Terveydensuojeluasetus 16.12.1994/1280

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/94) nojalla:

1 lukuLuvanvarainen toiminta

1–2 §

1–2 § on kumottu A:lla 18.2.2000/172.

2 lukuIlmoituksenvarainen toiminta

3 § (19.12.2002/1240)

3 § on kumottu A:lla 19.12.2002/1240.

4 § (23.3.2006/207) Ilmoitus ja sen sisältö

1. mom.

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella toimintaa aiotaan harjoittaa.

2. mom.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista;

2) selvitys harjoitettavasta toiminnasta;

3) selvitys vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja jätehuollosta;

4) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; sekä

5) muut terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja mahdolliset toimenpiteet terveyshaitan estämiseksi.

3. mom.

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeelliset piirustukset sekä tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

4. mom.

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua työtilaa koskevassa ilmoituksessa on lisäksi oltava selvitys terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitetusta haitasta, jota toiminta voi aiheuttaa.

5. mom.

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa koskevassa ilmoituksessa on lisäksi ilmoitettava, kuinka suurelle kävijämäärälle laitos tai huoneisto on suunniteltu. Ilmoitukseen on myös tarvittaessa liitettävä selvitys talousveden laadusta, jollei laitos ole talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelun piirissä.

5 § Ilmoituksen käsittely

1. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee tarkastaa ilmoitus viivytyksettä ja tehdä ilmoituksen käsittelyn mahdollisesti edellyttämä tarkastuskäynti.

2. mom.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja ja mahdollisista näytteistä tutkimustodistus, jotka on annettava toiminnanharjoittajalle.

6 § Ilmoitusta koskevan päätöksen sisältö

1. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen ilmoituksen johdosta tekemästä päätöksestä tulee käydä ilmi ainakin seuraavaa:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja laitoksen tai siihen rinnastettavan toiminnan sijainti;

2) pyydetyt lausunnot;

3) tarkastukset;

4) selvitys toiminnanharjoittajan kuulemisesta;

5) selvitys terveydensuojelulain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua merkittävää terveyshaittaa aiheuttavan toiminnan asianosaisten kuulemisesta ja asian vireilläolosta ilmoittamisesta;

6) annetut mahdolliset määräykset tai toimintaa koskeva kielto ja niiden perustelut sekä mahdollisten tutkimusten ja selvitysten tulokset; sekä

7) valitusosoitus.

3 lukuTalousvesi

7 § (23.3.2006/207) Talousvettä toimittavaa laitosta koskeva hakemus

1. mom.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitettu hakemus kirjallisena sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella talousvettä toimittavalla laitoksella on kotipaikka.

2. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä hakemus tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, sekä vastaavasti asianomaisille alueellisille ympäristökeskuksille ja lääninhallituksille.

8 § (23.3.2006/207) Talousvettä toimittavaa laitosta koskevan hakemuksen sisältö

1. mom.

Talousvettä toimittavaa laitosta koskevasta hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja kotipaikka sekä yhteystiedot;

2) talousvettä toimittavan laitoksen ja vedenottamon sijainti;

3) toimitettavan talousveden vuotuinen määrä ja käyttäjien määrä;

4) selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta;

5) selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista;

6) selvitys veden laadun tarkkailun järjestämisestä;

7) selvitys talousvettä toimittavan laitoksen vastaavasta hoitajasta;

8) muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi; sekä

9) selvitys erityistilanteisiin varautumisesta.

9 § Talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen

1. mom.

Sen lisäksi, mitä sosiaali- ja terveysministeriö on terveydensuojelulain 21 §:n nojalla määrännyt talousveden säännöllisestä valvonnasta ja tarvittavista tutkimuksista, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä talousveden laadun tarkkailemiseksi muita tutkimuksia, jotka ovat perustellusta syystä välttämättömiä talousveden terveydellisen laadun turvaamiseksi.

10 § (23.3.2006/207)

10 § on kumottu A:lla 23.3.2006/207.

4 lukuJätteet ja jätevedet

11 § Viemäri ja jätevesien kokoaminen

1. mom.

Viemäri on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu talousveden tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uimarannan veden tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista.

2. mom.

Nestemäisten jätteiden kokoaminen tiiviiseen säiliöön tai imeyttäminen maahan on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai talousveden pilaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

12 § Jätteiden kokoaminen ja jätehuone

1. mom.

Jätteiden keräysastiat tai -välineet ja jätehuone on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin.

2. mom.

Kiinteille jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava asianmukaisesti.

13 § Kompostointi

1. mom.

Talous- ja käymäläjätteiden kompostointi tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu hajua tai maaperän tai talousveden likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Komposti on tehtävä ja sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy.

14 § Käymälä

1. mom.

Käymälässä tulee olla riittävä ilmanvaihto, jonka tulee olla järjestetty siten, että hajun leviäminen muihin tiloihin estyy. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on lisäksi oltava mahdollisuus käsien pesuun.

2. mom.

Kuivakäymälä on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei käymälästä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

5 lukuAsunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

15 § Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta

1. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvoessaan, noudatetaanko terveydensuojelulain 26 §:ssä asetettuja asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisiä vaatimuksia, kiinnitettävä huomiota seuraavaan:

1) maaperän saastumisesta tai muusta siihen verrattavasta syystä ei saa aiheutua terveyshaittaa rakennuksessa tai sen läheisyydessä oleskeleville;

2) kylmänä vuodenaikana asumiseen tai oleskeluun käytettävien tilojen lämmitys on järjestetty tarkoituksenmukaisesti;

3) rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys;

4) rakennus täyttää fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden osalta terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annetut määräykset; sekä

5) rakennuksessa on riittävä ilmanvaihto ottaen huomioon siellä olevien ihmisten määrä ja harjoitettava toiminta.

16 § Asunnon tai muun oleskelutilan henkilömäärä

1. mom.

Terveyshaitan estämiseksi kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tilapäisesti rajoittaa asukkaiden määrää asunnossa taikka muussa oleskelutilassa olevien henkilöiden määrää.

2. mom.

Ennen 1 momentin mukaisen määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai oleskelutilan omistajalle tai haltijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tarvittaessa pyydettävä lausunto rakennusvalvontaviranomaiselta.

17 § Asunnon tai muun oleskelutilan tarkastus

1. mom.

Asuntoon tai muuhun oleskelutilaan tehdystä tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja.

2. mom.

Ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi.

3. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen antamasta terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisesta kiellosta tai määräyksestä tulee käydä ilmi ainakin seuraavaa:

1) se, johon päätös kohdistuu, ja hänen yhteystietonsa;

2) tehdyt tarkastukset ja tutkimukset;

3) asianosaisten kuuleminen;

4) todettu terveyshaitta ja haitan yhteys menettelyyn tai toimenpiteeseen, joka on todettu syyksi epäkohtaan;

5) päävelvoite epäkohdan poistamiseksi tai rajoittamiseksi sekä määräaika haitan poistamiseen;

6) mahdollinen hallintopakko päävelvoitteen laiminlyönnin varalle; ja

7) valitusosoitus.

6 luku

(23.3.2006/207)

1. mom.

6 LUKU on kumottu A:lla 23.3.2006/207.

7 lukuHautausmaa ja hautaaminen

39 § Hautausmaan ja hautapaikan perustaminen

1. mom.

Hautausmaan ja hautapaikan perustamisesta tehtävästä ilmoituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 4, 5 ja 6 §:ssä säädetään.

40 § Hautaaminen

1. mom.

Vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava krematoriossa.

2. mom.

Arkkuun sijoitettu ruumis on haudattava maahan vähintään 150 senttimetrin syvyyteen. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 15 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.

3. mom.

Ruumis voidaan sijoittaa myös hautakammioon edellyttäen, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Hautakammioon saa haudata 2 momentissa mainittua aikaa lyhyemmin väliajoin edellyttäen, että kunnan terveydensuojeluviranomainen hyväksyy hautaamisen.

41 § Ruumiin käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen

1. mom.

Jos vainaja on sairastanut tarttuvaa tautia ja tartunnan vaara on edelleen olemassa, on vainajan kuolinsyyn selvittäjän ilmoitettava tästä ruumista käsittelevälle.

2. mom.

Muualla kuin sairaalan tiloissa ruumis on säilytettävä asianmukaisessa tiiviissä arkussa tai vastaavassa ennen hautaamista.

3. mom.

Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa.

4. mom.

Ruumiinkuljettamisesta valtioiden välillä säädetään erikseen.

42 § Haudatun ruumiin siirtäminen

1. mom.

Haudatun ruumiin siirtämistä koskevaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin hautapaikasta sekä selvitys ruumille varatusta uudesta hautapaikasta.

2. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hankittava hautausmaiden omistajilta lausunto terveydellisten seikkojen selvittämiseksi haudatun ruumiin siirtämisestä tehdystä hakemuksesta.

3. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää haudatun ruumiin siirtämisen tai määrätä ruumista siirrettäessä noudatettavista muista toimenpiteistä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä aika, jonka kuluessa ruumiin siirtäminen on toimitettava.

4. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä ruumiin siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonne ruumis siirretään, sekä asianomaisille lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille. (23.3.2006/207)

5. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa.

8 lukuErinäiset säännökset

43 § Viranhaltijan pätevyys

1. mom.

1–2 momentit on kumottu A:lla 19.12.2002/1240.

3. mom.

Terveydensuojelun viranhaltijan on terveydensuojelulain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä suorittaessaan pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja virka-asemansa.

44 § Terveydensuojelujärjestys

1. mom.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on toimitettava jäljennös lääninhallitukselle terveydensuojelulain 51 §:n 3 momentin nojalla antamistaan yleisistä määräyksistä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi (terveydensuojelujärjestys).

45 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.1.1995/84:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

12.4.1996/252:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Komission direktiivi 96/3/EY, EYVL N:o L 21, 27.1.1996, s. 42

5.2.1999/121:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999.

Komission direktiivi 98/28/EY; EYVL N:o L 140, 12.5.1998, s. 10

18.2.2000/172:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

25.5.2000/463:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2000.

21.6.2000/596:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

19.12.2002/1240:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

23.3.2006/207:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.