Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta HE 33/2011

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Terveydensuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tarkempia säännöksiä talousveden sekä uimaveden aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi tutkimuslaboratorioita koskevaan säännökseen muutettaisiin vanhentuneet organisaationimikkeet sekä yhdenmukaistettaisiin säännöstä elintarvikelain kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 a §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksenantovaltuudesta talousveden aiheuttamien epidemioiden selvityksistä ja ilmoittamisesta.

Terveydensuojelulakia muutettaisiin siten, että talousveden aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta säädettäisiin vastaisuudessa valtioneuvoston asetuksella. Terveydensuojelulakia yhdenmukaistettaisiin tältä osin elintarvikelain (23/2006) 45 §:n 2 momentin, jossa säädetään valtio-neuvoston asetuksenantovaltuudesta ruoka-myrkytysten selvittämisestä ja ilmoittamisesta, kanssa. Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä annettaisiin jatkossa sekä terveydensuojelulain että elintarvikelain nojalla.

Terveydensuojelulain 32 §:n uudeksi 3 momentiksi ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus antaa tarkempia säännöksiä uimavesistä aiheutuvien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta. Muutoksella yhdenmukaistettaisiin uimavesistä, talousvesistä ja elintarvikkeista aiheutuneiden epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annettuja säännöksiä.

Terveydensuojelulain 49 a §:ssä muutettaisiin vanhat organisaationimikkeet seuraavasti: Elintarvikevirasto Elintarviketurvallisuusvirastoksi, Kansanterveyslaitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi. Lisäksi pykälään lisättäisiin uudet 3 ja 4 momentit, jotka vastaavat soveltuvin osin elintarvikelain 40 §:n 1 ja 2 momenttia.

2 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-ministeriössä.

Esityksestä on pyydetty maa- ja metsätalousministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Elintarviketurvallisuusviraston, aluehallintovirastojen, Suomen Kuntaliitto ry:n sekä Zoonoosikeskuksen lausunnot. Lausuntoja saatiin yhteensä kuusi kappaletta. Lausunnonantajat pitävät ehdotusta perusteltuna.

3 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 20 a §:n 3 momentti ja 49 a §, sellaisena kuin ne ovat laissa 24/2006, sekä

lisätään lain 32 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1223/2002, uusi 3 momentti seuraavasti:

20 a §
Talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen

Tarkempia säännöksiä talousveden aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.


32 §
Asuntoja, yleisiä alueita ja laitoksia koskevat tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun uimaveden aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta.


49 a §
Tutkimuslaboratoriot

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämät viranomaisille tarkoitetut tutkimukset tulee tehdä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä laboratoriossa.


Tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla kirjallinen laatujärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritysten luotettavuus. Laboratoriolla tulee lisäksi olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantuntemus ja tekniset valmiudet.


Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy laboratoriot hakemuksesta. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laboratorio täyttää 2 momentissa säädetyt vaatimukset. Ennen laboratorion hyväksymistä Elintarviketurvallisuusviraston tulee pyytää hakemuksesta lausunto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tai Säteilyturvakeskukselta. Valtio-neuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tutkimuslaboratorioiden hyväksymisen edellytyksistä.


Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta. Hyväksytyn laboratorion on viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajalleen terveyshaittaan viittaavasta tutkimustuloksesta ja lähetettävä näytteestä eristetyt mikrobikannat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja