StVM 4/2011 vp HE 33/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

StVM 4/2011 vp - HE 33/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ( HE 33/2011 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitussihteeri Helena Korpinen , sosiaali- ja terveysministeriö
  • eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm , maa- ja metsätalousministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
  • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Terveydensuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tarkempia säännöksiä talousveden sekä  uimaveden  aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston  asetuksella. Lisäksi tutkimuslaboratorioita koskevaan säännökseen muutettaisiin vanhentuneet organisaationimikkeet sekä yhdenmukaistettaisiin säännöstä elintarvikelain kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää terveydensuojelulakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Ehdotetuilla muutoksilla yhdenmukaistetaan uimavesistä, talousvesistä ja elintarvikkeista aiheutuvien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annettuja säännöksiä. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että epidemioiden selvittämiseen osallistuvien viranomaisten yhteistyötä kehitetään.

Päätösehdotus

Edellä  esitetyn  perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

vpj. Anneli Kiljunen /sd
jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Sanni Grahn-Laasonen /kok
Laila Koskela /ps
Merja Kuusisto /sd
Sanna Lauslahti /kok
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Lasse Männistö /kok
Annika Saarikko /kesk
Hanna Tainio /sd
Lenita Toivakka /kok
Anu Vehviläinen /kesk
Ulla-Maj Wideroos /r
Erkki Virtanen /vas
vjäs. Juho Eerola /ps
Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen