Innehållsförteckning

Hälsoskyddsförordning 16.12.1994/1280

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94):

1 kapTillståndspliktig verksamhet

1 § (18.2.2000/172)

2. mom.

1 § har upphävts genom F 18.2.2000/172.

2 § (18.2.2000/172)

1. mom.

2 § har upphävts genom F 18.2.2000/172.

2 kapAnmälningspliktig verksamhet

3 § (19.12.2002/1240)

1. mom.

3 § har upphävts genom F 19.12.2002/1240.

4 § (23.3.2006/207) Anmälan och dess innehåll

1. mom.

En anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen (763/1994) skall göras skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område verksamheten skall idkas.

2. mom.

Av anmälan skall framgå

1) uppgift om var den plats som reserverats för verksamheten är belägen,

2) uppgifter om den tilltänkta verksamheten,

3) utredning om vattenförsörjning, ventilation, avlopp och avfallshantering,

4) verksamhetsidkarens namn, hemort och kontaktuppgifter, samt

5) andra uppgifter som behövs för bedömning av den sanitära olägenheten och eventuella åtgärder som kan vidtas för att förhindra sanitär olägenhet.

3. mom.

Till anmälan skall fogas behövliga ritningar samt uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd.

4. mom.

En anmälan om ett i 13 § 1 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen avsett arbetsutrymme skall dessutom innehålla utredning om sådan i 27 § i hälsoskyddslagen avsedd olägenhet, som verksamheten kan medföra.

5. mom.

I en anmälan som gäller sådan verksamhet som avses i 13 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i hälsoskyddslagen skall dessutom uppges för hur många besökare inrättningen eller lokalen är planerad. Till anmälan skall också vid behov fogas en utredning om hushållsvattnets kvalitet, om inte inrättningen omfattas av vattendistributionen från en anläggning som levererar hushållsvatten.

6. mom.

I den anmälan om vattendistributionsområde som avses i 18 a § i hälsoskyddslagen ska de uppgifter som avses i 8 § i denna förordning anges. I fråga om punkterna 5−7 i den paragrafen gäller anmälningsskyldigheten endast sådana verksamhetsutövare som själva tar eller behandlar vatten. Om ägaren av en vattentäkt eller vattencistern som är i gemensam användning inte har ett FO-nummer, behöver den uppgift som avses i 2 punkten i den paragrafen inte ingå i anmälan. (5.1.2023/8)

5 § Behandling av anmälan

1. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall utan dröjsmål granska anmälan och företa ett sådant inspektionsbesök som behandlingen av anmälan eventuellt förutsätter.

2. mom.

Över inspektionen skall uppsättas protokoll och över eventuella prover skall utfärdas undersökningsintyg, vilka handlingar skall ges till verksamhetsidkaren.

6 § Innehållet i beslut med anledning av anmälan

1. mom.

Av den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut med anledning av anmälan skall åtminstone framgå

1) verksamhetsidkarens namn och var inrättningen eller den därmed jämförbara verksamheten är förlagd,

2) de utlåtanden som har begärts,

3) inspektioner,

4) utredning om hörande av verksamhetsidkaren,

5) utredning om det i 15 § 2 mom. hälsoskyddslagen avsedda hörandet av parterna i fråga om verksamhet som kan orsaka betydande sanitär olägenhet och utredning om i nämnda lagrum avsett tillkännagivande av att anmälan är anhängig,

6) eventuella föreskrifter som meddelats eller förbud som gäller verksamheten och motiveringen till dessa samt resultaten av eventuella undersökningar och utredningar samt

7) besvärsanvisning.

3 kapHushållsvatten

7 § (23.3.2006/207) Ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten

1. mom.

Verksamhetsidkaren skall göra ansökan enligt 18 § i hälsoskyddslagen skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen som levererar hushållsvatten har sin hemort.

2. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall för kännedom och för eventuellt utlåtande sända ansökan till hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner till vars områden anläggningen som levererar hushållsvatten levererar vatten eller från vars områden den tar vatten samt på motsvarande sätt till behöriga regionala miljöcentraler och länsstyrelser.

8 § (5.1.2023/8) Innehållet i en ansökan som gäller verksamheten vid en anläggning som levererar hushållsvatten

1. mom.

Av en i 18 § i hälsoskyddslagen avsedd ansökan som gäller verksamheten vid en anläggning som levererar hushållsvatten ska åtminstone följande uppgifter framgå:

1) anläggningens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) anläggningens FO-nummer,

3) för varje vattendistributionsområde genomsnittlig och maximal årlig mängd hushållsvatten som dagligen levereras till anläggningens vattendistributionsområden samt vattenmängdens variationer under olika årstider,

4) för varje vattendistributionsområde genomsnittligt och maximalt årligt antal hushållsvattenanvändare i vattendistributionsområdena samt användarantalets variationer under olika årstider,

5) en kopia av det tillstånd för uttag av vatten som avses i 3 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011),

6) namnet på det grundvattenområde eller den ytvattenförekomst som används för anskaffning av råvatten och den kod för området eller förekomsten som antecknats i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen,

7) råvattenkvaliteten, som kan påverka hushållsvattnets hygieniska kvalitet eller användbarhet,

8) kvaliteten på det vatten som köps och kontaktuppgifterna för den anläggning som säljer vattnet, om vatten köps,

9) vattenbehandlingen och de kemikalier som används i den,

10) kvaliteten på det vatten som levereras för att användas som hushållsvatten,

11) en redogörelse för kompetensen och den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som avses i 20 b § i hälsoskyddslagen hos de personer som arbetar vid anläggningen och som utför åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet,

12) ett förslag om övervakning enligt 20 § 1 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen,

13) anläggningens plan för egenkontroll,

14) en tidsplan för utarbetande av en i 15 a § 2 mom. i lagen om vattentjänster (119/2001) avsedd plan för beredskap för störningssituationer, om sökanden är ett sådant vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster,

15) andra än i 1–14 punkten avsedda behövliga uppgifter för att bedöma kvaliteten på hushållsvattnet.

9 § Föreskrifter om kontrollskyldighet i fråga om hushållsvatten

1. mom.

Utöver vad social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 21 § hälsoskyddslagen har föreskrivit om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten föreskriva om andra sådana undersökningar för kontroll av hushållsvattnets kvalitet som av grundad anledning är nödvändiga för att trygga den hygieniska kvaliteten på hushållsvattnet.

10 § (5.1.2023/8) Undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten

1. mom.

Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag enligt 17 a § i hälsoskyddslagen från uppfyllandet av de kemikaliska kvalitetskraven på hushållsvatten, om

1) det är fråga om ett nytt tillrinningsområde för en uttagspunkt som är avsett för uttag av hushållsvatten och som används av en anläggning som levererar hushållsvatten och godkänts med stöd av 18 § i hälsoskyddslagen eller en sådan verksamhetsutövare som har gjort en anmälan enligt 18 a § i den lagen,

2) det i tillrinningsområdet för en uttagspunkt upptäcks en ny källa till förorening av råvatten, eller en ny parameter som påverkar hushållsvattnets hygieniska kvalitet nyligen har eftersökts eller påvisats, eller

3) det inom tillrinningsområdet för en uttagspunkt har inträffat en oförutsedd och exceptionell situation som kan leda till tillfällig avvikelse i fråga om en parameter som gäller kvalitetskrav på hushållsvatten.

2. mom.

En avvikande koncentration av en parameter som gäller kemiska kvalitetskrav får uppgå till högst en och en halv gånger parameterns gränsvärde. Regionförvaltningsverket får dock godkänna en högre koncentration, om det finns särskilda skäl till detta.

3. mom.

Undantaget ska begränsas till en så kort period som möjligt, dock högst tre år. Av grundad anledning kan regionförvaltningsverket bevilja undantag också i andra fall än de som avses i 1 mom., om det är fråga om ett vattendistributionsområde där det i genomsnitt används mindre än 10 kubikmeter hushållsvatten per dygn eller för mindre än 50 personers behov.

10 a § (5.1.2023/8) Innehållet i ansökan om undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten

1. mom.

Verksamhetsutövaren ska i en ansökan om undantag lämna följande uppgifter:

1) det vattendistributionsområde som undantaget gäller,

2) genomsnittlig och maximal vattenmängd som dagligen levereras till vattendistributionsområdet,

3) antalet hushållsvattenanvändare inom vattendistributionsområdet,

4) de livsmedelslokaler till vilka hushållsvatten levereras och för vilka vattenkvaliteten är av avgörande betydelse,

5) den parameter i fråga om vars gränsvärde undantag söks,

6) den maximala koncentration för vilken ansökan om undantag söks,

7) skälet till undantaget,

8) undantagets varaktighet,

9) tidigare kontrollundersökningsresultat avseende parametern,

10) en plan för kontroll av vattenkvaliteten, med ökad övervakningsfrekvens vid behov.

11) en plan för avhjälpande åtgärder med tidsplan och kostnadskalkyl.

10 b § (5.1.2023/8) Förfarandet för undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten

1. mom.

På begäran av regionförvaltningsverket ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten lämna regionförvaltningsverket ett utlåtande om ansökan om undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten, av vilket framgår myndighetens ståndpunkt i fråga om undantagets varaktighet samt en redogörelse för de förelägganden som meddelats med stöd av 20 § 3 mom. i hälsoskyddslagen. Om det behövs ändringar i vattenförsörjningen för att vattnets kvalitet ska uppfylla kraven i hälsoskyddslagen, ska regionförvaltningsverket begära ett utlåtande om alternativa sätt att ordna vattenförsörjningen av närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom ska regionförvaltningsverket av den kommunala tillsynsmyndighet som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten i livsmedelslagen vid behov begära ett utlåtande om vilka följder det sökta undantaget har för livsmedelssäkerheten.

2. mom.

Regionförvaltningsverket ska i beslutet om undantag omfatta

1) de uppgifter som avses i 10 a §,

2) en motivering till den avvikande koncentration som verket har godkänt,

3) ett åläggande om en redogörelse för vilka framsteg som har gjorts i fråga om vattnets kvalitet och de avhjälpande åtgärderna som ska lämnas till regionförvaltningsverket i slutet av undantagsperioden.

3. mom.

Regionförvaltningsverket ska sända sitt beslut om undantag för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Om regionförvaltningsverket begärt ett utlåtande av en tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen ska ett beslut om beviljat undantag också meddelas tillsynsmyndigheten för kännedom.

4. mom.

Av grundad anledning kan regionförvaltningsverket bevilja undantag för en andra period som omfattar högst tre år. Verksamhetsutövaren ska lämna en ansökan om den andra perioden till regionförvaltningsverket minst tre månader innan det första undantaget löper ut. Ansökan ska omfatta de uppgifter som avses i 10 a § och den redogörelse som avses i 2 mom. 3 punkten i denna paragraf. Regionförvaltningsverket ska minst en månad innan det planerade undantaget börjar gälla sända redogörelsen i fråga och motiveringarna till beviljande av undantag för en andra period till Institutet för hälsa och välfärd, som ska förmedla uppgifterna till Europeiska kommissionen.

10 c § (5.1.2023/8) Dataset

1. mom.

De dataset som ska utarbetas med stöd av 21 § i hälsoskyddslagen gäller

1) riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter varifrån det för framställning av hushållsvatten för att användas som hushållsvatten tas minst 10 kubikmeter vatten per dygn eller för minst 50 personers behov,

2) åtgärder för att förbättra tillgången till och främja användningen av hushållsvatten,

3) riskhantering avseende vatteninstallationer i byggnader som används som prioriterade fastigheter,

4) bristande uppfyllelse av parametrarna för kvalitetskrav på hushållsvatten och relaterade avhjälpande åtgärder,

5) störningssituationer som gäller hushållsvatten som har varat i mer än tio dagar i följd och som berört mer än 1 000 vattenanvändare,

6) beviljade undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten,

2. mom.

Vid sammanställningen av den information som ska läggas till i dataseten ska åtminstone det datamaterial som anges i bilagan användas. Sekretessbelagda uppgifter får inte inkluderas i dataseten.

3. mom.

De dataset som avses i 1 mom. 1–3 punkten ska uppdateras vart sjätte år och de dataset som avses i 4–6 punkten ska uppdateras årligen.

4 kapAvfall och avloppsvatten

11 § Avlopp och uppsamling av avloppsvatten

1. mom.

Avlopp skall placeras, byggas och skötas så att avloppet inte ger upphov till försämring av den hygieniska kvaliteten på hushållsvatten, vattnet vid en allmän badstrand eller marken.

2. mom.

Uppsamling av flytande avfall i en tät behållare eller infiltration i marken skall göras så att det inte uppkommer sanitär olägenhet genom förorening av mark eller hushållsvatten.

12 § Insamling av avfall och avfallsrum

1. mom.

Uppsamlingskärl eller uppsamlingsredskap för avfall samt avfallsrum skall placeras och skötas så att de inte ger upphov till lukt eller annan sanitär olägenhet och så att djur inte kan komma in i dem.

2. mom.

I kärl och andra uppsamlingsredskap, som är avsedda för fast avfall, får inte samlas flytande avfall. Kärlen och uppsamlingsredskapen skall skötas och rengöras på behörigt sätt.

13 § Kompostering

1. mom.

Kompostering av hushållsavfall och toalettavfall skall ordnas så att det inte uppstår lukt eller sanitär olägenhet genom förorening av mark eller hushållsvatten. Komposten skall till sitt utförande och till sin placering vara sådan att djur inte kan komma in i den.

14 § Toaletter

1. mom.

I en toalett skall finnas tillräcklig ventilation som skall vara ordnad så att lukt inte kan spridas till andra utrymmen. I toaletten eller i dess omedelbara närhet skall dessutom finnas möjlighet att tvätta händerna.

2. mom.

En torrklosett skall placeras på ett tätt underlag så att den inte medför sanitär olägenhet genom lukt eller förorening av hushållsvatten eller mark.

5 kapSanitära krav på bostäder och andra vistelseutrymmen

15 § Övervakning av den sanitära kvaliteten på bostäder och andra vistelseutrymmen

1. mom.

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna skall vid övervakningen av att de sanitära krav som i 26 § hälsoskyddslagen ställs på bostäder och andra vistelseutrymmen uppfylls, fästa uppmärksamhet vid följande:

1) de som vistas i byggnaden eller i dess närhet får inte genom förorening av mark eller av någon annan därmed jämförbar orsak utsättas för sanitär olägenhet,

2) uppvärmningen av de utrymmen i vilka någon bor eller vistas under den kalla årstiden har ordnats på ett ändamålsenligt sätt,

3) byggnaden är med beaktande av dess användningsändamål tillräckligt tät och ha tillräcklig värmeisolering,

4) byggnaden fyller i fråga om fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer de föreskrifter som meddelats med stöd av 32 § hälsoskyddslagen samt

5) byggnaden har tillräcklig ventilation med beaktande av antalet människor som vistas där och den verksamhet som idkas där.

16 § Antalet personer i bostäder och andra vistelseutrymmen

1. mom.

För att förhindra sanitär olägenhet kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten temporärt begränsa antalet invånare i en bostad eller antalet personer i ett annat vistelseutrymme.

2. mom.

Innan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar en föreskrift enligt 1 mom. skall myndigheten ge ägaren eller innehavaren av bostaden eller vistelseutrymmet tillfälle att bli hörd. Dessutom skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov begära utlåtande av byggnadstillsynsmyndigheten.

17 § Inspektion av bostad och annat vistelseutrymme

1. mom.

Över inspektion av en bostad eller något annat vistelseutrymme skall uppsättas protokoll.

2. mom.

Innan ett förbud eller en föreskrift som avses i 27 eller 51 § hälsoskyddslagen meddelas skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ge ägaren eller innehavaren av bostaden eller vistelseutrymmet samt den vars förfarande eller åtgärd orsakat missförhållandet tillfälle att bli hörda.

3. mom.

Av förbud och föreskrifter som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar med stöd av 27 och 51 § hälsoskyddslagen skall framgå åtminstone följande:

1) den som beslutet gäller och hans kontaktuppgifter,

2) gjorda inspektioner och undersökningar,

3) hörandet av parter,

4) den sanitära olägenhet som har konstaterats samt olägenhetens samband med det förfarande eller den åtgärd som konstaterats ha gett upphov till olägenheten,

5) huvudförpliktelsen i fråga om att eliminera eller begränsa missförhållandet samt den tid inom vilken olägenheten skall avlägsnas,

6) ett eventuellt förvaltningstvång för den händelse att huvudförpliktelsen inte uppfylls och

7) besvärsanvisning.

6 kap

(23.3.2006/207)

1. mom.

6 kap. har upphävts genom F 23.3.2006/207.

7 kapBegravningsplats och begravning

39 § Anläggande av begravningsplats och gravplats

1. mom.

Om anmälan som skall göras vid anläggande av en begravningsplats och en gravplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 4, 5 och 6 §§.

40 § Begravning

1. mom.

Ett lik skall utan dröjsmål begravas i en tät, för ändamålet lämplig kista eller motsvarande, eller kremeras i krematorium.

2. mom.

Ett lik i kista skall begravas på minst 150 centimeters djup. Samma kistgravplats får användas tidigast 15 år efter föregående begravning.

3. mom.

Ett lik kan även placeras i en gravkammare under förutsättning att sanitär olägenhet inte uppstår. Samma gravkammare får användas för ny begravning efter kortare tid den som nämns i 2 mom., under förutsättning att den kommunala hälsoskyddsmyndigheten godkänner begravningen.

41 § Hantering, förvaring och transport av lik

1. mom.

Om den avlidna har lidit av en smittsam sjukdom och smittorisk fortfarande föreligger, skall den som har utrett dödsorsaken underätta dem som hanterar liket om detta.

2. mom.

Annanstans än i sjukhusutrymmen skall ett lik före begravningen förvaras i en för ändamålet lämplig, tät kista eller motsvarande.

3. mom.

Liktransport är tillåten endast i för ändamålet reserverat fordon.

4. mom.

Om liktransport mellan stater stadgas särskilt.

42 § Flyttning av jordat lik

1. mom.

Till en ansökan om flyttning av jordat lik, vilken riktas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, skall fogas uppgifter om den avlidna samt officiell utredning av dödsorsaken och dödstidpunkten, gravplatsen samt uppgift om den nya gravplats som har reserverats för liket.

2. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall med anledning av en ansökan om flyttning av jordat lik begära utlåtanden av ägarna till begravningsplatserna för utredning av de sanitära faktorerna.

3. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov, för att förhindra sanitär olägenhet, förbjuda flyttning av jordat lik eller föreskriva om övriga åtgärder som skall iakttas vid flyttningen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall bestämma den tid inom vilken flyttningen av liket skall äga rum.

4. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall sända beslutet om flyttning av lik för kännedom till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun dit liket flyttas samt till behöriga länsstyrelser och till begravningsplatsernas ägare. (23.3.2006/207)

5. mom.

En representant för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall närvara då liket tas upp ur graven och då det på nytt begravas.

8 kapSärskilda stadganden

43 § Tjänsteinnehavares behörighet

1. mom.

1 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1240. (19.12.2002/1240)

2. mom.

2 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1240. (19.12.2002/1240)

3. mom.

En tjänsteinnehavare inom hälsoskyddet skall vid utförande av uppgifter i anslutning till verkställandet av hälsoskyddslagen på begäran styrka sin identitet och sin tjänsteställning.

44 § Hälsoskyddsordning

1. mom.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall tillställa länsstyrelsen en kopia av de allmänna föreskrifter som den med stöd av hälsoskyddslagens 51 § 3 mom. har meddelat i syfte att förebygga sanitär olägenhet och övervaka de sanitära förhållandena (hälsoskyddsordning).

45 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Bilaga(5.1.2023/8)

Datamaterial som ska användas vid utarbetandet av dataset

1. Dataset om riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter:

Följande uppgifter som registrerats i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen:

a) de uppgifter per vattenförekomst om grundläggande åtgärder och kompletterande åtgärder inom vattenvården som avses i 24 och 25 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006),

b) de resultat av kontrollen av råvattnets kvalitet som avses i 15 § 2 mom. i lagen om vattentjänster.

2. Dataset om riskhantering avseende vatteninstallationer i byggnader som används som prioriterade fastigheter:

a) de uppgifter om åtgärder för att förebygga, eliminera eller minska risker som avses i 19 b § 2 mom. i hälsoskyddslagen,

b) de resultat av kontrollen av vattnets kvalitet som registrerats med stöd av 19 b § 4 mom. i hälsoskyddslagen.

3. Dataset om bristande uppfyllelse av parametrarna för kvalitetskrav på hushållsvatten och relaterade avhjälpande åtgärder:

a) de resultat av kontrollundersökningar av hushållsvatten som registrerats i datasystemet med stöd av 20 § 2 mom. i hälsoskyddslagen.

4. Störningssituationer som gäller hushållsvatten:

a) anmälningar om utredning av epidemier som gjorts med stöd av 20 a § 2 mom. i hälsoskyddslagen,

b) störningssituationer som gäller hushållsvatten och som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har anmält till regionförvaltningsverket.

5. Dataset om beviljade undantag från kvalitetskraven på hushållsvatten:

a) undantag som beviljats med stöd av 17 a § i hälsoskyddslagen.

Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv 80/778/EEG och 81/858/EEG Gemensamma EES-kommilténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: 93/43/EEG

Ikraftträdelsestadganden:

18.2.2000/172:

Denna förordning träder i kraft den l mars 2000.

25.5.2000/463:

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2000.

21.6.2000/596:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

19.12.2002/1240:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

23.3.2006/207:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

5.1.2023/8:

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2023.

Institutet för hälsa och välfärd ska utarbeta det dataset som avses i 10 c § 1 mom. 1 punkten senast den 12 juli 2027.

Institutet för hälsa och välfärd ska utarbeta de dataset som avses i 10 c § 1 mom. 2 och 3 punkten senast den 12 januari 2029.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 (32020L2184), EUT nr L 435, 23.12.2020, s. 1