Sisällysluettelo

  • Asetus atomivastuulain soveltamisesta 16.6.1972/486

  • 1 §
  • 2 §
Siirry

Asetus atomivastuulain soveltamisesta 16.6.1972/486

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun atomivastuulain (484/72) 43 §:n ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

Atomivastuulain nimike on muutettu Ydinvastuulaiksi L:lla 820/89.

1 §

1. mom.

Suomen hallituksen esitettyä 16 päivänä kesäkuuta 1972 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääsihteerille atomivastuulain 1 §:n j kohdassa mainittua Pariisin yleissopimusta koskevan liittymisilmoituksen ja edellytysten siten täytyttyä sovelletaan atomivastuulakia (484/72), lukuun ottamatta 30–32 §:n säännöksiä, mainitusta päivästä lukien. Atomivastuulain 30–32 §:n soveltamisesta säädetään erikseen.

2 §

1. mom.

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 1972 annetun asetuksen (485/72) 2 §:n säännöksen mukaisesti on sen estämättä, mitä atomivastuulain 15 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty vastuusta ydinvahingosta, joka on aiheutunut ydinaineen kuljetuksen aikana sattuneesta ydintapahtumasta, tai ydinvahingosta, joka muutoin on syntynyt aluksen tai muun kuljetusvälineen käyttämisestä, sovellettava merilain (167/39) 6 luvun, Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun lain (168/39), kuljetuksesta ilma-aluksessa 3 päivänä heinäkuuta 1937 annetun lain (289/37) sekä 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 10 luvun säännöksiä myös tapauksissa, jolloin velvollisuus näiden säännösten soveltamiseen ei johdu atomivastuulain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yleissopimuksesta.

2. mom.

Jos Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 vanhingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla tehdyn yleissopimuksen 1 liitteen 2 kohdassa tarkoitetun varauman mukaisesti Itävallassa, Kreikassa, Norjassa tai Ruotsissa on saatettu voimaan 1 momentissa olevaa soveltamissäännöstä vastaava säännös, on tämä voimassa sovellettaessa Suomessa sen valtion lakia, jossa säännös on annettu, edellyttäen että Pariisin yleissopimus sitoo mainittua valtiota.

MeriL on kumottu MeriL:lla 674/1994. L Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen on kumottu L:lla 1061/1983. L kuljetuksesta ilma-aluksessa on kumottu IlmakuljetussopimusL:lla 45/1977, ks. L 1228/2002. IlmailuL 595/1964 on kumottu L:lla 281/1995, ks. IlmailuL 864/2014.