimet;

6) aineen nimi, vaarallisuusluokka ja YK-numero sekä aineeseen liittyvät tekniset tiedot;

7) tiedot pakkauksesta;

8) tieto kuljetettavan aineen määrästä;

9) tiedot tarvittavasta erityiskäsittelystä;

10) erityiset ohjeet toimenpiteistä hätätilanteissa.

(11.6.2020/430)
2. mom.

Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan on varmistettava, että paikoissa, joissa lentorahtia jätetään kuljetettavaksi, tiedotetaan ICAO-TI:n 7;4.8 kohdan mukaisesti vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. (12.6.2014/443)

3. mom.

Vaarallisia aineita ei saa kuljettaa ilma-aluksen ohjaamossa tai matkustamossa, jossa on matkustajia, lukuun ottamatta 7 §:n 1 momentin 2–6 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita ja ICAO-TI:n kohdassa 2;7.2.4.1.1 tarkoitettuja peruskolleja. Vaarallisia aineita ei saa kuljettaa matkustajailma-aluksen matkustamon tasossa sijaitsevassa rahtitilassa, ellei kyseinen rahtitila ole luokan B tai luokan C tyyppihyväksymisvaatimusten mukainen. (12.6.2014/443)

5 a § (8.11.2012/601) Radioaktiivisten aineiden ilmakuljetusten hyväksyntä ja ilmoittaminen sekä viranomaisten myöntämät todistukset

1. mom.

ICAO:TI:n kohdassa 5;1.2.1 tarkoitetuissa tapauksissa lähettäjän on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden ilmakuljetukseen Säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksista Säteilyturvakeskukselle. ICAO-TI:n kohdassa 5;1.2.2 tarkoitetuissa tapauksissa kuljetukseen vaadittavan todistuksen myöntää Säteilyturvakeskus.

5 b § (26.11.2015/1375) Säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä

1. mom.

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää radioaktiivista ainetta, tulee olla ICAO-TI:n kohdassa 1;6.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä sekä kuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä sattuvasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.

2. mom.

Jollei ICAO-TI:n kohdassa 1;6.3 muuta määrätä, toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava ICAO-TI:n kohdassa 1;6.3 tarkoitettu johtamisjärjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja ICAO-TI:n kohdassa 1;6.1.3 tarkoitettuja toimenpiteitä varten.

3. mom.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun johtamisjärjestelmän tulee perustua vaatimuksiin, joita Säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Johtamisjärjestelmän tulee olla Säteilyturvakeskuksen saatavilla.

6 § (8.11.2012/601) Lähettäjän velvollisuudet

1. mom.

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle on annettu ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat. Jos lähettäjä kuljetuksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella antaa asiakirjat kuljetuksen suorittajalle sähköisessä muodossa, asiakirjojen allekirjoitukset voivat olla sähköisiä allekirjoituksia tai ne voidaan korvata suuraakkosin kirjoitetuilla allekirjoittamiseen oikeutettujen nimillä. Sähköiset asiakirjat on voitava viivytyksettä tulostaa paperisina ICAO-TI:n kohdan 5;4.1.1 mukaisesti.

2. mom.

Lähettäjän on annettava henkilöstölleen riittävät ohjeet, joita noudattaen henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä.

3. mom.

Lähettäjän on varmistettava, että pakkaukset soveltuvat niille vaarallisille aineille, joita on tarkoitus kuljettaa. Tieto siitä, miten pakkauksen soveltuvuus on varmistettu, on pyydettäessä toimitettava radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten osalta Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten osalta Liikenne- ja viestintävirastolle. (11.6.2020/430)

4. mom.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi lähettäjän on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

7 § (12.6.2014/443) Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan velvollisuudet

1. mom.

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa säädetään vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa edellytettävästä luvasta. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on:

1) ilma-aluksen lennolla käyttämä polttoaine;

2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lentotoimintaa koskevien määräysten mukaan ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine;

3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetettavaksi sallittu aine;

4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, matkustajille lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine;

5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, lennon aikana potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine;

6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallinen aine, joka on jätetty ICAO-TI:n soveltamisalan ulkopuolelle erityisen käyttötarkoituksensa tai luonteensa vuoksi.

2. mom.

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa voidaan myöntää kuljetukseen matkustajailma-aluksella, jonka rahtitilat eivät täytä tämän asetuksen 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuja rahtitilaa koskevia vaatimuksia, jos ainoa käytettävissä oleva kuljetusmahdollisuus asumattomalle tai syrjäiselle alueelle taikka muutoin ICAO-TI:n 7;2.1.2 tarkoitetuissa erityisissä olosuhteissa on matkustajailma-aluksella tapahtuva kuljetus. Jos kuljetus alkaa Suomen alueen ulkopuolella, lupa on saatava myös alkuperävaltiolta.

3. mom.

VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitettu ulkomaisen viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myöntämä lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen on voimassa Suomessa, jos kuljetuksen suorittaja, jonka päätoimipaikka tai pysyvä olinpaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, osoittaa täyttävänsä vastaavalle toiminnalle sanotussa valtiossa asetetut lupa-, kelpoisuus- ja muut vastaavat vaatimukset.

4. mom.

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henkilöstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa on oltava riittävät ohjeet, joita noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät tehtävänsä. Kuljetuksen suorittajan on varmistettava, että ICAO-TI:n kohdassa 7;6.1 tarkoitetuilla rahti- tai matkustajapalveluja hoitavilla on oltava helposti saatavillaan tehtävään soveltuvat ohjeet sen välttämiseksi, että ilma-alukseen kuormattaisiin rahtina ilmoittamattomia vaarallisia aineita tai että matkustajat veisivät ilma-alukseen sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen on heiltä kielletty.

5. mom.

Jos kuljetusasiakirjat annetaan kuljetuksen suorittajalle ICAO-TI:n kohdassa 5;4.1.1 tarkoitetussa sähköisessä muodossa, asiakirjojen on oltava kuljetuksen suorittajan saatavilla koko kuljetuksen ajan ICAO-TI:n kohdan 7;1.2.2 mukaisesti. Sähköiset asiakirjat on voitava viivytyksettä tulostaa paperisina ICAO-TI:n kohdan 7;1.2.3 mukaisesti.

6. mom.

Kuljetuksen suorittajan, jonka käyttämässä ilma-aluksessa kuljetetaan vaarallisia aineita, on hyvissä ajoin ennen lentoa annettava ilma-aluksen päällikölle sekä lennon valmisteluun ja lentotoiminnan valvontaan liittyviä tehtäviä hoitavalle henkilöstölle kirjallisesti ilma-aluksessa rahtina kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat, ICAO-TI:n mukaiset tiedot. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa on oltava yksilöityinä ne tehtävät, joissa toimiville henkilöille nämä tiedot on annettava.

7. mom.

Jos lennon aikana syntyy hätätilanne, ilma-aluksen päällikön on tilanteen salliessa ilmoitettava lennonjohdolle tai vastaavalle toimielimelle ilma-aluksessa kuljetettavista vaarallisista aineista.

8. mom.

Edellä 1–7 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

9. mom.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista, koskee myös maahuolintapalvelujen tarjoajaa.

7 a § (12.6.2014/443) Kuljetus helikopterilla

1. mom.

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen saa sisältää tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksen suorittajalle säädetyistä velvollisuuksista poikkeavia ehtoja, jotka koskevat:

1) vaarallisten aineiden kuljetusta rahti-ilma-aluksena käytettävän helikopterin matkustamossa;

2) vaarallisten aineiden kuljetusta matkustajailma-aluksena käytettävän helikopterin matkustamossa tai sellaisessa rahtitilassa, joka ei täytä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuja rahtitilaa koskevia vaatimuksia;

3) matkustaja- tai rahti-ilma-aluksena käytettävän helikopterin päällikölle ja lennon valmisteluun ja lentotoiminnan valvontaan liittyviä tehtäviä hoitavalle henkilöstölle annettavia tietoja.

2. mom.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen helikopterilla asumattomalla tai syrjäisellä alueella taikka tunturialueella, rakennusalueella tai muussa erityiskohteessa, voidaan myöntää sellainen VAK-lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa, joka sisältää tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksen suorittajalle säädetyistä velvollisuuksista poikkeavia vaatimuksia ICAO-TI:n kohdan 7;7.1.1 mukaisesti. Jos tällainen helikopterikuljetus on suunniteltu tapahtuvaksi osaksi tai kokonaan Suomen alueen ulkopuolella, kuljetukseen on lisäksi oltava ICAO-TI:n kohdassa 7;7.1.1 tarkoitetuissa tapauksissa alkuperä- ja määränpäävaltion lupa.

8 § (26.11.2015/1375) Pakkauksen valmistajan ja jälleenmyyjän tiedonantovelvollisuus

1. mom.

ICAO-TI:n kohdissa 6;1.1.3 ja 6;6.2.3 tarkoitettujen pakkauksen valmistajan ja myöhemmän jälleenmyyjän on annettava tiedot noudatettavista menettelytavoista sekä kuvaus suljinten ja muiden tarvittavien osien tyypeistä ja mitoista, jotta voidaan varmistua siitä, että kuljetukseen tarjottava pakkaus täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset.

9 § (8.11.2012/601) Pakkauksen ja säiliön käyttäminen

1. mom.

Vaarallista ainetta sisältävät sisäpakkaukset on sijoitettava ulkopakkaukseen ja kiinnitettävä siihen tai sulloaineita käyttäen pehmustettava siten, että ne eivät tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa rikkoudu, vuoda tai pääse liikkumaan. Sulloaineet, imeytysaineet ja pakkauksen muut osat eivät saa reagoida sisällön kanssa vaaraa aiheuttavalla tavalla.

2. mom.

Jos vaarallisen aineen kuljetukseen käytettyä pakkausta tai säiliötä käytetään uudelleen, on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta uuden sisällön saastuminen estetään. Pakkausta tai säiliötä ei saa käyttää uudelleen, ellei sitä ole tarkastettu ja todettu, että siinä ei ole korroosiota tai muita vaurioita.

10 § Tyhjät pakkaukset ja säiliöt

1. mom.

Tyhjät, puhdistamattomat pakkaukset ja säiliöt on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täydet pakkaukset ja säiliöt.

11 § Kollin merkitseminen

1. mom.

Jos kolli sisältää useita vaarallisia aineita, kollissa on oltava jokaista siinä olevaa vaarallista ainetta koskevat merkinnät ja varoituslipukkeet.

2. mom.

Tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia sisältävät kollit on varustettava samoilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla kuin täydet pakkaukset.

12 § (8.11.2012/601) Lisäpäällys

1. mom.

Kollin saa pakata erilliseen lisäpäällykseen, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa kuljetettavan aineen pakkaamista koskevien säännösten ja määräysten kanssa. Lisäpäällyksessä on oltava määräysten mukaiset kollin merkinnät ja varoituslipukkeet.

13 § (26.11.2015/1375) Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön hyväksymisestä ja muusta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (124/2015).

2. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös ICAO-TI:ssä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.

14 § (11.6.2020/430) Viranomaiset

1. mom.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvovat Tulli, poliisi ja Rajavartiolaitos kukin toimialallaan.

2. mom.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa valvontaviranomaisena toimii Säteilyturvakeskus yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

3. mom.

Jollei VAK-laissa tai sen nojalla toisin säädetä, ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä toimivaltainen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto sekä radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä lisäksi Säteilyturvakeskus.

4. mom.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa ICAO-TI:n 2;6.3.3 kohdassa tarkoitettuja biologisia tuotteita koskevia kansallisia vaatimuksia tai rajoituksia.

14 a § (8.11.2012/601) Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä

1. mom.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä taikka muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

15 § (11.6.2020/430)

15 § on kumottu A:lla 11.6.2020/430.

16 § (8.11.2012/601) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Säteilyturvakeskuksen oikeudet ja velvollisuudet

1. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja Säteilyturvakeskuksella on tarvittaessa, ja erityisesti, jos pakkaus tai säiliö särkyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa määräämässään laboratoriossa testejä sen varmistamiseksi, että sarjatuotteena valmistettu pakkaus tai säiliö täyttää kyseiselle pakkaus- tai säiliötyypille asetetut vaatimukset.

2. mom.

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihyväksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukaisuus on muuten osoitettu. Pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tarkoitettu muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, pitää rekisteriä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

17 § (16.6.2005/429) Henkilöstön koulutus

1. mom.

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitetun koulutuksen on oltava henkilöstön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa. Koulutuksen on muodostuttava:

1) yleiset tiedot sisältävästä koulutuksesta, jossa annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

2) tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa annetaan henkilöstön tehtävien ja vastuun mukaista yksityiskohtaista koulutusta vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

3) turvallisuuskoulutuksesta, jossa annetaan koulutusta vaarallisiin aineisiin liittyvistä vaaroista, aineiden turvallisesta käsittelystä ja toimintatavoista hätätilanteissa;

4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä koulutuksesta, jossa näiden aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvästä säteilysuojelusta ja varotoimenpiteistä rajoittamaan ammattialtistumista ja muiden ihmisten altistumista.

(20.8.2009/659)
2. mom.

Koulutukseen tulee sisältyä kirjallinen koe, jonka avulla koulutuksen antaja ratkaisee, ovatko koulutettavat henkilöt omaksuneet opetuksen riittävässä määrin kyetäkseen hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät työtehtävänsä.

3. mom.

Koulutuksen saaneelle henkilölle, joka edelleen suorittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä, tulee antaa 1 ja 2 momentin vaatimukset täyttävä määräaikaiskoulutus ennen kuin 24 kuukautta on kulunut edellisen koulutuksen päättymisestä. Jos määräaikaiskoulutus suoritetaan sanotun 24 kuukauden jakson päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana, seuraava määräaikaiskoulutus on suoritettava 24 kuukauden kuluessa edellisen määräaikaiskoulutuksen voimassaolokuukauden päättymisestä. (12.6.2014/443)

4. mom.

Koulutuksen saaneella henkilöllä on oikeus saada koulutuksen antamisesta vastuussa olleelta työnantajaltaan tai, jos tällaista työnantajaa ei ole, koulutuksen antajalta todistus saamastaan koulutuksesta.

17 a § (11.6.2020/430) Koulutusta koskevat hyväksynnät

1. mom.

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitettua hyväksyntää haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta hyvissä ajoin ennen koulutuksen aloittamista. Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) koulutuksen antajan nimi ja yhteystiedot;

2) opetushenkilöstöön kuuluvien nimet ja selvitys heidän pätevyydestään;

3) koulutuksen kohderyhmät;

4) koulutuksen tavoitteet;

5) yksityiskohtainen koulutusohjelma, josta ilmenevät opetusaiheet, niille varattu aika ja opetusmenetelmät;

6) opetusaineisto tai kuvaus siitä;

7) esimerkki kirjallisesta kokeesta.

2. mom.

Jos koulutusta koskevan hakemuksen hyväksymisen jälkeen 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, muutosten hyväksymistä tulee hakea Liikenne- ja viestintävirastolta viipymättä.

3. mom.

VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitetut ulkomaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen antamat koulutuksen hyväksynnät ja todistukset tunnustetaan Suomessa.

18 § (16.6.2005/429) Poikkeukset pelastustehtävissä

1. mom.

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

19 § (4.10.2007/885) Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset

1. mom.

Kuljetuksen suorittajan on viipymättä ilmailuonnettomuuden jälkeen tai sellaisen vakavan vaaratilanteen jälkeen, johon rahtina kuljetettavat vaaralliset aineet ovat saattaneet olla osallisena, ilmoitettava pelastusviranomaisille ilma-aluksessa rahtina kuljetettavista vaarallisista aineista. Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisista aineista mahdollisimman nopeasti myös kuljetuksen suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella ilmailuonnettomuus tai vakava vaaratilanne tapahtui.

2. mom.

Vakavaa vaaratilannetta lievemmän vaaratilanteen jälkeen kuljetuksen suorittajan on pyynnöstä viipymättä ilmoitettava pelastusviranomaisille ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella vaaratilanne tapahtui, ilma-aluksessa rahtina kuljetettavista vaarallisista aineista.

3. mom.

Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudesta tai vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteesta kuljetuksen suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuus tai vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanne tapahtui.

4. mom.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuljetuksen suorittajan havaitsemia tai kuljetuksen suorittajalle ilmoitettuja tapauksia, joissa matkustajalta, miehistön jäseneltä, matkatavaroista, rahdista tai lentopostista löydetään VAK-lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti kuljetettavaksi jätettyjä tai kuljetettavia vaarallisia aineita, ja tapauksia, joissa havaitaan, että vaarallisia aineita on kuljetettu noudattamatta kuormausta, erottelua tai kiinnitystä koskevia vaatimuksia tai antamatta vaadittuja tietoja ilma-aluksen päällikölle. (31.5.2018/399)

19 a § (20.8.2009/659) Säteilyrajoitusten ylityksistä annettavat ilmoitukset muille radioaktiivisten aineiden ilmakuljetusten osapuolille sekä muut toimenpiteet

1. mom.

Jos radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä huomataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktiivista saastetta koskevien ICAO-TI:n mukaisten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kuljetuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitettava ylityksestä muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle ICAO-TI:n kohdan 1;6.6 mukaisesti sekä ryhdyttävä muihin ICAO-TI:n kohdan 1;6.6 mukaisiin toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.

20 § (8.11.2012/601) Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen turvaaminen

1. mom.

VAK-lain 11 d §:n 5 momentissa tarkoitettuina turvatoimina voidaan käyttää ICAO-TI:n kohdan 1;5 suositusten mukaisia turvatoimia.

2. mom.

Lentoasemien turvatoimista säädetään yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 ja sen nojalla annetuissa komission täytäntöönpanoasetuksissa.

21 § (8.11.2012/601)

21 § on kumottu A:lla 8.11.2012/601.

22 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

2. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.2001/527:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut luvat ja hyväksynnät ovat sellaisinaan voimassa luvissa ja hyväksynnöissä tarkoitetuin oikeuksin ja velvollisuuksin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.6.2005/429:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat luvat ja hyväksynnät ovat sellaisenaan voimassa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa radioaktiivisten aineiden kuljetusta suorittavien tulee toimittaa 5 b §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilysuojeluohjelma säteilyturvakeskukselle 1 päivään kesäkuuta 2006 mennessä.

4.10.2007/885:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

20.8.2009/659:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

8.11.2012/601:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2012.

12.6.2014/443:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

26.11.2015/1375:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

31.5.2018/399:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2018.

11.6.2020/430:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2020.

23.6.2021/577:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021.

24.8.2023/926:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 2023.