Innehållsförteckning

Handels- och industriministeriets beslut om när Strålsäkerhetscentralens prestationer vid övervakningen av kärnsäkerheten skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna 16.12.1993/1285

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 § Beslutets tillämpningsområde

1. mom.

Detta beslut gäller avgifterna och avgiftsgrunderna för prestationer vid övervakningen av användningen av kärnenergi och den övriga kärnsäkerhetskontrollen enligt kärnenergilagen (990/87).

2 § Avgiftsfria prestationer

1. mom.

Avgiftsfria prestationer är uppgifter på nationell nivå som hör till övervakningen av kärnsäkerheten eller ansluter sig till denna, såsom:

1) beräknande av kärnsäkerhetsrisker utanför Finlands gränser och beredskapsåtgärder med tanke på dessa inom landet, samt, samarbete med utländska myndigheter för att minska dessa risker,

2) internationellt samarbete för utvecklande och beredning av principer, avtal och anvisningar som gäller kärnsäkerhet, samt

3) allmän informationsverksamhet i ärenden som gäller kärnsäkerhet.

3 § Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1. mom.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga grupper av prestationer, för vilka Strålsäkerhetscentralen bestämmer avgift enligt prestationens självkostnadsvärdet, är sådana tillsynsfunktioner som avses i kärnenergilagen och i stadganden och bestämmelser, som utfärdats med stöd av den:

1) övervakning av säkerheten vid användning av kärnenergi,

2) övervakning av skydds- och beredskapsarrangemang i samband, med användning av kärnenergi; samt

3) tillsyns- och granskningsåtgärder som anses i 55 § 3 och 4 mom. kärnenergilagen.

2. mom.

Tillsynen omfattar granskning och behandling av tillståndsansökningar och andra handlingar som skall tillställas Strålsäkerhetscentralen, bedömning av säkerheten samt inspektioner på platser som skall övervakas.

4 § Ikraftträdande

1. mom.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.