Innehållsförteckning

  • Förordning om tillämpning av atomansvarighetslagen 16.6.1972/486

  • 1 §
  • 2 §

Förordning om tillämpning av atomansvarighetslagen 16.6.1972/486

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas med stöd av 43 § och 15 § 3 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni (484/72):

1 §

1. mom.

Sedan Finlands regering den 16 juni 1972 tillställt generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling meddelande om anslutning till den i 1 § j punkten atomansvarighetslagen nämnda Pariskonventionen och förutsättningarna för bringande i kraft av Pariskonventionen sålunda uppfyllts, tillämpas atomansvarighetslagen (484/72), med undantag av stadgandena i 30-32 §§, från och med sagda dag. Angående tillämpningen av 30-32 §§ stadgas särskilt.

2 §

1. mom.

I enlighet med stadgandet i 2 § förordningen den 16 juni 1972 (485/72) angående bringande i kraft av Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område skall, utan hinder av vad i 15 § 1 och 2 mom. atomansvarighetslagen stadgats beträffande ansvarighet för atomskada i följd av atomolycka under transport av atomsubstans eller atomskada som i övrigt uppkommer i följd av begagnande av fartyg eller annat transportmedel, stadganden i 6 kap. sjölagen (167/39), lagen den 9 juni 1939 i anledning av Finlands tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement (168/39), lagen den 3 juli 1937 om befordran med luftfartyg (289/37) och 10 kap. luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) tillämpas även i de fall då skyldighet att tillämpa dessa bestämmelser icke följer av den konvention som avses i 15 § 3 mom. atomansvarighetslagen.

2. mom.

Har i enlighet med i 2 punkten Annex I till Pariskonventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område avsedd reservation i Österrike, Grekland, Norge eller Sverige bringats i kraft stadgande, som motsvarar tillämpningsstadgandet i 1 mom., är detta gällande vid tillämpning i Finland av lagen i den stat, där stadgandet är givet, förutsatt att Pariskonventionen binder sagda stat.

SjöL har upphävts genom SjöL 674/1994. L i anledning av Finlands tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement har upphävts genom L 1061/1983. L om befordan med luftfartyg har upphävts genom L om luftbefordringsavtal, se 1228/2002. LuftfartsL 595/1964 har upphävts genom L 281/1995, se LuftfartsL 864/2014.