SuVM 2/2010 vp HE 273/2009 vp
Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

SuVM 2/2010 vp - HE 273/2009 vp , LA 120/2010 vp, TPA 47/2010 vpHallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksynyt hallituksen esitykseen ( HE 273/2009 vp ) pohjautuvat ehdotukset kaivoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muuten talousvaliokunnan mietinnön mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182 §:n muutettuna. Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 120/2010 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuten eduskunnan päätöksen mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182 § näin kuuluvana:

182 §

(1 mom kuten eduskunnan päätös)

Kaivosoikeus, jonka nojalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa, raukeaa kuitenkin kymmenen vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Tällaisen kaivosoikeuden haltijalla on etuoikeus kullanhuuhdontalupaan, jos lupahakemus tehdään tämän lain 34 §:ssä säädetyllä tavalla ennen kaivosoikeuden raukeamista.

(3 mom kuten eduskunnan päätös)

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Erkki Tuomioja /sd
vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
vpj. Antti Kaikkonen /kesk
jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Timo Juurikkala /vihr
Heli Järvinen /vihr
Pietari Jääskeläinen /ps
Kyösti Karjula /kesk
Ulla Karvo /kok
Matti Kauppila /vas
Kimmo Kiljunen /sd
Esko Kiviranta /kesk
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Markku Laukkanen /kesk
Håkan Nordman /r
Tuija Nurmi /kok
Sari Palm /kd
Tuomo Puumala /kesk
Kari Rajamäki /sd
Kimmo Sasi /kok
Jouko Skinnari /sd
Esko-Juhani Tennilä /vas
Tuulikki Ukkola /kok
Antti Vuolanne /sd
vjäs. Jari Leppä /kesk