Sisällysluettelo

Siirry

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista 16.12.1993/1285

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tämä päätös koskee ydinenergialaissa (990/87) tarkoitettuun ydinenergian käytön valvontaan ja muuhun ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuutta ja maksuperusteita.

2 § Maksuttomat suoritteet

1. mom.

Maksuttomia suoritteita ovat ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvat ja siihen liittyvät kansallisen tason tehtävät, joita ovat muun ohessa:

1) maamme rajojen ulkopuolisten ydinturvallisuusriskien arvioiminen ja niihin varautuminen Suomen alueella, sekä yhteistyö ulkomaisten viranomaisten kanssa näiden riskien pienentämiseksi;

2) kansainvälinen yhteistyö ydinturvallisuutta koskevien periaatteiden, sopimusten ja ohjeiden kehittämiseksi ja valmistelemiseksi; sekä

3) yleinen tiedottaminen ydinturvallisuutta koskevissa asioissa.

3 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1. mom.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä, joissa Säteilyturvakeskus määrää maksun suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat ydinenergialaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä tarkoitetut valvontatoiminnot:

1) ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta;

2) ydinenergian käyttöön liittyvien turvajärjestelyjen ja valmiusjärjestelyjen valvonta; sekä

3) ydinenergialain 55 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valvonta- ja tarkastustoimenpiteet.

2. mom.

Valvontaan kuuluvia toimenpiteitä ovat Säteilyturvakeskukselle toimitettavien lupahakemusten ja muiden asiakirjojen tarkastaminen ja käsittely, turvallisuuden arvioiminen sekä tarkastukset valvontakohteissa.

4 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.